Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kornwalia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Gigantyczny ogród botaniczny pod kopułami jest zlokalizowany w angielskiej Kornwalii, w "kraterze", na terenach po wyrobiskach i hałdach kopalni odkrywkowych. Obiekt został otwarty w marcu 2001 r. i zwiedziło go już kilka milionów osób z całego świata. Cieszy się większym zainteresowaniem i uznaniem niż londyński Millennium Dome. I zainteresowanie to jest w pełni uzasadnione. Londyńska kopuła ma ciekawą architekturę i tylko to, imprezy i wystawy w niej organizowane są wątpliwej rangi i jakości (ale za to kosztowne), szczególnie biorąc pod uwagę liczne i w przeważającej mierze darmowe muzea w Londynie.
3
Content available Eden Project - the Cornwall Peninsula peculiarity
63%
EN
The Eden Project-the largest natural scientific complex - was established in 2001 in the surroundings of Bodelva situated in the southern part of Cornwall (Great Britain). It was created in a kaolin pit closed down in the XlXth century. This venture has three main functions: natural, educational and touristic. The project presents unusually interesting and original architecture. Under light-transmitting, semicircular domes there are various ecosystems called biomes which differ from the external environment. The entire project consists of the following parts: the Mediterranean biome, the rainforest biome, a unit called "the Core" and the visitor centre. The area where all the buildings are located is covered by the external biome. The Eden Project is a huge educative institution which reflects processes occurring in the nature. The aim of this venture is, above all, education of ecological aspects concerning life on the Earth and presentation of the necessity to preserve the biodiversity. Since its opening, the Eden Project has been visited by 1.2 million tourists every year.
PL
W okolicach miejscowości Bodelva, położonej w południowej części Kornwalii (Wielka Brytania), w 2001 roku powstał Projekt Eden - największy kompleks przyrodniczy, utworzony w nieczynnym od XIX wieku wyrobisku pozostałym po odkrywkowej eksploatacji kaolinu. Przedsięwzięcie to pełni trzy główne funkcje: przyrodniczą, edukacyjną i turystyczną. Projekt Eden charakteryzuje niezwykłe ciekawa i oryginalna architektura. Składają się na nią przepuszczające światło półkułiste kopuły, pod którymi znajdują się odmienne względem siebie i względem środowiska zewnętrznego ekosystemy zwane biomami. Na całość projektu składają się: biom śródziemnomorski, biom lasu deszczowego, a także obiekt zwany „Jądrem" oraz budynek centrum dla odwiedzających. Teren, na którym znajdują się wszystkie budynki, okala biom zewnętrzny. Projekt Eden to olbrzymia instytucja edukacyjna, która odzwierciedla relacje zachodzące w naturze. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim nauczanie o ekologicznych aspektach związanych z życiem na Ziemi oraz ukazanie konieczności zachowania bioróżnorodności. Od czasu otwarcia Projekt Eden corocznie odwiedza 1,2 mln turystów.
5
Content available remote Inscribing a landscape: the Cornish Mining World Heritage Site
51%
EN
In July 2006, select areas within Cornwall and west Devon were declared a World Heritage Site by UNESCO (http:// whaunesco.org/en/list/1215; also: www.cornishmining.org.uk). This bestowed international recognition of the significance of the metalliferous mining landscapes of this area of south-west Britain. The extant mine sites, engine houses, foundries, new towns, smallholdings, ports, harbours, and ancillary industries together reflect prolific innovation which, in the early nineteenth century, enabled the region to produce two-thirds of the world's supply of copper. During the late 1800s, arsenic production came into ascendancy with mines in the east of Cornwall and west Devon ; particularly supplying half the world's demand. To achieve World Heritage Site status, a `Statement of Significance' was produced which defined how technological developments in metalliferous, mining in Cornwall and Devon could constitute `Outstanding Universal Value' (Operational Guidelines ...2005), its importance to the whole of humanity. Research undertaken identified seven landscape `components' which together encompass the range of transformations attributable to deep-lode mining and which demonstrate the profound cultural and physical changes affected during the period of greatest change, c. 1700 to c. 1914. Moreover, these concomitant changes were to have impact far beyond the purely local, influencing the development of Britain's Industrial Revolution and the fortunes of many mining fields around the world. This paper sets out the rationale behind the nomination process for World Heritage Site status (2001-2006) and raises some of the many challenges which relate to the co-ordinated management of the Site.
PL
W lipcu 2006 r. wybrane obszary Kornwalii i zachodniego Devon zostały uznane za Stanowisko Światowego Dziedzictwa UNESCO (http://whc.unesco.org/en/list/1215; www.cornishmining.org.uk). Umożliwiło to międzynarodowe poznanie znaczenia krajobrazu górnictwa rudnego w tej części południowo-zachodniej Wlk. Brytanii. Te istniejące stanowiska górnicze, maszynownie, huty, nowe miasta, drobne własności, porty i przemysł towarzyszący, razem odzwierciedlają twórczą innowację, która na początku XlX wieku umożliwiła temu regionowi produkcję 2/3 światowego zaopatrzenia w miedź. Pod koniec lat 1800. w kopalniach wschodniej Kornwalii i zachodniego Devon zaczęła dominować produkcja arsenu, zabezpieczając połowę światowego zapotrzebowania. W celu osiągnięcia statusu Stanowiska Światowego Dziedzictwa sporządzono "Deklarację Znaczenia", stwierdzającą, w jaki sposób technologiczny rozwój górnictwa kruszcowego w Kornwalii i Devon mógł stworzyć "Wspaniałą Wartość Uniwersalną" o znaczeniu dla całej ludzkości. Podjęte badania ujawniły siedem "elementów składowych" krajobrazu, które razem wyznaczają zasięg przeobrażeń właściwych górnictwu żyłowemu, ukazując zarazem głębokość zmian kulturowych i fizycznych powstających w okresie największych przeobrażeń w latach od ok. 1700 do ok. 1914. Te towarzyszące zmiany miały wpływ znacznie większy niż lokalny, oddziałując na rozwój Rewolucji Przemysłowej Brytanii i przepowiadając przyszłość wielu polom górniczym na całym świecie. Artykuł ten wykracza daleko poza proces nadania statusu Stanowiska Światowego Dziedzictwa (2001-2006) i ukazuje niektóre z wielu zmagań związanych z równoczesnym zarządzaniem Stanowiskiem.
EN
The revitalisation investment referred to as the Eden Project - a huge botanical garden created in the years 1998-2001 which was the initiative of Tim Smit in the 160 year old former clay open pit is presented in the article. The complex resembles a soap bubble and is divided into three parts: The Outdoor Biome with The Core education building and two greenhouses: The Humid Tropics Biome and The Warm Temperature Biome. Apart from the tourist function, an important aspect of the project activity is to conduct a number of social, educational, cultural, recreational and ecological programmes. Every year Eden is visited by over million tourists and the income generated by the project is more than GBP 20 million per year. The factors that contributed to the success of the Eden Project are, inter alia: the project leader, support of the local authorities, public-private partnership, are identified in the article. However, the phenomenon of this venture is the innovative architecture and the combination of social, educational and environmental aspects at the use stage.
PL
W artykule przedstawiono przedsięwzięcie rewitalizacyjne pn. Eden Project - ogromne ogrody botaniczne, utworzone w latach 1998-2001 z inicjatywy Tim'a Smit'a w 160-letnim wyrobisku po eksploatacji gliny. Cały kompleks wygląda niczym bańki mydlane i został podzielony na trzy części: Biom Zewnętrzny z budynkiem edukacyjnym The Core, Biom Wilgotny Tropikalny i Biom Suchy. Poza funkcją turystyczną, ważnym aspektem działalności projektu jest realizacja programów społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i ekologicznych. Każdego roku Eden odwiedza ponad milion turystów, generując ponad 20 milionów funtów przychodu. W artykule zidentyfikowano czynniki, które przyczyniły się do sukcesu - m.in. lider projektu, wsparcie władz lokalnych, partnerstwo publiczno-prywatne. Jednak fenomenem przedsięwzięcia jest innowacyjność architektury oraz połączenie aspektów społecznych, edukacyjnych i środowiskowych na etapie użytkowania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.