Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 155

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prasowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono i omówiono przedsięwzięcia prowadzące do zbudowania nowoczesnego, zautomatyzowanego gniazda lub linii produkcyjnej, z wykorzystaniem typowych pras starszych typów. Przedstawiono przykłady rozwiązań gniazd i linii opracowanych w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu.
EN
The article describes and discusses steps undertaken in order to build a modern, automated production centre or line with the utilization of old, typical presses. Examples of centre and line solutions elaborated by the Metal Forming Institute in Poznań have been presented.
EN
The goal of this work is the characterization of structure and properties of a graded tool materials. The materials were fabricated by using the conventional powder metallurgy method, consisting in compacting the powder in a closed die and sintering it. Forming methods were developed for the HS6-5-2 high-speed steel and non-alloy steel powders, making it possible to obtain materials with six layers in their structure. The powders were poured into the die so that the first layer consisted of the non-alloy steel and the last one consisted of the high-speed steel. The layers inside the material are mixes of the high-speed steel and non-alloy steel powders in relevant proportions. The pieces were sintered at the same temperature and over the same time, but in different atmospheres. The sintered parts were subjected to examinations of density, porosity, and Vickers and Rockwell hardness. Observations were also made, using the scanning electron microscope (SEM) equipped with the back-scatter electrons detector (BSE) and dispersive energy analyser (EDAX D4).
PL
Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie struktury i własności narzędziowych materiałów gradientowych. Do wytwarzania materiałów została zastosowana konwencjonalna metoda metalurgii proszków polegając na prasowaniu proszku w matrycy zamkniętej i następnym spiekani Opracowano metody formowania proszków stali szybkotnącej typu HS6-5-i stali niestopowej, umożliwiające otrzymanie materiału z sześcioma warstwami w strukturze. Warstwy były wsypywane do matrycy w ten sposób, że pierwsza warstwa składa się ze stali niestopowej, a ostatnia ze sta szybkotnącej. Warstwy wewnątrz materiału są mieszaninami proszków stali szybkotnącej i stali niestopowej, w odpowiednich proporcjach. Próbki spiekano w tej samej temperaturze i czasie, lecz w innej atmosferze. Spieki poddano pomiarom gęstości, porowatości i twardości w skali Vickersa i Rockwella oraz przeprowadzono obserwacje na elektronowym mikroskop skaningowym (SEM) wyposażonym dodatkowo w detektor elektronów wstecznie rozproszonych (BSE) i analizator energii dyspersyjnej (EDAX D4).
PL
Na przekór znanemu powiedzeniu, że „nie szata zdobi człowieka”, większość ludzi lepiej czuje się w porządnych ubraniach. I niekoniecznie muszą być one nowe, ale na pewno powinny być czyste i wyprasowane. To ostatnie, oprócz usuwania efektu szorstkości po wypraniu, ma także znaczenie estetyczne. Jest to zresztą zrozumiałe, gdyż trudno wyobrazić sobie np. oficjalne spotkanie, na którym ktoś pojawiłby się w pogniecionej sukience czy spodniach z wypchanymi kolanami.
6
Content available remote Diatoms as a source of new materials
89%
EN
Diatoms are unicellular eukaryotic algae which can be found in almost all aqueous and humid environments. Characteristic features of diatoms is that their frustules have a unique morphology (in particular, the pattern of nanostructures, such as pores, ridges, areoles and other forms), and their cell walls are made of silica (hydrated silicon dioxide). Because of this specific morphology, diatoms can be used for manufacturing bio- or chemical sensors, membranes, biotemplates, biocapsules, carriers, or even nanoreactors. For certain applications, diatoms have to be processed and sintered. The paper presents some initial results obtained in experiments on the consolidation of diatoms. In particular, attention was paid to the preservation of the nanopores that naturally exist in diatoms, since the nanopores present in bulk materials inside the sintered grains can enhance fracture toughness. The diatoms and bulk materials obtained by pressing and sintering were examined by scanning electron microscopy (SEM). The SEM observations revealed the effects of sintering of diatoms and changes of their morphology. The diatoms were treated as a powder, i.e., they were consolidated by die pressing and then sintered. After the process of consolidation, most of the pores naturally existing in diatoms were closed. The results suggest that because of their highly diversified shapes the diatoms cannot be uniformly consolidated by die pressing. The highest relative density achieved was 83 %.
PL
Okrzemki to jednokomórkowe, eukariotyczne algi, które można znaleźć w niemalże wszystkich środowiskach wodnych i wilgotnych. Charakterystyczną cechą okrzemek jest to, że ich skorupki mają unikalną morfologię (w szczególności stanowiącą wzór nanostruktur takich jak pory, grzbiety, otoczki i inne formy), a ich ściany komórkowe złożone są z krzemionki (uwodniony ditlenek krzemu). Z powodu tej specyficznej morfologii, okrzemki mogą być wykorzystane do wytwarzania biosensorów, czujników chemicznych, membran, bioszablonów, biokapsuł, nośników lub nawet nanoreaktorów. W przypadku pewnych zastosowań, okrzemki muszą być przetwarzane i spiekane. Artykuł przedstawia niektóre wstępne wyniki uzyskane podczas doświadczeń zawiązanych z konsolidacją okrzemek. W szczególności, zwrócono uwagę na zatrzymywanie nanoporów, które w sposób naturalny występują w okrzemkach, ponieważ nanopory obecne w materiałach masywnych wewnątrz spieczonych ziaren mogą podwyższać odporność na pękanie. Okrzemki i masywne materiały, otrzymane drogą prasowania i spiekania, badano za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Obserwacje SEM ujawniły skutki spiekania okrzemek i zmiany ich morfologii. Okrzemki były przetwarzane jak proszki, tzn. były konsolidowane drogą prasowania w matrycy i następnie spiekane. Po procesie konsolidacji większość porów naturalnie istniejących w okrzemkach uległa zamknięciu. Uzyskane wyniki sugerują, że okrzemki nie mogą być jednorodnie konsolidowane za pomocą prasowania w matrycy z powodu ich skrajnie zróżnicowanych kształtów. Najwyższa wartość gęstości względnej, którą uzyskano, wynosiła 83 %.
PL
W artykule zwrócono uwagę na nowe niewykorzystywane możliwości zastosowania testu teksturowego do obserwacji strukturalnej. Zaprezentowano wyniki badań i przedstawiono różnice w płynięciu materiału w poszczególnych wariantach technologicznych prasowania stalowego koła zębatego.
EN
The article is focused on new and so far unused possibilities of texture test application for structural observations. The experimental results have been presented and the differences in material plastic flow in particular technological versions of steel gear wheel pressing have been shown.
PL
Proces prasowania ze skręcaniem jest procesem, w którym kształtowanie materiału zachodzi w złożonym stanie obciążenia. Znaczne obniżenie osiowych sił kształtowania jest wynikiem pojawienia się w prasowanym półwyrobie naprężeń ścinających, pochodzących od technologicznego momentu skręcającego. Niniejsza praca zawiera przeglad literaturowy, podstawy teoretyczne, a także badania własne autorki.
EN
Pressing and torsion process is a modern process, in which deformation of metals appears as a result of combination stress. Forming die is loaded with axial force and technological, torsional moment. Reduction of value axial force is a result of transmitted tangential stress to work-piece. In the paper there is presented theoretical basis, literatural study and results of author's practical test.
PL
Przedstawiono wyniki badań w zakresie wytwarzania i analizy własności spiekanych weglikostali na osnowie stali szybkotnącej z dodatkiem węglika WC. Do badań zastosowano mieszanki o następujących składach: M, M+10%WC, M+20%WC, M+30%WC, M+40%WC, gdzie M - stal szybkotnąca M35. Mieszanie składników prowadzono w ceramicznym moździerzu przez 30 minut. Mieszanki prasowano w cylindrycznej jednostronnie działającej matrycy pod ciśnieniami: 400, 600 oraz 800 MPa. Wypraski spiekano w temperaturze 1160°C przez 60 minut w próżni. Dodatkowo wypraski o składach M, M+10%WC spiekano również w temperaturach: 1175, 1200 i 1220°C przez 60 minut w próżni. Własności proszków użytych do badań podano w tabeli 1. Wpływ ciśnienia prasowania oraz składu mieszanek na gęstość wyprasek zaprezentowano na rysunku 2. Wyniki pomiaru gęstości, zmian gęstości oraz twardości spieków przedstawiono odpowiednio na rysunkach 3 i 4, 5 i 6 oraz 7 i 8. Mikrostruktury uzyskanych materiałów pokazano na rysunku 9. Analiza otrzymanych wyników oraz obserwacja mikrostruktur spieków pozwalają na stwierdzenie, że zarówno parametry procesu wytwarzania, jak i dodatek węglika wolframu WC mają istotny wpływ na własności oraz strukturę badanych weglikostali.
EN
In this paper the manufacturing process and properties of sintered high speed steel-tungsten carbide composites have been studied. The raw powders were mixed with in ceramic mortar for 30 minutes. The following compositions were investi­gated: M, M+10wt-%WC, M+20wt-%WC, M+30wt-%WC, M+40wt-%WC, where M is the HSS M35 grade. The mixtures were cold compacted in a rigid, cylindrical die at 400, 600, 800 MPa. The green compacts were sintered at 1160°C for 60 minutes in vacuum. Additionally the compositions M, M+10wt-%WC were sintered at 1175, 1200 and 1220°C for 60 minutes in vacuum. The powder properties are shown in Table 1. Figure 2 shows the variation in green density for each powder mix. The as-sintered densities, densification during sintering and Brinell hardness numbers are presented in Figs 3 and 4, Figs 5 and 6, and Figs 7 and 8, respectively. Microstructures of the high speed steel - base materials are shown in Figure 9. From the analysis of the obtained results and microstructural observation it may be concluded that the as-sintered properties of the investigated materials are affected by both the processing parameters and tungsten carbide content.
PL
Przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu parametrów technologicznych wsadu węglowego, takich jak: stopień rozdrobnienia (%<3,15mm) i zawartość wilgoci całkowitej (Wtr,%) na gęstość (ρ, kg/m3) i wytrzymałość mechaniczną (Sc, kPa) nabojów przygotowanych metodą prasowania hydraulicznego. Stwierdzono, że wzrost ciśnienia prasowania powoduje wzrost gęstości wsadu węglowego. Gęstości wsadu zbliżone do aktualnie stosowanych w przemyśle dla systemu ubijanego uzyskano stosując ciśnienie prasowania na poziomie ok. 3,0-4,7 MPa. Wzrost zawartości wilgoci we wsadzie od 4 do 12% powoduje wzrost gęstości wsadu o ok. 10%. Obniżenie stopnia rozdrobnienia z ok. 95 do 75%<3,15 mm skutkuje wzrostem gęstości wsadu o ok. 45-48 kg/m3 w przeliczeniu na stan suchy. Obniżenie stopnia rozdrobnienia powoduje spadek wytrzymałości mechanicznej wsadu na ściskanie. Optymalna zawartość wilgoci, dla której wsad węglowy osiąga najwyższą wytrzymałość mechaniczną na ściskanie wynosi 8%, niezależnie od stopnia rozdrobnienia.
EN
The influence of coal charge technological parameters (crushing fineness, moisture content) on pressed coal cake density and mechanical strength has been presented. An increase of compaction pressure increases the density of coal cake. The densities similar to stamp charging industrial practice are obtained for compaction pressure of 3,0-4,7 MPa. Increase in coal charge moisture content from 4 to 12% causes the wet density increase of c.a. 10%. Reduction of crushing fineness from 95 to 75% below 3,15 mm causes the dry density increase of 45-48 kg/m3 and deterioration of compressive strength. Despite of crushing fineness, the optimum moisture content in aspect of its maximum compressive strength is 8%.
PL
Prowadzone badania miały na celu wyznaczenie wartości liczbowych redukcji złoża oraz zmiany gęstości w zakresie niskich nacisków. Badano następujące ziarna zbóż: gorczyca, kukurydza, pszenica, soja. Wyniki będą wykorzystywane do celów projektowych przy konstruowaniu urządzeń pakujących. Stosując metodę zagęszczania złoża do ograniczenia segregacji wtórnej można stosować naciski do 0,6 MPa i redukcję objętości złoża do 5%. Powyżej tych wartości ziarna zbóż zostaną uszkodzone.
EN
A purpose of this research was to determine bed reduction values and density change for a low thrust range. Mustard, com, wheat and soya seeds were tested. The results obtained should be used in the designing of packaging equipment. Thrust up to 0.6 MPa and 5% reduction of grain bed volume can be applied to constrain the backward segregation. If these values are exceeded, a grain bed can be damaged.
18
75%
PL
Przedstawiono wyniki kolejnych badań dotyczących procesu zagęszczania i spiekania nanoproszku ZnO uzyskanego zmodyfikowaną metodą współstrącania z wodnych roztworów chlorku cynku i amoniaku.
EN
It was presented the following results of investigations pressing and sintering processes the nanopowders ZnO. It was obtained by modificated process of coprecipitation aqueous solutions ZnCl2 and NH3aq.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań obejmujących opracowanie założeń procesowych wytwarzania taśm ze spoiw warstwowych z udziałem spoiwa srebrowego gat. BAg22 oraz miedzi, z wsadu kompozytowego uzyskiwanego w procesie prasowania i walcowania, przeznaczonych do zastosowań w narzędziach skrawających, pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Dokonano doboru parametrów wytrzymałościowych i wymiarowych materiałów składowych taśmy warstwowej z 50% i 75% udziałem objętościowym miedzi w warstwie wewnętrznej, tj. taśmy spoiwa BAg22 oraz taśmy Cu, przeznaczonych do wstępnej operacji łączenia w procesie prasowania. Określono warunki prowadzenia procesu prasowania zestawu BAg22/Cu/BAg22 o wyjściowej grubości 32 mm dla proporcji grubości warstw 1:2:1 oraz 24 mm dla proporcji grubości warstw 1:6:1. Opracowano warunki przeróbki plastycznej wsadu prasowanego w procesie walcowania na gorąco i na zimno z określeniem parametrów międzyoperacyjnej i końcowej obróbki cieplnej.
EN
The results of research into the manufacturing of layered brazing materials with silver brazing alloy BAg22 content and copper obtained in pressing and rolling process were presented. Cladding process conditions of the set BAg22/Cu/BAg22 of the original thickness of 32 mm for the ratio of layer thicknesses as 1:2:1 and 24 mm of the original thickness for the ratio of layer thicknesses as 1:6:1 including the method of semi products surface preparation and range of forces and temperature parameters were specified. Plastic working conditions of pressed composite ingot in the hot and cold rolling to the final thickness with the intermediate and final heat treatment parameters were developed.
PL
Proces prasowania ze skręcaniem jest nowoczesnym procesem, w którym kształtowanie materiału zachodzi w złożonym stanie obciążenia. Znaczne obniżenie osiowych sił kształtowania jest wynikiem pojawienia się w prasowanym półwyrobie naprężeń ścinających [tau] , pochodzących od technologicznego momentu skręcającego. Naprężenia te w znaczący sposób zmieniają kinematykę płynięcia materiału. Niniejsza praca zawiera rezultaty badań wypełnienia dla dwóch kształtów wykroju matryc roboczych.
EN
Pressing and torsion process is a modern process, in which deformation of metals appears as a result of combination stress. Forming die is loaded with axial force and technological, torsional moment. Reduction of value axial force is a result of value axial force is a result of transmitted tangential stress [tau] to work-piece. These stresses substantially change the kinematics of flow. This paper presents the results of author's practical filling's test for two shapes of impression of the dies.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.