Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 233

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aktywność fizyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
Introduction: Recognition of the multiple positive effects of the physical activity confirms its influence on human’s health. Undertaking of the health oriented conducts plays an important role in the promotion of the health and in the creating of the healthier future. Academic youth should be aware of the influence of certain activities on health. The aim of the research was to analyse the physical activity performed by the full-time students of the medical and nonmedical degree courses.Material and methods: The research was conducted at the turn of 2012 and 2013. The research group, containing 553 person (n=553), consisted of the students from six Polish, both medical and non-medical, university colleges. The research utilizes the method of the diagnostic survey. Technique of the research based on the poll whose questionnaire had been created by the authors for the purpose of the research. Accuracy of the research tool was established within the method of objective judges, splithalf method was used to determine reliability (according to Spearman-Brown result 0.86). In order to define the existence of the differences or correlations between analysed immeasurable parameters chi-squared and Fisher’s exact tests were used. Results: The substantial majority of the respondents – 79,5% (n=439) described themselves as physically active. The forms of activity that are performed most often among the students are: cycling – 40,5% (n=220), team sport – 27,1% (n=147), dog walking – 27,1% (n=147), group activities (aerobics, zumba, salsa) – 21,2% (n=115) and swimming – 20,8% (n=113). The sex and the faculty of the studies are both important variables that have got statistically significant impact on the choice of the form of activity. Majority of the respondents – 78,3% (n=432) chooses the type of the physical activity basing on their likings and the amount of the spare time – 42,9% (n4237). Exercising of the physical activity is regarded as a pleasure by more than a half of the respondents, 40,4% of the respondents (n=222) treat it as a form of spending their free time. 20,2% (n=111) deals with stress and relaxes when performing physical activity. More than a half of the respondents – 57% (n=315) admits to not performing physical activity regularly. According to 56,8% (n=314) of interviewees lack of the spare time is the major obstacle in performing regular physical activity. Other groups blame lack of the motivation – 24,2% (n=134) and ordinary laziness – 22,2% (n=123) for that. Concern about the good frame of mind and physical disposition tends to be the crucial motive for performing physical activity for most of the respondents – 51,1% (n4277). Conclusions: More than a half of the respondents doesn’t perform physical activity regularly.
PL
Wstęp: Uznanie wielorakich pozytywnych efektów aktywności fizycznej potwierdza jej wpływ na zdrowie człowieka. Podejmowanie zachowań prozdrowotnych odgrywa istotną rolę w promocji zdrowia i kreowaniu zdrowszej przyszłości. Młodzież akademicka powinna być świadoma wpływu konkretnych zachowań na zdrowie. Celem badań była analiza aktywności fizycznej studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych oraz motywów jej podejmowania. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na przełomie 2012/13 roku. Grupę badaną, liczącą 553 osoby (n=553) stanowili studenci sześciu uczelni wyższych w Polsce studiujących na kierunkach medycznych jak i niemedycznych. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Techniką badań była ankieta, której kwestionariusz został stworzony na potrzeby pracy przez jej autorów. Trafność narzędzia ustalono metodą sędziów kompetentnych, dla określenia rzetelności zastosowano metodę połówkową (wg Spearmana-Browna wynik 0,83). Do oceny istnienia różnic bądź zależności między analizowanymi parametrami niemierzalnymi użyto testu Chi-kwadrat oraz testu dokładnego Fishera. Wyniki: Zdecydowana większość respondentów – 79,5% (n=439) określiła siebie jako osobę aktywną fizycznie. Formami aktywności fizycznej podejmowanymi najczęściej przez studentów są: jazda na rowerze – 40,5% (n=220), gry zespołowe – 27,1% (n=147), spacer z psem – 27,1% (n=147), zajęcia grupowe (aerobic, zumba, salsa) – 21,2% (n=115) oraz pływanie – 20,8% (n=113). Zarówno płeć jak i kierunek studiów jest zmienną mającą statystycznie istotny wpływ na wybór formy aktywności. Większość ankietowanych – 78,3% (n=432) wybierając rodzaj aktywności ruchowej kieruje się swoimi upodobaniami oraz ilością wolnego czasu – 42,9% (n=237). Realizacja aktywności ruchowej dla ponad połowy badanych jest przyjemnością, dla grupy 40,4% respondentów (n=222) jest formą spędzania wolnego czasu. Grupa 20,2% (n=111) dostrzega w podejmowaniu aktywności fizycznej metodę radzenia sobie ze stresem i formę odpoczynku. Ponad połowa – 57% (n=315) respondentów podaje, iż nie podejmuje aktywności fizycznej regularnie. Według 56,8% (n=314) badanych przeszkodą w regularnym uprawianiu sportu jest brak czasu. Duża grupa respondentów przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje w braku motywacji – 24,2% (n=134) oraz w zwyczajnym lenistwie – 22,2% (n=123). Najważniejszym motywem do podejmowania aktywności ruchowej dla ponad połowy ankietowanych – 51,1% (n=277) jest dbanie o dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne. Wnioski: Ponad połowa respondentów nie podejmuje aktywności fizycznej regularnie. Należy zintensyfikować działania na rzecz kształtowania zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży akademickiej.
PL
Celem badań była ocena częstotliwości spożycia produktów, potraw i napojów o wysokiej wartości energetycznej przez młodzież o różnym poziomie aktywności fizycznej. Grupę badawczą stanowiło 592 uczniów w wieku 18.2 ± 0.03 lat (dziewczęta, DZ = 294, chłopcy, CH = 298), o różnym stopniu aktywności fizycznej [grupa o wystarczającej aktywności fizycznej WAF (n = 352), grupa o niewystarczającej aktywności fizycznej NAF (n = 240)]. Narzędziem badawczym był kwestionariusz częstości spożycia FFQ oraz międzynarodowy kwestionariusz aktywności fizycznej IPAQ. Dokonano również pomiarów antropometrycznych, oceniających BMI i stopień otłuszczenia ciała. Wykazano, że chłopcy oraz uczniowie o niewystarczającej aktywności fizycznej istotnie częściej sięgali po większość produktów mogących sprzyjać występowaniu nadwagi i otyłości. Ponadto dowiedziono, że wraz ze wzrostem ilości czasu poświęcanego na ćwiczenia większa była częstość spożycia napojów słodzonych i energetyzujących. Co więcej, spożycie soków owocowych, napojów słodzonych i napojów energetyzujących dodatnio korelowało ze wskaźnikiem BMI oraz grubością fałdów skórno- tłuszczowych. Uzyskane wyniki wskazują na poziom aktywności fizycznej jako czynnik w istotny sposób rzutujący na sposób żywienia młodzieży. Wykazano, że jedną z ważnych przyczyn występowania nadwagi i otyłości wśród młodzieży może być nadmierne spożycie napojów z dodatkiem sacharozy.
PL
Wstęp: Około 80% populacji w wieku poprodukcyjnym miewa problemy zdrowotne ze strony różnych narządów. Dolegliwości te nasilają się wraz z wiekiem, kiedy to człowiek ulega bradykinezji, pojawia się lęk przed podejmowaniem aktywności fizycznej, a w konsekwencji nadwaga, cukrzyca, choroby układu krążenia i inne schorzenia ustrojowe. Postanowiono zbadać, czy osoby posiadające psa, cechują się lepszym samopoczuciem oraz mniejszymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w porównaniu z osobami nieposiadającymi psa. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 100 osób w wieku od 50 do 81 lat, mieszkających w Piekarach Śląskich, będących na emeryturze lub rencie, nie pracujących zawodowo, deklarujących swój stan zdrowia jako dobry, niezgłaszających żadnych chorób przewlekłych. Osoby uczestniczące w badaniach zostały poproszone o wypełnienie kwestionariusza ankiety, w którym zapytano o płeć, wiek oraz o własną ocenę samopoczucia. Pacjent zaznaczał na osi miejsce, które najbardziej odpowiadało jego odczuciom. Wartość 0% odpowiadała ocenie samopoczucia na najgorszym do wyobrażenia poziomie, zaś wartość 100%, odpowiadała sytuacji idealnej. Kolejnym obszarem badania było natężenie dolegliwości bólowych zlokalizowanych w szyjnym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa, w oparciu o kwestionariusz Oswestry. Wnioski: Osoby posiadającej psa wskazały na lepsze samopoczucie niż osoby nieposiadające psa. W grupie osób posiadających psa stwierdzono niższe natężenie dolegliwości bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w porównaniu z osobami nie posiadającymi psa.
EN
Introduction: About 80% of the population of post-working age experience various organ-related health problems. These ailments tend to intensify with age when a person develops bradykinesia and the fear of taking up physical activity appears, which in consequence leads to weight gain, diabetes, cardiovascular system diseases and other systemic diseases. It was decided to evaluate if it is characteristic for people who own dogs to be in a better state of well-being and experience less spine pain in comparison to people who do not own dogs. Material and methods: The study involved 100 people ranging in age from 50 to 81 years living in Piekary Sląskie, retired or on a disability benefit, not working professionally, declared to be in good health, and reporting no chronic diseases. Those who took part in the research were asked to complete a questionnaire in which the respondents were asked to state their gender, age and to make a personal evaluation of their general state of well-being. The patients were to mark on an axis the point which most closely corresponded to their own assessments. The value of 0% represented the worst possible assessment of their general state of well-being, while 100% represented the ideal situation. Another area of the research concerned the intensification of cervical and lumbar spine pain and was evaluated by means of the Oswestry Disability Index. Conclusions : People who own dogs showed to be in a better state of well-being than people who do not have dogs. In the group of people who owned dogs, a lower intensification of lumbar spine pain was observed, in comparison to people who do not have dogs.
PL
Akty wność fizyczna i rozwój motoryczny dzieci z autyzmem to temat rzadko podejmowany w pedagogice. Artykuł ukazuje wybrane badania dotyczące tego zagadnienia. Prezentuje trudności dzieci w rozwoju motorycznym, niektóre aspekty aktywności fizycznej, a także ich wzajemne powiązania i wpływ na funkcjonowanie tych dzieci.
EN
Introduction: Regular physical activity is recommended in patients with arterial hypertension as part of the necessary lifestyle modifications. Aim of the study: The aim of the study was to assess the possibility of increasing the physical activity of patients with resistant hypertension. Material and methods: The study group consisted of 27 patients meeting the diagnosis criteria of resistant hypertension and 26 patients with well-controlled hypertension, as a control group. Anthropometric and bioimpedance-based body composition measurements were performed three times within the course of the 6-month-long study, at baseline and after 3 and 6 months, and a physical activity profile was determined based on the International Physical Activity Questionnaire. The study also included accelerometer measurements conducted for 72 consecutive hours. The participants were recommended to perform regular aerobic physical activity, chosen individually during meetings with the study scientist, in accordance with the guidelines of the American Heart Association. Moreover, the patients were motivated to perform physical activity with short text messages and phone calls. Results: A significant change in the resistant hypertensives was observed after 6 months, regarding the number of steps taken (17,361 ± 6,815 vs. 23,067 ± 7,741; p < 0.005), metabolic equivalent of task (1.325 ± 0.3 vs. 1.464 ± 0.3; p = 0.001), duration of rest (1,595 ± 265 vs. 1,458 ± 292 min; p < 0.05) and sleep (1,278 ± 228 vs. 1,147 ± 270 min; p = 0.02), as assessed based on 3-day accelerometer measurements. An increase in activity was also observed based on the International Physical Activity Questionnaire and positive changes in body composition were determined. Conclusions: In the case of patients with resistant hypertension, intensification of physical activity is a well-tolerated, implementable and cost-effective therapeutic intervention.
PL
Wprowadzenie: Regularna aktywność fizyczna jest zalecana w przypadku chorych na nadciśnienie tętnicze – jako element niezbędnej modyfikacji stylu życia. Cel badania: Celem badania była ocena możliwości zwiększenia aktywności ruchowej u pacjentów z nadciśnieniem opornym na leczenie. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 53 osoby, w tym 27 pacjentów spełniających kryteria rozpoznania nadciśnienia tętniczego opornego oraz 26 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym dobrze kontrolowanym, stanowiących grupę porównawczą. W trakcie trwającego 6 miesięcy badania wykonano trzykrotnie – wyjściowo, po 3 i po 6 miesiącach – pomiary antropometryczne i składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej oraz określono profil aktywności ruchowej, stosując Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej. Badanie obejmowało także pomiary akcelerometryczne, prowadzone przez kolejne 72 godziny. Uczestnikom zalecano regularną aktywność fizyczną aerobową – zgodną z aktualnymi zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, indywidualizowaną w trakcie spotkań z prowadzącym badanie. Dodatkowo chorych motywowano poprzez krótkie wiadomości tekstowe i rozmowy telefoniczne. Wyniki: Po 6 miesiącach interwencji leczniczych w grupie nadciśnienia opornego odnotowano istotną zmianę w zakresie liczby kroków (17 361 ± 6815 względem 23 067 ± 7741; p < 0,005), równoważnika metabolicznego (1,325 ± 0,3 względem 1,464 ± 0,3; p = 0,001), czasu odpoczynku (1595 ± 265 względem 1458 ± 292 min; p < 0,05) i czasu snu (1278 ± 228 względem 1147 ± 270 min; p = 0,02), ocenianych na bazie 3-dniowych pomiarów akcelerometrycznych. Zwiększenie aktywności zaobserwowano również na podstawie Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej. Ponadto stwierdzono korzystne zmiany w zakresie składu ciała. Wnioski: U pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym intensyfikacja aktywności ruchowej jest dobrze tolerowaną i niekosztowną interwencją terapeutyczną.
PL
Zgodnie z definicją WHO, zdrowie jest stanem zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie brakiem choroby lub ułomności. Czynnikami, które w znacznym stopniu determinują zdrowie człowieka są zachowania zdrowotne (w tym m.in. aktywność fizyczna). Celem badań była ocena zależności pomiędzy subiektywną oceną stanu zdrowia a aktywnością fizyczną wśród młodych kobiet i mężczyzn w wieku do 30 roku życia. Narzędzie badawcze składało się z dwóch części – pierwszą stanowił autorski kwestionariusz ankiety dotyczący samooceny stanu zdrowia i opisu podejmowanej aktywności fizycznej, natomiast drugą – kwestionariusz Brief Inventory of Thriving (BIT). Badanie przeprowadzone zostało w okresie luty–kwiecień 2015 r. Wzięło w nim udział 368 osób. Osoby aktywne fizycznie wyżej oceniają stan swojego zdrowia niż osoby nieaktywne fizyczne. Samoocena stanu zdrowia wśród mężczyzn jest wyższa niż wśród kobiet. Osoby aktywne fizyczne. częściej są szczęśliwe i pełne energii oraz rzadziej odczuwają zmęczenie.
EN
According to the WHO definition, good health is a state of complete physical, social and mental well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. The factors that significantly determine the human health status are health-related behaviors (including physical activity). The aim of this study was to evaluate the relationship between self-assessment of health status and physical activity among young women and men under 30 years of age. Research tool consisted of two parts – an author-made questionnaire for self-assessment of health status and description of physical activity and Brief Inventory of Thriving (BIT). The research was conducted in the period February–April in 2015 on a group of 368 respondents. Physically active people better assess their health status than physical inactive persons. Self-assessment of health status is higher among men than among women. Physically active people are more often happy and full of energy and less often feel fatigue.
PL
Celem badań było wykazanie różnic w poziomie aktywności fizycznej studentów z Ukrainy zamieszkałych na terenach wiejskich i miejskich. Badanie przeprowadzono w 2013 r. wśród 527 studentów zamieszkałych na wsi i 1598 z terenów miejskich, za pomocą Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ). W wyniku badań wykazano, że studentów i studentki z terenów wiejskich cechuje istotnie większa aktywność fizyczna niż ich rówieśników z terenów miejskich.
EN
The aim of the research was to demonstrate the differences in the level of physical activity of Ukrainian students living in urban and rural areas. The study, carried out in 2013, was performed with the use of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) among 527 students living in rural areas and among 1598 living in urban areas of Ukraine. The results of the research indicated that male and female students living in the rural areas are characterized by a significantly higher level of physical activity than their counterparts living in urban areas.
PL
Praca omawia terminologię związana z jakością życia i metody badania. Zwrócono uwagę na badanie jakości życia osób zdrowych w aspekcie systematycznie uprawianej aktywności fizycznej jako zachowań prozdrowotnych.
EN
The paper discusses terminology of the quality of life and the examination methods. The attention was paid to the quality of life of healthy adults that can be influenced by systematic physical activity as a health promoting and preventive measure.
11
Content available remote Zamiast białej laski – kije do nordic walking
80%
PL
Warunki widzenia. Receptory wzrokowe odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu wiadomości, m.in. w rozpoznawaniu i orientacji w przestrzeni, ponieważ 70% informacji przetwarzanych przez mózg jest związanych właśnie ze wzrokiem [1]. Problem z prawidłowym widzeniem może być spowodowany obniżeniem ostrości wzroku lub wystąpić w wyniku utraty pola widzenia [2].
PL
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia za „dziecko z niepełnosprawnością” uważa się takie dziecko, które bez specjalnych ulg ani pomocy z zewnątrz jest całkowicie, długotrwała lub w znacznym stopniu niezdolne do uczestnictwa w grupie prawidłowo rozwiniętych i zdrowych rówieśników. Głównym celem badań było poznanie zachowań zdrowotnych w zakresie aktywności fizycznej wśród dzieci z niepełnosprawnością. Z przeprowadzonego badania wynika, że stopień niepełnosprawności wpływa na częstość podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci; stopień niepełnosprawności nie ma wpływu na wyjazdy dzieci na turnusy rehabilitacyjne
EN
Summary: In accordance with the World Health Organization’s definition of a „child with a disability” is regarded as a child that no special concessions or aid from outside is completely, long-term or substantially unable to participate in the group properly developed and healthy peers. The main objective of the research was to investigate the health behaviours of physical activity in children with disabilities. A study shows that the third level of disability affects the frequency of physical activity by children; The fourth level of disability does not affect the children on trips rehabilitation
Turyzm
|
2017
|
tom 27
|
nr 2
105-110
PL
Celem badań było określenie stopnia intensywności wysiłku fizycznego w trakcie amatorskich zawodów biegowych, odbywających się w Sudetach, na podstawie wyników pomiaru wydatku energetycznego. Badaniami objęto osoby biorące udział w tych zawodach w latach 2015–2017. Wydatek energetyczny zmierzono za pomocą przyrządu pomiarowego typu CALTRACTM. Wśród zawodników zebrano także dane metrykalne. Trasy zawodów charakteryzowały się ustalonym dystansem (w km) i przewyższeniami (w m). Dla amatorskich zawodów biegowych, podczas których przeprowadzono pomiary, obliczono średnie wartości wydatku energetycznego dla 19,2 km dystansu i 613,8 m przewyższeń. Był on na poziomie bardzo bardzo ciężkim. U kobiet wartość ta wyniosła 11,6 kcal/1 min/55 kg, a u mężczyzn – 12,7 kcal/1 min/65 kg.
PL
Celem artykułu jest analiza problematyki starzenia się społeczeństwa, przyczyn i skutków tego zjawiska, problemów zdrowotnych ludzi starszych, aktywności fizycznej, społecznej i edukacyjnej oraz sposobów radzenia sobie tej populacji ze zjawiskiem starzenia. Analizy przeprowadzone w artykule opierają się na danych zastanych, pochodzących z badań Głównego Urzędu Statystycznego (2009, 2011–2014, 2016), PolSenior (2012) (Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, pod red. P. Błędowskiego, B. Szatur-Jaworskiej, Z. Szweda-Lewandowskiej). Autorzy stawiają tezę, że problemy zdrowotne, izolacja i dyskryminacja społeczna wpływają na obniżenie samodzielności osób starszych. Główne wnioski są następujące: 1) aktywność fizyczna ma istotny wpływ na zwiększenie niezależności i samodzielności, a tym samym wpływa na poprawę jakości życia osób starszych; 2) osoby będące aktywne fizycznie są w mniejszym stopniu narażone na ryzyko chorób, w porównaniu do osób mniej aktywnych, niećwiczących; 3) uczestnictwo osób starszych w zajęciach prowadzonych na Uniwersytetach Trzeciego Wieku przeciwdziała wykluczeniu ze społeczeństwa, jest skuteczną interwencją edukacyjną.
EN
The aim of the article is to analyze the problems of an aging population, causes and the effects of this phenomenon, health problems of older people, physical, social and educational activity and ways of dealing with problem of aging. Analyses carried out in the article are based on existing data from surveys of the Central Statistical Office (2009, 2011–2014, 2016), PolSenior (2012) (Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, (Ed.) P. Błędowski, B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska). The thesis is that health problems, social isolation and discrimination influence the reduction of independence of the elderly. Conclusions: 1. Physical activity has a significant impact on increasing independence and self-reliance, thereby improving the quality of life of older people. 2. Persons who are physically active are less exposed to the risk of disease compared to those less active. 3. Participation of older people in activities conducted at the Universities of the Third Age counteract exclusion from society and is effective educational intervention.
PL
Wstęp: Celem badań była analiza wpływu zwiększonej aktywności fizycznej na postawę ciała i ruchomość kręgosłupa u młodzieży. Postawiona teza świadczyła, że młodzież w wieku 14-16 lat ze zwiększoną aktywnością fizyczną charakteryzuje się poprawniejszą postawą ciała i większym zakresem ruchomości kręgosłupa, niż młodzież z przeciętną aktywnością fizyczną w tym samym wieku. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 73 osoby w przedziale wiekowym 14-16 lat, w tym 30 osób to młodzież uprawiająca zwiększoną aktywnością fizyczną, a 43 osoby to młodzież o przeciętnej aktywności fizycznej. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu nowoczesnego komputerowego systemu do analizy postawy ciała Zebris APGMS Pointer. Analizie poddane zostały parametry statycznej postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej oraz zakresy ruchomości kręgosłupa: zgięcie-wyprost oraz zgięć bocznych. Wyniki: Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że zwiększona aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na wybrane parametry postawy ciała w statyce i dynamice. Młodzież ze zwiększoną aktywnością ruchową posiada bardziej prawidłowe wartości lordozy lędźwiowej, kąta krzyżowego, różnicy w odległości łopatek od kręgosłupa oraz większe zakresy ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, niż ich rówieśnicy o przeciętnej aktywności fizycznej. Wnioski: Znaczna większość wskaźników statycznej postawy ciała i wszystkie wskaźniki postawy dynamicznej są lepsze u młodzieży ze zwiększoną aktywnością fizyczną, niż u młodzieży z przeciętną aktywnością fizyczną w wieku 14-16 lat.
EN
Introduction. Balance is the ability to provide the body with a position in space. The balance system consists of the vestibular organ, organ of vision and proprioception. A thorough anamnesis can provide valuable information to help diagnose and plan treatment and rehabilitation. Posturography is an examination registering and analysing the displacement of the center of gravity projection on the stabilometric platform, also called the objective test of Romberg. It can be carried out in different variants, eg with open or closed eyes. Aim. Assessment of the influence of physical activity on balance functions in physiotherapy students based on the analysis of posturographic results in this group. Material and methods. The study group comprised 60 healthy students aged 21 to 26 including 50 women and 10 men. Based on the results of the questionnaire, the respondents were divided into two groups – physically active students (n=36) and students with limited physical activity (n=24). The study consisted of performing two thirty-second measurements of the balance of the test subject, first with the eyes open and then closed. Results. Most of the evaluated parameters proved to be better in sporty individuals, suggesting that sports activity supports balance and the performance of spino-vestibular reflex. Conclusions. Regular physical activity, building a better central stabilization, and improving equivalent responses through physical activity, translate directly into proportion to the efficiency of the balance system.
PL
Wprowadzenie. Sprawny układ równowagi zapewnia ciału utrzymanie pozycji w przestrzeni. W jego skład wchodzą: układu przedsionkowy, narządu wzroku oraz czucia głębokiego. Dokładnie przeprowadzony wywiad może dostarczyć cennych informacji ułatwiających postawienie diagnozy, a także pozwolić na zaplanowanie leczenia i rehabilitacji. Posturografia jest badaniem rejestrującym i analizującym przemieszczenia rzutu środka ciężkości ciała na platformie stabilometrycznej; zwana jest również obiektywną próbą Romberga. Można ją przeprowadzać w różnych wariantach, w tym z oczami otwartymi i zamkniętymi. Cel pracy. Ocena wpływu aktywności fizycznej na funkcję układu równowagi u studentów fizjoterapii w oparciu o analizę wyników badań posturograficznych. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 60 zdrowych studentów w wieku od 21 do 26 lat, w tym 50 kobiet i 10 mężczyzn. Na podstawie wyników wypełnianej ankiety, badanych podzielono na dwie grupy – studentów aktywnych (n=36) i studentów nieaktywnych sportowo (n=24). Badanie polegało na dokonaniu dwóch trzydziestosekundowych pomiarów równowagi testowanej osoby, z oczami otwartymi i zamkniętymi. Wyniki. Większość ocenianych parametrów okazała się lepsza u osób aktywnych fizycznie, sugerując, że aktywność sportowa może wspomagać pracę układu równowagi i sprawność odruchów przedsionkowo-rdzeniowych. Wnioski. Regularna aktywność fizyczna, budowanie lepszej stabilizacji centralnej oraz doskonalenie reakcji równoważnych poprzez wysiłek fizyczny może przekładać się na sprawność układu równowagi.
PL
Choroba Parkinsona (PD) należy do zwyrodnieniowych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, którego podstawowym objawem są zaburzenia motoryczne, będące konsekwencją degeneracji neuronów dopaminergicznych drogi nigrostriatalnej. Złożone podłoże choroby sprawia, że jej etiologia jest nadal niewyjaśniona. Dostępne formy leczenia łagodzą jedynie objawy choroby, przy czym skuteczność ich działania maleje wraz z rozwojem choroby. Z tego względu niezwykle ważne jest poszukiwanie nowych form terapii wspomagających leczenie farmakologiczne. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat wpływu treningu fizycznego na łagodzenie objawów choroby Parkinsona. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych u ludzi i w zwierzęcych modelach PD stwierdzono, że wzmożona aktywność fizyczna stosowana długotrwale poprawia wzorce zachowań ruchowych, oraz wzmacnia proces angiogenezy, synaptogenezy i neurogenezy w mózgu. Wpływa również na podwyższenie poziomu czynników neurotroficznych. Spośród znanych obecnie form aktywności fizycznej wspomagających łagodzenie objawów PD wymienia się przede wszystkim ćwiczenia oddechowe, chodu i równowagi, ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, relaksacyjne, Tai Chi oraz taniec.
EN
Parkinson's Disease (PD) is a neurodegenerative disorder in which progressive deterioration of the nigro-striatal dopaminergic pathway leads to motor disturbances. The underlying etiology responsible for the pathological changes observed in PD is still unclear. Currently available treatments are only symptomatic, and their effectiveness decreases with the progression of the disease. For this reason, it is of paramount importance to search for new forms of therapy which may accompany pharmacological treatment. Therefore the aim of this paper is to present the current knowledge concerning the impact of physical activity on the reduction of PD symptoms. Based on the results of studies performed in human and animal models of PD, it has been shown that long-term increased physical activity improves behavioural patterns of movement, and enhances angiogenesis, neurogenesis and synaptogenesis in the brain. It also affects the activation of signaling pathways of neurotrophic factors. The forms of physical activity which are currently known to provide relief for the symptoms of PD are - breathing exercises, gait and balance exercises, strengthening exercises, stretching, relaxation, Tai Chi and dancing.
PL
Z jakimi zmianami borykają się praktycy z branży BHP w przypadku pomiaru wydatku energetycznego oraz pracy przy komputerze? W artykule omawiamy powyższe problemy i zastanawiamy się nad ich ergonomicznym rozwiązaniem.
PL
Niniejsza praca rozpatruje aktywność fizyczną ciężarnych kobiet w różnych aspektach. Kolejno poruszone zagadnienia dotyczą czynników warunkujących podejmowanie aktywności ruchowej w poszczególnych trymestrach przebiegu ciąży, typowych dolegliwości kobiet ciężarnych, genezy owych dolegliwości oraz roli ruchu w ich łagodzeniu. Ponadto, przedstawiona została rola lekarza specjalisty, którego decyzje mogą determinować ewentualną możliwość podjęcia wybranej aktywności fizycznej. W pracy scharakteryzowane zostały najpopularniejsze formy aktywności ruchowej zalecane dla kobiet w ciąży, z uwzględnieniem najważniejszych czynników, którymi kobiety powinny kierować się podczas wyboru formy wysiłku fizycznego.
EN
Hereby elaboration is taking into consideration physical activity of pregnant women in various aspects. Undertaken issues, one after another, investigate the very factors that push women in different trimesters of pregnancy to physical activity. Factors of typical ailments, their genesis and the role of physical activity in relieving those ailments – are also discussed in this study. The role of a physician is also presented, as an initiator in the decision-making for pregnant women to activate themselves in terms of physical culture. Study presents the characteristics of most popular forms of physical activity, including factors that should be considered while selecting each of them by particular individuals.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.