Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 119

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  termin przydatnosci do spozycia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Do utrwalania twarogów zastosowano metodę wysokich ciśnień (HPP). Twarogi o zróżnicowanej zawartości tłuszczu z dodatkiem 1% NaCI oraz bez soli poddano działaniu ciśnienia 250 MPa i 400 MPa przez 15 min. Próbę kontrolną stanowiły twarogi niepresuryzowane. Jakość twarogów po presuryzacji oraz po 7 dniach przechowywania w temp. 4ºC oceniano na podstawie analizy mikrobiologicznej (OLB, liczby paciorkowców kwaszących, pleśni i drożdży oraz E. coli] oraz oceny sensorycznej. Stwierdzono, że presuryzacja powodowała redukcję liczby oznaczanych mikroorganizmów w twarogach. Redukcja zwiększała się wraz ze wzrostem zastosowanego ciśnienia. Jednocześnie presuryzacja nie wpływała na zawartość związków aromatycznych w produkcie. Zastosowanie odpowiednich parametrów ciśnienia pozwoliło na zachowanie jakości produktu, jednak analiza sensoryczna wykazała, że pod wpływem presuryzacji 400 MPa/15 min nastąpiło pogorszenie cech sensorycznych twarogów.
EN
The modern method HPP was used to extend durability of curd cheeses. Curds with varied fat content with the addition of 1 % NaCI and without salt were subjected to a pressure of 250 MPa/15 min. and 400 MPa/15 mln. The control sample consisted of non-pressurized curds. The quality of curds after pressurization and after 7 days of storage at 4°C was evaluated on the basis of microbiological (OLB, number of acidic streptococci, mould and yeast, and E. coll] and sensory analysis. It was found that pressurization caused a reduction in the number of microorganisms in curds, which increased with the increase of the applied pressure. Pressurization did not affect the presence of aromatic compounds in the product. The use of appropriate pressure parameters allowed to preserve the quality of the product, however, sensory analysis showed that the sensory attributes of curds deteriorated under the pressure of 400 MPa/15 min.
PL
Wzrost zainteresowania żywnością o długim okresie przydatności do spożycia oraz -wysokiej atrakcyjności sprzyja opracowywa­niu nowych technologii, które pozwalają modyfikować cechy produktu i -wydłużyć jego trwałość. W ostatnim czasie coraz -więcej uwagi poświęca się powlekaniu żywności. Aby dobrać odpowiednie powłoki jadalne do produktów spożywczych należy poznać ich właściwościfizyczne.
EN
Increased consumer demand for high quality and long shelf-life food product has initiated the development of mildly preserved products that keep their natural and fresh appea­rance as far as possible. Edible coatings have been long used for food protection and shelf life prolongation. In the last few years the growing concern especially in edible coatings has been noticed. The paper presents the characterization of the edible coatings, natural materials/biopolymers capable for coatings production their application and use in the food in­dustry.
PL
Opakowanie produktu nie tylko zabezpiecza jego zawartość przed zepsuciem, ale też promuje wyrób, umożliwia identyfikowanie i odróżnianie produktów, transport oraz użytkowanie. Oprócz wymienionych funkcji opakowania aktywne mogą przyczyniać się do ograniczenia marnotrawstwa żywności. Szacuje się, że w Unii Europejskiej generowane są rocznie straty żywności na poziomie 89 mln ton, przy czym w gospodarstwach domowych marnotrawstwo szacowane jest na 38 mln ton na rok. Celem badań było określenie roli opakowań aktywnych w ograniczeniu marnotrawstwa mięsa mielonego w gospodarstwach domowych. Badanie przeprowadzono metodą zogniskowanego wywiadu grupowego bezpośredniego. Wynika z niego, że opakowanie aktywne zastosowane do mięsa mielonego miało niewielkie znaczenie w decyzjach nabywczych konsumentów. Ważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o zakupie okazały się: cena i jakość produktu. Badani twierdzili, że opakowania aktywne nie zagrażają zdrowiu konsumentów, a zastosowane techniki przedłużania okresu trwałości nie wpływają niekorzystnie na jakość samego produktu i nie czynią go jednocześnie zagrożeniem dla zdrowia. Zaobserwowano brak akceptacji wśród badanych dla znaczącego wzrostu ceny mięsa w opakowaniu z modyfikowaną atmosferą w stosunku do mięsa sprzedawanego „na wagę”. Opakowanie aktywne, mimo że wygląda atrakcyjnie i spełnia swoją funkcję, nie jest obiektem zainteresowania respondentów w momencie zakupu produktów mięsnych. Ze względu na wydłużanie terminu przydatności do spożycia zapakowanego produktu może się jednak przyczyniać się do ograniczania strat żywności zarówno na poziomie gospodarstw domowych, jak i całego procesu dystrybucji.
EN
Product packaging not only protects its utility value against deterioration but it also promotes the product, allows the identification and differentiation of products, transport and use. Additionally to those functions, the active packaging may contribute to reducing food waste. It is estimated that annually losses of food generated in the European Union are at a level of 89 million tonnes, while the household waste is estimated to be 38 million tonnes per year. The objective of the study was to determine the role of active packaging in reducing minced meat waste in households. The study was conducted using a focus group direct interview. The study showed that the active packaging used for minced meat was of little relevance to consumers taking purchasing decisions. More important factors to impact the purchasing decision were the price and the quality of the product. The respondents interviewed say the active packages do not endanger consumer health, and the techniques applied to prolong shelf-life of food do not negatively impact the quality of the product and, at the same time, do not render it dangerous to health. It was reported that the interviewed did not accept any substantial increase in the prices of meat packed in modified atmosphere packages compared to the prices of meat sold ‘by weight’. Although the active meat package has an attractive appearance and serves its purpose, respondents are not interested in it at the moment of purchasing meat products. However, because of a longer shelf life of the packaged product, the active package may contribute to reducing food loss both at the level of household and the entire distribution process.
EN
The aim of the study was to examine the microbiological quality of minimally processed vegetables and its changes during storage. 5 blends of different types of lettuces were washed and ready for consumption. Immediately after the purchase, the total number of microorganisms ranged from 5,6 to 6,8 log cfu/g; yeast and mould number 5,48-6,59 log cfu/g; number of lactic acid bacteria 0,67 to 2,35 log cfu/g; number of Enterobacteriaceae 4,67-5,76 log cfu/g. On the last day of shelf life, the number of microorganisms in most trials increased about 1 log cfu/g. The obtained results suggest the need to pay more attention to maintaining high quality criteria of the raw material and product in the food chain
PL
Celem badań byla ocena jakości mikrobiologicznej warzyw minimalnie przetworzonych i jej zmian w trakcie przechowywania. Oceniono 5 mieszanek sałat różnego gatunku, umytych i gotowych do spożycia. Bezpośrednio po zakupie ogólna liczba drobnoustrojów wyniosła od 5,6 do 6,8 log jtk/g; liczba drożdży i pleśni 5,48-6,59 log jtk/g; liczba bakterii fermentacji mlekowej 0,67 do 2,35 log jtk/g; liczba bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae 4,67-5,76 log jtk/g. W ostatnim dniu przydatności do spożycia liczba mikroorganizmów w większości prób zwiększyła się o ok. 1 log jtk/g. Uzyskane wyniki sugerują potrzebę zwrócenia większej uwagi na zachowanie wysokich kryteriów jakościowych surowca i produktu w łańcuchu żywnościowym
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.