Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 819

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Restrukturyzacja przedsiębiorstw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
XX
Niniejsze opracowanie przedstawia procesy restrukturyzacyjne spółki HOGA.PL SA, która przeszła pomyślną drogę od operatora horyzontalnego portalu internetowego do twórcy innowacyjnego oprogramowania w obszarze zarządzania wiedzą przy wykorzystaniu doświadczenia zespołu programistów, odpowiadających na pojawiające się oczekiwania rynku, jednocześnie adaptując się do nowych warunków funkcjonowania po pęknięciu tzw. bańki internetowej. (fragment tekstu)
EN
In the article, there were presented the restructuring processes of Hoga.pl SA Corporation which developed from the horizontal portal operator to the creator of the innovative software in the area of science management when using experience of the team of programmers, responding to emerging market expectations, and at the same time adapting to the new reality after bursting of "internet buble". The description pointed out the reasons of the restructuring Hoga.pl SA Corporation as well as the sequence of this process and its consequences in years 2002-2006. (original abstract)
XX
Restrukturyzacja PKP to podstawowy warunek przekształcenia przedsiębiorstwa wciąż mającego głębokie korzenie w gospodarce centralnie sterowanej w firmę o rynkowym charakterze.
XX
"Ursus" to przedsiębiorstwo, które przeszło w ostatnich latach dosłownie gehennę. Kolos, zatrudniający w Warszawie i filiach ponad 12 tysięcy ludzi, z którym musiały się liczyć kolejne rządy, w ciągu pięciu lat skurczył się do dwóch tysięcy zatrudnionych, złagodniał i spokorniał.
XX
"Ursus", firma z ponad 100-letnią tradycją i wizytówka polskiej gospodarki z czasów PRL-u, w połowie lat 90. znalazła się o krok od bankructwa. Dziś, całkowicie odmieniona wraca do gry. Trwający przez kilka ostatnich lat drastyczny i bolesny proces restrukturyzacji dobiega końca.
XX
Autor scharakteryzował najczęściej prezentowane w literaturze przedmiotu typologie rodzajów restrukturyzacji przedsiębiorstw. Najogólniej można określić je mianem jednowymiarowych, bowiem zwraca się w nich zwykle uwagę na jedno tylko kryterium, na podstawie którego dokonano wyróżnienia opisywanych rodzajów restrukturyzacji. Autor podjął próbę zaproponowania nowej typologii rodzajów restrukturyzacji przedsiębiorstw, określonej, jako dwuwymiarowa koncepcja restrukturyzacji przedsiębiorstw, w której założono konieczność jednoczesnego prowadzenia w trakcie restrukturyzacji działań zapewniających przedsiębiorstwu przetrwanie, jak i osiągnięcie postępu w przedsiębiorstwie.
EN
The restructurin process of enterprises is a well-known phenomenon both from practical activity of a number of Polish economic subjects and from theoretical considerations. One of the trends that occur in theses is a classification of the kinds of restructuring processs of the enterprises. The author states that sp far the literature of the subject has usually distinguished the kinds of restructuring in relation to one criterion. The procedure was defined as a one-dimensional approach.The approach to the classification of the kinds of restructuring processes in the enterprises as suggested by the author was termed as a two-dimensional approach. The author assumes that both in the course of normal functioning of the entreprise and, especially, in the course of restructuring process it is necessary to undertake activities which are at the same time oriented at survival and advanced. Such a tendency can be treated as the dimensions of the restructuring processes of the enterprise. The paper described the features of these tendencies. The assumption that the power of each of these tendencies can be big or small makes it possible to indentify four kinds of restructuring in the enterprise. Each of these is characterised by definite strength of the tendency to survive. All these kinds of restructuring are described in the present article. (original abstract)
XX
W artykule omówiono pojęcie holdingu i jego typy (finansowy, strategiczny holding zarządzający i strategiczno-operacyjny holding przemysłowy lub usługowy), cel zastosowania struktury holdingowej w procesach restrukturyzacji oraz zalety i wady holdingu. Następnie zaprezentowano zastosowania holdingu w Polsce w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz szanse i zagrożenia w procesie restrukturyzacji.
EN
The main purpose of this article is to present holding as an unconventional method of restructurization process. The increasing popularity of holding shows that this kind of the economic structures can make the system work more effectively. This paper is presentation of the main characteristics of holding, its advantages and disadvantages. The author presents shortly the typology of holding. Attention is also drawn to Polish practical application of this economic structure. (original abstract)
XX
Artykuł przybliża podstawowe pojęcia związane z problematyką restrukturyzacji. Omówiono również działania restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwie oraz jego etapy.
EN
The paper presents basic directions of restructuring performances and enterprises that can be defined as transformations related to products and manufacturing processes, ownership, economy and market, as well as to organisation and management.(short original abstract)
XX
W artykule przedstawiono założenia procesowego podejścia do restrukturyzacji przedsiębiorstw na przykładzie projektów badawczych zrealizowanych przez autora w latach 1997-1998. Podejście procesowe w restrukturyzacji przedsiębiorstw charakteryzuje się zmianą sposobu myślenia o zarządzaniu organizacją z pionowego (w układzie funkcji) na poziomy.
EN
From 1997 - 1998 the author carried out a research on the assumptions of process-oriented approach towards firms' restructuring. The paper presents the findings of the research. Process-oriented approach is all about changing the way of thinking on firm's management from vertical to horizontal. (JW)
EN
Purpose: The aim of the article is to illustrate how important strategic decisions are throughout the process of organisational restructuring and to evaluate the entire process. Design/methodology/approach: Case study of ZPR Group, a media company that operates in Poland. Findings: The analysis presented here on the example of the consolidation of the ZPR Group's sales departments may serve as a starting point for further in-depth analyses which will take into account the aspects of organizational restructuring. Research limitations/implications: The article is based on a case study of the selected organization and in the future this research could be developed in other organizations of this sector or as part of comparative analysis with organizations from other sectors. Practical implications: The article presents a practical assessment of organizational restructuring in the media sector. Social implications: The article presents the social dimension of restructuring processes to some extent. Originality/value: The article presents restructuring and consolidation processes in the media industry. (original abstract)
XX
Przedstawiono zmiany, jakie nastąpiły w produkcji roślinnej w przedsiębiorstwach powstałych po zagospodarowaniu majątku z państwowych gospodarstw rolnych przejętych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Badaniami objęte zostały jednostki prowadzące działalność na terenie Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu (OT AWRSP) w latach 1994-1999. Przeprowadzone zmiany produkcji roślinnej były częścią procesu restrukturyzacji zakresu działania.
EN
In the article there have been presented changes in structure of plants in the companies built up on the assets of the State Farms taken over by the Agency WRSP. The changes are caused by the company environment or its internal crisis. Special attention was focused upon problem of the tenus "change" and the essence of the methodology of management change. (original abstract)
XX
Przedstawiono rolę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej w restrukturyzacji Regionu Zagłębiowskiego. Funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej ma służyć między innymi stworzeniu nowych miejsc pracy, przyciągnięciu nowych inwestorów, zmianie struktury przemysłowej regionu oraz utworzeniu środowiska przyjaznego człowiekowi.
EN
This article presents a role of Katowice Special Economic Zone and Sosnowiec-Dąbrowa Sub-zone in restructuring Zagłębie Dąbrowskie Region. The function of this Special Economic Zone has to be designed for environment that is friendly for peple. (A.Ł.)
XX
Na przykładzie Zakładu Transportu Samochodowego NZPO "Rokita" omówiono zasadność restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zwrócono uwagę na efektywność ekonomiczną i konkurencyjność usług transportowych.
EN
The paper presents the issues of economic effectiveness of services of car transportation system. The alternatives of transformation (changes) of Zakład Transportu Samochodowego NZPO "Rokita" and basic conditions of their effective performance are also presented in this paper. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, że przy podjęciu decyzji w zakresie restrukturyzacji niezbędny jest benchmarking, który pokazuje, jakie są relacje przedsiębiorstwa do konkurencji czy otoczenia. Restrukturyzacja, aby zakończyła się sukcesem, musi być porównywana z efektami, jakie przynosi przedsiębiorstwu wewnątrz, ale również w stosunku do najbliższej konkurencji i liderów w światowej gospodarce. (fragment tekstu)
EN
This article presents using the bechmarking in a corporate restructuring process. This tool assisting management permits to determine the trend and the area of corporate restructuring guaranteeing the success of a company. (original abstract)
XX
Artykuł podejmuje problem restrukturyzacji zatrudnienia w "Ursusie". Dylemat, który ciągle towarzyszy zarządowi zakładu to: czy podtrzymywać nadmierny stan zatrudnienia ryzykując upadłość, czy zwalniać jednych, aby uratować firmę, a tym samym maksymalnie dużo miejsc pracy dla drugich.
XX
Będąca od przeszło półtora roku szefem Hewlett-Packard Carleton Fiorina wprowadza w firmie radykalne zmiany. Pod jej rządami HP ma stać się firmą bardziej agresywną, innowacyjną i zyskowniejszą.
XX
Agencja Rozwoju Przemysłu SA powstała dziesięć lat temu jako spółka ze stuprocentowym udziałem skarbu państwa. Artykuł omawia działania Agencji, której misja to ratować przedsiębiorstwa, z jednej strony oraz odzyskać ile się da dla państwa, z drugiej strony.
XX
Celem artykułu jest dokonanie analizy zmian restrukturyzacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach polskiego przemysłowego potencjału obronnego w latach 1990-2004 na tle trendów restrukturyzacyjnych w światowym przemyśle obronnym, z uwzględnieniem wpływu rządowych programów makrorestrukturyzacji polskiego sektora obronnego na restrukturyzację przedsiębiorstw. Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw polskiego przemysłowego potencjału obronnego przeprowadzona została w oparciu o dostępne publikacje książkowe i artykuły w prasie specjalistycznej, rządowe programy makrorestrukturyzacji sektora, dane statystyczne publikowane przez resort gospodarki, raport NIK oraz wyniki własnych badań pilotażowych prowadzonych w wybranych przedsiębiorstwach sektora metodami: ankiety korespondencyjnej, wywiadów z kadrą kierowniczą oraz studium przypadków (ang. case studies). (fragment tekstu)
EN
The radical changes in the world's defense industry environment in the beginning of 1990s sparked several restructuring processes resulting in consolidation of companies, international cooperation, privatization and changes in R&D, development of new production processes and sales strategies. Similarly, as the result of economic transformation, the Polish defense industry companies, supported by governmental programs, have also implemented the multidimensional restructuring changes. Their restructuring included the changes in the production and sales, internal organization, debt level and ownership structure. The goal of this article is to identify restructuring changes in Polish defense companies and in the world's defense industry. (original abstract)
XX
Artykuł omawia formy i cele restrukturyzacji i przekształceń przedsiębiorstw państwowych oraz problemy z tym związane (konflikty, negocjacje). Dla potrzeb tej analizy, proces restrukturyzacji podzielono na trzy etapy.
XX
Przedstawiono proces restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, ze szczególnym uwzględnieniem wyodrębnionej eksperymentalnie w 1990 roku we wszystkich okręgach PKP jednostki organizacyjnej - stacji rejonowej.
XX
Artykuł porusza aktualną kwestię planowania procesu restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, podkreślając, że dla jego sukcesu szczególnie istotne są nie tylko moment rozpoczęcia, ale również i kierunek zmian. Kierunek restrukturyzacji w przedsiębiorstwie, zdaniem autora, powinien być wybrany przy uwzględnieniu nie tylko bieżącej sytuacji kryzysowej, ale również i przyszłych uwarunkowań. Działania podjęte w ramach restrukturyzacji powinny obejmować więc długoterminowy horyzont planowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the actual issue of the planning process of restructuring in enterprises, stressing that for its success particular importance has not only the starting point, but also the direction of change. According to the author, the direction of restructuring in a company should be chosen taking into account not only the current crisis, but also future conditions. Therefore activities undertaken as part of the restructuring should include long-term planning horizon.(original abstract)
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.