Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  morfologia krwi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wprowadzenie: Ruch w połączeniu z muzyką, czyli taniec jest jednym z najbardziej popularnych rodzajów aktywności fizycznej w każdym wieku Taniec jest formą aktywności, która różni się pod względem stylu i techniki, a co za tym idzie inne jest zużycie energii podczas treningu. Pod nazwą tańca orientalnego kryją się zarówno tańce folklorystyczne, religijne, obrzędowe jak i popularne, które są związane z codziennym życiem. W piśmiennictwie polskim i międzynarodowym nie ma badań wykazujących zmiany we właściwościach morfologicznych krwi u tancerek ćwiczących styl orientalny. Dotychczas opublikowane wyniki badań laboratoryjnych rzadko opisują wpływ tańca na wskaźniki morfotyczne krwi, w dodatku są to wyniki dotyczące innych stylów tanecznych niż taniec orientalny. Cel badań: Celem pracy było wykazanie wpływu 2-godzinnego wysiłku fizycznego w mechanizmie treningu tańca orientalnego na zmiany wybranych wskaźników ilościowych morfologii krwi w grupie młodych kobiet. Materiał i metodyka: Grupę badaną stanowiło 12 młodych kobiet w wieku od 20 do 35 roku życia z jego średnią 26.4±0.52 lat, trenujących taniec orientalny. Badania krwi przeprowadzano dwukrotnie: przed rozpoczęciem i po zakończeniu 2-godzinnego treningu. Tancerki ćwiczyły odmianę tańca orientalnego o nazwie shaabi, tańca o wysokiej intensywności wysiłku z dużą ilością figur skocznych. Wyniki: Analizując średnie wartości wskaźników morfologicznych przed i po treningu tańca orientalnego wykazano statystycznie istotne zwiększenie WBC [109/L] o 23,28% oraz zmniejszenie RBC [10¹²/L] o 1,29%, HGB [g/L] o 1,00%, HCT [L/L] o 1,22% w grupie badanej po 2-godzinnym treningu tańca orientalnego. Wnioski: Zastosowany trening wpłynął na wyniki morfologii krwi u tancerek biorących udział w badaniu. Aktywność fizyczna realizowana w formie tańca powoduje zmiany ilościowe wskaźników morfologicznych krwi.
EN
Introduction: Movement in combination with music, i.e. dance, is one of the most popular types of physical activity at all ages. Dance is a form of activity that differs in style and technique, and thus, energy consumptions during training are different. Under the name of oriental dance one can find: folklore, religious, ritual and popular dances that are associated with everyday life. In Polish and international literature on the subject, there are no studies in which changes in blood morphological properties of dancers practicing oriental style dance would be demonstrated. The results of laboratory tests published so far rarely describe the effect of dance on morphological blood indices, in addition, they are results for styles other than oriental dance. Study aim: The objective of the study was to demonstrate the effects of 2-hour physical exercise using the mechanism of oriental dance training on changes in selected quantitative indices of blood morphology in a group of young women. Materials and methodology: The study group consisted of 12 young women between the age of 20 and 35, with the average of 26.4±0.52 years, training oriental dance. Blood tests were performed twice: before and after the 2-hour workout. The dancers practiced a variation of oriental dance called shaabi, a high-intensity dance with a lot of jumping figures. Results: Analysing the average values of morphological indices before and after oriental dance training showed a statistically significant increase in WBC [109/L] by 23.28% and a decrease in RBC [10¹²/L] by 1.29%, HGB [g/L] by 1.00% and HCT [L/L] by 1.22% in the study group after the 2-hour oriental dance training session. Conclusions: The applied training influenced the results of blood indices in dancers participating in the study. Physical activity carried out in the form of dance causes quantitative changes in morphological blood indices.
PL
Cel: Celem pracy jest uzyskanie odpowiedzi w jaki sposób udział w triathlonie XTERRA POLAND 2017 wpłynął na wskaźniki morfologii krwi. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 10 triathlonistóww wieku 30-40 lat. Krew pobrano 24 godziny przed zawodami, bezpośrednio po zawodach oraz 16 godzin po zakończeniu zawodów. Wykonano oznaczenia wskaźników morfologicznych krwi u triathlonistów w aparacie ABX MICROS 60. Wyniki: Analizując wyniki pomiędzy pierwszym pomiarem (24 godzin przed zawodami) a pomiarem drugim (bezpośrednio po zawodach) i trzecim pomiarem (16 godzin po) zaobserwowano zmiany istotne statystycznie dla: WBC [109/L], RBC [10¹²/L], HGB [g/L], HCT [L/L], MCV [fL], PLT [109/L]. Wnioski: Stopień zaawansowania wysiłku u zawodników startujących w triatlonie XTERRA POLAND 2017 został potwierdzony w wynikach morfologii krwi. Wskaźniki morfologii krwi u osób uprawiających triathlon dobrze charakteryzują faktyczny zakres i kierunek zmian wysiłkowych oraz pozwalają na diagnostykę przejściowych skutków adaptacyjnych. Wyniki badań potwierdziły, iż intensywny wysiłek fizyczny podczas triathlonu wpłynął na zwiększenie leukocytów i płytek krwi, jednak 16 godzin po zakończeniu zawodów ich wartość była zbliżona do stanu wyjściowego. Najprawdopodobniej zjawisko to zostało spowodowane intensywnym wysiłkiem, stresem czy nawet spożyciem dużego posiłku przed zawodami. Analizując układ czerwonokrwinkowy wykazano tendencję do zmniejszania się liczby krwinek czerwonych, HGB i HCT zarówno po zawodach jak i 16 godzin po zakończeniu zawodów co wynika z nasilonej hemolizy powysiłkowej czy zagrożeniem wystąpienia anemii.
EN
Purpose: The aim of the study was to determine the influence of participation in the XTERRA Poland 2017 triathlon on blood morphology indicators. Material and methods: The study was performed in a group among 10 triathletes aged 30-40 years. Blood was collected 24 hours before, immediately after , and 16 hours after the competition. Blood morphological indicators were evaluated using the ABXMicros60 analyser. Results: Comparison of the results among the first (24 hours before the competition), second (immediately after the competition), and third assessment (16 hours after the competition) revealed statistically significant changes for WBC [109/l], RBC [1012/l], HGB [g/l], HCT [l/l], MCV [fl] and PLT [109/l]. Conclusions: The intensity of effort in the XTERRA Poland 2017 triathlon competitors was confirmed in the results of blood morphology. Blood counts in those practicing triathlon well characterise the actual scope and direction of exercise changes and allow for the diagnosis of transient adaptive effects. The results of the research confirmed that vigorous physical effort during the triathlon increased leukocyte and platelet counts, but 16 hours after completing the competition, their value was close to baseline level. Most likely, this phenomenon was caused by the intense effort, stress or even eating a large meal before the competition. Analysing the red blood cell system showed a tendency towards decrease in the number of red blood cells, HGB and HCT both after the competition and 16 hours after its completion, which results from increased post-exercise haemolysis or the risk of anaemia.
PL
W pracy przedstawiono ocenę wpływu długotrwałej ekspozycji w polu elektrostatycznym o natężeniu (16:48)kV/m na parametry morfologii krwi u zwierząt doświadczalnych. Wykazano, że prowadzona przez 8 dni codzienna, 8-godzinna ekspozycja szczurów w polu o wyższym natężeniu powoduje istotny statystycznie wzrost liczby erytrocytów, leukocytów i bazofilów oraz spadek liczby eozynofilów we krwi, a także wzrost stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość pobudzenia procesów proliferacji komórek układu krwiotwórczego oraz powstania reakcji stresowej lub stanu zapalnego pod wpływem oddziaływania pola elektrostatycznego.
EN
In this paper the influence of long-term exposure to electric field with intensity (16:48) kV/m on morphology of blood in experimental animals was estimated. It was powered that everyday exposure of rats to electric field of higher intensity lasting 8 hours a day for 8 day results in a significant increase in erythrocytes, leukocytes and basophiles count and decrease in eosinophiles count, as well as in increase in blood hemoglobin concentration and hematocrite value. The results of presented study point to initiation of haemopoietic cells proliferation processes and stress reaction or inflammatory state under the influence of static electric field.
PL
Celem pracy była ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na parametry morfologii krwi u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa oraz u zdrowych ochotników, poddawanych zabiegom krioterapii w ramach odnowy biologicznej. Badani z obu grup (liczących po 16 mężczyzn) poddani zostali cyklowi 10 codziennych zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej (czas trwania zabiegu: 2 minuty, temperatura: -120 °C), z trwającą 60 minut kinezyterapią prowadzoną bezpośrednio po zakończeniu zabiegu. W dniu poprzedzającym rozpoczęcie cyklu krioterapii oraz powtórnie w pierwszym dniu po jego zakończeniu u wszystkich badanych oceniano następujące parametry morfologii krwi: liczba leukocytów wraz z rozmazem, liczba erytrocytów, liczba trombocytów, stężenie hemoglobiny, wartość hematokrytu oraz wskaźniki erytrocytowe (MCV, MCH i MCHC). W grupie chorych z ZZSK po zakończeniu cyklu krioterapii ogólnoustrojowej obserwowano jedynie zmniejszenie wartości hematokrytu i MCV oraz wzrost wartości MCHC. Z kolei u zdrowych ochotników stwierdzono znamienny wzrost liczby erytrocytów, stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu i MCV, zmniejszenie wartości MCHC, a także wzrost liczby płytek krwi i udziału monocytów w rozmazie krwi obwodowej. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że krioterapia ogólnoustrojowa powoduje jedynie niewielkie zmiany parametrów morfologii krwi, mieszczące się w zakresie referencyjnym obowiązujących norm i mające odmienny charakter u chorych z ZZSK i u zdrowych ochotników. W przypadku chorych z ZZSK, jest ona metodą bezpieczną, sprzyjającą poprawie właściwości reologicznych krwi
EN
The aim of this study was to estimate the influence of whole body cryotherapy on blood morphology parameters in patients with ankylosing spondylitis and healthy volunteers exposed to cryotherapy as a method of biological restitution. Subjects from both groups were exposed to a cycle of 10 daily, 2 minute-lasting whole body cryotherapy procedures (at a temperature of -120 °C) with subsequent 60 minute-lasting kinesitherapy. A day before the beginning of cryotherapy procedures and once more after the end therapeutic cycle the following parameters of blood cell count were estimated: leukocytes count with differential cell count, erythrocytes count, platelets count, hemoglobin concentration, hematocrit value and erythrocyte indexes (MCV, MCH, MCHC). In patients with ankylosing spondylitis after the end of a cycle of whole body cryotherapy a significant decrease in hematocrit value and MCV as well as an increase in MCHC were observed. On the other hand in healthy volunteers a significant increase in erythrocytes count, hemoglobin concentration, hematocrit value and MCV, decrease in MCHC as well as an increase in platelets count and proportion of monocytes in differential cell count. On the basis of obtained results it was concluded that whole body cryotherapy evokes only a slight changes in blood morphology parameters within the range of reference values, different in patients with ankylosing spondylitis and healthy volunteers. In patients with ankylosing spondylitis it seems to be a safe method leading to improvement of rheologic properties of blood.
PL
Celem badań zaprezentowanych w II części artykułu była ocena wpływu zastosowania dodatku do wody pitnej preparatu zawierającego potencjalnie probiotyczne szczepy bakterii Lactobacillus plantarum K KKP 593/p oraz Lactobacillus rhamnosus KKP 825 na florę jelitową, parametry biochemiczne oraz morfologię krwi kurcząt brojlerów. Doświadczenie wykonano na 250 kurczętach rasy Ross 308. Czynnikiem doświadczalnym był dodatek preparatu bakteryjnego do wody pitnej w ilości 0,1 g L⁻¹, co odpowiadało dawce 1,0 x 10⁸ jtk L⁻¹ . Kurczęta odchowywano przez 42 dni, żywiono ad libitum sypkimi mieszankami typu starter, grower i finiszer. W trakcie uboju pobrano treść jelita cienkiego i krew w celu wykonania odpowiednich analiz. Stwierdzono, że dodatek preparatu bakteryjnego do wody pitnej miał wpływ na całkowite zahamowanie wzrostu bakterii z gatunku Clostridium perfringens oraz obniżenie liczebności E. coli w przewodzie pokarmowym kurcząt. Dodatek preparatu bakteryjnego do wody nie miał wpływu na wskaźniki biochemiczne krwi w odniesieniu do kwasów żółciowych, kwasu moczowego i białka ogólnego oraz aktywności enzymów: transaminazy asparaginianowej i fosfokinazy kreatynowej. Dodatek preparatu nie miał również wpływu na wskaźniki hematologiczne krwi: liczbę erytrocytów, limfocytów, zawartość hemoglobiny i hematokryt. Tym samym stwierdzono, że stosowanie do wody pitnej preparatu zawierającego potencjalnie probiotyczne szczepy Lactobacillus plantarum K KKP 593/p oraz Lactobacillus rhamnosus KKP 825 stabilizuje skład mikrobioty przewodu pokarmowego oraz nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych kurcząt brojlerów.
EN
The aim of the II part of the study was to evaluate the impact of bacterial preparation addition to drinking water on the composition of gut microbiota, biochemical parameters of blood, as well as morphology of broilers chickens in nutritional experiment. The experiment was performed at 250 Ross 308 broiler chickens reared for 42 days. The experimental factor was the addition of the preparation containing Lactobacillus plantarum K KKP 593/p and Lactobacillus rhamnosus KKP 825 strains to the drinking water at the dose of 0,1 g/L (1,0 x 10⁸ cfu L⁻¹). During the experimental period the broilers were fed with mash feed (starter, grower, finisher). Feed and water were provided for ad libitum consumption. At the end of rearing period chickens were slaughtered, the content of intestinal and blood samples were collected. Results on analysis showed that addition of bacterial preparation to the drinking water decreased the number of E. coli and completely inhibited the growth of Clostridium perfringens in the gastrointestinal tract of chickens. Furthermore, bacterial preparation additive did not impact on the biochemical and morphological blood parameters. It was concluded that bacterial preparation consisting Lactobacillus plantarum K KKP 593/p and Lactobacillus rhamnosus KKP 825 strains added to drinking water stabilizes the intestinal microflora and does not have a negative impact on the health status of chickens broilers.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.