Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mała oczyszczalnia ścieków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Najważniejszym parametrem każdej oczyszczalni ścieków jest jej przepustowość, która rzutuje na wielkość zastosowanych urządzeń oraz wybór rozwiązań. Jest ona ściśle związana z wielkością miasta, wsi lub innego obiektu.
PL
Logiczną konsekwencją sanitacji niewielkich jednostek osadniczych jest perspektywa budowy oczyszczalni ścieków w wydzielonych osiedlach o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 300-400 osób.
EN
Present state of sewage treatment systems in Poland. De-centralized sewage treatment systems. Collective evaluation of household sewage treatment plants. Modified criteria list.
EN
Analysis of small sewage treatment plants working in Środa Wielkopolska administrative region. Characteristics of the research area. Amount of sewage treated by different plants. Average efficiency of pollution removal in analysed treatment plants. Electrical energy consumption per sewage capacity unit and specific weight of removed BZT5 charge. Amount of sludge removed in small sewage treatment plants.
PL
Każda modernizacja technologii oczyszczalni ścieków komunalnych wiąże się z wyborem optymalnych rozwiązań dla części mechanicznej, biologicznej, a także ścieżki osadowej. Ma to kluczowe znaczenie dla uzyskania zamierzonego efektu ekologicznego, ale także przyszłych kosztów eksploatacji. Jakie decyzje w tym zakresie podjęliśmy w Tarnowskich Górach?
PL
Proces konstruowania bardziej efektywnych oczyszczalni ścieków (w tym małych oczyszczalni ścieków) wciąż trwa, gdyż rynek i wymogi prawne stale wymuszają konieczny postęp techniczny i technologiczny. W następstwie tego pojawiają się nowe rozwiązania poszczególnych elementów oczyszczalni, jak też całych technologii, poprawiających stopień oczyszczania ścieków w dostosowywaniu do wymagań prawa oraz do lokalnych warunków inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
EN
An attempt to define the structure of investment costs on the basis of data from a few tens of small sewage treatment plants.
PL
W pracy przedstawiono kluczowe dla gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, zagadnienia dotyczące wytycznych Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków w kontekście małych oczyszczalni. Zwrócono uwagę na konieczność oraz możliwości wysokoefektywnego oczyszczania ścieków z usuwaniem związków azotu i fosforu w oczyszczalniach <15000 RLM.
EN
The paper presents the main issues for water and sewage administration on the guidelines of the National Program of Municipal Wastewater in the context of small wastewater treatment. Attention was drawn to the necessity and possibility of nitrogen and phosphorus removal in highly efficient wastewater treatment plant in population equivalent <15 000.
PL
Dokonano analizy niezawodności wybranych rozwiązań technologicznych stosowanych w małych oczyszczalniach ścieków w zakresie usuwania azotu i fosforu ogólnego. Analizą objęto oczyszczalnię z osadem czynnym, ze złożem biologicznym zraszanym oraz oczyszczalnię z reaktorem hybrydowym (osad czynny i złoże biologiczne zanurzone). Analizę niezawodności wykonano z wykorzystaniem metody Weibulla. Stwierdzono bardzo niski poziom niezawodności technologicznej usuwania związków biogennych w badanych obiektach. W oczyszczalni z osadem czynnym uzyskano 24% dla azotu ogólnego i 5% dla fosforu ogólnego, w oczyszczalni ze złożem biologicznym zraszanym odpowiednio 15% i 10%, a w oczyszczalni z reaktorem hybrydowym 21% i 18%. Uzyskane wyniki wskazują, że w ściekach oczyszczonych odpływających z analizowanych obiektów, zaliczanych do grupy do 2000 RLM (równoważna liczba mieszkańców) występują przekroczenia wartości dopuszczalnych (granicznych) wskaźników biogennych, określonych przez Ministra Środowiska.
EN
Three small sewage treatment plants with activated sludge, sprinkled biol. deposit and a hybrid reactor (activated sludge and immersed trickling filter) were 5 yr long tested for reliability of N and P removal. The anal. of reliability was performed by using the Weibull method. The technol. reliability was 24% for total N and 5% for total P for the active sludge treatment plant, 15% and 10%, resp., for the plant with biol. deposit, and 21% and 18%, resp., for the hybrid reactor. The plants did not meet the required limits of the wastewater quality.
EN
Main processes of processing and neutralization of sewage sludge. Prognosis for changes in management style for communal sewage sludge by the year 2018. Comparison of investment and exploitation costs of liming and composling.
EN
The paper presents results of research concerning operating of fi ve small wastewater treatment plants working in two different technologies: hydrobotanical wastewater treatment plant and constructed wetland. Each object was designed for the treatment of domestic sewage after preliminary mechanical treatment in a septic tank. Hydrobotanical wastewater treatment plants and one of constructed wetland beds were built for treating sewage produced in educational institutions and resort. In the article attention is paid to possibility of exceeding the maximum allowable concentration of pollutants for three main indicators of pollution: BOD5, COD, and total suspension. The reduction of these indices is required by the Regulation of the Minister of Environment [14] for wastewater treatment plants with PE < 2000. In addition, the paper presents the effects of wastewater treatment to reduce biogens. The best quality of outfl ow was reached by outfl ows from constructed wetland treatment plants. None of the observed objects fulfi lled the requirements in terms of allowable concentrations for total suspension. The most effective were objects operating in technology of "constructed wetland".
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące pracy małych pięciu oczyszczalni ścieków pracujących w dwóch technologiach: oczyszczalnie hydrobotaniczne oraz constructed wetland. Każdy z obiektów przeznaczony był do oczyszczania ścieków bytowych po wstępnym mechanicznym oczyszczaniu w osadniku gnilnym. Oczyszczalnie hydrobotaniczne oraz jeden z obiektów constructed wetland wybudowano w celu oczyszczania ścieków pochodzących z placówek oświatowych, pozostałe złoże gruntowo-trzcinowe oczyszczało ścieki z ośrodka wypoczynkowego. W artykule zwrócono szczególną uwagę na możliwość przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń wg obowiązujących w Polsce przepisów, dla trzech podstawowych wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, ChZT oraz zawiesiny ogólnej. Redukcja tych indeksów wymagana jest Rozporządzeniem MŚ [14] dla oczyszczalni o RLM < 2000. Ponadto w pracy przedstawiono również efekty oczyszczania na rzecz redukcji biogenów. Najlepszą jakością charakteryzowały się odpływy z oczyszczalni pracujących w technologii constructed wetland. Natomiast żaden z obserwowanych obiektów nie spełniał wymogów pod względem dopuszczalnych stężeń dla zawiesiny ogólnej. Najskuteczniej oczyszczały ścieki obiekty pracujące w technologii "constructed wetland".
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.