Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 247

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  decyzje zakupowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Zmiany zachodzące w społeczeństwie, w szczególności związane z innym niż tradycyjne postrzeganiem ról kobiet i mężczyzn, a także nowe wzorce kobiecości i męskości wpływają na rozwój marketingu ukierunkowanego na płeć, który pozwala na wypracowanie skutecznych sposobów oddziaływania na zachowania i decyzje zakupowe konsumentów, jednak nie w oparciu o powszechne stereotypy, tylko rzeczywiste różnice pomiędzy płciami. Marketing skierowany do mężczyzn może stać się odpowiedzią na nowe oczekiwania i wzorce zachowań mężczyzn konsumentów i szansą dla wielu przedsiębiorstw na zdobycie segmentu lojalnych nabywców. Artykuł charakteryzuje mężczyzn jako konsumentów pod względem cech i procesu podejmowania decyzji zakupu, przedstawia także założenia marketingu skierowanego do mężczyzn. W opracowaniu zaprezentowano również wybrane wyniki badań ankietowych, których celem było poznanie zachowań zakupowych konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem mężczyzn, a także opinii na temat marketingu zorientowanego na płeć.
EN
The changes occurring in society, especially the ones related to the different perception of traditional female and male roles, as well as the new patterns of femininity and masculinity result in the development of gender-oriented marketing that makes it possible to work out efficient methods of influencing consumer behavior and purchase decisions on the basis of real differences between the two sexes and not on the commonly known stereotypes. Man-oriented marketing may become a response to the new expectations and behavior patterns of men-consumers and be an opportunity for many companies to win a segment of loyal customers. The article characterizes men-consumers by their features and purchase-decision process. It also presents the assumptions of male targeted marketing. Selected results of a questionnaire survey are presented that aimed at the determination of consumer purchase behavior with a particular consideration of men and the opinions on gender-oriented marketing.
8
75%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań różnych autorów dotyczące postaw konsumentów w stosunku do diety i żywości o działaniu prozdrowotnym. Jak wykazały cytowane badania, prozdrowotna wartość żywności miała większe znaczenie dla kobiet z wyższym wykształceniem mających małe dzieci, chorych członków rodzin, dla osób starszych oraz dla tych, którzy są na specjalnej diecie. Głównymi czynnikami wyboru żywności były cechy sensoryczne produktu oraz jakość i świeżość. Zdrowa dieta i wartość prozdrowotna produktów miała mniejsze znaczenie niż smak. Jest to ważna informacja dla technologów i producentów żywności przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek.
EN
In the paper, the research results obtained by various authors were presented, who focused on the consumer attitudes toward healthy diet and healthy food. As shown in the research citied, the pro-healthy food was more important for women with university education, who had young children and sick family members, for the elderly, and for those on a special diet. The main factors influencing food choice were: food sensory properties, quality, and freshness. A healthy diet and a pro-healthy value of foodstuffs were less important than the taste. This is important information for food technologists and food manufacturers when introducing a new product in the market.
PL
Opakowania oprócz podstawowych funkcji spełniać powinny też wymagania ekologiczne. Niestety prowadzone badania wykazują, że aspekt ten jest jeszcze w niewielkim stopniu dostrzegany przez polskie społeczeństwo, zarówno przez przedsiębiorców jak i przez konsumentów.
EN
Besides the fundamental functions packages should also meet ecological requirements. Unfortunately, carried out research showed that this aspect is still to a little degree perceived by Polish society both by manufacturers and consumers.
PL
W artykule przedstawiono funkcję promocyjną opakowań na rynku soku i przeanalizowano wpływ opakowań na decyzje nabywcze konsumentów. W konkluzji stwierdzono, iż konsument postrzega wiele produktów przez ich opakowanie i kierując się pierwszym wrażeniem może ocenić jakość i użyteczność towaru tylko na ich podstawie.
EN
The article points at the issues connected with juices packaging and it presents its influence on consumers purchasing decisions. In that context the promotion role of packaging was analyzed. The conclusions show that conducting by first impression consumers may notice the product through its packaging. Sometimes consumer values the product on the basis of colour, graphics and kind of packaging and the information placed on the label.
PL
Celem artykułu było zbadanie percepcji przez osoby ankietowane wybranych form promocji w Internecie. Główne pytanie badawcze dotyczyło poznania, jak formy te oceniają i postrzegają respondenci. Ponadto starano się określić, jaki wpływ na decyzje zakupowe internautów mają wybrane narzędzia promocji. Badania przeprowadzono na próbie stu respondentów z różnych grup wiekowych. Utrzymują oni, że najczęściej spotykaną w Internecie formą promocji jest reklama graficzna. Za nieco rzadziej wykorzystywane uważają reklamy wysyłane na internetowe skrzynki pocztowe oraz drobne ogłoszenia zamieszczane na serwisach specjalnie do tego przeznaczonych. Ponad 70% badanych akceptuje wykorzystywanie Internetu do celów promocyjnych. Oceniając formy promocji stosowane w Internecie respondenci uznali je za zrozumiałe, choć denerwujące. Przy tym niewielka część narzędzi promocyjnych posiada zdolność przyciągania uwagi. Największym potencjałem do zainteresowania odbiorcy charakteryzowała się reklama graficzna, następnie reklama wideo oraz reklama w poczcie elektronicznej. Reklamę graficzną uznano także za najbardziej irytującą. Stosowane w Internecie formy promocji nie budzą na ogół zaufania respondentów. Najbardziej godnymi zaufania okazały się drobne ogłoszenia internetowe oraz reklama w wyszukiwarkach. Ponadto badani internauci deklarowali, że się podczas zakupów nie sugerują przekazami promocyjnymi zamieszczonymi w Internecie. Ponad połowa badanych za najbardziej skuteczne medium reklamowe uważa telewizję, zaś Internet tylko co dziesiąty badany.
EN
Examining the perception by polled persons of chosen forms of promotion on the Internet was a purpose of the article. The main research question concerned the recognition how these forms respondents assess and perceive. Moreover the authors were trying to determine what influ-ence on purchase decisions of Internet users have chosen promotion tools. The research was conducted on the sample of hundred respondents from different sorts of age groups. They are claiming that most often met form of the promotion on the Internet is a graphic advertisement. They regard a little bit more rarely exploited advertisements sent to Internet post-boxes and classified advertisements placed on web portals specially designed for them. Over the 70% examined persons accept using the Internet for promotional reasons. Assessing forms of the promotion applied on the Internet respondents regarded them understandable, though irritating. In addition the small proportion of promotional tools has an ability to attract attention. The greatest potential to arouse interest of the recipients have graphic advertisement, next the video advertisement and the advertisement placed in the electronic mail. The graphic advertisement was also regarded most irritating. In general, forms of promotion applied on the Internet don't inspire the respondents confidence. Internet classified advertisements and an advertisement put in Internet search engines turned out most trustworthy. Moreover examined Internet users are declaring that they aren't influenced during the shopping by promotional information placed on the Internet. Over half polled people for the most effective advertising media regards television, whereas Internet only just tenth examined.
16
Content available Przesłanki decyzji zakupowych e-klientów
75%
PL
W ostatnich latach handel elektroniczny stał się bardzo dynamicznie rozwijającym się kanałem dystrybucji Z pobocznego, lub też dodatkowego, sposobu zbytu towaru i usług zamienił się dla wielu przedsiębiorstw w główne źródło dostępu do klientów. Głównym celem artykułu było określenie stopnia wpływu zidentyfikowanych przesłanek na decyzje zakupowe e-klientów. Badanie przeprowadzono w pierwszym półroczu 2020 roku wśród 130 e-konsumentów. Posłużono się metodą CAPI i CAWI. Uzyskane wyniki zostały zakodowane, a następnie przy użyciu programu Statistica 13.1. dokonano ich analizy. Do weryfikacji hipotezy 1 i hipotezy 2 wykorzystano średnią arytmetyczną, medianę, dominantę oraz odchylenie standardowe. Do weryfikacji hipotezy 3 zastosowano test U Manna-Whitney’a. Zdaniem respondentów najistotniejszymi czynnikami leżącymi po stronie produktu wpływającymi na ich decyzje zakupowe w były jakość produktu oraz jego cena. Natomiast zdecydowanie najmniejsze znaczenie dla badanych miała rozpoznawalność produktu. Z kolei najistotniejszymi czynnikami po stronie sklepu internetowego była dla badanych jakość obsługi oraz opinia innych o sprzedającym. Według ankietowanych zdecydowanie najmniejszy wpływ na dokonanie zakupu w sklepie internetowym miał chat bezpośrednio z konsultantem sklepu. Różnice statystycznie istotne zostały stwierdzone tylko w nielicznych grupach ocen.
PL
Celem rozważań jest zaprezentowanie zmian w zwyczajach zakupowych polskich konsumentów dokonujących się wraz z możliwościami wykorzystania technologii mobilnej w procesie zakupu. Artykuł bazuje na przeglądzie literatury z zakresu zachowań konsumenckich oraz analizie zebranego materiału badawczego powstałego w wyniku badań empirycznych prowadzonych przez różne agencje i ośrodki naukowo-badawcze. Jak pokazują wyniki badań, klienci bardzo szybko zaadaptowali się do zmieniającej się rzeczywistości i nowych mobilnych rozwiązań. Używają technologii, aby ułatwić sobie życie, podejmować rozsądne decyzje zakupowe, a przez to na nowo definiują sposób, w jaki robią zakupy. Im więcej klienci kupują on-line lub używają smartfonów jako wsparcia przy zakupach, tym bardziej tradycyjne doświadczenia w sklepach przestają być wystarczające. Urządzenia mobilne zmieniają konsumenta, ale przez jego nawyki zakupowe i ewoluujące preferencje kreują potrzeby zmian. Nieustanny rozwój technologii pozwala zarówno marketerom, jak i klientom wykształcić nowe umiejętności, zaś mnogość dostępnych urządzeń zmienia prezentowane przez nich do tej pory nawyki, wpływając tym samym na zachowania zakupowe.
EN
The aim of this article is to present the changes in shopping habits of Polish consumers taking place along with the possibilities of using mobile technology in the buying process. The article is based on a review of the literature in the field of consumer behaviour and an analysis of the collected research material developed as a result of empirical studies conducted by different agencies as well as scientific research centres. Studies show customers very quickly adapted to the changing reality and new mobile solutions. They use technology to make their life easier, make sound decisions in shopping, and thus redefining the way they do shopping. The more customers buy online or use a smartphone as a purchase support, the less sufficient traditional experience in shops becomes. Mobile devices change the consumer but through the consumer’s purchase habits and evolving preferences they create the need for changes. Continuous development of technology allows both marketers and customers to develop new skills, and the multitude of available devices has changed their habits presented so far, thus influencing buying decisions.
RU
Цель рассуждений – представить изменения в закупочных навыках польских потребителей, происходящие наряду с возможностями использования мобильной технологии в процессе покупки. Статья основана на обзоре литературы в области потребительского поведения и на анализе накопленного исследовательского материала, возникшего в результате эмпирических исследований, проводимых разными агентствами и научно-исследовательскими центрами. Как показывают результаты исследований, клиенты весьма быстро приспособились к изменяющейся действительности и к новым мобильным решениям. Они пользуются технологией для облегчения себе жизни, принятия разумных решений о покупке и, таким образом, они по-новому определяют способ осуществления покупок. Чем больше клиенты покупают онлайн или используют смартфоны в качестве помощи при покупках, тем более традиционный опыт в магазинах для них уже недостаточен. Мобильная техника изменяет потребителя, но из-за его закупочных навыков и эволюирующих предпочтений она вызывает необходимость в изменениях. Непрерывное развитие технологии позволяет как маркетерам, так и клиентам выработать новые умения, а множество доступных устройств изменяет представляемые ими до сих пор навыки, тем самым влияя на закупочное поведение.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania opinii konsumentów na temat suplementów diety, ich stosowaniu oraz czynnikach wpływających na decyzje nabywcze. Badanie przeprowadzono metodą ankiety bezpośredniej w okresie od maja do czerwca 2008 roku wśród 200 celowo dobranych konsumentów. Wyniki badania wskazują na dużą popularność suplementów diety wśród ankietowanych osób (łącznie 89% respondentów deklaruje ich stosowanie). Głównymi czynnikami determinującymi decyzje nabywcze ankietowanych są: marka, opinie lekarzy i farmaceutów, a najważniejszym źródłem informacji na temat suplementów diety dla młodych osób są reklamy oraz Internet. Wyniki badania wskazują również na konieczność poszerzenia wiedzy konsumentów na temat niekorzystnego działania suplementów diety.
EN
This paper presents the results of research on consumers opinion of dietary supplements, their administration, as well as on factors influencing purchaser's decisions. Research was carried out using the method of direct questionnaire in the period from May till June 2008, among 200 consumers well-chosen on purpose. The results obtained indicate high popularity of dietary supplements among questionned persons (89% respondents declare their administration). Main factors affecting purchaser's decisions are: the brand, the opinions of doctors and pharmacists; The most important sources of the information on dietary supplements for young persons are an advertisements and the Internet. The results of research indicate the necessity of broadening the customers’ knowledge on adverse affects of dietary supplements.
PL
Zajmujący się problematyką marketingu ważnej sprawy koncentrują uwagę na efektach praktykowania CRM oraz ich uwarunkowaniach. Ważnymi, aczkolwiek w niewielkim stopniu uwzględnianymi komponentami badań prowadzonych w odniesieniu do rynku polskiego są rola wysokości darowizny oraz zgodności dopasowania sprawy do produktu. Wbrew oczekiwaniu, wyniki przeprowadzonego eksperymentu wskazują, że obie zmienne nie są czynnikami, które różnicują postawy społeczne względem inicjatyw marketingu ważnej sprawy, wyrażone intencją zakupu produktów z atrybutem społecznej sprawy. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
Scientists dealing with issues of cause-related marketing are concentrating their attention on the effects of the practice of CRM and their conditions. Important, although to a small extent taken into account components of the research carried out in relation to the Polish market, are the role of the level of donations and productcause fit. Contrary to expectation, the results of the experiment show that both variables are not factors that differentiate social attitudes towards initiatives of the cause-related marketing, expressed the intention of buying products with the attribute of social cause.
RU
Занимающиеся проблематикой маркетинга с опорой на благотворительность сосредоточивают свое внимание на эффектах применения CRM и их обусловленностях. Важными, хотя в небольшой степени учитываемыми составными частями исследований, проводимых по отношению к польскому рынку, является роль размера дарения и соответствия способа оформления дарственной продукту. Вопреки ожиданию, результаты проведенного эксперимента показывают, что обе переменные не являются факторами, которые дифференцируют общественное отношение к инициативам маркетинга с опорой на благотворительность, выраженное намерением купить продукт с атрибутом благотворительности. Статья имеет исследовательский характер.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.