Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Aging process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Context Driven Maintenance: an eMAINTENANCE Approach
100%
XX
Wszystkie środki techniczne w trakcie użytkowanie podlegają procesom zużycia i starzenia. Metody i narzędzia prognostyczne pozwala na ocenę bieżącego stanu systemu i przewiduje pozostały czas życia, w oparciu o identyfikację stopniowego pogarszania jego możliwości operacyjnych. Prognozowanie jest niezbędne do poprawy bezpieczeństwa, skutecznego planowania i harmonogramowania prac obsługowo-naprawczych oraz obniżenia kosztów konserwacji i przestojów. Prognozowanie jest stosunkowo nowym obszarem, ale stało się ważnym elementem strategii eksploatacji według stanu technicznego (ang. Condition Based Maintenance). Ponieważ istnieje wiele technik prognozowania, ich wykorzystanie musi być dopasowane do poszczególnych zastosowań. Ogólnie mówiąc, metody prognostyczne oparte są albo na analizie danych, albo na regułach albo na modelach. Każde podejście posiada swoje wady i zalety; z tego też względu są one często łączone w ramach zastosowań hybrydowych. Model hybrydowy może łączyć kilka lub wszystkie typy modeli; w ten sposób, można pozyskać pełniejszą informację, prowadząc do bardziej dokładnego rozpoznania zdarzenia. To podejście jest szczególnie istotne w systemach, w których operator i serwisant posiadają wiedzę na temat mechanizmów powstawania wybranych uszkodzeń, ale sama złożoność obiektów technicznych wyklucza opracowanie podejścia zorientowanego modelowo. Artykuł lokuje proces agregacji danych w obszar kontekstowej świadomości modeli hybrydowych, w celu uzyskania wartości przydatności resztkowej RUL (ang. RUL-Remaining Useful Life) w obrębie logicznych przedziałów ufności, tak aby cykl życia obiektów mógł być zarządzany i optymalizowany. (abstrakt oryginalny)
EN
All assets necessarily suffer wear and tear during operation. Prognostics can assess the current health of a system and predict its remaining life based on features capturing the gradual degradation of its operational capabilities. Prognostics are critical to improve safety, plan successful work, schedule maintenance, and reduce maintenance costs and down time. Prognosis is a relatively new area but has become an important part of Condition-based Maintenance (CBM) of systems. As there are many prognostic techniques, usage must be attuned to particular applications. Broadly stated, prognostic methods are either data-driven, rule based, or model-based. Each approach has advantages and disadvantages; consequently, they are often combined in hybrid applications. A hybrid model can combine some or all model types; thus, more complete information can be gathered, leading to more accurate recognition of the fault state. This approach is especially relevant in systems where the maintainer and operator know some of the failure mechanisms, but the sheer complexity of the assets precludes the development of a complete model-based approach. The paper addresses the process of data aggregation into a contextual awareness hybrid model to get RUL values within logical confidence intervals so that the life cycle of assets can be managed and optimised. (original abstract)
2
Content available remote Age Structure of Employment and Wages. An Analysis Across Occupational Groups
100%
EN
Recently, in most developed economies, the average age of the workforce has been growing rapidly. Therefore, the questions arise how will it affect the level of wages and the shape of age-productivity and age-wage profiles. The aim of the paper is to analyse the relationship between changes in the age structure of the employment and wages of individuals in minor occupational groups. Using individual data from the Structure of Earnings Survey in Poland in 2006-2014 we created an unique database of individual wages and the characteristics of employed in occupational groups at 3-digit level of classification. In our analysis we used an extended version of Mincerian wage model where both the characteristics of employees (education, work tenure, age, gender, and type of employment contract) and employers (size and ownership sector) were taken into account. The results for the whole sample indicate a significant and negative relationship between the proportion of older workers in employment in a given occupational group and individual wages. However, when the analyses were performed separately for each of the 1-digit occupational groups, the results varied significantly. In those groups where knowledge and qualifications of employees are more important than physical strength had to be updated permanently, an increase in the number of the older workers raises the average wages. (original abstract)
3
100%
XX
Celem artykułu jest przegląd teorii i badań empirycznych, dotyczących problematyki społecznego oraz subiektywnego obrazu ciała w procesie starzenia. W sferze publicznej panuje powszechne przekonanie, że wraz z wiekiem obniża się atrakcyjność, a według stereotypu starzy ludzie postrzegani są jako "brzydcy". Wobec wyzwania, jakim jest starość, seniorzy dążą do utrzymania pozytywnej oceny swojej fizyczności, zarówno w dziedzinie wyglądu, jak i zdrowia. Nowe pokolenia kończące sześćdziesiąty rok życia ucieleśniają zmiany, wyrażające się w postaci dyskretnego wzrostu wydatków, wyższego poziomu aktywności fizycznej, przywiązywania większej wagi do reżimu diety i kondycji fizycznej oraz częstszego szukania pomocy w obszarze kosmetycznych i odmładzających technologii. Przeprowadzone analizy wskazały na to, że efekty naturalnego procesu starzenia podlegają społecznej stygmatyzacji. We współczesnym zachodnim społeczeństwie obsesja na punkcie młodzieńczego, pięknego wyglądu stała się powszechna, a jej rezultatem są procedury zmierzające do odwrócenia procesu starzenia. Potrzeba estetyzacji ciał i medialne epatowanie pięknem cenzurują starość w wymiarze cielesnym. W artykule szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom zróżnicowania płciowego w kontekście starości. O ile można znaleźć liczne przykłady mężczyzn, będących bohaterami kultury masowej, którym "pozwolono" się zestarzeć, o tyle w przypadku kobiet obowiązkowe jest bycie "wiecznie młodą". (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to review theory and empirical research concerned with the problem of social and subjective body image among the elderly. There is a common perception among the public that age reduces attractiveness and older people tend to be stereotyped as "ugly". Given the challenges of aging, older individuals strive to maintain positive evaluation of their physical selves both in domain of appearance and health. As newer cohorts of "over sixties" replace older cohorts, changes have become embodied in through increased levels of discretionary spending, greater levels of physical activity, more attention to diet and fitness regimes, more frequent recourse to cosmetic and rejuvenative technologies. The analysis has shown that there is a social stigma around the effects of the natural ageing process. Obsession with a youthful and beautiful appearance has become commonplace in modern western society and has resulted in procedures trying to reverse the aging process. The need for aeastheticization of bodies and media fixation on beauty functions as censorship of old age in the physical realm. Special attention was given the gender-related differences in aging. As there are examples of men presented in mass culture who were "allowed" to get old, in the case of women it is obligatory to be "forever young". (original abstract)
4
100%
XX
Chalcedonit jest unikatowym surowcem krzemionkowym eksploatowanym ze złoża "Teofilów" w Inowłodzu. Specyficzne właściwości surowca, jak wysoka zawartość krzemionki bezpostaciowej oraz duża porowatość (do 25%) sprzyjają wbudowaniu cząstek składnika chromoforowego (Fe2 O3) do porów i "zamykaniu go" w osnowie z SiO2 w procesie spiekania wysokotemperaturowego [1-3]. Dla potwierdzenia i ilościowej oceny wbudowania Fe2O3 do matrycy z SiO22 stosowany jest test wymywalności składnika żelazowego ze struktury spieku w środowisku kwaśnym na gorąco [2]. Otrzymany spiek barwny o charakterze kompozytu ma cechy obydwu składników jednocześnie. Podobnie jak kwarc jest odporny na chemiczne wpływy środowiska w wysokiej temperaturze oraz ma czerwonobrązowe zabarwienie pochodzące od barwy cząstek hematytu. Kolorystyka tworzywa ceramicznego (masa na płytki podłogowe) wyrażona za pomocą parametrów L*, a*, b* dowodzi trwałości barwy spieku, który pełni rolę pigmentu. Przedstawione wyniki badań mające charakter wstępnych, rokują na uzyskanie dobrych efektów okluzji hematytu w matrycy z SiO2 także w powiększonej skali procesu. (abstrakt oryginalny)
EN
Chalcedonite is a unique siliceous material extracted from the Teofilów deposit in Inowłódz, Poland. Specific properties of the material, such as a high content of amorphous silicon dioxide and high porosity (up to 25%) promote an incorporation of the chromophore component (Fe2O3) particles into the pores and their "enclosure" in the SiO2 structure in the process of high-temperature sintering [1-3]. The test method used for verification and quantitative evaluation of Fe Fe2O3 incorporation into the SiO2 matrix is hot leaching of the ferric component from the sinter structure in an acidic environment [2]. The obtained coloured sinter of a composite character displays the properties of both components simultaneously. Like quartz, it is resistant to chemical influences from the environment at high temperatures; also, it is red-brown due to the colour of the hematite particles. The colouration of the ceramic material (floor tile mass) expressed with the parameters: L*, a*, b* proves colour stability of the sinter employed as a pigment. The presented study results of a preliminary nature promise good effects of hematite occlusion in the SiO2 matrix, also in largescale processes. (original abstract)
XX
Demograficzny problem Europy (starzenie się społeczeństwa) jest ewidentny i wykazany przez wiele badań prowadzonych w UE. Dla przykładu, procent osób w wieku powyżej 55 lat wynosił 30% w roku 2010, a w roku 2030 ma wzrosnąć do 37%. Jednak podnoszenie wieku emerytalnego nie powinno być jedynym sposobem na walkę z tymi problemami, jako że starszym osobom jest znacznie trudniej znaleźć pracę, choć z drugiej strony posiadają oni wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które mogłyby zostać spożytkowane w działalności gospodarczej. Na świecie nasila się także tzw. trend "aktywnego starzenia", który oznacza "proces optymalizacji szans dla zdrowia, uczestnictwa i bezpieczeństwa, aby poprawić jakość życia wraz z upływem lat", który również zawiera koncept przedsiębiorczości osób starszych. Jednak należy zauważyć, że nie ma całościowej polityki wspierającej przedsiębiorczość osób starszych w epoce Starzejącego się Społeczeństwa w Europie. Celem artykułu jest wskazanie przewidywanych korzyści z rozwoju koncepcji przedsiębiorczości ludzi starszych w UE i w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Europe's demographic problem (an ageing population) is well-known and has been the object of a number of research projects in the EU. As an example of the scale of the problem, the percentage of persons 55 or older in the overall population of the EU was 30% in 2010, and is expected to rise to 37% in 2030. Raising the retirement age - the response implemented in a number of EU Member States in recent years - cannot be considered as a comprehensive solution to the problem. Older persons encounter more difficulties finding employment, even though they possess knowledge and experience which could be valuable in the conduct of economic activities. Recent years have witnessed a growth in the trend toward "active ageing", which is considered to be 'a process of optimization of the chances for good health, active participation, and security, in order to improve the quality of life over the passage of time', a concept closely correlated with the idea of entrepreneurship among the elderly.It can be noted that there is no comprehensive policy supporting entrepreneurship of elderly people in the age of the Ageing Society in Europe. The aim of the paper is to present the foreseen benefits of the development of enterpreneurship of elderly people supporting policy in the EU and in Poland. (original abstract)
XX
Demograficzny aspekt związany ze starzeniem się społeczeństwa jest ostrzeżeniem. Z jednej strony, jest to rzeczywisty naturalny proces życia człowieka i społeczeństwa, ale z drugiej strony w ostatnim czasie zaobserwować można niepokojący fakt - społeczeństwo zbyt szybko starzeje się, a nowych ludzi rodzi się coraz mniej. Prezentowany artykuł próbuje odpowiedzieć na pytania: kogo obecnie nazywamy starym człowiekiem oraz w jaki sposób etyka stosowana może być pomocna przy opiece nad tak sklasyfikowanym człowiekiem w społeczeństwie. Jednocześnie ważnym elementem tego studium będą różne modele opieki na seniorami.(abstrakt oryginalny)
EN
The demographic aspect of aging is a warning. On the one hand, it is a real natural process of human life and society, but on the other hand, recently, a worrying fact has arisen - society is aging too fast and new people are born less and less. This article attempts to answer the questions that we now call the old man and how ethics can be helpful in the care of such a classified person in society. At the same time, different models of care for seniors will be an important element of this study.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono podstawowe założenia socjologicznej analizy środowiska wielkomiejskiego w kontekście starzenia się populacji miejskiej. Omówiono główne koncepcje wypracowane na gruncie gerontologii społecznej oraz zaprezentowano społeczną perspektywę procesów starzenia się populacji miejskiej. Wykorzystując analizę danych zastanych, przedstawiono główne trendy demograficzne obserwowane współcześnie w polskich miastach, opisując wskaźniki wykorzystywane w analizie procesów starzenia się populacji. Wnioski wynikające z analizy wskazują, że z jednej strony malejąca liczba urodzeń i ruchy migracyjne powodować będą "kurczenie się miast", z drugiej zaś zmiany w sektorze zatrudnienia i rozwój infrastruktury przyczyniać się będą do "rozlewania się miast". W efekcie miasto będzie stawać się środowiskiem życia, w którym osoby starsze będą stanowić coraz liczniejszą grupę mieszkańców. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the basic principles of sociological analysis of the urban environment in the context of population aging in the city. It discusses the main concepts developed in social gerontology and presents the social perspective on an aging urban population. It presents the main demographic trends observed today in Poland's cities by describing a number of indicators used in the analysis of the aging population. Conclusions resulting from the analysis show that the decreasing number of births and migration will result in shrinking cities. On the other hand, changes in the employment sector and infrastructure development will contribute to urban sprawl. As a result, the elderly will constitute a growing group in cities. (original abstract)
XX
Mechanizm starzenia wytworów papierniczych, zarówno w procesie eksploatacji biernej jak i czynnej, jest nadal zjawiskiem słabo poznanym mimo wielu prac z tego zakresu. Dotychczasowe badania koncentrują się głównie na poznaniu przyczyn, które powodują techniczne starzenie wyrobu ( np. działania energii cieplnej, świetlanej, wilgoci, mikroorganizmów) jak również obserwacji skutków wywołanych przez te procesy (żółkniecie, spadek własności mechanicznych) Natomiast sam mechanizm starzenia jest nadal sprawą niezbyt jasną. (fragment tekstu)
EN
The author polemizes with existing opinions concerning paper ageing. The author presents her own view saying that the ageing of paper products is caused first of all by physical factors and that chemical processes in fibruous materials is a secondary phenomenon. Parching, swelling, electrifying of fibres, friction and stratified corrosion are physical changes occurring in paper products. A physical process results in the disturbance of the elastic and plastic structure of a paper product, which makes it easier for the corrosive environment to penetrate deep into the material. Industrial dusts and gazes also accelerate the mechanism of paper ageing through catalyzing or initiating chemical reactions of oxidation, hydrolysis, photolysis, pyrolysis in the fibrous material of the product. The cycling quality of the activity of a destructive stimulus plays an important role in the mechanism of paper ageing. (original abstract)
9
100%
EN
Research background: The ageing phenomenon undermines the stability and equilibrium of the labour market and it affects the economic development of countries, as well as the welfare of older people aged over 65 years.Purpose of the article: Against this background, our research is conducted to assess the specific ways in which active ageing (measured through the active ageing index - AAI), correlated with other economic and labour market credentials, would impact the economic development of EU Member States.Methods: The research methodology consists of two econometric procedures, namely (i) cluster analysis performed on EU-28 countries to configure congruent groups according to similar features of the active ageing (measured through the Active Ageing Index - AAI) and Gross Domestic Product (GDP) levels, respectively (ii) panel data analysis, applied distinctly on two panels, EU-15 (old) and EU-13 (new), relying on four macro-econometric models (robust regression, panel corrected standard errors, spatial lag and spatial error), in order to test the direct influences of AAI and other economic and social selected variables on economic development. The analysis is made for the 2010-2018 lapse of time, by capturing all the available data for the AAI as reported by the European Commission.Findings & Value added: The results highlight important dissimilarities between the EU countries that require a rethinking of policies for the active ageing population support. Thereby, constant policy rethinking, adequate strategies, measures and tools for the active ageing population support become outlier keystones that entail a successful integration of the older people within all life dimensions. (original abstract)
XX
W publikacji przedstawiono wyniki badania zjawiska starzenia niskotemperaturowego materiałów cyrkonowych metodą opartą na dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych EBSD (ang. Elektron Backscattered Diffraction). Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie czy metoda EBSD może służyć do zidentyfikowania początkowych etapów procesu niskotemperaturowego starzenia materiałów cyrkonowych Y-TZP. Do celów porównawczych wykorzystano wcześniejsze wyniki badań procesu starzenia prowadzone metodami XRD i obserwacji SEM, opublikowane w części 1 artykułu. Analiza wyników przeprowadzonych badań pokazała, że czułość metody EBSD w wykrywaniu wczesnych zmian transformacji t›m jest znacznie wyższa niż metod XRD i SEM. Analiza obrazów dyfrakcyjnych uzyskanych metodą EBSD wykazała obecność fazy jednoskośnej w powierzchniowych warstwach materiałów pomimo tego, że nie wykazały jej badania dyfrakcyjne XRD. (abstrakt oryginalny)
EN
The results of EBSD (Elektron Backscattered Diffraction) study on the low-temperature degradation (LTD) phenomenon of zirconia materials were presented. The aim of the study was to answer the question whether the EBSD method can be used to identify the initial LTD stages of Y-TZP zirconia. For comparative purposes, previous results on XRD study and SEM observation, published in part 1 of the article, was used. The results of the studies have shown that the sensitivity of EBSD method for detecting early stages of t›m transformation is significantly higher than that of XRD and SEM. Analysis of EBSD diffraction patterns revealed the presence of monoclinic phase in the superfi cial layers of materials despite the fact that the diffraction patterns did not show it. (original abstract)
XX
W artykule omówiono usługi społeczne na rzecz rodzin seniorów i ich bieżącą ofertę. Zanalizowano sektor usług społecznych w odniesieniu do sytuacji demograficznej, zmieniającego się modelu rodziny oraz modelu opieki i jego relacji do usług społecznych państwowych i na rynku komercyjnym. Dokonano przeglądu istniejącej systematyzacji i standardów usług dla seniorów i ich rodzin w Polsce i za granicą i przedstawiono postulaty, których spełnienie poprawi jakość życia osób starszych i ich rodzin. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the essence of social services for seniors and their families, the definition of social services, blind spots and scope of services. It presents a definition of a senior family in the wide context of demographic, social and economic changes as well as in the model of family and care itself. The author tries to show the connection between welfare services, social services and market of services, and the possible responsibility for all three services permeating each others. The systems of Polish and foreign standards of elderly people services are presented. Finally the article shows demands which meeting improve the quality of life of seniors and of their families. (original abstract)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: Perform a review of protein and vitamin D supplementation in Sarcopenia. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Demographic change implies new demands for public health, with health promotion and prevention activities seeking to delay the appearance of common diseases in elderly population. We performed a review of protein and vitamin D supplementation in Sarcopenia. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Changes in body composition occur during the aging process, resulting in increased body fat and reduced muscle mass and also bone mass. Sarcopenia is defined by a syndrome characterized by generalized and progressive loss of muscle mass and strength. After 50 years, there is a reduction between approximately 1% and 2% of muscle mass per year. RESEARCH RESULTS: Currently progressive resistance training is the most well-established intervention, and dietary interventions such as protein and vitamin D also mentioned in literature. Leucine is a branched chain amino acid knows as key role in muscle protein synthesis. The consumption of leucine-enriched amino acids showed beneficial effects in the elderly contributing to the conservation of skeletal muscle mass. Vitamin D has pre-hormone functions, vitamin D deficiency is related with diffuse musculoskeletal pain, myopathy, sarcopenia and falls. Vitamin D supplementation of 800 to 1000 IU/day is associated with increased muscle strength in the elderly. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The protein and vitamin D supplementation are strategies that are proving to be important for the prevention and treatment of sarcopenia, especially when associated with resistance training.(original abstract)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the present article was to make a narrative review about the relation of cognitive functions and neurotrophic factors with aging. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem concerns the issue of aging and the changes in cognitive and biochemical functioning that may occur in this process. The article uses the method of critical analyzes as well as the analyzes of the reference literature. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The first section of the article discusses population aging, the second addresses changes related to cognitive functions during aging. The third part show biochemical aspects that can directly influence the cognitive functions already mentioned, and on aging in general. RESEARCH RESULTS: The result of this review points out that the world population is aging in an accelerated way and during this process of aging there are several changes in the organism of the elderly, among which stand out the cognitive and biochemical, one being directly related to the other. In this case, there is a relation of the neurotrophic factors, which may be responsible for the changes in cognitive functions, specifically spatial memory alterations. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: It is necessary that more studies be carried out with this population, which may trace the elderly with cognitive impairment that may be suggestive or conclusive of a neurodegenerative disease. In addition, biochemical data may contribute to the search for new therapeutic models or early identification for Alzheimer's disease or other associated dementias.(original abstract)
14
Content available remote Tax Revenues and Aging in Ex-communist EU Countries
100%
EN
The paper explores the relationship between tax revenues and aging in the case of 10 ex-communist EU countries, for the period 1995-2012, by using a panel model approach. The main finding shows that the ageing has a significant and positive impact on tax revenues. In these ex-communist countries, the persons are more interested in the redistribution. On the other hand, there are high revenue amounts for older persons and a low degree of meritocracy. Both aspects put pressure on public expenditures and required additional financial needs for the government.(original abstract)
15
Content available remote Zachowania przedsiębiorstw a sukces w sektorach starzejących się
100%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie typologii modelowych zachowań przedsiębiorstw w sektorach starzejących się oraz wskazanie, które z nich można uznać za zachowania prowadzące do sukcesu. Autorzy uważają, że przedsiębiorstwa działające w sektorach starzejących się nie są z góry skazane na porażkę. Przeciwnie, mogą osiągnąć sukces, utożsamiany z rozwojem przedsiębiorstwa w dłuższym horyzoncie czasowym. Kluczem do sukcesu jest aktywna postawa przedsiębiorstwa wobec starzenia się sektora. Podmioty charakteryzujące się pasywną postawą nie mają szans na sukces, bowiem nie są w stanie przezwyciężyć problemu, jakim jest starzenie się sektora, i najprawdopodobniej znikną z rynku. Typami zachowań zapewniającymi sukces w sektorach starzejących się są "poszukiwacze" i "obrońcy". Natomiast dwa pozostałe typy zachowań aktywnych ("kreatorzy" i "wycofujący się") gwarantują sukces, ale nie w odniesieniu do dotychczasowej domeny działania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to present generic types of enterprises' behavior in the declining industries and to indicate which ones can be considered behaviors leading to success. Authors believe that enterprises in declining sectors are not doomed to perish, but they can succeed. Success is understood as a long-term growth of the enterprise. However, enterprise should have an active attitude, ones with a passive attitude will not overcome the problem of industry's declining and will most likely bankrupt. Types of behaviors enabling to achieve success in the declining sectors are: "prospectors" and "defenders". Whereas, two other types of active behaviors ("creators" and "leavers") enabling to achieve success but beyond the existing core activity. (original abstract)
16
Content available remote Dignidade na Velhice: da ética dos cuidados à ética da vulnerabilidade
100%
EN
The oldness is a vulnerability, That becames this, according to the responsibility. There is by the way a new foundqatyions to the dignity od oldness. The vulnerability is analyzed as responsibility,according to the interpretation of the Good Samaritan parabola. In this study, is presented a conceptual analysis of the vulnerability, under two aspects: the passive vulnerability and active vulnerability ,and the vulnerability as responsibility to the Other. This Other, wanting the solidarity of Another, who receives its vocation. The care is responsibility. The responsibility for the other is the locus in which is situated the non-place of subjectivity from Samaritan to the Helpness (Lc 10, 30).(original abstract)
17
Content available remote Nowoczesne metody regeneracji zużytych elementów maszyn
84%
XX
W artykule przedstawiono nowoczesne metody regeneracji zużytych elementów maszyn. Wykorzystuje się w nich kompozyty, które posiadają nie gorsze, a w wielu przypadkach lepsze właściwości mechaniczne w porównaniu z dotychczas stosowanymi tworzywami i metodami tradycyjnymi. Również technologie regeneracji z wykorzystaniem tych tworzyw pozwalają na szybsze wykonanie naprawy z zachowaniem odpowiednich parametrów użytkowych regenerowanych elementów. Technologia stosowania kompozytów nie powoduje zmian właściwości warstwy wierzchniej tworzywa, na który jest nakładana, tak jak to się dzieje np. przy napawaniu. Również koszt wykonania regeneracji jest niższy w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Z tego względu taki sposób regeneracji jest coraz częściej stosowany w różnych dziedzinach przemysłu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents modern methods of regeneration of worn machine parts. Using in theme composites , which have not inferior mechanical properties, and in many cases better, improved compared to the previously used conventional methods. Regeneration technologies, using these materials, allow to recover faster the appropriate performance characteristics of regenerated parts of machines. Technology use of composites does not change the properties of the surface layer of material to which it is applied, as it happens, for example, during welding. Also, the cost of regeneration is lower in comparison with traditional methods. For this reason, the method of regeneration is increasingly being used in various industries. (original abstract)
XX
W artykule poruszone są zagadnienia związane z jakością życia zwłaszcza z perspektywy nauk medycznych oraz proces społecznych zmian rozumienia starości. Prezentuje również techniki medyczne, które w przyszłości mogą mieć wpływ na poprawę jakości życia wśród osób starszych. Analizuje również obszary bioetyki implikujące problemy etyczne takie jak przedłużanie życia czy eutanazje z perspektywy dwóch orientacji etyczno-filozoficznych: absolutyzmu i relatywizmu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with issues related to quality of life, especially from the perspective of medical sciences and the process of social change of understanding of old age. It also presents medical techniques that can improve the quality of life for the elderly in the future. It also analyzes areas of bioethics implying ethical issues such as prolonging life or euthanasia from the perspective of two ethical-philosophical orientations: absolutism and relativism. (original abstract)
EN
This study presents a comparative analysis of specimens before and after photochemical and electrochemical ageing processes. The specimens were cut out of the pipes obtained through extrusion. The examinations were carried out for two commercial grades of polyethylene. Ageing with UV radiation was carried out using a gas discharge lamp, whereas simulation of electrochemical ageing was performed in a water solution of NaCl. Tensile strength testing, differential scanning calorimetry, colour and gloss measurements and hardness testing using the method of ball indentation were carried out for both types of specimens (after ageing and without ageing). Analysis of the results of the examinations revealed that ageing caused significant changes in properties of the specimens. In the samples after ageing was observed decrease in tensile strength. Found a decrease in the degree of crystallinity and changing temperatures physical changes. In the samples after ageing was observed different values of the parameters describing the colour. In samples after ageing also reported a reduction in gloss and hardness. (original abstract)
20
Content available remote The Population Ageing Process Against Vital Statistical Changes in Polish Towns
84%
EN
The article aims at the presentation of population ageing process in Polish large towns (over 100,000 inhabitants) on the background of changes in vital statistics (birth, death and natural increase rates) with reference to medium and small towns. The period of research comprises years 1988, 1995 and 2001. Shares of population have been analysed, as well as their changes in four age groups (0-19, 20-39, 40- -59 and above 60). On the basis of analysed issues of population age structure and vital statistics correlation coefficients between mentioned variables were calculated. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.