Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 205

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Składnia abstrakcyjnej notacji ASN.1 i reguły kodowania. Wykorzystanie notacji ASN.1 do definiowania struktur danych protokołów wymiany informacji w systemach sterowania ruchem kolejowym.
EN
The structure of abstract ASN.1 notation and the rules of encoding. Usage of ASN.1 notation for defining protocol data structures of information exchange in railway traffic control systems.
PL
Na zwiększenie efektywności pracy firmy MAAN znacząco wpłynęło wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, który usprawnił procesy. Zaprezentowane algorytmy mają wpływ, na jakość wykonanych procesów przepływu strumieni detali, z jakich powstaje produkt finalny.
EN
The increase in the efficiency of the company's work significantly influenced the implementation of MAAN Management System, Quality, which improved processes. The presented algorithms have an influence on the quality of the flow of processes performed parts, from which the final product is formed.
PL
Komputerowe systemy sterowania, dedykowane dla zdalnego prowadzenia ruchu pociągów, powszechnie stosują technologie sieciowe. W tym przypadku, konieczność zapewnienia dużej niezawodności systemów powoduje to wzrost znaczenia diagnostyki sieci. Tematem referatu jest problematyka monitorowania stanu sieci komputerowej na przykładzie "Menedżera sieci" produkcji Z.A. KOMBUD S.A., stosującego w tym celu m.in. protokół SNMP (Simple Network Management Protocol). Oprogramowanie to jest aktualnie wykorzystywane w dwóch lokalizacjach: LCS Górki Szczukowskie i LCS Drzewica, gdzie wdrożono komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym typu MOR.
EN
Monitoring the net of computer railway control systems assures the bigger reliability of systems. The article presents the problem of monitoring the net on the base of net manager, witch uses the SNMP protocol.
PL
Rozwój systemów sterowania ruchem kolejowym (srk) zmierza m.in. w kierunku realizacji nowych funkcjonalności oraz zastosowania nowoczesnych technologii. Przykładem takich działań może być projekt badawczo-inwestycyjny realizowany w latach 2007-2013 przez Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu oraz Instytutem Kolejnictwa w Warszawie.
EN
Following the publication in the Official Journal of the European Union Commission Regulations No. 66/2014 and 65/2014 on energy classes ovens, hobs and range hoods in Poland, the company producing the kind of household appliances are required to attach information about the product under the Regulation from 1 January 2015. Starting from 2015, is expected to pursue a policy of continuous improvement of performance, browsing the minimum limits every two years, and the gradual elimination from the market of devices less effective.
PL
W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzeń Komisji nr 66/2014 oraz 65/2014 dotyczących klas energetycznych piekarników, płyt grzewczych i okapów nadkuchennych w Polsce firmy produkujące ten rodzaj sprzętu AGD zobowiązane są do załączania informacji o produkcje zgodnie z Rozporządzeniem od 1 stycznia 2015. Począwszy od 2015 r należy spodziewać się prowadzenia polityki stałej poprawy wydajności, z przeglądaniem minimalnych limitów, co dwa lata, i ze stopniowym eliminowaniem z rynku urządzeń mniej efektywnych.
7
63%
PL
W artykule omówiono zintegrowane planowanie logistyczne w wybranej elektrociepłowni, które ma szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego obsługiwanego obszaru. Planowanie to ma charakter systemowy. Scharakteryzowano zintegrowany łańcuch i sieć dostaw w elektrociepłowni oraz przedstawiono model planowania dostaw i zużycia węgla w jednej z funkcjonujących elektrociepłowni. Artykuł ten stanowi wstęp do stworzenia modelu procesu zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel opałowy. Model będzie uwzględniał rzeczywiste procedury stosowane w elektrociepłowni podczas procesu zaopatrzenia w węgiel opałowy. Wykorzystanie modelu w procesach symulacyjnych pozwoli zoptymalizować procedury zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel.
EN
The article is discussed integrated logistics planning in the selected CHP plants, which is particularly important for ensuring the energy security Tab.2. Harmonogram planowanych dobowych dostaw węgla w elektrociepłowni w 2013r. of the service area. This planning is a systematic character. Characterized an integrated supply chain and a network in CHP and presented a model of planning the supply and consumption of coal in functioning CHP plant. This article is an introduction to creation a model procurement process heating with coal fuel, which will take into account the actual procedures used at the CHP plant during the coal fuel supply. The use of the simulation model allows to optimize the procedures of supplying coal to the CHP plants.
EN
The article concerns the application of data, collected by mobile devices, in models road maps needed in virtual environments. Recently, a system has been developed at UTH Radom, with the aim of tracking wanted vehicles. The simulation of such vehicles, understood as units with driver or passenger(s), the acquisition and transfer of related data as well as the processing of information obtained from observation cameras, are subject of ongoing research. A key component for an effective analysis of trajectories, are detailed digital road maps. Given the lack of access to commercial geo-information systems, the compilation of customized digital maps for the territory of interest, using open data collections of geographical data, is essential for research in the public sector. In the present paper, the adaptation of chosen Openstreetmap data structures to the described purposes is presented.
PL
W artykule poruszono problem aktywnego testowania komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym przy wykorzystaniu języka TTCN-3. Czynne wykrywanie błędów w czasie działania systemów może być jedną z metod prowadzących do zapewnienia przez systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego.
EN
The article presents the problems of active tests for computer railway control systems with use TTCN-3, which is a flexible language applicable to the specification of all types of reactive system tests. Active testing of railway applications can guarantee functional safety of railway systems.
PL
W artykule przedstawiono zrobotyzowany laboratoryjny system w oparciu o robota S-420F stworzony dla celów dydaktycznych. Studenci mają możliwość przećwiczenia w laboratorium Politechniki Radomskiej praktyczne aspekty programowania ruchów robota przemysłowego.
EN
Robotised laboratory system was introduced in the article in the support about the work S-420F created for didactic aims. The students have the possibility practice in the laboratory Technical University of Radom the practical aspects of programming of the movements of the industrial robot.
PL
Artykuł ma na celu wskazanie możliwości ekstremalizacji kosztów w międzynarodowej obsłudze transportowej. Zasadnicza część artykułu koncentruje się wokół charakterystyki kosztów transportu, w tym ich klasyfikacji, składników tych kosztów i wskaźników oceny efektywności podsystemu transportowego. Przedstawiono również rolę EDI w obniżaniu kosztów przygotowania i realizacji procesu transportowego.
EN
The goal of the article is showing capabilities extreme the costs in the international transport service. The essential part of the article concentrates around description of transportation costs, including their classification, their components and indexes of effectiveness estimation of transportation subsystem. The authors of the article have also shown the role of EDI system in lowering the costs of preparation and realisation of transport process.
PL
Artykuł opisuje stan systemu okresowych badań technicznych. Ponadto wskazano podstawowe przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne mające istotny wpływ na jakość badań technicznych pojazdów. Przedstawiono również przepisy Komisji Europejskiej w zakresie okresowych badań technicznych mających na celu ujednolicenie zasad badań pojazdów, procedur oceny układu i zespołów pojazdów w całej Europie, a w konsekwencji poprawę stanu technicznego pojazdów. W artykule skupiono się również na omówieniu koncepcji systemu wspomagania decyzji w obszarze utrzymania środków transportowych. Zdefiniowano podstawowe decyzje jakie są podejmowane w procesie funkcjonowania systemów transportowych.
EN
The article presents state of the periodic technical tests system. The internal and external root causes having a significant impact on the quality of the technical inspections of vehicles have been identified. The newly proposed provisions of the European Commission on the periodic roadworthiness tests are intended to standardize the principles of testing of vehicles , procedures for assessment of vehicles system and components throughout Europe, and consequently, improve the condition of the vehicles. More over the article is focused on the investigation of conception of desicion support systems for means of transport maintenance processes performance. Thus, the main decisions being taken in the area of transportation systems performance are defined.
13
Content available Wybrane technologie IT w transporcie intermodalnym
63%
PL
Przygotowany artykuł przedstawia zastosowanie technologii RFID w transporcie intermodalnym. Omówiona została w nim technologia, jej zastosowanie, a także wpływ na procesy transportowe, które bezpośrednio wpływają na koszty spedycji. Autorzy artykułu opisują zalety odgrywającej znaczącą rolę technologii IT, które pozwalają na optymalizację zadań w procesach transportu intermodalnego.
EN
This article presents the usage of RFID technology in intermodal transport. The article raises the issue of technology, its usage as well as the impact of transportation process which directly affects the shipping costs. The authors also describe the advantages of IT technology that allows to optimize tasks in the processes of intermodal transport.
PL
Samochód po wycofaniu z eksploatacji staje się niebezpiecznym odpadem zanieczyszczającym środowisko. Szczególnie odnosi się to do pojazdów elektrycznych (EV), hybrydowych (HEV). Z jednej strony trwają działania minimalizujące negatywne skutki rozwoju motoryzacji, zaś z drugiej - w efekcie recyklingu i odzysku materiałowego pojazdów wycofanych z eksploatacji - trwają prace mające na celu wdrożenie zamkniętego obiegu materiałowego. Zwiększone zainteresowanie pojazdami hybrydowymi, a następnie elektrycznymi spowodowało wzrost zapotrzebowania na materiały deficytowe, takie jak lit, kobalt, nikiel czy kadm oraz metale ziem rzadkich. Materiały wykorzystywane przy produkcji elektroniki oraz akumulatorów szczególnie do pojazdów hybrydowych i elektrycznych są kosztowne, a z uwagi na ograniczoną dostępność mogą nastąpić ich niedobory, jeżeli nie będą poddawane odzyskowi materiałowemu. Dlatego też recykling tych materiałów jest niezbędny dla zapewnienia zrównoważenia i odnawialności przemysłu motoryzacyjnego oraz przemysłu obronnego, energetycznego i telekomunikacji. Wobec narastającego zapotrzebowania na surowce oraz na wymogi ochrony środowiska, przetwarzanie odpadów pochodzących ze środków transportu staje się koniecznością gospodarczą oraz imperatywem nowoczesnej gospodarki. Recykling odpadów poużytkowych staje się jedną z możliwości pozyskiwania m.in. tzw. metali deficytowych.
EN
Car after decommissioning becomes hazardous waste polluting the environment. This is particularly true for electric vehicles (EV), hybrid (HEV). On the one hand, work is ongoing to minimize the negative effects of the development of the automotive industry, and on the other - as a result of recycling and material recovery of end of life vehicles - is working to implement closed-loop material. The increased interest in hybrid vehicles and electric increased the demand for scarce materials, such as lithium, cobalt, nickel, cadmium and rare earth metals. The materials used in the manufacture of electronics and batteries specifically for hybrid and electric vehicles are expensive, and because of the limited availability of their deficiencies may occur if they are not recovered to material. Therefore, the recycling of these materials is essential to ensure the sustainability and renewability of the automotive industry and the defense industry, energy and telecommunications. In view of the growing demand for raw materials and environmental protection requirements, processing waste from means of transport is a necessity and economic imperative of modern economy. Recycling of post-consumer waste becomes one of, among others, the possibility of obtaining so. scarce metals.
PL
W pracy przedstawione zostały podstawowe zagrożenia z jakimi przyszło się zmagać firmom i instytucją które używają standardu EDI (ang. Electronic Data Interchange) do wymiany informacji. Zostały również przedstawione metody dzięki którym informacja przesyłana drogą elektroniczną staje się bezpieczniejsza, są to metody wewnętrzne stosowane przez EDIFACT jak zewnętrzne stosujące algorytmy kryptograficzne.
EN
The paper presents the main threats with which companies and institution came to deal while using EDI (ang. Electronic Data Interchange) standard. Also there are presented methods by which information transmitted electronically become safer. Internal methods used in EDIFACT and external ones using cryptographic algorithms.
PL
Kryzys na światowych rynkach w latach 2007-2008 zainicjował zmiany w kształtowaniu strategii przedsiębiorstw. Sytuacja ta wywarła ogromny wpływ na funkcjonowanie większości przedsiębiorstw, które przede wszystkim skupiły się na zwiększaniu efektywności przy mniejszym wykorzystaniu swoich zasobów. Oznaczało to większe skupienie się na poprawie poziomu obsługi przy redukcji kosztów. Była to odpowiedź na ciągły wzrost oczekiwań dotychczasowych i potencjalnych klientów. Zarządzanie kosztowe oparte na "lean management" często już od początku wpisane jest w strategię logistyczną przedsiębiorstwa. Dlatego też, aby stać się konkurencyjnym na rynku, należy pamiętać o dominującej roli klienta. To właśnie nabywca jest najważniejszym ogniwem w łańcuchu dostaw, a koncentracja na jego satysfakcji oraz dopasowanie do jego oczekiwań poprzez zapewnienie standardów obsługi staje się nadrzędnym punktem w budowaniu strategii.
EN
Crisis on world markets in years 2007 - 2008 initiated changes in shaping the strategy of enterprises. This situation wielded enormous influence on functioning of majorities of companies which above all concentrated on increasing the effectiveness at smaller using its resources. It marked it bigger concentration on the improvement in the service level at the cost cutting. It was is a response to expectations of continued growth of existing and potential customers. Cost management based on "lean management" from the beginning is often already written down into the logistic strategy of the enterprise. Therefore in order to become competitive on the market, we should remember about the dominating customer's role. It is exactly a buyer the most important link in the supply chain, and concentration on his satisfaction and fitting to his expectations by providing standards of service is becoming the superior point in building the strategy up.
PL
Problematyka zawarta w artykule dotyczy zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Zostały w nim przedstawione miejsca powstawania odpadów, ich rodzaje i sposoby postępowania, zawarte w stosownych aktach prawnych określających wymagania w zakresie gospodarki odpadami. Artykuł przedstawia także cele i zakres logistyki zwrotnej, w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań ekologicznych, organizacyjnych i kosztowych.
EN
The issue included in the article concerns problems connected with the waste management. Places of the waste origin are presented here, as well as their types and proceedings, which are enclosed in the proper legal acts specifying requirements in the waste management. The article also presents the aims and the range of the reverse logistics in search of the best ecological, organizational and cost solutions.
PL
Problematyka zawarta w artykule dotyczy zagadnień związanych z planowaniem tras przewozu, przy odpowiednich założeniach. Zadania transportowe sprowadzają się do opracowania planu przewozu danego produktu z różnych źródeł zaopatrzenia do punktów, które zgłaszają zapotrzebowanie na ten produkt. Celem jest obniżka kosztów transportu, zwiększenie wydajności pracy pojazdów, a zarazem odciążenie dróg i ochrony środowiska, co pozwala na zredukowanie kosztów globalnych, przy jednoczesnym zsynchronizowaniu wielkości strumienia materiałowego z popytem na produkty i czasem ich dostaw.
EN
The matter issue included in the article concerns problems associated with transport tracks planning, making use of the appropriate assumptions. The transport tasks amount to formulation of the transport plan of the given product from various sources of delivery to the places, which report demand for this product. The aim is to reduce the costs of transportation, increase the efficiency of the vehicles work, as well as to counterbalance the roads and the environmental protection, which allow reducing of the global costs, while simultaneously synchronizing the scale of the material stream with the demand for the products and sometimes their delivery.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania sygnałów emitowanych przez satelity GPS do weryfikacji wskazań urządzenia rejestrującego jakim jest tachograf cyfrowy w transporcie drogowym. Niniejszy artykuł opisuje błędy w działaniu tachografów cyfrowych i zawiera propozycje rozwiązań.
EN
The article presents the concept of using signals emitted by satellites GP to verify the indications of the recording equipment which is the digital tachograph in road transport. This article describes the errors in the operation of digital tachographs and proposes solutions.
PL
Celem niniejszego artykułu było zwrócenie uwagi na rozwój elektroniki montowanej we współczesnych pojazdach. W trakcie przygotowywania artykułu autorzy chcieli wykazać, że zaglądając do wnętrza dzisiejszego pojazdu można się szybko zorientować, że nie znajdziemy tu prostych układów elektrycznych znanych od dawna, które tylko z nazwy przypominają te montowane od kilkunastu lat.
EN
The purpose of this article was to draw attention to the development of electronics mounted in modern vehicles. During the preparation of the article the authors wanted to demonstrate that by looking into the vehicle of today can quickly figure out that you will not find a simple electrical systems have long been known that only the names are similar to those assembled for several years.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.