Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek usług transportowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available Usługa logistyczna jako przedmiot rynku
100%
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę i systematykę usług logistycznych. Omówiono uwarunkowania ich kształtowania na rynku transportowo - spedycyjno - logistycznym (TSL).
EN
This publication presents characteristic and distribution logistical services, as well as the emerging demand and supply for such services on the market transport - spedition - logistic (TSL).
PL
Rynek usług transportowych stanowi integralną część gospodarki regionalnej. Poprawność funkcjonowania tego rynku determinuje sprawność i efektywność działania całego systemu gospodarki kraju, poszczególnych regionów oraz współpracy między państwami. Celem artykułu jest określenie wpływu rynku transportowego w państwach należących do programu Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan) dla wymiany handlowej między tymi krajami a Polską. Analiza rynku transportowego w państwach Partnerstwa oraz danych dotyczących wartości dóbr i usług transportowanych poszczególnymi środkami transportu między krajami Partnerstwa a Polską, pozwoliła na sformułowanie wniosku, iż źle rozwinięta infrastruktura transportowa w państwach Partnerstwa Wschodniego przyczynia się do hamowania wymiany handlowej między Polską a tymi państwami.
EN
The market of transport services is an integral part of the regional economy. The correctness of functioning of this market determines the effectiveness and efficiency of the entire economic system of the country, the regions and cooperation between states. This article aims to determine the impact of the transport market in countries belonging to the Eastern Partnership (Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia and Azerbaijan) on trade between these countries and Poland. Analysis of the transport market in the countries of the Partnership and data about the value of goods and services transported by various means of transport between the countries of the Partnership and Poland has allowed to conclude that poorly developed transport infrastructure in the countries of the Eastern Partnership contributes to inhibit trade between Poland and these countries.
4
Content available remote Strategie kapitałowe na rynku usług spedycyjnych
100%
5
Content available remote Elementy modelu transformacji gospodarczej systemu transportowego
88%
PL
Transformację systemową można definiować [9] jako przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, obejmujące zmianę ustroju politycznego oraz tworzenie rynkowych warunków funkcjonowania wszystkich elementów struktur gospodarczych. Wyróżnia się dwa powiązane ze sobą nurty przemian: transformację ustrojową i transformację gospodarczą. Transformacja gospodarcza systemu transportowego sprowadza się głównie do transformacji struktury podmiotowej tego systemu, co umożliwia kształtowanie konkurencyjnego rynku usług transportowych.
EN
System transformation may be defined as a transition from centrally planed economy to market economy comprising the change of political system and creation of market conditions for functioning of all elements of economic structures. One distinguishes two mutually interrelated streams of change political transformation and economy transformation. Economical transformation of a transport system is reduced mainly to structure transformation which enables the creation of a competing market of transport services.
6
Content available remote System Galileo w transporcie
88%
7
Content available remote Mergers and acquisitions on transportation market in Poland
75%
EN
A number of operations leading to capital concentration on the transportation market in Poland took place in years 2002-2006. Undertakings of this kind had been conspicuous before, not so intensive, however, as nowadays. Capital concentration in the last couple of years has been common in the road transportation sector. It has been related to high competition in this sector and to the functioning of global corporations that operate on a world scale and dispose of necessary financial resources that allow them to conduct those operations. However, recently the same trends can be also observed in the sector of railway transportation where the consolidaton has just begun. The paper describes the biggest mergers and takeovers in the road and railway transportation sectors that took place in Poland. The analysis of capital concentration based on identitying and comparing of the objectives and methods has been conducted. Then their division and assessment in the later part of the article has been presented.
PL
W latach 2002-2007 na polskim rynku usług transportowych miało miejsce szereg operacji prowadzących do koncentracji kapitałowej. Przedsięwzięcia takie były już widoczne wcześniej, jednak nie z takim nasileniem, jak teraz. Koncentracja kapitałowa jest szczególnie widoczna w sektorze transportu drogowego. W sektorze tym miały miejsce największe fuzje i przejęcia na polskim rynku. Związane jest to z większą konkurencją właśnie na tym rynku oraz z obecnością w tym sektorze światowych liderów rynku dysponujących odpowiednimi zasobami finansowymi, niezbędnymi do przeprowadzania takich operacji. Niemniej w ostatnim czasie obserwuje się podobne tendencje także w sektorze usług transportu kolejowego, chociaż tutaj proces konsolidacji dopiero się rozpoczął. W artykule scharakteryzowano najważniejsze fuzje i przejęcia w obrębie transportu drogowego i kolejowego, które miały miejsce w Polsce. Przeprowadzono analizę z uwzględnieniem celów koncentracji kapitałowej oraz sposobów jej przeprowadzania. Dokonano także podziału fuzji i przejęć oraz ich oceny na przykładzie sektora transportu drogowego, gdyż w tym sektorze miała miejsce większość operacji konsolidacji.
EN
Included in this article an analysis of chosen paragraph of the Act of collective public transport, in terms of their impact on the reduction of market failures regional bus indicates that it does not add signifi cant, new quality. Small opportunities are expected by the public carriers „tidying up” the passenger transport market and to eliminate or even reduce existing on the negative phenomena. The advantage of the Act is to bring together in a single act principles of functioning, organization, management and fi nancing of passenger transport. Unfortunately, this applies mainly to road transport, and in fact the bus transport. Other types of service are the numerous references to other legislation Assessment presented in this article may be controversial. The lively discussions during the training on the Act, however, confi rms that it has many weaknesses. Therefore it seems appropriate to continue the work on this piece of legislation aimed at the revision and amendments to those provisions which may be a threat for the development of passenger transport market. At this point it is worth recalling the thesis formulated by R. Tomanek that the problems of transport locate primarily in the real activity, rather than regulatory. You should also remember that the development of transport in Poland is the largest, where was the lowest level of regulation.
EN
The regional road transport functions in a competitive surrounding. It plays a signifi cant role in the creation of development of regions. Its functioning and development should be arranged with taking into consideration all the crucial conditionings such as the formal-legal regulations with distinction of the lately enacted act concerning the public mass transport. While creating the functioning and development of regional road transport one should aim at an open market with regulated competition where the activity of operators employed by the self-government transport organizers would be regulated only in a limited range. An important aim of the changes in organization of regional road transport should be providing an integrated transport offer in the region.
10
Content available remote Warunki działania sektora żeglugi śródlądowej w Polsce
75%
PL
[...] Transport wodny śródlądowy w Polsce ma bardzo niski udział w rynku usług transportu lądowego (poniżej 1 % ). W żadnym z krajów europejskich posiadających żeglowne drogi wodne żegluga śródlądowa nie ma tak marginesowego znaczenia . W ostatnich pięciu latach średnieroczne przewozy tą gałęzią transportu w Polsce kształtowały się na poziomie 9,3 min ton. Choć wyniki przewozowe w 2000 roku pozytywnie odbiegają od średniej (przewieziono 10,4 min ton), to trudno to jeszcze uznać za stałą tendencję. [...]
EN
The marke, share of inland waterway transport in Poland is very low (about 1 %). There are many obstacles in development of this sector. The most tmportant, are: infrastructure of waterways, substructure of inland ports, barges and fiscal stringency. This paper contains characteristics of mention above obstacles, SWOT analysis for the Polish Inland navigation shipowners, new regulations of sector and recommendattons for transport policy.
11
Content available remote Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw transportu morskiego
75%
PL
Globalizacja światowej gospodarki, procesy integracyjne w światowym handlu i transporcie, rozwój lądowo -morskich łańcuchów transportowych, rozwój konteneryzacji i multimodalizmu, zastosowanie koncepcji logistycznej w transporcie, wzrastająca konkurencja na rynku usług transportowych, utrzymywanie się rynku konsumenta zmieniły warunki funkcjonowania przedsiębiorstw transportu morskiego. Wzrost konkurencji zmusza przedsiębiorstwa do podwyższania jakości świadczonych usług, dywersyfikacji działalności, poprawy efektywności, a także do stosowania określonych standardów rozwiązań w sferze zarządzania i w sferze działalności gospodarczej. Zarówno porty morskie, jak i przedsiębiorstwa armatorskie muszą budować swoją konkurencyjność, aby osiągnąć sukces.
EN
Globalization of world economy, processes of integration in the world marketing and transportation development of sea-land transportation chains, development of containerization and multimodality, use of logistics in transportation, an increase in competition on the transportation market as well as a steady share in consumer market have changed the conditions in which sea transportation companies have functioned so far. An increase in competition forces the companies to increase the quality of their service, diversify their activities, increase efficiency and, what is more, to use adequate standards in a sphere of management and economic activities. Both harbours and shipping companies have to build their competitiveness in order to succeed.
PL
Artykuł jest próbą oceny możliwego wpływu dopuszczenia do ruchu krajowego w Polsce tzw. dużych i ciężkich pojazdów (ang. LHV), nazywanych również wielkogabarytowymi zestawami drogowymi, na podział gałęziowy rynku usług transportowych w naszym kraju. Ewentualność taką dopuszcza dyrektywa UE 96/53 z 1996 r. Wpływ ten jest analizowany przy założeniu, że niższe koszty tych pojazdów mogą zwiększyć konkurencyjność transportu samochodowego wobec transportu kolejowego. Wynikające stąd zagrożenie dla pozycji konkurencyjnej transportu kolejowego jest jednym z argumentów za zakazem dopuszczania takich pojazdów do ruchu. W związku z tym autorzy przeprowadzili wiele symulacji uwzględniających różne uwarunkowania (ceny paliwa, odległość, bezpośredniość przewozu). Uwzględnili również specyfikę polskiego systemu transportowego (przede wszystkim stan infrastruktury) oraz uwarunkowania funkcjonowania firm branży TSL (rynkowe, ekonomiczne, prawne). Obliczenia zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu danych szacowanych oraz doświadczeń krajów europejskich (przede wszystkim Holandii), co jest jednym z powodów postulowanej ostrożności w formułowaniu wniosków. Zdaniem autorów nie ma jednak podstaw, by twierdzić, że zwiększenie dopuszczalnych wymiarów pojazdów ciężarowych będzie miało na pewno negatywne skutki i zmieni podział gałęziowy w Polsce. Zwiększenie tylko długości zestawów z obecnych 16,5 oraz 18,75 do 25,25 m nie musi powodować dużej obniżki kosztów jednostkowych eksploatacji zestawów drogowych, a więc też i zwiększenia konkurencyjności cenowej w stosunku do transportu kolejowego. Biorąc pod uwagę stan infrastruktury (w tym jej spójność) stopień bezpośredniości przewozów w Polsce będzie raczej niski. Z tego powodu koszty przewozu tych zestawów będą stosunkowo większe niż w innych krajach europejskich. Większe też będą problemy organizacyjne. Założyć więc należy, że jeżeli będą wykorzystywane, to raczej przez większych operatorów logistycznych i załadowców. Ponadto autorzy zwracają uwagę na to, że w praktyce kryteria wyboru gałęzi transportu mają charakter nie tylko kosztowy.
EN
This article is an attempt to assess the implication of use of large and heavy vehicles (LHV) for the domestic traffic in Poland, especially on the modal split. The possibility of such permits creates directive 96/53/EC of 25 July 1996. This effect is analyzed on the assumption that lower operations cost of these vehicles may cause an increase in the competitiveness of road transport against rail transport. The resulting threat to the competitive position of rail transport is one of the reasons for non- acceptance of such vehicles. Therefore, the authors conducted a series of simulations taking into account various factors (fuel prices, distance, directness of transport). Also the specificity of the Polish transport system (mainly the state of infrastructure) and the conditions of the functioning of the branch TSL (market, economic, legal ) are taken into account. Calculations were conducted using the estimated data and on base of the experiences of European countries (mainly the Netherlands). Because of that the caution in drawing conclusions has been postulated. However, the authors believe there is no basis to conclude that the increase in the dimensions of heavy goods vehicles will certainly result in negative modal – split in Poland. Increasing the length of the sets only from the current 16.5 and 18.75 to 25.25 m does not have to cause a large reduction in unit operating costs in relation to rail transport. Taking into account the state of infrastructure (including its coherence) the degree of directness of transport in Poland is rather low. For this reason, the cost of transport of these vehicles will be relatively higher than in other European countries. Also organizational problems will be larger. It should be therefore assumed, that they would be used rather for larger logistics operators and shippers. In addition, the authors point out that, that in practice, the criteria for selecting modes of transport are not only cost.
13
Content available Przewozy intermodalne
75%
PL
Nasilająca się konkurencja na rynku transportowo-spedycyjno-logistycznym powoduje dążenie do współpracy przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań i tworzeniu strategicznych przedsięwzięć integrujących różne gałęzie transportu. Dotychczasową, wyniszczającą konkurencyjność stosunków między transportem kolejowym, samochodowym, śródlądowym i morskim zastępuje powoli idea współpracy. Upowszechniają się praktyki intermodalizmu i multimodalizmu - technologiczne integrowanie procesu transportowego, postępująca koordynacja obsługi transportowej, w wyniku której usługa zostanie zrealizowana w sposób najsprawniejszy z możliwych.
14
Content available remote Bezpieczeństwo logistyczne na rynku usług transportowych
75%
PL
W artykule podjęto problematykę bezpieczeństwa logistycznego na rynku usług transportowych. Opisano system bezpieczeństwa logistycznego. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo kierowców na trasach międzynarodowych. Dokonano analizy zamachów terrorystycznych z udziałem pojazdów ciężarowych. Wskazano na możliwości zminimalizowania zagrożeń i wzmocnienia systemu bezpieczeństwa.
EN
The article deals with the issue of logistics security in the market of transport services. Logistics security system was described. The authors draw attention to the safety of drivers on international routes. The analysis of terrorist attacks involving heavy goods vehicles was conducted. In the end, the authors indicates the possibility of minimizing threats and the ways of improve security system.
PL
Prezentowane dociekania teoretyczne inspirowane są teorią grawitacji rynkowej, jako interesującym elementem badań rynkowych. Rozważaniom poddano rynek usług transportowych. Zastosowany został model relacji zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi i ich klientami na rynku usług transportowych, wykorzystujący do opisu cech przedsiębiorstw i klientów funkcje ciągłe o charakterze lokalnym. Umożliwiło to aplikację wybranych elementów matematycznej teorii pola. Wykorzystana wektorowa funkcja użyteczności posłużyła do wyznaczania obszarów przewagi konkurencyjnej poszczególnych przedsiębiorstw transportowych na rynku usług transportowych, przy zastosowaniu zaproponowanego algorytmu optymalizacyjnego.
EN
The theoretical consideration presented in the paper is inspired by market gravity models, as an interesting attitude towards operations research on a market. The transportation market issues are emphasized. The mathematical model of relations, taking place between transportation companies and their customers on the market, which is applied in the course of the research is based on continuous functions characteristics. This attitude enables the use of the field theory notions. The resultant vector-type utility function facilitates obtaining of competitive advantage areas for all transportation companies located on the considered transportation market.
PL
W publikacji przedstawiono teoretyczne aspekty związane z jakością usług przewozowych odnośnie przewozów pasażerskich. Specyfika usługi przewozowej powoduje, że stosując do niej klasyczne modele jakości usług (np. Servqual), należy dokonać ich modyfikacji w celu określenia tych elementów, które są charakterystyczne dla tejże usługi. W niniejszej publikacji pokazano, od strony teoretycznej, w jaki sposób można przenieść podstawowe elementy modelu Servqual na kwestie dotyczące jakości usługi transportowej. W wyniku analizy wyodrębniono takie kwestie jak: czas podróży, warunki podróży, niezawodność, bezpieczeństwo oraz dostępność.
EN
The paper presents theoretical aspects related to the quality of transport services relating to passenger transport. The specificity of the transport service makes applying to the classical models of quality of service (eg Servqual), you have to modify them in order to identify those elements that are characteristic of that service. In this publication shows the theoretical how you can move the basic elements of the model Servqual on issues concerning the quality of the transport service. The analysis of isolated issues such as travel time, travel conditions, reliability, safety, affordability and availability.
PL
W pracy dokonano analizy polskiego rynku usług transportowych, w oparciu o teorię układów samodzielnych Mazura. Analiza ta dotyczy wyłącznie problematyki licencjonowania tego rynku przez organy administracyjne państwa. W efekcie otrzymano klarowny obraz sposobu sterowania tym rynkiem przez państwo, co może być podstawą prognoz, dotyczących stanu tego rynku w przyszłości.
EN
Paper presents an analysis of the Polish market of transport services, based on the Mazur’s theory of autonomous systems. This analysis applies only to the issue of licensing of this market by the administrative authorities of the state. As a result, we obtain a clear answer to the question: how is the method using of control of this market by the state ? The answer could be the basis for predictions concerning the state of this market in the future.
PL
Zmiany uwarunkowań prawnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność transportową zostały wprowadzone w celu wzmocnienie konkurencyjności w branży transportowej. Obecnie aktem prawnym określającym dostęp oraz wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009r., które wprowadziło szereg zmian w zakresie ekonomiczno-prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego na terenie UE. W artykule podjęto próbę zestawienia zmian, jakie wniosło to rozporządzenia oraz inne przepisy prawa stanowionego dla poprawienia jakości i bezpieczeństwa na rynku usług transportowych.
EN
Changes in the legal conditions for persons engaged in transport have been introduced in order to strengthen the competitiveness of the transport industry. Currently, the Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator introduces a number of changes in the economic and legal aspects on road transport in the EU. The article attempts to set together changes that were brought up by this Regulation and other law regulations to improve the quality and the safety in the road transport. Amongst other things, the changes in regulations are introduced to ensure that undertakings have an effective and stable establishment as part of a set of conditions for obtaining the good repute requisite, and the necessary Community license, to operate within the internal market.
19
63%
PL
Kabotaż drogowy jest jednym z najbardziej złożonych i trudnych problemów wspólnej polityki transportowej UE. Liberalizacja rynku kabotażowego jest procesem rozpoczętym w 1993 roku i dotychczas niezakończonym. Celem tego artykułu jest przedstawienie i analiza najważniejszych zagadnień z zakresu regulacji kabotażu, rozwoju tego segmentu rynku w odniesieniu do ciężarowego transportu samochodowego, praktyki ograniczeń i wyłączenia ze wspólnych zasad w kontekście wyzwań jednolitej europejskiej przestrzeni transportu. Syntetycznie odniesiono się do aktualnego problemu zasad socjalnych pracy w transporcie.
EN
Road freight cabotage is one of the most complex and difficult problem of EU common transport policy (CTP). Liberalisation of EU cabotage market is a process started in 1993 and not finished up to now. The aim of this paper is presentation and analysis of the most important issues on cabotage regulation, market development, restrictions and exemptions from the EU common rules in the context of the single European transport area. Some comment is given to current discussion on social rules in road freight cabotage.
PL
Rozwój globalnych stosunków ekonomicznych na rynkach usług przemieszczania spowodował, że ekonomiczno-finansowa efektywność działalności gospodarczej przedsiębiorstw transportowych determinowana jest trzema wiodącymi czynnikami: formą prawno- własnościową działalności danego podmiotu gospodarującego transportu, stopniem koncentracji produkcji usługowej występującym na danym segmencie rynku transportowego, w ramach którego funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, oraz projektowanym i społecznie oczekiwanym czasem aktywności rynkowej, którym charakteryzować się powinna określona jednostka gospodarcza transportu. Przedsiębiorstwa transportowe, działając właśnie na silnie wyspecjalizowanych produkcyjnie rynkach transportowych, wykazują się przez to istotnym zróżnicowaniem techniczno-eksploatacyjnym oraz operacyjnym własnej działalności. Oznacza to konieczność ciągłego badania i szczegółowego identyfikowania własnej efektywności ekonomiczno-finansowej, tak aby poprzez to współtworzyć i weryfikować założenia strategii funkcjonowania i rozwoju własnej podmiotowości i aktywności rynkowej.
EN
Economic and financial effectiveness of the transport enterprises activity isn’t and can’t be a standard value considered from the side of the specified stage of the business cycle or represent aims and demands of the owners’ strategies. At the present stage of the economic relations development on the globalizing market of shipment services, the economic efficiency of the transport enterprises is determined by three leading factors: legal form and ownership structure of the transport operator, level of concentration of service production occurring in relevant segment of the transport market in which the enterprise functions, and the designed and socially expected time of market activity that the transport entity should be characterized by. Transport enterprises functioning on the transport markets highly specialized in production are characterized by substantial differences in the aspects of their technical and operational activity. Therefore, as a consequence of the occurrence of all above mentioned factors, continuous analysis and identification of own economic efficiency is a necessity, leading to cocreation and verification of the details of the functioning strategy and development of own subjectivity and the market activity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.