Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 710

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymiana ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
PL
Zaprezentowano model teoretyczny diody termicznej ogrzewanej od dołu i z boku. Analizę wymiany ciepła i ruchu płynu oparto na modelu jednowymiarowym. Przedstawiono również rozkłady temperatur i profil strumienia masy czynnika w ruchu turbulentnym. Zaprezentowano wpływ geometrii obiegu na strumień masy w ruchu turbulentnym.
EN
The idea of the "thermal diode" is based on the natural circulation of the fluid around the closed-loop thermosyphon. A model of the "thermal diode" heated at the bottom and from one side are presented. Fluid flow and heat transfer analysis is based on a one-dimensional model. The temperature distributions and mass flow rates are obtained for turbulent flow at the steady-state. The effect of the loop aspect ratio on the mass flow rate for turbulent flow at the steady state have been obtained.
PL
W mniejszej pracy badano efekt zmian kształtu profilu prędkości w przekroju wlotowym rury na odległość przejścia laminarno-turbulentnego. W obliczeniach uwzględniano trzy różne profile: profil walcowy, profil ściętego stożka kołowego i profil potęgowy.
EN
The change of fluid velocity profile in the inlet cross-section of the pipe and its influence on heat transfer and the localisation of laminar-turbulent transition have been presented in the paper. Three kinds of profile were taken into consideration in computations: cylindrical profile, truncated circular cone profile and power function profile.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach grzejnych pokrytych miedzianymi, włóknistymi warstwami porowatymi. Badania prowadzono dla wrzenia w dużej objętości wody destylowanej, etanolu oraz czynników chłodniczych R-113 i R-123, dla warstw o porowatości 40, 70 i 85%. Zaobserwowano znaczną intensyfikację wymiany ciepła w porównaniu z powierzchnią technicznie gładką.
EN
Boiling heat transfer on the surface covered with the copper fibrous porous layer was investigated. The experiment was carried out for the pool boiling of distilled water, ethanol, R-113 and R-132, for layers with porosity of 40, 70 and 85%. A significant heat transfer enhancement was revealed in comparison with a smooth surface.
PL
W pracy opisano możliwości intensyfikacji wymiany ciepła przy wrzeniu w wyniku zastosowania mikropowierzchni strukturalnych. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych wrzenia wody i etanolu na powierzchniach z mikropokryciem siatkowym zweryfikowano wybrany model procesu wrzenia.
EN
The possibility of boiling heat transfer enhancement using microstructural coatings has been described in the paper. Experimental results of water and ethanol boiling heat transfer on woven mesh screen coatings have been used to verify a selected model of the boiling process.
PL
Przeprowadzono badania doświadczalne wymiany ciepła między zewnętrznymi powierzchniami równomiernie grzanych rur poziomych i nachylonych do poziomu, umieszczonych jedna nad drugą w płaszczyźnie pionowej, a powietrzem otaczającym taki układ. Główną uwagę zwrócono na wpływ obecności dolnej grzanej rurki na warunki przejmowania ciepła dla rurek usytuowanych nad nią. Stwierdzono, że współczynniki przejmowania ciepła dla wyżej położonych rurek są funkcją podziałki rozstawu rur dla wszystkich kątów nachylenia i mogą być większe od wartości uzyskanych dla pojedynczej rury. Omówiono także możliwości wykorzystania uzyskanych wyników przy projektowaniu chłodniczych wymienników ciepła, takich jak skraplacze rurowe-drutowe.
EN
Experiments were performed to study the interactive natural convection heat transfer from an array of uniformly heated horizontal and inclined cylinders situated one above the other in a vertical plane. The special attention was focused on the fact that the presence of the lower cylinder gave rise to effects which tended to have opposite influences on the beat transfer coefficients at the upper cylinders in the vertical array. The results for a variety of combinations of spacing, number of cylinders, heat dissipation rates and angles of inclination were presented. It was found that the upper cylinder Nusselt number was a function of the separation distance for all the angles of inclination. The enhancement or degradation of the upper cylinder Nusselt number relative to that for a single cylinder is strongly dependent on the separation distance, with degradation of the Nussełt number being more common at small separations and enhancement prevailing at larger separations. The possibility of taking advantage from the obtained results in designing and construction of heat exchangers for refrigeration, like tube-and-wire condensers, was discussed.
PL
Jednym z podstawowych uwarunkowań wpływających na zmiany parametrów gazu podczas jego przepływu w kanale jest wymiana ciepła (dq=^ 0) pomiędzy gazem oraz źródłami zewnętrznymi. Nawet w kanale beztarciowym obserwuje się zmiany nie tytko temperatury T gazu, ale także jego ciśnienia p oraz objętości właściwej v. W tej sytuacji zmiany parametrów gazu można ująć za pomocą odpowiedniego równania politropy -(p v"). Doprowadzone ciepło przyczynia się zarówno do zmiany entalpii gazu, jak również do zmiany jego energii kinetycznej, dlatego też właściwa pojemność cieplna gazu CR w tych warunkach przepływu jest wielkością zmienną. Ujęciem modelowym dla tego przypadku jest tzw. przepływ Rayleigha, realizowany przy warunkach: dqf =0, dA = O, dq = 0. Korzystając z podstawowych praw (równania: ciągłości przepływu, bilansu energii, ruchu) określono wpływ liczby Macha (Ma) na właściwą pojemność cieplną CR gazu oraz wykładnik politropy a towarzyszący zmianie parametrów przepływającego gazu.
EN
A general classification of the possible flow cases has been elaborated (fig. 2) in the first part of the paper. Heat transfer (dq ^ 0) between external heat source and the gas flowing in a diathermic channel influences fundamentally the flow functions and the changes of the gas parameters along the way of the gas flow. The supplied heat causes changes both the enthalpy of the flowing gas, as well as its kinetic energy; therefore the specific thermal capacity and the polytrope exponent of the gas at this flow conditions change too. The typical model formulation of the diathermic, non frictional flow is the Rayileigh flow. Using the equations system (continuity equation, balance of the energy, conservation of the motion, thermal and calorific functions of the state) relating to the basic flow lows, the influence of the Mach number (Ma) on the specific thermal capacity CR (fig. 3) and the polytropic exponent (fig. 4) of the gas flowing in the diathermic channel has been determined and analysed in the present paper.
10
Content available remote Modelowanie zjawisk wymiany ciepła w ogrzewaczu akumulacyjnym
63%
EN
This article presents construction, principle of operation and mathematical model of a free-standing electric superficial heater storage. This paper demonstrates non-linear mathematical model which take into consider at in all variables. The article present the thermal characteristic of an electric superficial thermal-storag heater
EN
The effect of various attachment technologies of aluminum fins to the carbon steel core tube on the airside performance of finned tube bundles has been investigated. The experiments were performed on four staggered six rows finned tubes bundles placed horizontally in the test section 360x360 mm. In each tube bundle, different types of fin-tube junctions were applied: G-type with a metal strip embedded in the core-tube groove, E-type bimetallic finned tube obtained with colds rolled extruded technology, KL-type with metal strip wound on the core tube with knurled surface and L-type with metal strip wound on the core tube. The airside heat transfer coefficient (h[g]) was calculated with the [epsilon]- NTU method described elsewhere. The following graphs were plotted: The friction factor (ff), Nusselt number (Nu) and Colburn factor (jC) vs. Reynolds number (Remax), The airside heat transfer coefficient (hg) vs. pressure drop (?P), and hg vs. goodness factor (?P mg/(?gA). As it can be seen from Figures 4 to 7, the E-type tube bundle gives higher values of airside heat transfer coefficients than those for other types.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu różnych technologii wykonania bimetalowych rur żebrowanych na sprawność wymiany ciepła od strony powietrza chłodzącego. Badania przepływowo-cieplne przeprowadzono dla 4 następujących typów rur: G żebra nawijane taśmą w rowku wykonanym w rurze rdzeniowej, E ożebrowanie wytłaczane na zimno metodą walcowania, KL żebra nawijane taśmą na rurze rdzeniowej o powierzchni radełkowej, L żebra nawijane taśmą na rurze rdzeniowej. Poziome rury żebrowane rozmieszczono w wiązkach badawczych w układzie szachownicowym. Współczynnik wnikania ciepła (hg) od strony powietrza chłodzącego obliczano metodą ?NTU. Sporządzono wykresy zależności współczynnika oporu (ff), liczby Nusselta (Nu) i współczynnika Colburna (jC) od liczby Reynoldsa (Remax), współczynnika wnikania ciepła (hg) od spadku ciśnienia (?P), oraz współczynnika hg od tzw. współczynnika dobroci (?Pmg /?g A). Stwierdzono, że wartości współczynnika wnikania ciepła dla wiązki z bimetalowych rur typu E są większe od wartości dla wiązek z pozostałych typów rur.
PL
Dokonano analizy wymiany ciepła podczas skraplania czynników chłodniczych w kanałach rurowych. Przedstawiono wybrane zależności eksperymentalne do wyznaczania średniej i lokalnej wartości współczynnika przejmowania ciepła wraz z oceną ich przydatności w praktyce inżynierskiej. Uzyskane wyniki obliczeń porównano w wynikami własnych badań eksperymentalnych. Wnioski i zalecenia mogą być przydatne w projektowaniu skraplaczy czynników chłodniczych, tym proekologicznych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad intensyfikacją procesu wymiany ciepła w złożu fontannowym w zanurzonym w nim elementem termicznym. Omówiono sposób wymiany ciepła w złożu fluidalnym składającym się z cząstek, które w trakcie trwania procesu zmieniają swój stan skupienia. Przedstawiono równanie kryterialne opisujące wymianę ciepła pomiędzy powierzchnią zewnętrzną elementu termicznego a fazą fluidalną.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty numerycznego rozwiązania równania przewodzenia ciepła (r.Kirchoffa) dla przypadku dwuwymiarowego modelu przepływu czynnika grzewczego przez gruntowy wymiennik ciepła. Analizę wykonano przy założeniu stałego przepływu dla wybranego modelu wymiennika. Szczególny nacisk położono na ustalenie wpływu członu dyfuzyjnego na intensyfikację jednokierunkowego przepływu ciepła.
EN
This work contains results of numeric solutions of heat transfer (Kirchoff e.) for two dimensional model of heat media flow in ground heat exchanger. Analysis is based on postulations: - flow is constant, laminar and time independent. The special attention was pay to an establishing ascendancy between diffussion unit and intensity one-way heat transfer.
PL
Przedstawiono wpływ parametrów strukturalnych upakowanego złoża na jego przewodnictwo cieplne, na przykładzie złoża kul. Jako parametry strukturalne przyjęto porowatość złoża oraz wielkość pola powierzchni aktywnych kontaktów między ziarnami z kolejnych warstw ziaren w złożu. Przewidywania wynikające z własnego modelu przewodzenia skonfrontowane zostały z dostępnymi danymi doświadczalnymi z literatury.
EN
An influence of structural parameters of packed bed on its thermal conductivity has been presented utilizing a model packed bed of spheres. The porosity and the active contact surface area have been used as the structural parameters. Predictions resulting from the own model of heat transport in packed beds have been compared with the available experimental data from the literature.
PL
Praca przedstawia wyniki symulacji komputerowej przepływu w rurze z różnymi wkładami spiralnymi przy użyciu nowoczesnego kodu o nazwie CFX (AEA Technołogy). Przeprowadzone symulacje dotyczą burzliwego przepływu z wymianą ciepła, który w przeszłości badany był w KTCiCh eksperymentalnie. Symulacje komputerowe wykonano dła krótkiego odcinka rury z wkładem, który może być uważany za elementarną i powtarzalną sekcję nieskończenie długiego wymiennika. Warunki przepływu i wymianę ciepła w jednej sekcji zdefiniowano tak, że w obliczeniach numerycznych pola prędkości i temperatury są periodyczne tzn. w pełni rozwinięte. Umożliwia to, przy koncentracji siatki na jednym tylko elemencie, bardzo dokładne odtworzenie geometrii rozpatrywanego układu.
EN
Heat transfer and friction (pressure drop) characteristics in circular tube fitted with regularly spaced twisted tape elements, have been simulated using code CFX 4.2 of AEA Technology. Turbulent flow of water at room temperature was considered. The swirl was generated by regularly spaced twisted tape (the length of elements varied) with single twist in the tape module. The heat transfer was under constant wall heat flux boundary condition. Calculation results were compared with theory and experimental data obtained earlier in the Department of Heat Transfer and Refrigeration of Technical University in Lodz. This comparison shows good consistence between theory, experiment and CFD results.
PL
W artykule przedstawiono analizę dokładności pomiaru głównych składowych tensora przewodności cieplnej materiału o właściwościach ortotropowych, wyznaczanych metodą porównawczą w zmodyfikowanym układzie prętowym, z wykorzystaniem rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła (RZOPC). Zaproponowano model układu pomiarowego, który umożliwiałby pomiar przewodności cieplnej materiałów (naturalnych) o strukturze podobnej do ciała o właściwościach ortotropowych. Przeanalizowano możliwości optymalizacji takiego układu do pomiaru składowych przewodności cieplnej materiałów o niskiej przewodności cieplnej np. drewna. Podano wstępne wyniki pomiarów składowych tensora przewodności dla badanych próbek wykonanych z dwóch gatunków drewna i porównano je z danymi z literatury.
EN
This paper presents estimation of errors for determination of two components of orthotropics thermal conductivity. Solution of inverse heat conduction problem is applied the comparative method with modified measurement system is used to determine two components of thermal conductivity. Numerical method is used for determination of steady state temperature field in three dimensional axi-symmetric multicomponent region. The last square method is applied for solution of inverse heat conduction problem in measurement system. Simulation method with estimation of errors is used for optimization of modified measurement system. The result of complex (experimental plus numerical) parameter estimation technique for orthotropic thermal conductivity of two kind of wood are presented. The results show good agreement with data obtained from separate one-dimensional measurements.
19
Content available remote Comparison of two simple mathematical models for feed water heaters
51%
EN
The paper presents two mathematical models of feed water heaters. In the models the mass and energy balance equation and Peclet's law are used. In the first, simplified, model, there is no division into three zones: the heat exchanger is treated as a single zone and the mass and energy balance equation and Peclet's law are written for the heat exchanger. In the second model the heat exchanger is divided into three zones and the mass and energy balance equation and Peclet's law are written for each zone. The accuracy of the models was examined on the basis of real data. A comparison was performed for both models between water temperature at the outlet of the exchanger, measured and calculated.
EN
The paper continues the subject matter, which is described in earlier works. It is connected with critical heat streams penetrating through the circular pipes and pipes with specific shapes (type R). We have made an assumption that the convective heat-transfer coefficient is constant on the circumference of the pipe. We show here the influence of the heat transfer conditions on outer surface (so called the pipe with outer asymmetry of the boundary conditions) on the heat stream penetrating through the circular pipe.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.