Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 647

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  social media
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
EN
Internet has become an important way of our image creation, including the professional one. By participating in social media, it is possible to shape our own image not only in eyes of private persons, but also of potential employers. The aim of the article is to identify activities which were undertaken by young participants in labour market (students) associated with creating their own professional image in social media. It was found that they usually concentrated on shaping private relationships, as well as the development of their knowledge of the subjects which were not connected with work or job and also on sharing that knowledge with other users of social media. In contrast, much less attention they paid on creating their own professional image and the development of their careers.
2
Content available Media społecznościowe w rękach młodych ludzi
87%
EN
Popular media culture has been a vital resource through which youth generations have defined themselves, their desires, and their hopes and dreams. This continues to be reflected in the dynamic ways that the youth are using digital media to shape their everyday lives. As a result, young people are constantly creative; they acquire new skills and make up groups and communities in the media culture. The purpose of the reflections in the article is a look at the media practices of young people and an attempt to find an answer to the question how the young generation uses social media for communication and participation in culture and how social media change media culture.
PL
Działania e-brandingowe, związane są z prowadzeniem komunikacji w mediach społecznościowych (głównie na portalu Facebook) i polegają na prowadzeniu szeregu procesów związanych z tworzeniem marki osobistej w Internecie. Za jedno z najskuteczniejszych narzędzi wspierających działania e-brandingowe na portalu Facebook uważane jest lokowanie marki obok popularnych, aktualnych wydarzeń (Real-Time Marketing). Dzięki jednemu z najszerzej komentowanych medialnie wydarzeń ostatnich lat, czyli mistrzostwach Euro 2016, na popularności zyskali polscy piłkarze. Odzwierciedlał to wzrost liczby fanów na portalu Facebook poszczególnych polskich piłkarzy. Ich wystąpienie było także oceniane przez polskich kibiców, jak i zagranicznych ekspertów jako bardzo udane. Jednak indywidualna jakość wystąpienia polskich piłkarzy na Euro 2016 nie zawsze szła w parze z ich popularnością (tj. ilością wzmianek) w Internecie.
EN
E-Branding is strictly connected with marketing communication in the social media (mainly via Facebook) and is applied to processes that shape personal brand on the Internet. One of the most effective tools that suport e-branding on Facebook is placing brands next to popular, currently- discussed events (so called Real- Time Marketing). Polish football players got more fans thanks to Euro 2016. One can note that by the increase of number of their fans on their Facebook fanpages. The performance of Polish football team was praised by the Polish and international experts. However the quality of the individual performance of Polish football players during Euro 2016 did not always correspond with their popularity (number of mentions) on the Internet.
PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie i ocena wpływu social mediów na dostępność usług turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiono pojęcie osób niepełnosprawnych oraz bariery w turystyce, na które napotykają. Opisano rolę portali społecznościowych współcześnie, w tym w podróżowaniu osób z niepełnosprawnościami. Zaprezentowano możliwości i oczekiwania turystów z tej grupy oraz wybrane wyniki badań dotyczące ich oczekiwań i wykorzystania social mediów.
EN
The aim of the article was to characterize and evaluate the impact of social media on the accessibility of tourist services for people with disabilities. The concept of disabled people and barriers in tourism encountered by people with physical disabilities are presented. The role of social media today, including in traveling for disabled people, has been described. The possibilities and expectations of tourists with disabilities were presented, as well as selected research results concerning the expectations and use of social media in tourism of this group of people.
PL
Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest stymulowany przez niskie ceny sprzętu komputerowego i niską cenę dostępu do Internetu szerokopasmowego. Wszystkie instytucje musiały zaakceptować fakt, że ich obecność w Internecie jest kluczowa dla ich dalszego istnienia. Nawet uczelnie musiały zrobić coś więcej niż tylko założyć wizytówkową stronę internetową, więc zaczęły budować swój wizerunek w mediach społecznościowych. Ten artykuł zawiera studium przypadku studentów Wydziału Ekonomii i Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, pokazujące wpływ mediów społecznościowych na ich decyzje o wyborze uczelni.
EN
As growth of information society was stimulated by low price of technology and low price of access to broadband Internet, all institutions had to accept the fact that their existence on the Internet is crucial for their further existence. Even universities had to do something more than just publish a website. They had to embrace social media. This article presents a case study on students of Econ-omy and Sociology Department of University of Lodz, showing impact of social media on their decisions on enrolment.
6
85%
PL
Celem artykułu jest przybliżenie tematyki kreowania własnego wizerunku w mediach społecznościowych, które z roku na rok rozrastają się, a profile użytkowników stają się swego rodzaju osobistymi wizytówkami. Autorka zwraca szczególną uwagę na fakt, że granica pomiędzy światem wirtualnym i realnym staje się coraz bardziej rozmyta. Wyjaśnia, dlaczego portale społecznościowe, takie jak Facebook oraz Instagram, są tak popularne, oraz podkreśla znaczenie informacji, które są tam zamieszczane. Zaznacza, że media społecznościowe zrewolucjonizowały sposób kreowania własnego wizerunku, co w dobie mediów społecznościowych jest łatwiejsze niż wcześniej. W social media znajdują się nie tylko nasi znajomi czy najbliższa rodzina, ale także potencjalni przyszli pracodawcy lub klienci. Okazuje się, że w świecie nowych mediów kreowanie swojego wizerunku oraz selekcjonowanie informacji o sobie staje się koniecznością.
EN
The goal of the article is to present the subject of creating own image in social media, which is growing year by year, and causes user profiles are becoming a kind of personal business cards. The author draws particular attention to the fact that the boundary between the virtual and the real world is becoming increasingly blurred. Author explains why sites such as Facebook and Instagram are so popular and highlights the importance of the information that is posted there. She points out that social media revolutionized the way of creating own image, which in the era of social media is easier than before. In social media there are not only our friends and family, but also potential future employers or customers. It turns out that in the world of new media it is becoming necessary to create own image and select information about oneself.
PL
Referat porusza zagadnienia dotyczące mediów społecznościowych i ich dynamicznego rozwoju zarówno w Polsce jak i na świecie. Przytoczona zostaje definicja oraz klasyfikacja mediów społecznościowych oraz główne trendy obowiązujące obecnie w social media. Przybliżone zostaje pojecie marketingu społecznościowego. Autor zwraca też uwagę na najważniejsze zalety istnienia firmy w mediach społecznościowych.
EN
The paper discusses the issues of social media and its rapid development, both in Poland and abroad. Quoted is the definition and classification of social media and the existing main trends in social media. Explained is the concept of social media marketing. The author also draws attention to the most important factors of social media for business.
8
Content available remote Społeczność wirtualna jako społeczny kanał kreowania zawartości internetu
85%
EN
This article presents a virtual community as a social convince the building of web content and communication. It describes the foundation of Web 2.0 and Social Media attributes. It treats the virtual community as an element of reality, a consequence of the evolution of the Internet. It also shows the statistics of users of social networking sites.
9
Content available Media społecznościowe w e-learningu akademickim
85%
PL
W artykule dokonano próby zaakcentowania ważności mediów społecznościowych jako instrumentu w komunikacji interpersonalnej przyjaznego uczestnikom kształcenia w szkole wyższej realizującej e-learningowy model. W tym celu odwołano się do badań przeprowadzonych wśród studentów uczelni ekonomicznych.
EN
The article is an attempt to stress importance of social media as an instrument in interpersonal communication, friendly for participants of the education process at a university implementing an e-learning education model. For this purpose, a reference was made to research carried out among students of economic universities.
EN
The article presents the issue of marketing communication conducted through social media by CTT, affiliated to The Polish Association of Centers for Technology Transfer (PACTT). The objective of this publication is to assess CTT's use of currently popular social networking sites in the context of communication with Generation Y, i.e. the generation of successors and managers in Polish enterprises. The study was conducted in August 2019 using data collected through critical analysis of secondary sources in the form of websites and social media profiles of all 64 CTTs included in PACTT. The research confirmed that the entities established to find a common ground on communication between science and business, use the opportunities created by social media online communication to a very limited scope.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienie komunikacji marketingowej prowadzonej za pośrednictwem social mediów przez centra transferu technologii (CTT) zrzeszone w Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Celem niniejszej publikacji jest ocena stopnia wykorzystania przez CTT najpopularniejszych obecnie serwisów społecznościowych w kontekście komunikacji z pokoleniem Y, czyli generacją sukcesorów i menedżerów w polskich przedsiębiorstwach. Badanie przeprowadzono w sierpniu 2019 r. metodą krytycznej analizy źródeł wtórnych w postaci stron internetowych i profili w mediach społecznościowych wszystkich 64 CTT wchodzących w skład PACTT. Realizacja badań potwierdziła, iż podmioty powołane do tworzenia płaszczyzny porozumienia pomiędzy nauką a biznesem bardzo słabo wykorzystują możliwości, jakie stwarza komunikacja on-line przy wykorzystaniu social mediów.
EN
The aim of the article is to identify the level of social media use by local governments in Poland and to identify changes in the use of social media in 2014-2018. Full studies were carried out among 380 counties (NUTS 4) in Poland. In the population, the use of social media was identified on the example of Facebook and the analysis of the number of fans of this form of communication was carried out. The analysis consists regional level and the division into rural (314) and urban (66) counties. It can be pointed out that there has been an increase in the number of counties using Facebook by 71 fanpages, which is over 18% growth. There has also been a significant increase in the number of fans in both cities and other poviats. The analysis points to regional disparities (between different regions). The Counties with above-average interest among fans have been identified which can be the reference for conducting an active policy in the field of territorial marketing. The full study made it possible to carry out an accurate diagnosis of the current situation of the level of use of modern communication tools by counties.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja poziomu wykorzystywania mediów społecznościowych przez powiaty oraz określenie zmiany w wykorzystaniu mediów społecznościowych w latach 2014-2018. Przeprowadzono badania pełne wśród 380 powiatów w Polsce. W omawianej populacji dokonano identyfikacji wykorzystywania mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka oraz przeprowadzono analizę liczebności odbiorców tej formy komunikacji w ujęciu regionalnym i w podziale na powiaty i miasta na prawach powiatu. Po analizie zgromadzonych danych można wskazać że nastąpił wzrost liczby powiatów korzystających z Facebooka o 71 fanpage’ów, co stanowi ponad 18-procentowy przyrost. Nastąpił też znaczący wzrost liczby odbiorców zarówno w przypadku miast na prawach powiatu, jak i pozostałych powiatów. Przeprowadzona analiza wskazuje na dysproporcje regionalne (pomiędzy różnymi regionami). Zidentyfikowano powiaty, w ramach których urzędy prowadzą komunikację z odbiorcami, skutkującą ponadprzeciętnym zainteresowaniem wśród mieszkańców, turystów czy inwestorów co powinno być ważnym punktem odniesienia dla prowadzenia aktywnej polityki w zakresie marketingu terytorialnego. Badanie pełne umożliwiło przeprowadzenie dokładnej diagnozy aktualnej sytuacji poziomu wykorzystania współczesnych narzędzi komunikacji przez powiaty.
EN
A role of social media in a communication process with a contemporary customer is systematically increasing, which is reflected in a size of marketing budgets allocated to this objective. Hence, people have always shared their opinions, remarks, and feelings, and social networking sites are perfect space for that purpose. Brands, which will understand the social media essence and lead a narration with their customers in a creative way, have an opportunity to last longer in their awareness. However, it is worth to consider what the customers expect and what they are inspired by which makes them active in social networking services.
EN
In today’s turbulent environment it is difficult to imagine a modern company knowingly waives the benefits of electronic communication. Simultaneously there is a multitude of companies that misuse these tools, that makes their actions usually having exactly opposite results of intended. Due to advantages of the Internet as a communication channel and effective advertising medium, more and more companies decide to invest into it. In Poland in 2013, with nearly 7 billion of PLN spent on advertising, more than 21% was invested in online promotion. Furthermore, Internet as an advertising channel of communication is the only one noting regular annual increase in spending on advertising campaigns in comparison to other media. This article is an attempt to show the merits of building companys’ competitive advantage with the use of Internet and particular regard to social media. It presents both own model on-line communication and the results of research among 11 largest retail banks in Poland and opinions of their 1800 customers.
14
Content available remote Serwisy społecznościowe jako narzędzie marketingowe
80%
EN
The potential that exists in social media has already been spotted by those companies which see the benefits for themselves in this communication channel of image and sales. This is an attractive way for companies to reach a customer and to establish a dialogue with him. But the decision itself to take action is not enough. It is necessary to develop a plan for a particular brand for its presence in social media. While designing it is advisable to learn from the experience of other companies, research results, opinions of professionals dealing with social media marketing.
EN
The aim of the article is to analyze the relations between the Facebook’s content filter algorithm system and the filter bubble effect – a digital bubble that surrounds a user with personalized content and information, also isolating him from the information that does not fir his viewpoint. The Facebook’s content filter algorithm – also known as EdgeRank – is controversial due to its mechanism that prevents certain amount of information from reaching user. This invisible selection system might significantly affect the way we perceive the world – it traps us in a peculiar information bubble. The presented conclusions are to help in understanding the way the EdgeRank works, how it results in creating filter bubbles and what are the main threats being posed by it as well as the methods of reducing its negative effects. The article is divided into five chapters: 1. Facebook as a source of information. 2. The Facebook’s content filter algorithm. 3. Filter bubble in theory and in reality. 4. The consequences of being trapped in a information bubble. 5. How to reduce the negative effects of filter bubble?
EN
Freedom of expression is an element of a democratic state of law. It enables obtaining information and opinions on the activities of state authorities as well as social organisations and private entities. So far, it has functioned in a civic-state relationship, protecting society against excessive censorship by those in power. Currently, it is also becoming a tool for protecting network users from corporations managing social media. In this context, two important issues need to be considered. Firstly, whether restricting freedom of speech by social media platforms or certain individuals (preventing publication of certain content) is consistent with the applicable law. Secondly, is a possible law regulating these issues a step towards protecting freedom of speech or a tool for its restriction? The aim of the article is therefore to answer the following research question: whether and in what form content shared on social media should be regulated. To this end, the author analyses whether social-media can now be considered a public place and what implications are associated with such an assessment. The impact of the new environment – the Internet – on freedom of speech was also analysed in the context of the necessity to establish a separate regulation protecting this value.
EN
The purpose of the article is an attempt to capture the way of using in the communication strategies the potential of social media on the example of the micro blog Twitter by the leaders of the Polish political parties. The main research questions concentrate around the answers to the questions of whether and how the leaders of the Polish political parties use the official accounts on Twitter for the communication with the potential voters. The detailed analysis included the activity (frequency of entries) and type and subject of tweets posted by the politicians (Donald Tusk - PO, Janusz Palikot – TR, Janusz Piechociński – PSL and Leszek Miller - SLD) on their official accounts. The study also highlighted the degree of the involvement of both the Internet users and the politicians into the emerging discussions within the given tweet/account. The detailed empirical study included the randomly selected month – January 2014. It is worth adding that it was a period preceding the official electoral campaign to the European Parliament planned for May 25, 2014. In the study of the collected material the method of the content analysis was used, both quantitative and qualitative.
PL
Celem artykułu jest próba uchwycenia zjawiska wykorzystania w strategiach komunikacyjnych potencjału mediów społecznościowych na przykładzie mikroblogu Twitter przez liderów polskich partii politycznych. Główne pytania badawcze koncentrują się wokół odpowiedzi na pytania o to, czy i w jaki sposób liderzy polskich partii politycznych wykorzystują oficjalne konta na Twitterze do komunikacji z potencjalnymi wyborcami. Szczegółowej analizie poddano aktywność (częstotliwość wpisów) oraz rodzaj i tematykę tweetów zamieszczanych przez polityków (Donalda Tuska – PO, Janusza Palikota – TR, Janusza Piechocińskiego – PSL oraz Leszka Millera – SLD) na swoich oficjalnych kontach. W badaniu zwrócono również uwagę na stopień zaangażowania zarówno internautów, jak i polityków w rodzące się dyskusje w ramach danego tweeta/konta. Szczegółowym badaniem empirycznym objęto losowo wybrany jeden miesiąc – styczeń 2014 roku. Warto dodać, iż był to okres poprzedzający oficjalną kampanię wyborczą wyborów do Parlamentu Europejskiego planowanych na koniec maja 2014 roku. W badaniu zgromadzonego materiału posłużono się metodą analizy treści, zarówno ilościowej, jak i jakościowej.
EN
The aim of this study is to examine how ethics influence students’ cognitive and affective-based trust during COVID-19 pandemic and explore their information seeking activity when faced with limitations learning process. The sample consists of 610 participants through a survey study with Structural Equation Modeling to test the research hypotheses. We found both ethics has positive and significant effect to trust (e.g., cognitive- and affective-based trust), which subsequently positively effects on information seeking among students’ toward Facebook as a tool to promote their activities, The recent study’s has contributed to the academic field shows that Facebook is a tool for communication and interaction with others by seeking information, which ethics and trusts an essential exogenous factor. In practical area, education stakeholders’ should address and identify their students’ to improve their learning performance. Also, it should focus on enhancing the contents and processes of its students’ interactions to foster communication and value propositions in creating unique and valuable experiences.
EN
Social media have become a standard in contemporary communication. That is especially true for business which jumped at the opportunity to con­nect with current and prospective customers allowing them to integrate with their favourite brands and products even further. This trend, however, seems to be absent in the public domain. Local authorities notice social media but attempt to use it in a one-to-many format, which is incompatible with the interactive nature of the new medium. Cities can strongly benefit from an active presence in the social sphere as it opens new paths to co-governance and better communication.
EN
Instagram is becoming an important and popular method of online communication. The interest in this new form of creating and publishing visual information has significantly risen in the wake of hurricane Sandy events in the US in October, 2012. Simultaneously, it sparked a discussion among journalists, media scholars and web users concerning Instagram’s journalistic potential, as well as, the way it blurs the boarders between citizen journalism and professional (traditional) journalism. This paper attempts to define the most important news values of this new online medium in comparison to the values of traditional media (press and television). The results show two main areas of reflection: Instagram as a news source and Instagram as a communication medium for professional journalists. This way one can describe different aspects of communication concerning the reception, selection, and creation of information.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.