Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 805

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Strategia marki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
1
Content available remote Brand's Country-of-origin Effect on Demand for Hotels : an Exploratory Study
100%
EN
The purpose of this study is to explore the effects of a brand's country-of-origin for a hotel on its geographic markets. The globalization of tourist markets has recently increased the importance of foreign demand for most European destinations, and the role of brands in attracting foreign demand is growing as a consequence. The brand is one of the key assets of multinational companies in tourism. Among the several determinants of consumer brand knowledge in the global competitive arena, country-of-origin (COO) effects remain among the most researched. Through an exploratory study, based on a survey of 95 branded hotels located in Italy belonging to 16 brands having USA, Spain, France and UAE as COO, we investigated the relationship between the hotel brand's COO and the top 5 geographic markets for the hotel. Our exploratory study demonstrates that in over 95% of cases the brand's COO market is one of the top 5 feeding markets for a hotel, thus indicating that, for a hotelier, choosing a certain hotel brand as franchisor or management company will significantly determine the geographic provenience of its hotel's guests. (original abstract)
XX
Zarządzanie emocjami i żonglerka symbolami kultury, do których należą same marki, oraz to, z czym się kulturowo kojarzą, wydaje się miękkim, a więc mało kosztownym działaniem, na którym niewiele można stracić, a wiele zyskać. Ot, taka marketingowa biała magia. (fragment tekstu)
EN
The monograph by Marzanna Witek-Hajduk touches upon issues important for the contemporary development of knowledge about international brand strategies implemented by companies from the so-called emerging economies and markets (Latin America, Asia, Africa, China, and Eastern Europe). The author concentrates on the so-called "brand orientation of a company" and its significance for the strategy of creating a strong brand with an international outreach, especially in the context of shaping the international competitiveness of entities representing an emerging economy.(fragment of text)
4
Content available remote Ponowne wprowadzenie marki na rynek jako przykład strategii produktowej
75%
XX
Decyzje dotyczące strategii produktowej stanowią kluczowy element strategii każdego przedsiębiorstwa i są punktem wyjścia do sukcesu każdej firmy. Odpowiednia strategia produktowa, uwzględniająca zapotrzebowanie ze strony rynku, zintegrowana ze strategią ceny, dystrybucji i komunikacji marketingowej, pozwala firmie na stworzenie przewagi konkurencyjnej. Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w ramach strategii produktowo-rynkowych koncentrują się na dotychczas oferowanych lub nowoprojektowanych wyrobach oraz zmianach ich właściwości, zdobywaniu nowych rynków, a także wykorzystywaniu pozostałych instrumentów marketingowych wspierających produkt w pobudzaniu popytu [Taranko 2010, s. 43](fragment tekstu)
EN
The article characterizes most often applied strategies by corporations to build a brand capital with a particular attention on strategies used in time of the economic crisis. Taking into consideration high customer's loyalty to the brand it may be beneficial for a company to reactivate the brand on the market during the economic slowdown. A key factor in a process of the brand reactivation is its customer's image. Making a decision regarding a brand reactivation on the market it is necessary to apply a well considered strategy reflecting changes of conditions of the macro- and microenvironment including changes in customer's expectations. The article described a process of re-introducing a product to the market base on an example of the Frugo brand. An analysis of advantages and disadvantages of the decision of the brand reactivation and its influence on the company's financial condition was made(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano aktualny stan badań nad zjawiskiem strategicznego dopasowania (kompatybilności) między marką a różnymi inicjatywami z nią związanymi. Z licznych badań wynika, że wysokie strategiczne dopasowanie pozytywnie wpływa na efekty komunikacyjne związane z marką. Badania nad strategicznym dopasowaniem nie były jednak dotychczas prowadzone w obszarze kulturowych strategii marki i łączenia marki z wybraną ideą kulturową. W artykule przedstawiono zarys koncepcji kulturowych strategii marki oraz występujące w literaturze postulaty dotyczące sposobu łączenia marek i idei kulturowych. Wskazano na lukę badawczą - pomimo rozwijającej się koncepcji kulturowych strategii marki brakuje w literaturze metodologii badań umożliwiającej ocenę stopnia dopasowania marek i idei kulturowych. Artykuł jest próbą wypełnienia tej luki - zaproponowana została w nim metodologia badawcza pozwalająca na ocenę stopnia dopasowania oraz wybór idei kulturowej odpowiedniej dla marki.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the current state of research on strategic fit between a brand and various initiatives connected with it. Numerous studies have shown that high strategic fit positively affects the communication effects associated with a brand. However, there were no research previously conducted on strategic fit between a brand and selected cultural idea. The article presents an outline of the concept of cultural branding and existing literature postulates about how to connect brands and cultural ideas. Despite the evolving concept of cultural branding, there is lack of research methodology to evaluate the degree of strategic fit between brands and cultural ideas. This article is an attempt to fill this gap - it offers test methodology that allows the evaluation of strategic fit and choosing the right cultural idea for a brand.(original abstract)
XX
Przedstawiono podstawy teoretyczne związane z budową marki i jej znaczeniem na współczesnym rynku. Dokonano ogólnej charakterystyki branży mleczarskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność budowy marki, która staje się jedną z ważniejszych determinant przy wyborze produktów. Przedstawiono przykłady funkcjonowania dwóch największych spółdzielni mleczarskich, które wykreowały silne marki, bardzo dobrze rozpoznawalne wśród konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes a theoretical framework connected with brand building and its role on the contemporary market. There was outlined a general description of the dairy sector with particular attention on a necessity of brand building, which has becoming one of the most important determinants in a process of products purchase. There were presented examples of the two largest dairy cooperatives, which have established strong brands well recognized among costumers. (original abstract)
7
Content available remote Country Image and Branding of Slovakia
75%
EN
The article is result of many author's point of view and own research, which could show how is the country marketing important not only for domestic economy or life style but also for business, cultural and general presentation's options on the global market. Slovakia isn't well known in the comparison with Canada, USA or Switzerland. Imagine France without fashion, Germany without automotive excellence or Japan without consumer electronics. There's no arguing that the image we have of another country says a lot about how we view it as a tourist destination, a place to invest or source of consumer goods. Slovakia has a long way to be in the group of Anholt Brand Index and so we need strong well known possibilities and marketing strategies to be successful and perceived by positive meaning of world - people. (original abstract)
XX
Każdej firmie zależy na zadowoleniu klientów. Co więc należy zrobić, aby przysporzyć sobie więcej zadowolonych i jednocześnie dochodowych klientów? (fragment tekstu)
XX
Jak to się dzieje, że większość prezentacji jest nudna? Źle przygotowana? Niewystarczająco dobrze przeprowadzona? Może winne jest samo podejście do prezentacji?A może prezentacje zamienić w opowieść?Zamiast sprzedawać idee, zabrać audytorium w podróż? (fragment tekstu)
XX
Chociaż niektórzy specjaliście od namingu uważają, że w cyfrach jest mało emocji, to wykorzystanie symboli liczbowych, możliwość zestawienia cyfr ze sobą, ze słowami lub literami daje olbrzymie możliwości w tworzeniu nazw wyróżniających się spośród innych, łatwych do zapamiętania, powtórzenia i zapisania, które jednocześnie mogą być nazwami międzynarodowymi. (fragment tekstu)
XX
Gratyfikacja może być użytecznym narzędziem dla małych, jak i dużych firm, ale przed jej wdrożeniem należy dokładnie zapoznać się z możliwościami i ograniczeniami danego biznesu. (fragment tekstu)
XX
Słabe, niedbałe treści są jedną z największych bolączek dzisiejszego internetu. Tymczasem internauci korzystają z tego medium praktycznie wyłącznie po to, by odnajdować treści. Na tym paradoksie tracą wszyscy - od użytkowników do twórców. W końcu jednak zaczynają być doceniane metody i narzędzia, które pozwalają załatać tę dziurę. (fragment tekstu)
XX
E-kontent musi być praktyczny i przede wszystkim skuteczny. Na samym początku więc sobie określić, co jako marka mamy wartościowego do zaoferowania konsumentowi i co w następstwie może go zainspirować do podjęcia z nią dialogu, a na koniec sprowokować do transakcji. (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono nowe spojrzenie na koncepcję rozwijania - oparciu o markę - strategii konkurencyjnej. W spojrzeniu tym wyeksponowano role strategii uczących się konsumentów oraz strategię prowadzących rynek. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a new concept for developing competitive strategy. The authors compare two different strategies: customer driven and market - driving strategies. Than they explore how market-driving strategies can create competitive advantage. (original abstract)
XX
W Polsce można wyróżnić dwa podejścia dotyczące employer brandingu. Oba łączy grupa odbiorców, czyli aktualni i potencjalni pracownicy firmy czy organizacji. Pierwsze, węższe, to takie, które skupia się na działaniach wizerunkowo-rekrutacyjnych. Drugie zaś, szersze, obejmuje całokształt działań zarówno wizerunkowych, jak i rekrutacyjnych, edukacyjnych czy CSR-owych oraz komunikację wewnętrzną. (abstrakt oryginalny)
XX
Pinterest posiada cechy wszystkich dotychczasowych portali społecznościowych: dużą interaktywność, budowanie własnej społeczności oraz możliwości komentowania i lubienia. Pojawiło się zatem pytanie, czy Pinterest, podobnie jak Facebook, jest dobrym kanałem komunikacyjnym dla marki, narzędziem do budowania wizerunku i tworzenia społeczności wiernych fanów wokół produktów? Wiele wskazuje na to, że tak. (fragment tekstu)
17
Content available remote Tożsamość korporacyjna - ujęcie teoretyczne i praktyczne
75%
XX
Celem artykułu jest próba ukazania istoty pojęcia "tożsamość korporacyjna" oraz przedstawienie praktycznych aspektów jej budowania. W artykule podkreślono, iż definiowanie pojęcia "tożsamość korporacyjna" jest wieloznaczne i nieprecyzyjne. Wskazano również, iż w literaturze przedmiotu wskazuje się, iż na tożsamość przedsiębiorstwa składa się jego tożsamość wizualna ujawniana przez symbolizm oraz jego kultura korporacyjna i sposób komunikacji z otoczeniem. Zaprezentowano również złożony i wielopoziomowy proces budowania tożsamości korporacyjnej, na który składają się między innymi: procesy nazewnicze, wybór kompozycji kolorystycznych, projektowanie znaku marki, czy też dobór sloganów firmowych. Zaakcentowano również, iż proces budowania tożsamości korporacyjnej wymaga świadomego i spójnego opracowania wyróżniających atrybutów, takich jak: misja, wizja, przekonania, umiejętności, zachowania oraz ciągłego poszukiwania równowagi między komunikowaniem jej rozwoju i aspiracjami firmy oraz dokonaniami i tradycją wzbudzającymi zaufanie klientów. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to provide an overview of the corporate identity concept and to present practical aspects of its construction. The author emphasizes that defining the concept is ambiguous and imprecise. It was also pointed out that the literature indicates that the corporate identity consists of its visual identity revealed by symbolism, corporate culture and corporate communication. A complex and multi-level process of building corporate identity was also presented, which includes, among others: naming processes, color selection, branding or company slogans. It was also emphasized that this process requires a conscious and coherent elaboration of distinctive attributes such as: mission, vision, beliefs, skills, behaviors and constant search for balance between communicating its development and company's aspirations and achievements and tradition that inspire clients' trust. (original abstract)
XX
Wyjaśniono pojęcie strategii, marki oraz strategii marki. Omówiono m.in. strategię budowania marki, strategie marki indywidualnej i rodzinnej, politykę rozszerzenia marki oraz kategorie marek.
EN
The concept of brand may, basically, be analysed in two dimensions. The first relates to functional attributes, i.e. rational advantages connected with using a given product/service. In the second case we enter the emotional sphere, the set of added values, irrational benefits. Therefore a brand can be defined as a product / service which provides functional advantages plus the added ones. While taking up a decision about using a given brand an enterprise should choose one of the strategies referring to a brand, namely the most suitable one for the profile and specific features of performed activities. The article presents a review of selected strategies related to a brand. Special emphasis was laid upon the strategy of an individual or family brand, joined brands and brand extension. Next other approaches towards the problem of building up strategies of a brand were described. The issue of franchising was also discussed and referred to as the way for developing an enterprise by taking advantage of the examined before and reliable brands and solutions. (original abstract)
XX
Storytelling, czyli umiejętność tworzenia angażujących narracji, wykorzystują nie tylko wielkie koncerny i marki z tradycjami. Po ciekawe opowieści sięgają także mniejsze podmioty, próbując stworzyć magię, którą oczarują klienta. (fragment tekstu)
XX
Źródłem klasycznego modelu wartości dodanych jest marka postrzegana jako zestaw cech funkcjonalnych i emocjonalnych, które są istotne w procesie wyboru oraz kreowania satysfakcji dla odbiorców. Koncepcja wartości dodanych ma także zastosowanie w odniesieniu do marek terytorialnych. Jednostki terytorialne, chcąc tworzyć wartość dodaną dla swoich interesariuszy, powinny przyjąć koncepcję marketingową skoncentrowaną na budowaniu marki. Jednocześnie obszary metropolitalne pod względem pełnionych funkcji i posiadanych atrybutów stają się do siebie podobne. To, co może je wyróżniać i determinować preferencje grup docelowych, to zdolność do kreowania wartości dodanej. W tym kontekście kluczowe i strategiczne znaczenie ma zdefiniowanie tożsamości marki terytorialnej. Należy podkreślić, że w przypadku obszarów metropolitalnych proces tworzenia wartości dodanej wymaga przyjęcia istotnych założeń dotyczących relacji między jednostkami ją tworzącymi, które mogą zapewnić efekt synergii wartości dodanych.(abstrakt oryginalny)
EN
A brand is perceived as a combination of functional and emotional features which are of importance in the selection process and providing user satisfaction underlies a classic model of added value. The concept has also been applied with reference to place brands. This indicates that if an administrative unit intends to create added value for its stakeholders the authorities should manage the place with the target groups' needs and expectations in mind i.e. adopt a marketing concept targeted at brand building. At the same time metropolitan areas are becoming similar with respect to their functions and attributes. Therefore, it is their ability to create added value that may differentiate them and determine the target groups' preference. In this context a definition of the brand identity of the place is of key and strategic importance. It determines in a significant way the perception of the location and ultimately creates added value. It is worth emphasizing that, in the case of metropolitan areas, the process of creating added value involves the use of important assumptions about the relationships between the units of which the metropolitan areas consist. If done skilfully emphasized the relations may result in a synergy of added value.(original abstract)
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.