Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 479

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eutrofizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
PL
Eutrofizacja, czyli przeżyźnienie wód powierzchniowych, stanowi podstawowe zagrożenie dla ekosystemów wodnych oraz w poważnej mierze ogranicza wykorzystanie wód dla zaopatrzenia ludności i przemysłu oraz rekreacji. Podstawową przyczyną tego nasilającego się niekorzystnego procesu jest gwałtowny przyrost liczby ludności. Wiąże się on bowiem z jednej strony ze zwiększeniem się ilości ścieków, z drugiej zaś z wyższym zużyciem nawozów stosowanych dla uzyskania wystarczającej ilości żywności.
EN
In Poland there are 163 lakes (a major percentage in Western Pomerania) which thanks to its specific physical and chemical properties and unique vegetation are termed lobelian lakes. These are mostly small reservoirs without any tributaries which due to poor and small watersheds have retained the status of oligotrophic lakes. Vegetation occurring there includes boreal and Atlantic relicts, classified as rare and protected species, e.g. Lobelia dortmanna, Isoetes lacustris and Litorella uniflora. These species have special habitat and nutrition requirements and they grow only in lakes with the low calcium content. The article provides characteristics of these unique ecosystems.
PL
W Polsce znajdują się 163 jeziora — zdecydowana ich większość leży na Pomorzu Zachodnim — które ze wzlędu na specyfikę fizyczno-chemiczną wód oraz charakter roślinności noszą nazwę jezior lobeliowych. Są to w większości małe, bezodpływowe zbiorniki, które ze względu na ubogą i niewielką zlewnię zachowały status jezior oligotroficznych. Występują w nich roślinne relikty borealno-atlantyckie, zaliczone do kategorii roślin rzadkich i chronionych, takich jak Lobelia dortmanna, Isoetes lacustris i Litorella uniflora. Gatunki te mają szczególne wymagania siedliskowo-pokarmowe i mogą rosnąć tylko w jeziorach o niskiej zawartości wapnia. Artykuł zawiera charakterystykę tych unikatowych ekosystemów.
PL
Badania prototypowego reaktora ze złożem ruchomym (MBBR) służącego do procesu denitryfikacji i zainstalowanego na końcu układu technologicznego składającego się ze zbiornika i dwóch filtrów zraszających. Określenie stężenia biomasy zawieszonej i biomasy przyczepionej do powierzchni ruchomego złoża EvU Perl. Badanie wpływu zewnętrznego stężenia węgla organicznego na szybkość denitryfikacji i efektywność usuwania azotu całkowitego.
EN
Research of a prototype moving bed biofilm reactor (MBBR) used for the postdenitrification process and installed at the end of a technological system consisting of a septic tank and two trickling filters. Determination of the concentrations of suspended biomass and biomass attached on the EvU Perl moving bed surface. Examination of the impact of the external organic carbon concentration on the denitrification rate and efficiency of total nitrogen removal.
EN
It should be taken into account, while creating programs for small water retention, that positive results may be obtained only in the case of clear water retention. During construction of small water reservoirs, cost effectiveness of maintenance as well as quality of stream water inlet should be taken into account. The atricle presents conditions of water retention in small reservoirs in the Podlaskie Voivodeship, forms of financing andd their dependance of the type of investment. Soil quality and the use of land for agricultural purposes have an effect on the quality of water in the reservoir basin. This generates a cost increase brought by a need to reclaim the existing reservoirs.
12
Content available remote Problemy z uzdatnianiem wód zeutrofizowanych
80%
PL
Artykuł porusza problem związany z uzdatnianiem wód zeutrofizowanych. W pracy omówiono przyczyny i zagrożenia dla organizmów zamieszkujących i korzystających z wody pochodzącej ze zbiorników o nadmiernej ilości fitoplanktonu. Jednym z najważniejszych zagrożeń są produkowane przez sinice toksyny, których usunięcie z wody stanowi znaczne utrudnienie w uzdatnianiu. Sama obecność glonów jest źródłem dodatkowej ilości węgla organicznego i przyczynia się do powstawania ubocznych produktów dezynfekcji wody. W pracy przedstawiono przykłady usprawnienia technologii uzdatniania dla wód zawierających nadmierne ilości fitoplanktonu.
EN
This article concerns problems with the eutrophicated water treatment process. The main thread of the article is dedicated to some causes and risks which are associated especially with many organisms living in polluted reservoirs. The main threat in particular comes from the toxic substances produced by Cyanophyta that is directly connected with its living processes which complicates the whole water treatment process. The presence of Cyanophyta in water is a source of organic carbon and contributes to disinfection by-products. This work provides the examples of improving water treatment technology for water with excessive number of phytoplankton.
PL
Eutrofizacja jest ogólnie znanym problemem, dotykającym coraz większej liczby zbiorników wodnych i wód płynących, również tych, uznawanych za czyste i odporne na degradację. Jej bezpośrednią przyczyną jest nie tylko zwiększony napływ nutrientów ze zlewni, ale też ich stała resuspensja z osadów dennych. Sprzyjają temu również niekorzystne warunki morfometryczne i hydrologiczne zbiorników wodnych, ograniczające możliwość pionowego mieszania się wód. Eutrofizacja bezpośrednio objawia się przede wszystkim znaczącym wzrostem produkcji pierwotnej. Najbardziej widocznym efektem tego jest pogarszająca się w okresie letnim przezroczystość wód, spowodowana gwałtownym rozwojem glonów planktonowych. Innym objawem tego procesu jest stopniowe zarastanie zbiorników wodnych oraz cieków wodnych przez makrofity. W ostatnim czasie możemy obserwować znaczne przyspieszenie tego procesu, który w warunkach naturalnych trwa nawet kilka tysięcy lat. Wymienionym tu zjawiskom towarzyszą też trwałe zmiany składu gatunkowego, zarówno zespołów roślinnych jak i zwierzęcych, m. in. ichtiofauny. W niektórych przypadkach obserwuje się nawet całkowity zanik niektórych gatunków ryb, poprzez zbyt gwałtowne zmiany w ich środowisku zachodzące pod wpływem czynników biotycznych, abiotycznych i najczęściej, antropogenicznych. Spływ oczyszczonych, ale także nieoczyszczonych ścieków, melioracje, nadmierna eksploatacja terenów rolniczych należących często do zlewni bezpośrednich, wyloty burzowe kanalizacji miejskiej, a nawet sąsiedztwo ogródków działkowych przyczyniają się do niekorzystnych warunków panujących w zbiornikach naturalnych, bezpośrednio oddziałujących na stan bytowania poszczególnych gatunków ryb. Celem niniejszej pracy była ocena aktualnego stanu bio- i abiotycznego wybranych dopływów i jezior przepływowych Środkowej i Dolnej Drawy oraz obserwacja ich zlewni
EN
The Drawa River is an important element of the natural environment in the West Pomerania. However, all the examinations of this river together with small streams concern mainly areas of the Drawieński National Park which is located in the upper part of Drawa river. In order to determine influence of sewage and agricultural pollutants on waters of middle and lower Drawa River, physical and chemical parameters of water were determined in the area of Drawa river basin. In this area there are places, where values of physical, chemical and biological parameter show a strong influence of anthropogenic factors. Sites, which were particularly polluted, showed high concentration of biogenic substances and were covered with macrophytes typical for fast eutrophication. Many sites were characterized by changes of species and quantitative composition of fish, which are indicators of clean waters. The main reasons of disadvantageous changes in the aqueous environment are: sewage, agricultural fertilizers and effluents from fish breeding ponds. Results of investigations show, that Drawa River, and especially some of its tributaries and lakes located in its course are characterized by unfavourable environmental conditions. Outflow grounds of agricultural waste, industrial and even domestic waste landfills are located within their catchments, which is surprising in the XXI century. Moreover catchments are located near Drawieński National Park (DNP). Słopica river which estuary to Drawa is located in DNP is a good example of described situation. Within the catchment area of Słopica occur all factors, mainly anthropogenic, degrading its ecosystem. Realization of the packets of "ecological" programme Agriculture and Environment is a proper method to decrease emission of pollutants flowing down from agricultural areas to waters. Most important activities are: aftercrops and supplementary afercrop, maintenance of meadows and extensive pastures, limiting chemical fertilization. Very essential for the protection of waters is creation of buffer zones, in form of plant belts separating the water reservoir from agricultural tillage. Probably, examined water courses in the result of changes, mainly caused by anthropogenic stress will undergo slow, but total degradation. These changes probably will lead to morphological transformations, depriving all chances on existence of desirable for the environment species of flora and fauna, especially valuable fish species.
15
Content available remote Stopień zeutrofizowania wód zbiorników "pojezierza antropogenicznego"
80%
PL
Prześledzono zmiany kilkunastu fizycznych i chemicznych wskaźników oraz produkcyjności ich wód, mierzonej przeźroczystością, zawartością chlorofilu a oraz produkcją pierwotną w profilu pionowym, 24 zbiorników "pojezierza antropogenicznego". Wyróżniono 3 grupy zbiorników: acidotroficzne, przejściowe i "obojętne", różniące się przede wszystkim odczynem wody i potencjałem redoks. Grupa acidotroficzna reprezentuje zbiorniki najmłodsze (kilkudziesięcioletnie), przejściowa - wiek średni, "obojętna" zbiorniki najstarsze (powyżej 100 lat). Wyróżniono dwa typy i dwa podtypy limnologiczne zbiorników: - typ oligotroficzny, podtyp acidotroficzny (grupa zbiorników acidotroficznych nr 8, 14, 15, 17 - 24), - typ eutroficzny, podtyp stawowy (grupa zbiorników przejściowych i "obojętnych" nr 1 - 3, 4, 5, 6, 7, 9 - 13, 16).
EN
The article shows the influence of land reclamation and regulation of rivers on the transformation of the environment in the Bzura pradolina near Lowicz. At the beginning of the 19th century the Bzura river was of an anastomosing type. The interchannel area was occupied by wetlands and peatbogs mainly of a fluviogenic origin due to high level of alluvial water. In the Bzura valley habitats of swamps and wet deciduous forest alternated. Five watermilIs were located in the channels. The land reclamation and regulation of rivers started at the beginning of the 19th century. First of all, watermills were removed. A new channel to concentrate runoff of the Bzura river was dug. Afterwards the same works were carried out in the minor streams and drainage ditches were constructed. These activities had the various influence on the environment. The direct result is a change in river pattern of the area. A multi-channel system of the Bzura river has been changed into a single-channel one; the channel became straightened, shortened and dredged. The increase of the river gradient caused a drop in the water level and the emergence of downcutting tendency. Transport and sedimentary processes changed as well. Principally, regulation of rivers and land reclamation have resulted in an accelerated removal of precipitation waters from the catchment and, in consequence, a temporary or permanent decline in the groundwater level and the desiccation of the valleys. The secondary effect of land drainage comprises changes of vegetation communities, land use and the pradolina landscape. Meadows have been converted to arable area of low productivity, peatbogs have degraded. The performed works have turned out to be unfavourable for moisture conditions in the valley and for agriculture.
PL
Artykuł przedstawia wpływy melioracji i regulacji rzek na przekształcenie środowiska w dolinie Bzury w okolicach Łowicza. Na początku XIX w. dno doliny było zabagnione, a Bzura miała charakter rzeki anastomozującej i płynęła 3-4 korytami. Prace regulacyjne przeprowadzono w XIX w., a melioracyjne w XX w. Bezpośrednim następstwem tych prac jest całkowicie zmieniona sieć wodna obszaru. Wie1okorytowy układ Bzury przekształcono w jednokorytowy, przy tym koryto wyprostowano, skrócono i pogłębiono, co spowodowało ożywienie procesów erozyjnych. Obniżeniu uległ także poziom wód gruntowych, który spowodował osuszenie dna doliny. Następstwem osuszenia są zmiany zespołów florystycznych, sposobu zagospodarowania terenu i całkowicie zmieniony krajobraz pradoliny.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.