Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Product unit prices
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Punktem wyjścia każdej aktywności człowieka jest potrzeba. U postaw działań o charakterze informacyjnym leża zgłaszane przez jednostki potrzeby informacyjne. Chcąc rozpoznać zachowania informacyjne przedsiębiorstw, należy rozpocząć od analizy zgłaszanego przez nie zapotrzebowania na informacje. Przedmiotem tegorocznych badań własnych autorka uczyniła studia literaturowe nad problematyka potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw, traktując je jako punkt wyjęcia do przyszłych rozważań w sferze badań marketingowych. Niniejszy artykuł stanowi pierwsza część skróconego opracowania, w którym autorka podejmuje teoretyczny problem istoty potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw, odwołując się do istniejących w teorii informacji modeli zachowań informacyjnych. W drugiej części opracowania autorka dokonuje analizy zakresu informacyjnych potrzeb przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
XX
W ostatnim czasie, ze względu na spowolnienie tempa wzrostu, lub jego zupełne wyhamowanie w coraz większej liczbie przemysłów, nasila się zjawisko określane mianem wojny cenowej. Zanim dojdzie jednak do wybuchu wojny cenowej zidentyfikować można grupę czynników, które poprawnie zinterpretowane stanowią bezcenną informację o bliskości konfrontacji cenowej między graczami rynkowymi. Zgodnie z koncepcją O.P. Heila i K. Helsena (Early Warning Signals) czynniki te związane są z właściwościami sektora działalności, cechami produktu oraz charakterystyką przedsiębiorstwa, a także samych konsumentów. Wojny cenowe stanowią bezwzględnie najtragiczniejszą w skutkach formę walki konkurencyjnej. O tym, jak potężna jest ich siła destrukcyjna mogli przekonać się na przestrzeni ostatnich kilku lat, również wydawcy dzienników ogólnopolskich. To właśnie na przykładzie tego segmentu podjąłem próbę konfrontacji modelu strategii wojny cenowej z rzeczywistością biznesową. I tak, zaprezentowana w artykule sytuacja na rynku płatnej prasy codziennej w pełni potwierdziła słuszność opisanych w literaturze przyczyny i skutków wojen cenowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Recently due to slowing down of the growth rate, or its outright curbing in a greater and greater number of industries, the phenomenon defined as a price war has intensified. However, before the price war breaks out, we may identify a number of factors which, when correctly interpreted, provide priceless information about how close the price confrontation between market players is. In accordance with O.P. Heil and K. Helsen's Early Warning Signals theory, these symptoms are related to characteristics of the sector's activity, product features and company profile as well as the consumers themselves. As a form of competitive struggle, price wars undoubtedly have the most dramatic effects. Also Polish national dailies' editors over the last several years could experience their destructive powers. It is the example of this segment that I used in an attempt to confront the model of price war strategy with business reality. Anyway, the situation on the market of paid daily press presented in the article fully supported the validity of causes and effects of price wars as described in literature. (original abstract)
XX
W artykule omówiono znaczenie ceny w całokształcie działań marketingowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo. Przedstawiono ogólną charakterystykę polityki cenowej prowadzonej w badanych firmach. Wyróżniono najważniejsze założenia marketingowej koncepcji kształtowania ceny.
4
100%
XX
Platformy społecznościowe oraz wirtualne światy są jednym z dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki elektronicznej. Dla zwiększenia realizmu następuje w nich integracja mechanizmów ekonomicznych, które stanowią podstawę kształtowania gospodarki rynkowej w powiązaniu z możliwością wprowadzania wirtualnych walut, zawierania transakcji handlowych, zdobywania statusu społecznego. Ich specyfika powoduje, że czas życia produktu i kształtowanie popytu postrzega się w innych ramach czasowych niż w gospodarce realnej. Szybciej zachodzą tu zjawiska stymulacji i kanibalizacji wynikającej z wprowadzania nowych produktów na rynek w źle dobranych interwałach czasowych. Wpływ na zachowania konsumentów ma również sprzedaż na rynku wtórnym, który często funkcjonuje równolegle do rynku pierwotnego. Z uwagi na znaczny wzrost sektora dóbr wirtualnych ważne jest wdrażanie nowych metod, które maksymalizują dochody i zwiększają zadowolenie konsumentów. Platformy handlu elektronicznego przeznaczone dla produktów cyfrowych muszą uwzględniać specyfikę środowiska, w którym realizowane są transakcje, i dawać możliwości analizy zjawisk ekonomicznych. (fragment tekstu)
EN
Social networking platform and virtual worlds are one of the rapidly growing electronic sectors. To increase the realism of them key part is integration of economic mechanisms, which are the basis for developing a market economy, in conjunction with the possibility of placing virtual currency transactions and achieve social status. Their specification makes the life cycle of the product and demand in different time frames than in the real economy. The impact on consumer behavior is also generated on the secondary market, which often operates in parallel with the primary market. Due to the significant growth of virtual goods sector it is important to implement new methods that maximize revenue and increase consumer satisfaction. Dedicated e-commerce platform for digital products must take into account the specific environment in which transactions are executed. The paper presents selected aspects of the virtual economic systems and results of experimental research. (author's abstract)
XX
W artykule omówiono zagadnienie kształtowania cen jako jednego z instrumentów marketingowych. Przedstawiono podstawowe elementy procesu kształtowania cen.
XX
W latach 1998-2002 nastąpiły istotne zmiany struktury wydatków polskich gospodarstw domowych. W niniejszym artykule dokonano próby oceny zróżnicowania wydatków gospodarstw w wybranym okresie oraz odkrycia przyczyn tych zjawisk. Istotne miejsce zajmuje analiza zmian wydatków w badanym okresie w zależności od zamożności gospodarstw. Jako strukturę wydatków gospodarstwa domowego przyjęto udziały wydatków na poszczególne grupy wydatków w wydatkach ogółem gospodarstw. Tak rozumiana struktura wydatków gospodarstw należy do tzw. mierników struktury konsumpcji. Źródłem danych do analiz były wyniki zrealizowanych przez GUS, badań budżetów polskich gospodarstw domowych z lat 1998-2002. Wybór początku okresu spowodowany był istotnymi zmianami w metodologii badań od 1998 roku. (fragment tekstu)
XX
W opracowaniu przeanalizowano uwarunkowania wykorzystania ceny w charakterze źródła informacji o jakości produktu przez producenta i konsumenta. W artykule wykorzystano wyniki badań zachodnich , głównie amerykańskich.
EN
Making consumer decisions is becoming increasingly difficult due to the increasing number of incentives influencing the buyer. Both an excess of potentially unreliable information as well as lack of information force consumers to use simplified rules to make decisions. Purchasers seek reliable and simple hints based upon which they can quickly and cheaply make the right decision. One of these potential hints used to evaluate product quality is price. Producer knowledge that the purchaser uses price as an indicator of quality may encourage them to manipulate prices in order to induce the desired reaction. Signalling theory refers to two completely different mechanisms of using price to influence buyers. The first involves setting a high price as an indicator of high quality. This mechanism encourages decision-making according to the rule "whatever is expensive is also good." On the other hand, the second mechanism involves the application of glaringly low prices in order to give the impression of involvement and thereby demonstrating to the consumer the conviction that the product is of high quality. Only producers of high quality, sure of the success of their product, the logic goes, can see the benefit of incurring short-term losses. The correlations between "objective" quality and price found by various authors are similar and support the conclusion that this correlation is weak on average and depends on the type of product. Price and quality are positively correlated but at the level of specific product categories over specific periods. Resorting to price to determine quality is on average a poor rule for decision-making. Due to the large differences in the examined products, relationships between price and quality cannot be generalised and transferred to other products or product categories. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono główne aspekty i kategorie polityki towarowej zintegrowanej w świetle tworzenia podstaw tego rynku na Ukrainie. Autor zwrócił uwagę na: wycenę produktów, cykle życia produktów i ich stadium w okresie przejściowym, czynniki wpływające na cykl życia oraz jakość produktu.
EN
The article considers the main aspects and categories of product policy and their interpretation in the light of the creation of market attitudes in Ukraine. Particular attention is given to how products are priced, the life-cycles of products and their stages during the transition period, factors influencing the life-cycle, and product quality. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono oryginalną metodę wyznaczania ceny i poziomu marketingowej jakości projektowanego produktu dla potrzeb docelowego rachunku kosztów. W tym celu niezbędne są informacje o marketingowej jakości konkurencyjnych produktów, cenach tych produktów, a także o rozkładzie ograniczeń budżetowych w danym segmencie rynku.
EN
This Working Paper presents unique, original procedure to determining the price and quality of a new product. It refers to predicted market share as a function of the price and quality of a new product. It also analyses price and quality of a new product in target costing. (AŁ)
XX
Autorka przedstawiła koncepcję rachunku kosztów zintegrowanego cyklu produkcyjnego, oraz wykorzystania tych informacji w procesie ustalania właściwych cen produktu. Zwróciła uwagę na często występujące w firmach niewłaściwe podejście do kosztów produktu, poprzez kontrolowanie tylko kosztów jego wytwarzania, bez zwrócenia uwagi na cały cykl - od momentu powstania, aż do wycofania z rynku.
EN
The expansion of entrepreneurship and management has helped to produce strategic management, an element important for existence and growth of a company. Strategic management needs an adequate cost account. It is a well-known fact that the traditional cost account aims to offer appropriate valuation for the balance sheet and its objectives short term. The paper shows how the cost accounting system can develop to adjust cost information to the needs and requirements of strategic management. (original abstract)
XX
Scharakteryzowano koncepcję "downsizing", jej źródła, warunki i potencjalne możliwości praktyczne.
EN
The article deals with downsizing - one of the less known instruments applied in the marketing policy of enterprises. Downsizing is a product strategy which relies on the decrease of the unit size of the product, and also its packaging, to maintain its price. The use of this instrument , which is quite common in enterprises producing consumer goods, is limited by psychological factors. The author presented in detail the possibilities of the use of this strategy and the principle it is based on, namely the Weber law. Weber also pointed out the negative sides of downsizing. (original abstract)
XX
Wdrożenie zarządzania jakością wg ISO 9001:2000 przyczyni się do systematyzowania i doskonalenia procesów, jakie występują w organizacji IT. Szczególnie pomocne zarządzanie jakością objawia się w zarządzaniu projektami ze względu na jednostkowość i złożoność tych projektów w IT. Daje podstawy do wytwarzania oprogramowania o wysokiej jakości ze względu na systematyczne dążenie do doskonalenia. Poniżej przedstawione zostały korzyści z wdrożenia SZJ: • lepsze zarządzanie: - lepsza komunikacja wewnętrzna, - nowoczesne rozwiązania organizacyjne, - znajomość procesów w organizacji; • optymalizacja kosztów: - większa efektywność pracy, - mniejsze koszty złej jakości, - identyfikacja słabych punktów firmy, - działania prewencyjne, - skrócenie czasu trwania projektów; • stymulowanie motywacji pracowników: - odpowiedzialność; • zwiększenie zadowolenia klienta: - mniej reklamacji, - zapobieganie błędom, - większa wiarygodność. Jednak wymagania te dla organizacji IT są zbyt ogólne i należy je rozbudować o wymagania specyficzne dla IT, tj. normy ISO/IEC, które powstały z myślą o firmach z tego sektora.(fragment tekstu)
XX
Autorka w opracowaniu omawia elementy kształtujące siłę i pozycję przetargową uczestników kanałów dystrybucyjnych oraz ich wpływ na wysokość ceny końcowej. Analizuje ponadto marżę zysku handlowego oraz uzyskane rabaty.
EN
Final price (ultimate or sales price) expresses the value of an object of an exchange transaction, usually in cash terms. According to the marketing price concept, prices should be based on both the interests of firms selling products and final purchasers. Prices should be adjusted in accordance with the requirements of the target market and other market instruments. The method used to set prices essentially depends on the kind of distribution channel involved. In this article, the author describes those factors which determine the bargaining power of the participants of distribution channels and their impact on the final price, trade profit margin and discounts obtained. (original abstract)
XX
W opracowaniu omówiono modele aukcyjne. Przedstawiono związek pomiędzy zastosowaną techniką aukcyjną a wielkością osiągniętej ceny. Zaprezentowano i scharakteryzowano główne techniki aukcyjne: angielską, holenderską, pierwszej ceny, oraz drugiej ceny (technika Vickreya).
EN
The aim of this article is to illustrate the relationship between the type of auction technique used during an auction and the price obtained. In the first part of the paper, the author discusses four basic auction techniques, i.e., methods for determining the price of a product: the English auction, Dutch auction, first price auction, and second price auction (Vickrey auction). The author pays particular attention to the characteristic features of each of these auction techniques. She endeavours to describe the relationships that exist between prices determined using different auction techniques. The author makes the assumption that bidding technique determines the auction price, and thus the auction price of an item may vary depending on the auction technique used. In the second part of the paper, the author describes various auction models, established on the basis of auction theory, which endeavour to identify the relationships in question. The paper constitutes an attempt to provide a complex description and analysis of the auction models presented in Western literature on auction theory. (original abstract)
XX
Omówiono następujące rodzaje marketingu: międzynarodowy, eksportowy, zagraniczny, subglobalny, globalny. Zwrócono uwagę na zmiany w podejściu do zagadnienia wytwarzania produktu, jego promocji, dystrybucji i ceny w dobie globalizacji gospodarki.
XX
Zbadano korelację liniową między indeksami giełdowymi WIG, WIG20 i WIG-Spożywczy a cenami rzepaku w Polsce. Na podstawie zgromadzonych danych skonstruowano model ekonometryczny. W rozpatrywanym modelu ekonometrycznym zmienną objaśnianą była kwartalna cena rzepaku w Polsce. Zmiennymi objaśniającymi były czas i notowanie indeksu WIG-Spożywczy. Wykorzystano dane z lat 2004-2016. Model ten został oszacowany, zweryfikowany statystycznie, a następnie zastosowany do wyznaczenia prognoz punktowych cen rzepaku w Polsce w dwóch pierwszych kwartałach roku 2017.(abstrakt oryginalny)
EN
The authors of the article examined the linear correlation between indexes WIG20 and WIG-food and prices of rape in Poland. Based on the collected data to be constructed econometric model, in which the quarterly price of rape in Poland since 2004 to 2016, depend on the explanatory variables: time and exchange quotations of index WIG-food. This model has been estimated, validated statistically, and then used to enumerate the point forecasts the price of rape in Poland in the first two quarters of the year 2017.(original abstract)
XX
W artykule zwrócono uwagę przede wszystkim na kwestię definicji produktu, ze szczególnym uwzględnieniem produktów medycznych. Przedstawione zostały zagadnienia definicji rzeczy ruchomej oraz odpowiedzialności na podstawie przepisów tytułu VI Kodeksu cywilnego za zwierzęta, ze szczególnym uwzględnieniem transplantacji transgenicznej. Analizie poddano objęcie omawianym reżimem odpowiedzialności energii elektrycznej oraz możliwość wykorzystania go przy odpowiedzialności za elektroterapię. Przedstawiono także skrajnie różne stanowiska doktryny w kwestii kwalifikowania dóbr intelektualnych do produktów w rozumieniu art. 449 § 2 k.c. Zajęto stanowisko w dyskusji, czy organy, tkanki i krew są produktami w rozumieniu omawianych przepisów. Zwrócono uwagę na tendencje wynikające z najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz podjęto próbę wskazania wniosków de lege ferenda.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses primarily on the definition of a product, with particular emphasis on medical products. The author describes the issues of the definition of a chattel and liability under Title VI of the Polish Civil Code for animals, with particular reference to transgenic transplantation. The author discusses whether product liability regime covers electricity and whether it can be applied to electrotherapy. He presents polarly opposite positions found in literature on the matter of classifying intellectual property as products within the meaning of Article 449(2) of the Polish Civil Code. It is also discussed whether organs, tissues, and blood are products within the meaning of the aforementioned provisions. Finally, attention is drawn to trends resulting from the latest case law of the Court of Justice of the European Union, with the author attempting to draw some de lege ferenda conclusions.(original abstract)
XX
Wprowadzając nowy produkt na rynek podejmujemy stosowne decyzje co do samego wyrobu jak i jego ceny. Omówiono, jakie badania są stosowane, aby decyzje te były prawidłowe, oraz jak interpretować te wyniki.
XX
Cena jest jednym z najważniejszych elementów marketingu. Coraz częściej staje się narzędziem komunikacji pomiędzy producentem a konsumentem. Omówiono różne typy badań cenowych - test PSM (Price Sensitivity Measurement), analizę conjoint oraz metodę BPTO (Brand-Price Trade Off). Każdy z nich służy innemu celowi badawczemu w procesie wyznaczania optymalnej ceny produktu lub usługi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.