Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 319

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Marketing terytorialny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu realizowania marketingu w obszarze przemysłu spotkań przez zagraniczne biura kongresów (convention bureaus). W artykule omówiono przedmiotowe zagadnienie w ujęciu teoretycznym. Autorka na wybranych przykładach zagranicznych biur kongresów zaprezentowała stosowane narzędzia marketingu w tej dziedzinie turystyki. Właściwie podejmowane działania w obszarze marketingu przemysłu spotkań wpływają na liczbę spotkań biznesowych w mieście czy regionie. Mogą zatem przynieść wymierne efekty w postaci zwiększenia dochodów destynacji turystycznej.(abstrakt autora)
EN
The aim of the article is to provide a method for implementing marketing in the area of the meetings industry by foreign convention bureaus. At the beginning the author discusses the subject issue in theoretical terms. The author selects examples of foreign convention bureaus and presents the tools used in marketing of the meetings industry. The proper activities, that are taken in the area of the meetings industry marketing, have an impact on the number of business meetings in the city or region. So, these actions can bring tangible results in terms of increased revenues of the tourist destination.(author's abstract)
2
Content available remote Wybrane trudności realizacji aspektu czynnościowego w marketingu terytorialnym
100%
XX
Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na trudności związane z przenoszeniem wiedzy powstałej w marketingu klasycznym, dotyczącej realizacji aspektu czynnościowego, na grunt marketingu terytorialnego. Próbuje się bronić tezy, że główne przyczyny trudności aplikacji klasycznych rozwiązań marketingu mix mają charakter bezpośredni i wiążą się z trudnościami wykorzystania wiedzy o poszczególnych instrumentach: produkcie, cenie, dystrybucji i promocji w odniesieniu do terytorium, ale także charakter pośredni, związany z różnym pojmowaniem samej istoty marketingu terytorialnego i brakiem ostatecznych ustaleń wyboru i obsługi rynków docelowych w marketingu terytorialnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to highlight the difficulties associated with transferring the knowledge generated in classical marketing, concerning the implementation of the action aspect on the ground of territorial marketing. The thesis is argued that the main reasons for the difficulties in application of classical marketing mix solutions are direct in nature and concern difficulties of using knowledge of each instrument: product, price, distribution and promotion. The difficulties have also indirect nature, related to different understanding of the very essence of territorial marketing and lack of definitive findings for choosing and servicing target markets in marketing territory. (original abstract)
3
Content available remote Wizerunek Olsztyna w oczach jego mieszkańców
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wizerunku Olsztyna wśród jego mieszkańców. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www). Wyniki badań pokazały, że respondenci są zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania. Doceniają jego środowisko naturalne, uważając je za element stanowiący o atrakcyjności i urodzie miasta. Symbolem Olsztyna, według respondentów, są przede wszystkim charakterystyczne dla tego regionu jeziora, ale również Zamek Kapituły Warmińskiej oraz Uniwersytet Warmińsko- -Mazurski. Jako mocne strony miasta wskazano to, co wynika z naturalnych uroków Olsztyna, oraz obecność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Natomiast słabości dotyczą głównie infrastruktury drogowej i rynku pracy.(abstrakt autora)
EN
The purpose of the paper is to present the image of the city of Olsztyn among its residents. The research was conducted with the use of CAWI method (Computer-Assisted Web Interview). Research results have shown that the respondents are satisfied with their place of residence. They appreciate its environment, considering it as an element forming the attractiveness and beauty of this city. The symbols of Olsztyn by respondents are primarily lakes, which are characteristic for this region but also the Castle of Chapter of Warmia and University of Warmia and Mazury. As the strengths of the city there were indicated outcomes of natural beauties of the city of Olsztyn and the presence of university. In contrast, the weaknesses relate to the road infrastructure and the labor market(author's abstract)
XX
Marketing terytorialny (marketing miejsca) to jeden z najszybciej rozwijających się w ostatnim okresie obszarów teorii i praktyki marketingowej. Obserwuje się duży wzrost aktywności władz lokalnych i samorządów w zakresie marketingu miejsca. Wiele gmin, miast i województw podejmuje intensywne działania na rzecz budowania strategii marki. Dla ich ukonkretnienia wykorzystuje się benchmerking jako metodę mierzenia i porównywania organizacji z liderami odnoszącymi sukces w działalności gospodarczej, umacnianiu wizerunku i prezentowaniu wartości jednostki osadniczej. Celem artykułu jest ukazanie wpływu marketingu terytorialnego na możliwości zaspokajania potrzeb grup docelowych oraz skuteczności wypełniania zadań samorządowych.(fragment tekstu)
EN
Territorial marketing and use of marketing practices in municipalities Będzino, Mielno and Sianów have been presented. The experience of the city of Koszalin indicated the importance of shaping and developing the city, raising the brand's image and reputation. Opportunity for the development of communities can be benchmarking. This method has been presented in part four of this article.(original abstract)
5
Content available remote Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu
80%
XX
Opracowanie koncentruje się na określeniu miejsca i znaczenia produktów regionalnych oraz tradycyjnych w kontekście kształtowania wizerunku regionu. Jako przypadek szczególny w tym obszarze tematycznym przeanalizowano sytuację w regionie dolnośląskim. W opracowaniu wskazano, że istnieje wzajemne powiązanie i oddziaływanie pomiędzy produktami regionalnymi i tradycyjnymi a wizerunkiem regionu, z którego pochodzą. Analizując sytuację na Dolnym Śląsku, można wyciągnąć wniosek, że istnieje tam duŜa możliwość wzrostu znaczenia produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu. Obecnie potencjał ten jest słabo zagospodarowany, a liczba produktów formalnie zaliczana do tradycyjnych jest relatywnie niewielka w stosunku do innych województw. W związku z tym wskazane jest podejmowanie działań aktywizujących lokalne środowiska i promujących rozwój rynku produktów regionalnych, co w efekcie powinno także przyczynić się do uatrakcyjnienia wizerunku regionu dolnośląskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The study focuses on identifying the location and importance of regional and traditional products in the context of shaping the image of the region. As a special case under this theme examines the situation in the province (voivodeship) of Lower Silesia. The study indicated that there is a mutual relationship and interaction between regional and traditional products and the image of the region they come from. Analyzing the situation in Lower Silesia, it can be concluded that there is a strong possibility of growing importance of regional and traditional products in shaping the image of the region. At the moment this potential is poorly developed, a number of products formally belongs to traditional is relatively small compared to other Polish regions. Therefore, it is advisable to take actions to activate the local environment and promoting the development of the regional products market. As a result, it should also help to enhance the attractiveness of the image of the Lower Silesia region.(original abstract)
6
Content available remote Koncepcja zintegrowanej promocji wewnętrznej w marketingu terytorialnym
80%
XX
W artykule omówiono na wybranych przykładach koncepcję zintegrowanej promocji stosowanej przez jednostki samorządu terytorialnego zorientowanej na odbiorców wewnętrznych, tzn. mieszkańców, urzędników, podmioty gospodarcze, grupy interesów i organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie jednostki. Wskazano możliwości integracji kampanii wewnętrznej,dobre praktyki w tym zakresie oraz uzasadnienie wdrażania załoŜeń promocyjnej kampanii wewnętrznej poprzedzającej planowane działania marketingowe (w tym promocyjne) zorientowane na odbiorców zewnętrznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses selected examples of the concept of integrated promotion used by local governments, which are oriented towards internal customers, i.e. citizens, officials, businesses, interest groups and NGOs functioning in the unit's territory. The paper identifies opportunities for integration of internal campaigns, good practices and the reasons for the implementation of the objectives of internal promotional campaign prior to the planned marketing actions (including promotion) focused on external customers.(original abstract)
7
Content available remote Logotyp jako podstawowy element identyfikacji wizualnej miasta - wybrane problemy
80%
XX
Miasta jako podmioty gospodarki rynkowej coraz częściej prowadzą zintegrowaną komunikację marketingową oraz starają się w profesjonalny sposób zarządzać swoim wizerunkiem, także w sferze identyfikacji wizualnej. W artykule dokonano analizy wybranych problemów dotyczących logotypu miejskiego - jako podstawowego elementu corporate identity (CI) polskich miast, w zakresie ich znaczenia dla zarządzania komunikacją marketingową i pozycjonowania się jednostek miejskich względem siebie, a także poddano ocenie wybrane obszary funkcjonowania logotypów tych miast.(abstrakt oryginalny)
EN
Cities, as rightful subjects of the market economy, are implementing integrated marketing communication and are seeking to manage their image in a professional way, also in the field of visual identification. In the following article the author presents the functioning logotypes of Polish provincial cities as basic element of its visual identity and examines the importance of logos for efficient management of the city's image. The articles comments on the role and functions of the city logo and tries to define its role in the marketing positioning.
XX
In the partnership approach, majority of territorial marketing activities are addressed to key clients, mainly residents, to intensify their sense of brand identification and connect them with a given territorial unit both on the functional and emotional levels. The paper assumes that in territorial relationship marketing, more and more often, internet and mobile forms of communication with residents are used, which is supported by the example of marketing activities used by the City of Częstochowa. At the same time, by the use of own research, an attempt to evaluate these activities from the residents' perspective was made. Results indicate that although many forms of contact with residents via the internet and mobile applications are used in Częstochowa, including those with a more direct and personalized character, interested parties themselves are not fully aware of their existence and use them to a very limited extent.(abstrakt oryginalny)
EN
W podejściu partnerskim gros działań z zakresu marketingu terytorialnego kieruje się do kluczowych klientów, głównie mieszkańców, aby zintensyfikować u nich poczucie utożsamiania się z marką i związać ich z daną jednostką terytorialną na poziomie funkcjonalnym oraz emocjonalnym. W artykule założono, że w terytorialnym marketingu partnerskim coraz częściej sięga się po internetowe i mobilne formy komunikowania się z mieszkańcami, co poparto przykładem działań marketingowych stosowanych przez Urząd Miasta Częstochowy. Jednocześnie, za pośrednictwem badań własnych, podjęto próbę oceny tych działań z perspektywy mieszkańców. Wyniki wskazują, że choć w Częstochowie stosuje się wiele form kontaktu z mieszkańcami za pośrednictwem internetu i aplikacji mobilnych, w tym także działań o bardziej bezpośrednim i spersonalizowanym charakterze, to sami zainteresowani nie do końca są świadomi ich istnienia i korzystają z nich w bardzo ograniczonym stopniu.(author's abstract)
XX
W połowie XX w. na potrzeby przedsiębiorstw działających w warunkach wysoko rozwiniętej gospodarki rynkowej powstała i stopniowo dojrzewała koncepcja marketingu. Wypracowane instrumenty i metody zaczęto w latach 70. i 80. przeszczepiać na pozarynkowe dziedziny działalności. Pojawiły się pojęcia marketingu społecznego, a z czasem marketingu terytorialnego. Mimo iż klasyczny marketing opracowano na potrzeby podmiotów, których podstawowym celem funkcjonowania jest osiągnięcie maksymalnego zysku, jego idee dają się przeszczepić na grunt działalności samorządów terytorialnych, dążących przede wszystkim do tworzenia korzystnych warunków rozwoju społecznego i gospodarczego jednostki terytorialnej. Mimo różnicy w nadrzędnych celach firmy i samorządy łączy inna cecha - działanie w warunkach konkurencji. Marketing zaś jest narzędziem do osiągania przewagi konkurencyjnej. (fragment tekstu)
EN
The article takes up a new subject - question of building an urban marketing. This is one of a wide range of segments of territorial marketing which has taken a lot from business marketing. It has not been polished up yet. However, it is a useful instrument for increasing attractiveness of an area for all its actual and potential users. Its important segment is urban marketing directed to increase attractiveness of all urban "products". It can also be used in rural communities, mainly in those being under urbanization process.The author has chosen two rural communities in lubelskie voivodship which have different but still important potentials of development and urbanization. Their self-governments implement some elements of urban marketing. Previous actions have been fragmentary but clearly distinguished in lubelskie region. Marketing products created in both communities comprise of project and investment sphere. Both communities have got a complete set of documents widely concerns policy of development assistance and spatial arrangement as well as local operational programmes.The wealthier community of Terespol tries to take advantage of its border localization assets and arranged border passages as well as touristic quality. The community has got complex technical infrastructure with large reserves for potential users. It is also going to arrange a new administrative and service centre.The poorer community - Wąwolnica attempts to join the turistic system of Kazimierz nad Wisłą and the health resort in Nałęczów. It is also going to build a water reservoir on the river Bystra for the recreation needs. Both communities want to attract attention by undertakings of an extensive importance. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie specyfiki terytorialnego marketingu doświadczeń na przykładzie konkretnej jednostki samorządu terytorialnego. W artykule założono, że marketing doświadczeń jest niestandardowym, lecz zyskującym na znaczeniu rozwiązaniem wykorzystywanym do budowania relacji jednostek samorządów terytorialnych z interesariuszami, głównie z mieszkańcami. W świetle rozważań teoretycznych przyjęto, że marketing doświadczeń jest elementem strategii marketingowej miasta Częstochowa oraz przedstawiono przykład działań w tym zakresie. Analizę obranej tematyki dopełniają wyniki badania empirycznego dotyczącego wybranych aspektów marketingu doświadczeń w percepcji mieszkańców Częstochowy. Świadczą one przede wszystkim o mało wyrazistym i niejednoznacznym wizerunku miasta oraz umiarkowanym zainteresowaniu programem realizowanym w ramach strategii marketingu doświadczeń.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the specific character of territorial engagement marketing on the example of a chosen territorial self-government unit. In the paper it is assumed that engagement marketing is a non-standard solution, increasingly gaining in importance, which can be successfully applied to build good relations between self-government units and their stakeholders, mainly inhabitants. In light of theoretical deliberations engagement marketing is assumed to be an element of the city of Częstochowa marketing strategy and an example of such activities is shown. The topic is complemented by the results of own research concerning selected aspects of engagement marketing in the perception of Częstochowa citizens. The research results indicate most of all not expressive and ambiguous image of the city and moderate interest in the program realized in the framework of engagement marketing strategy. (original abstract)
11
80%
XX
Artykuł porusza problematykę marketingu terytorialnego w kontekście jego wpływu na podnoszenie konkurencyjności jednostek terytorialnych. Autorka przedstawia także wyzwania, jakie stoją współcześnie przed marketingiem terytorialnym, i konfrontuje je z koncepcją, która jest obecnie realizowana w Dolinie Baryczy. Dokonuje również próby oceny wyników podejmowanych działań na rzecz marketingu terytorialnego, uznając, że jak dotąd nie przynoszą one spodziewanych efektów.(abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the subject of territorial marketing in the context of its impact on building of competitive advantage. The author also examines new challenges facing territorial marketing and confronts them with the concept that is presently implemented in the Barycz Valley. She also attempts to assess the effects of undertaken actions and concludes that so far they have not brought the expected results.(original abstract)
XX
W artykule omówiono podwójną rolę, jaką odgrywają mieszkańcy gmin w ich działaniach promocyjnych - są oni jednocześnie klientami gminy, a więc adresatami tych działań, a z drugiej strony stanowią część tych działań. Zaprezentowano również wyniki badań dotyczące instrumentów wykorzystywanych przez gminy województwa podkarpackiego w komunikacji marketingowej adresowanej do mieszkańców.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the dual role played by inhabitants of communes in the promotional activities carried out by communes. The inhabitants are both customers of the communes (so they are a target group for promotion) and on the other hand a part of these activities. Moreover, the findings of the research on the instruments of promotion targeted to the inhabitants of communes of Podkarpackie Voivodeship are presented.(original abstract)
13
Content available remote Potencjał wykorzystania techniki reverse placement w marketingu terytorialnym
80%
XX
Jednym z podstawowych zadań stawianych przed marketingiem terytorialnym jest wykorzystywanie i promowanie użyteczności zasobów danego terytorium. Oprócz zasobów o charakterze materialnym, można wyróżnić równie istotne zasoby o charakterze symbolicznym, których wartość będzie wzrastała wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Szczególnym przypadkiem tego typu zasobów są symbole powiązane z fikcją, tzw. symulakry, których potencjał wykorzystania w marketingu terytorialnym nie doczekał się jeszcze szerokiego opracowania teoretycznego. Techniką marketingową, oferującą największe możliwości praktycznego wykorzystania symulakrów, wydaje się reverse product placement, nazywany również odwrotnym lokowaniem produktu. Celem artykułu jest analiza potencjału powiązania symulakrów z techniką odwrotnego lokowania produktów w zakresie marketingu terytorialnego, a w szczególności możliwości identyfikacji nowego rodzaju zasobów terytorialnych. (fragment tekstu)
EN
Simulacra, according to J. Baudrillard, is a symbol that is connected with a fiction. Such symbol has a potential to become a resource in territorial marketing. Using a reverse product placement technique it is possible to name several kinds of simulacra usage basing on the level of its diversity from the empirical reality. The aim of this paper is to present the possibilities of simulacra usage and the advantages and problems with this process. (original abstract)
14
Content available remote Promocja jako element marketingu terytorialnego na przykładzie miasta Tarnobrzeg
80%
XX
W opracowaniu podjęto próbę ukazania wpływu działań promocyjnych realizowanych przez jednostkę terytorialną mających oddziaływać na rozwój miasta Tarnobrzeg. Zagadnienia te zostały wzbogacone o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Tarnobrzegu. Przeprowadzona analiza teoretyczna i empiryczna pozwala stwierdzić, że koncepcja zarządzania jednostkami osadniczymi musi uwzględniać działania promocyjne, które pozwalają na osiąganie zamierzonych celów strategicznych. Na badanym obszarze, w opinii respondentów tego typu działania realizowane przez władze lokalne są jednak niewystarczające. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper takes an attempt of presenting impact of promotion activities realized by territorial unit aimed at influencing the development of Tarnobrzeg city. These issues were enriched in results of survey research conducted among Tarnobrzeg inhabitants. The conducted theoretical and empirical analysis enables to state that a concept of territorial unit management must take into consideration promotion activities, which facilitate achievement of intended strategic goals. On the studied area, in respondents' opinion, such activities realized by local authorities are insufficient. (original abstract)
15
Content available remote Territorial Marketing as an Element Boosting the Development of a Commune
60%
EN
Recently, it has become popular to streamline the way of managing territorial units by adapting the marketing approach to a territorial dimension. The majority of cities and communes in Poland have realized that, in order to achieve their set goals under conditions of fierce competition for limited resources, it is necessary to introduce territorial marketing as one of the key and significant own tasks to be implemented. The objective of the article is to develop principles of the effective use and management of the area of a commune by carrying out suitable marketing projects, based on an analysis of the social, economic and geopolitical situation of the commune, with particular emphasis placed on location factors. (original abstract)
EN
The article contains theoretical issues of territorial marketing and a case study of Uniejow. Uniejow is the first thermal spa in Poland and the first health resort in the Lodz region. This is a rapidly growing town thanks to the effective policy of its local government and appropriate, various promotional activities. A part of the article is devoted to the socio-economical situation of the town, it also shows some of the actions undertaken in the construction and promotion of the brand space in Uniejow. The final part of the article contains suggestions that may serve as useful guidelines for the local government in further shaping of the Uniejow community promotional strategy.
17
Content available remote Marketing terytorialny w kontekście rozwoju zrównoważonego
60%
XX
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na istniejące powiązania zagadnień marketingu terytorialnego i rozwoju zrównoważonego. Z jednej strony oba te zagadnienia w znacznym zakresie się pokrywają, jednak z drugiej strony ich realizacja pozostaje czasem w istotnej sprzeczności. Marketing terytorialny w znacznej mierze jest pochodną marketingu politycznego. Politycy chcący osiągać zamierzone cele są mniej lub bardziej uzależnieni od głosów wyborców. Lokalne społeczności oczekują od polityków takiego zarządzania ich jednostką terytorialną, które przyniesie im jak największe korzyści. Zapewnienie odpowiedniego poziomu życia mieszkańców jest zresztą podstawowym zadaniem lokalnej władzy, co pociąga za sobą liczne działania związane z rozwojem przedsiębiorczości i infrastruktury. Tworzenie nowych miejsc pracy, poprawa komunikacji itp. nie zawsze sprzyjają zachowaniu wszelkich zasobów środowiska, zatem działania władzy lokalnej nie mogą ograniczać się do bieżących potrzeb, ale muszą też zachować wymogi zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is an indication of the links issues territorial marketing and sustainable development. On the one hand, both of these issues in a large extent overlap, but on the other hand their implementation remains sometimes in any material conflict. Local politicians wishing to achieve the aims are dependent on a majority of voters. People expect from politicians such management of their region, which will give them the greatest benefit. The creation of new jobs, improving communication, etc., not always conducive to maintaining all environmental resources. (original abstract)
XX
Utrzymywanie kontaktu z dziennikarzami, wydawanie własnych czasopism czy nadzór portalami lub profilami miejskimi w cyberprzestrzeni, to tylko niektóre z zadań służb odpowiedzialnych za public relations samorządu. Celem artykułu jest pogłębiona analiza zakresu obowiązków wydziałów komunikacji społecznej w zależności od wielkości i szczebla urzędów administracji publicznej dla wzbogacenia perspektywy poznawczej w zakresie PR samorządów. W mniejszych gminach występuje skondensowanie kompetencji, a wraz ze wzrostem dostępnych zasobów, szczególnie w miastach na prawach powiatu oraz województwach, tworzone są coraz bardziej rozbudowane struktury. Wyspecjalizowane wydziały zajmują się planowaniem, organizowaniem, koordynowaniem i realizacją zadań ze sfery PR oraz pomiarem ich skuteczności. (abstrakt oryginalny)
EN
Public relations and promotion are of strategic importance to the local government unit. Therefore, the scope of activity of PR department has to take into account the specificity of a given commune. The bigger the commune is, the scale of communication projects is usually extended. In the case of small communes and districts the sphere of PR activity is quite limited, but in the case of cities with district rights and self-government voivodeships the level of specialization of communication personnel is very high. (original abstract)
XX
W artykule dokonano przeglądu podstaw teoretycznych badań wizerunkowych, zasad marketingu miejsca, który zilustrowano najnowszymi krajowymi wynikami badań, a następnie rekomendowano narzędzia metodologiczne służące do oceny zarówno wizerunku, jak i standaryzacji produktu turystycznego. Autor sugeruje, że sama znajomość stanu wizerunku miejsca docelowego nie jest wystarczająca do skonstruowania strategii komunikacji. Wskazuje na fundamentalne znaczenie diagnozy produktu turystycznego - zarówno z punktu widzenia dopasowania do rynku, jak i możliwości komercjalizacji. Podano kilka przykładów zastosowania niektórych metod standaryzacji produktu oraz zaproponowano tzw. siatkę marketingową. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, there are reviewed theoretical basis of image researches and the principles of place marketing with the latest results of domestic researches. In the next part of the article, there are recommended methodological tools for estimating tourist product image and standardization. The author points that knowledge of only a destination place image is not sufficient for building a communication strategy. The author suggests also that diagnosis of tourist product is very important from point of view of adjustment to a market and possibilities of its commercialization. There are showed also a few examples of usage of some standardization methods and there is proposed the so-called marketing net. (original abstract)
20
Content available remote Promocja gminy jako element marketingu terytorialnego
60%
XX
Celem artykułu było przedstawienie zagadnień związanych z promocją gminy oraz wskazanie na wagę stosowania narzędzia oddziaływania marketingowego. Przy czym należy pamiętać, że niska efektywność działań samorządu, i w konsekwencji wzrost bezrobocia i migracja mieszkańców do atrakcyjniejszych miejsc zamieszkania, coraz częściej spotyka się z dezaprobatą społeczności lokalnej.(fragment tekstu)
EN
When superior goals of a commune is discussed it is necessary to be aware that it should be aimed on commonwealth of its citizens. Thanks to an appropriate marketing mix composition it is possible not only to assure a positive commune image but also to attract prosper investors, tourists and other subjects interested in a commune offer. Integrated promotion actions allow to accomplish presupposed goals.(original abstract)
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.