Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 322

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ludzie mlodzi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Celem rozważań jest określenie siły i kierunku oddziaływania różnych czynników na postawy prosumenckie polskiej młodzieży. Dokonano identyfikacji wpływu czynników sprzyjających ujawnieniu się prosumpcji czerpiącej (przejawiającej się w korzystaniu z zasobów i wiedzy innych osób) oraz obdarzającej (polegającej na dzieleniu się swoimi zasobami i wiedzą). Podstawą źródłową opracowania były wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/2014 wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Badania wskazują, że skłonność do prosumpcji czerpiącej jest w niewielkim stopniu uzależniona od ujawnienia się skłonności do prosumpcji obdarzającej. Na ujawnienie się tej ostatniej oddziałuje głównie częstotliwość wykorzystywania nowoczesnych technologii (przede wszystkim do komunikowania się z innymi osobami). Natomiast prosumpcja czerpiąca jest kształtowana przez podejmowanie aktywności innej niż korzystanie z komputera, np. realizację zainteresowań sportowych, artystycznych i prowadzenie życia towarzyskiego. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być wykorzystane do budowy strategii komunikacji z młodymi konsumentami, uaktywniania postaw prosumenckich, a także prowadzenia edukacji rynkowej młodych konsumentów. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The aim of the article is to determine the strength and direction of various factors’ impact on prosumption attitudes of the Polish youth. The factors, which influence the manifestation of taking-oriented prosumption (manifested through the use of resources and expertise offered by others) and granting-oriented prosumption (i.e. sharing own resources and knowledge with others), were identified and used in the model. The basis of the data presented in the paper is the survey carried out in the 2013/2014 school year among students of some middle and upper secondary schools in Silesia province. Research suggests that the tendency to taking-oriented prosumption is only slightly dependent on the tendency to granting-oriented prosumption. The latter is mainly determined by the frequency of the use of modern technology (mainly to communicate with others). In contrast, prosumers’ attitudes oriented towards taking are shaped by participating in activities other than computer use, e.g. doing sports, artistic hobbies, and relatively rich social life. The research results can be used to build a communication strategy with young consumers, to activate prosumption attitudes as well as to conduct market education of young consumers.
RU
Цель рассуждений – определить силу и направление воздействия разных факторов на просьюмерское отношение польской молодежи. Определили влияние факторов, способствующих выявлению просьюмерского поведения типа «брать» (проявляющегося в пользовании ресурсами и знаниями других лиц) и типа «дарить» (заключающегося в разделении своих ресурсов и знаний). Основоисточником были результат опросов, проведенных в учебном году 2013/2014 среди учащихся гимназий и средних школ Силезского воеводства. Обследования указыают, что склонность к просьюмерскому поведению типа «брать» в небольшой степени зависит от выявления склонности в про- сьюмерскому поведению типа «дарить». На выявление последнего влияет в основном частотность использования современных технологий (прежде всего общения с другими людьми). Просьюмерское поведение типа «брать» формируется путем предприятия иной активности, нежели пользование компьютером, напр. осуществления спортивной, художественной заинтересованности и проведения общественной жизни. Результаты проведенных обследований могут использоваться для формирования стратегии коммуникации с молодыми потребителями, большей активности в просьюмерском поведении, а также для проведения рыночного обучения молодых потребителей. Статья имеет исследовательский характер.
PL
Celem rozważań jest analiza stosunku młodych polskich konsumentów do zjawiska luksusu i produktu luksusowego. Dla pełnego poznania wyżej wskazanego problemu przeprowadzono krytyczną analizę literatury z tego zakresu. W opracowaniu dokonano przeglądu dotychczas realizowanych badań w zakresie stosunku konsumentów do produktów luksusowych. Na potrzeby artykułu przeprowadzono również badanie sondażowe, na próbie 171 młodych respondentów. Zgodnie z wynikami badania, respondenci prezentują wysoki poziom wiedzy na temat produktów luksusowych, wykazują duże zainteresowanie tym obszarem. Postrzegają luksus w kategoriach przyjemności, świata marzeń. Jednocześnie wyrażają niejednoznaczne opinie w kwestii manifestowania swojego wizerunku poprzez konsumpcję dóbr luksusowych. Dogłębne poznanie stosunku polskich konsumentów do produktów luksusowych wymaga uwzględnienia szerszego zakresu cech konsumenta. Dotychczas zgromadzone wyniki badań mogą jednak stanowić podstawę dla dalszych rozważań badawczych w tym zakresie.
EN
The aim of the article is an analysis of the attitude of young Polish consumers towards the phenomenon of luxury and luxury products. For a full understanding of the above-identified problems, a critical analysis of the literature in this area was conducted. The studies carried out so far in the field of attitude towards luxury were presented in the article. For the purpose of the article, the author conducted a survey on a sample of 171 young respondents. According to the survey results, respondents represent a high level of knowledge about luxury products, show a great interest in this area. They see luxury in terms of pleasure, the world of dreams. At the same time, they express ambiguous opinions in terms of manifesting their image through consumption of luxury goods. In-depth understanding of Polish consumers’ attitude towards luxury products requires consideration of a broader range of consumer characteristics. Results gathered so far, however, constitute a basis for further considerations in this area.
RU
Цель рассуждений – анализ отношения молодых польских потребителей к явлению роскоши и к предмету роскоши. Для полного изучения вышеуказанной проблемы провели критический анализ литературы из этой области. В разработке провели обзор выполненных до сих пор исследований по отнозондажное обследование на выборке в 171 молодого респондента. В соответствии с результатами обследования респонденты представляют высокий уровень знаний о предметах роскоши, проявляют большой интерес к этой области. Они воспринимают роскошь в категориях чего-то приятного, мира мечт. Одновременно они выражают неоднозначные мнения о демонстрировании своего имиджа путем потребления предметов роскоши. Глубокое изучение отношения польских потребителей к предметам роско- ши требует учета более широкого диапазона черт потребителя. Тем не менее до сих пор накопленные результаты исследований могут собой представлять основу для дальнейших рассуждений в этой области.
EN
In her article, the author presents the information related to the state of young people's households (young households and households with individuals aged 18-34) equipment with durable goods, and changes that have occurred in this respect over the recent years. Moreover, there are presented results of the surveys on young consumers' preferences for and opinions on their families' equipment with domestic appliances and consumer electronics.
RU
В статье представляется информация, касающаяся уровня оснащення домашних хозяйств молодых людей (молодые домохозяйства и хозяйства c лицами в возрасте 18-34 лет) предметами длительного пользования, а также изменений, которые произошли в зтом отношении в последние годы. Кроме того, представляются результати исследований, касающихся предпочтений и мнений молодых потребителей об оснащении их семей злектробытовыми и потребительскими злектронными товарами.
PL
Celem pracy była ocena rodzaju metod stosowanych w celu utraty masy ciała oraz zachowań związanych ze stosowaniem suplementów wspomagających odchudzanie wśród młodych kobiet. Badania przeprowadzono metodą ankietową w okresie późnojesiennym 2009 roku wśród 300 studentek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, że większość badanych kobiet odchudzała się kiedykolwiek, wiele z nich w ostatnim półroczu. Kobiety podejmowały decyzję o odchudzaniu niezależnie od wartości wskaźnika BMI, co może wskazywać na zaburzone postrzeganie własnego ciała. W celu redukcji masy ciała badane stosowały różnego rodzaju metody, najczęściej była to modyfikacja sposobu żywienia i stosowanie preparatów wspomagających odchudzanie. Wśród stosowanych preparatów najczęściej wymieniane były środki hamujące apetyt lub przyspieszające spalanie tłuszczu i wzmagające termogenezę. Wiele kobiet podczas stosowania środków wspomagających odchudzanie zmieniła też swój sposób odżywiania, nie zawsze były to jednak zmiany prawidłowe, co wskazuje na brak wiedzy badanych dotyczącej zasad prawidłowego żywienia (mających zastosowanie także podczas odchudzania), lub na zwolnienie ze stosowania się do tych zasad podczas stosowania środków wspomagających odchudzanie. Obserwowane zachowania żywieniowe badanych kobiet mogą przyczynić się do rozwoju chorób na tle nieprawidłowego żywienia w wieku średnim, mogą także skutkować rozwojem zaburzeń odżywiania w niedalekiej przyszłości.
EN
The aim of this study was to evaluate the range of weight-loss programmes and behaviours associated with the use of slimming supplements observed among young women. The study in the form of questionnaire survey was carried out among 300 female students of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin during late autumn 2009. Analysis of the responses revealed that most of the women had tried to lose weight ever during their lives, many of them within the past six months. The respondents undertook weight-loss programmes regardless of their BMI, which may imply a disturbed perception of one’s own body. In order to reduce body weight, the women applied various methods, usually modified diet and use slimming preparations. Among the preparations, the women most frequently mentioned appetite inhibitors or fat burning and thermogenesis enhancers. During the use of slimming enhancers, many women also changed their dietary patterns; such alterations were not necessarily nutritionally correct, due to either lack of knowledge on the principles of proper nutrition (which apply also during a weight-loss action) or due to abandoning these rules when applying the slimming aids. The observed dietary behaviours of the women may underlie serious nutrition-related health problems when they reach their middle age, but can also result in nutritional disorders in the near future.
PL
Przeprowadzono uzupełnianie magnezu u 30 pracowników administracji, podawaniem 2.3% chlorku magnezu (w dawce Mg2+ 220 mg/24 h przez 14 dni) Stężenie magnezu Mg (S) wzrosło z 0,77 ±0,06 do 0,81+0,07 mmol/1. Nie stwierdzono istotnych różnic w stężeniu magnezu w erytrocytach, oraz wapnia i fosforu w surowicy w stosunku do grupy kontrolnej.
EN
Thirty administrative workers were treated with 2,3 % magnesium chloride (in the dose of 220 mg Mg 2+/24h for 14 days). The magnesium level in serum Mg (S) increased from 0,77 ±0,66 to 0,81 ±0,77 mmol/1. No significant differences of magnesium level in erythrocytes as well as of calcium and phosphorus levels in serum in comparison with the control groups have been found.
EN
In her article, the author has used the results of the nation-wide questionnaire-based survey carried out among young families, i. e. such ones whose head is below 35. The scope of current use and the degree of interest — having existed beneficial circumstances — in the selected services connected with the household and meeting personal needs are discussed. Currently, young families use, to a quite significant degree, these services. However, a potential demand for them is significantly higher.
RU
В статье использовали результати общепольского анкетного обследования, проведенного среди молодых семей, т.е. таких, главе которых меньше 35 лет. Обсудили диапазон пользования в настоящее время и степень заинтересованности при выступлении благоприятных обстоятельств в избранных услугах, связанных c домашним хозяйством и удовлетворяющих личные потребности. В настоящее время семьи в довольно значительной степени пользуются зтими услугами. Однако потенциальньш спрос на них значительно выше.
PL
Regularna aktywność fizyczna wydaje się być jedną z najważniejszych metod profilaktyki chorób metabolicznych. Cel pracy: Sprawdzenie zależności między stopniem aktywności fizycznej a metabolicznymi parametrami gospodarki węglowodanowej. Materiał i metody: Badanie wykonano u 209 mężczyzn w wieku 24-29 lat. Oceniono u nich poziom aktywności fizycznej. Za małą aktywność fizyczną przyjęto pracę siedzącą i mniej niż 2 godziny tygodniowo ćwiczeń fizycznych w czasie wolnym od pracy. We krwi żylnej pobranej na czczo oznaczono stężenie glukozy, glikowanej hemoglobiny (HbA1c), insuliny. Obliczono BMI, WHR oraz wskaźnik oporności na insulinę HOMA-IR. Wyniki: Mała aktywność fizyczna, w porównaniu z dużą aktywnością fizyczną, wiązała się statystycznie istotnie z wyższymi stężeniami glikowanej hemoglobiny i insuliny we krwi żylnej na czczo, oraz z wyższym wskaźnikiem oporności na insulinę, także po wyeliminowaniu wpływu każdej ze zmiennych zakłócających charakteryzujących stopień otłuszczenia ciała. Wniosek: Uzyskane wyniki potwierdzają, że regularna aktywność fizyczna wywiera niezależny korzystny wpływ na parametry gospodarki węglowodanowej. Dotyczy to szczególnie oddziaływania na wrażliwość tkanek na insulinę, co może mieć duże znaczenie w profilaktyce cukrzycy typu 2.
EN
Regular physical activity seems to be one of the most important methods of prevention of metabolic diseases. Aim: Investigation of the relationship between physical activity level and parameters of carbohydrate metabolism. Material and methods: The study was performed in 209 males aged 24-29 years. As low physical activity we assumed sedentary work and less than 2 hours of physical exercise in leisure time per week. Concentrations of glucose, glycosylated hemoglobin (HbA1c), and insulin were determined in the fasting venous blood. Insulin resistance index HOMA-IR, BMI and WHR were calculated. Results: Low physical activity, in comparison with high physical activity, was significantly related to higher fasting venous blood concentrations of glycosylated hemoglobin and insulin, and also to higher values of insulin resistance index. This remained evident also after excluding influence of every confounding variable that characterized body fatness. Conclusion: Regular physical activity exerted favourable effect on parameters of carbohydrate metabolism. Its influence on tissue insulin sensitivity was particularly evident. It may be of great importance in diabetes type 2 prevention.
PL
Celem pracy było stwierdzenie czy długoterminowe przyjmowanie środków psychoaktywnych ma wpływ na stan ożywienia oraz fizyczną sprawność młodych mężczyzn. U 20 pacjentów oddziału detoksykacyjnego (grupa A) i u 20 osób nie zażywających narkotyków (grupa B) wykonano pomiary antropometryczne i przeprowadzono próbę wydolnościową. W grupie osób uzależnionych nie stwierdzono niedożywienia, natomiast obserwowano niskie zużycie tlenu, wysokie wartości tętna spoczynkowego.
EN
The aim of the study was investigated how long-term intake of psychoactive substances influence on nutritional status and physical performance of young men. In 20 detoxication ward patients (group A) and reference group of 20 non-addicted people (group B) anthropometrical parameters and physical performance test were conducted. In group A undernutrition was not affirmed, whereas low oxygen intake and high resting and heart rate values were stated.
PL
Instytut Rozwoju Miast w 2007 r. po raz pierwszy przeprowadził badanie ankietowe wśród studentów na temat „Młodzi na rynku mieszkaniowym”. Badanie przeprowadzono w 11 uczelniach, w 9 miastach, a po raz drugi w roku 2011 także w 11 uczelniach i 9 miastach. Wyniki badań z 2007 i 2011 r. wskazują na zmiany w preferencjach dotyczących lokalizacji – wzrosła popularność zamieszkiwania poza miastem, spadła natomiast popularność mieszkania w dużych miastach poza centrum. Wyniki badań z roku 2007 i 2011 wskazują, że droga do mieszkania młodych, wykształconych ludzi staje się coraz trudniejsza ze względu na wysokie bezrobocie (brak zdolności kredytowej), brak finansowej samodzielności (oczekiwanie na pomoc rodziców) oraz niepewne wsparcie ze strony rządu (preferencyjny kredyt, budowa mieszkań na wynajem) ze względu na spowolnienie gospodarcze i trudności budżetowe państwa.
EN
In 2007, 10 years after introduction of market economy in Institute of Urban Development conducted first research among students on the subject of "Youths and housing market". The survey was conducted in 11 universities located in 9 towns. For the second time the survey was conducted in 2011, also in 11 universities, in 9 towns. Comparison of the results from 2007 and 2011 shows the change in the preferences concerning location of the flats – dwelling outside towns become more popular when popularity of dwelling in big towns outside downtown decreases. The results also show that the way of obtaining own house is more difficult for young and educated people because of high unemployment (low credit ranking), helplessness (expectation of the help from parents) and weakening support from the government agencies (preferential credits, social housing) resulted from stagnation of economy and budget difficulties.
PL
W artykule opisano wyniki badań zrealizowanych wśród młodych konsumentów – uczniów szkół średnich i wyższych (16–25 lat). Bazując na badaniach kwestionariuszowych spróbowano określić motywy poszukiwania informacji rynkowych przez młodych konsumentów w nieformalnych źródłach w Internecie oraz ich zróżnicowanie w zależności od płci oraz rodzaju eWOM − in-group oraz out-of-group. Zastosowana procedura badawcza pozwoliła na wyodrębnienie czterech motywów. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowanie motywów wśród respondentów w zależności od płci oraz rodzaju nieformalnego źródła informacji w Internecie (rodzaju eWOM). Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The article describes the results of studies carried out among young consumers – students of high schools and colleges (16-25 years). Based on surveys, the author identified the motives of searching for market information in informal sources on the Internet among young consumers and their variations depending on gender and the type of eWOM: in-group and out-of-group. The test procedure used made it possible to distinguish four motives. The results indicate the diversity of motives among respondents based on gender and the type of informal sources of information on the Internet (type of eWOM). Article category: research article.
RU
В статье описаны результаты исследований, осуществленных среди молодых потребителей, учащихся средних школ и вузов (16-25 лет). Основываясь на опросах, автор попыталась определить мотивы поиска рыночной информации молодыми потребителями в неформальных источниках в интернете, а также их дифференциацию в зависимости от пола и вида e-WOM: in-group и out-of-group. Примененная исследовательская процедура позволила выделить четыре мотива. Полученные результаты указывают дифференциацию мотивов среди респондентов в зависимости от пола и вида неформального источника информации в интернете (вида e-WOM). Статья имеет исследовательский характер.
PL
Wprowadzenie. Witaminy antyoksydacyjne, takie jak: C, E i A odgrywają istotną rolę w prewencji chorób cywilizacyjnych. Cel. Celem badania była ocena zawartości witamin antyoksydacyjnych w diecie młodych osób dorosłych w odniesieniu do wybranych parametrów stanu odżywienia. Materiał i metody. Grupa badana stanowiła 123 osoby (78 kobiet i 45 mężczyzn) w wieku 19-25 lat. Z uczestnikami badań przeprowadzono 3-dniowy wywiad żywieniowy metodą bieżącego notowania. Stan odżywienia badanych został oceniony przy pomocy analizatora składu ciała. Zawartość witamin antyoksydacyjnych w diecie została wyliczona w oparciu o program komputerowy DIETA 5.0. Wyniki. Średnia zawartość w diecie witaminy E była zgodna z normami AI, natomiast średnie spożycie witamin C i A przekraczało normy EAR dla obu płci. Wykazano jednakże, że odpowiednio: 51, 27 i 33% kobiet oraz 47, 21 i 22% mężczyzn spożywało niedostateczną ilość witamin E, C i A. Dieta osób z PBF% powyżej normy zawiera istotnie mniej witamin antyoksydacyjnych w porównaniu do diety osób z PBF% w zakresie normy i poniżej normy. Wnioski. Pomimo wysokiego średniego spożycia witamin antyoksydacyjnych, dieta dużej grupy młodych osób była niedostatecznie zbilansowana pod względem zawartości tych witamin. Zawartość w diecie witamin antyoksydacyjnych była istotnie niższa u osób z wyższą zawartością tkanki tłuszczowej w organizmie.
EN
Introduction. Antioxidant vitamins such as C, E and A play an important role the prevention of civilization diseases. Aim. The objective of this study was to assess dietary intake of antioxidant vitamins by young adults in relation to the some parameters of body’s nutrition status. Material and methods. The research was conducted in a group of 123 people (78 women and 45 men) aged 19-25 years. The studied individuals filled in 3-days recall interviews. The body’s nutrition status were analyzed on the body composition analyzer. The contents of antioxidant vitamins in the diet were calculated using the computer program DIETA 5.0. Results. The average content of vitamin E in the diet was in line with the recommended standards AI, while intakes of vitamins C and A exceeded the recommended standards EAR for both genders. It has been shown, however, that respectively: 51, 27 and 33% of women and 47, 21 and 22% men consumed vitamins E, C and A below the recommended daily amounts. The participants with PBF% over recommended standards consumed significantly less antioxidant vitamins in comparison to subjects with PBF% in line and under recommended standards. Conclusion. Despite the high average consumption of antioxidant vitamins, a large group of young people was characterized by inadequate amount of these vitamins in the diet in relation to recommended standards. The antioxidant vitamins content in the diet was lower in the participants with higher fat content in the body.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.