Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2601

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 131 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Innowacyjność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 131 next fast forward last
1
100%
XX
W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w następujących województwach: kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, oraz na Litwie i Łotwie. Celem badania było między innymi określenie znaczenia innowacyjności w rozwoju regionalnym oraz zidentyfikowanie czynników, barier i najbardziej pożądanych działań dla wzrostu innowacyjności w tych regionach. (fragment tekstu)
EN
Innovation characteristics of separate regions differ significantly from each other.Each of them has different potentials, specific economic activity, and absorption capabilities of new solutions, both in companies and administration. They depend largely on human capital. Therefore, it is interesting how people perceive the role of innovation in the development of their regions. The paper presents results of a innovation survey conducted among residents of Kujawsko-Pomorskie, Warmia and Mazury Province, Lithuania and Latvia. Particular emphasis is placed on identifying factors, barriers and the importance of innovation in the development of these regions.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza potencjału innowacyjnego członków Unii oraz określenie pozycji zajmowanej przez Polskę. Analiza ta jest przede wszystkim oparta na danych zawartych w opublikowanym przez Komisję Europejską europejskiej tablicy wyników w dziedzinie innowacji (EIS). (fragment tekstu)
EN
The paper is focused on describing the position of Poland in the enlarged European Union in the aspect of innovativeness. This evaluation needs a set of data and indicators. The were introduced in European Innovation Scoreboard. The author used them to describe the position of Poland in the group of newcomers and on the background of fifteen "old" members. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono powiązania pomiędzy instytucjami wsparcia biznesu a wykorzystywanymi w małych innowacyjnych firmach źródłami informacji o innowacjach oraz pojawiającymi się w nich barierach i efektach aktywności innowacyjnej. Wykorzystano do tego modelowanie probitowe. Na tej podstawie otrzymano informacje, które pozwolą wspomóc tworzenie oferty usługowej instytucji wsparcia dla małych innowacyjnych firm. Przeprowadzone rozważania pozwalają wysunąć następujące wnioski: 1. Najbardziej homogeniczne pod względem wykorzystywanych źródeł aktywności innowacyjnej są przedsiębiorstwa korzystające z usług centrów transferu technologii, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz funduszy pożyczkowych. 2. W badanym regionie trudno jest określić profil podmiotów pod względem barier aktywności innowacyjnej z powodu niewielkiej liczby modeli istotnych statystycznie. 3. W największym stopniu do osiągania efektów aktywności innowacyjnej przyczyniają się parki technologiczne.(abstrakt autora)
EN
The article shows relations between business support organizations and sources, barriers and effects of innovation activity in small innovative companies in industry in Lower Silesia Province. Probit model was used to get information which helps in the creation of business support services for small innovative companies. The most important conclusions are: A most homogenous companies, in terms of source of innovation activity, are the companies which cooperate with centers of technology transfer, academic business incubators and loan funds. In terms of innovation activity barriers it is difficult to determine a profile of companies in the region. There was lack of estimate models. Technology parks are the greatest contributor in effects of innovation activity(author's abstract)
XX
W ostatnich latach autorzy zauważyli, że innowacje i innowacyjność stały się podstawą sukcesu nie tylko pojedynczych podmiotów gospodarczych, ale całych regionów czy gospodarek. Co więcej, w literaturze pojawiły się głosy, że pojedyncze innowacje nie są już gwarancją przetrwania organizacji, jest nią raczej zdolność do wprowadzania innowacji w sposób ciągły. Decydujące znaczenie ma zatem zdolność organizacji do przekształcania zasobów na korzyść organizacji - zdolność innowacyjna, natomiast umiejętność odpowiedniego wykorzystania zasobów, w tym zdolności innowacyjnych, określana jest mianem dojrzałości innowacyjnej. W niniejszym artykule autorka postanowiła przybliżyć istotę modeli dojrzałości innowacyjnej będących narzędziem oceny poziomu dojrzałości innowacyjnej organizacji, biorących początek od Capability Maturity Model, który został opracowany przez Software Engineering Institute.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years it has noticed that innovation and innovativeness have become the basis for the success of not only individual business entities but entire regions and economies. What is more, there have been opinions in the literature that individual innovations are no longer a guarantee of survival for an organization, but such a guarantee is rather the capacity for continuous innovation. Therefore the organization's ability to transform resources in favour of the organization - the innovation capability - is decisive, while the ability to use resources appropriately, including innovation capabilities, is referred to as innovation maturity. In this article the author decided to introduce the essence of innovation maturity models as a tool for measuring innovation maturity. These models are a tool for assessing the level of innovation maturity of an organization. It is worth adding that maturity models originate from the Capability Maturity Model developed by the Software Engineering Institute.(original abstract)
5
Content available remote Obraz innowacyjności gospodarek w krajach UE mierzony wskaźnikiem SII
100%
XX
Innowacyjność traktowana jest jako jeden z czynników, który prowadzi do wzrostu gospodarczego oraz poprawy konkurencyjności. Miary innowacyjności ulegają ewolucji, wzrasta liczba czynników, które decydują o poziomie innowacyjności danego kraju. W opracowaniu przedstawiono poziom innowacyjności głównie krajów UE mierzony wskaźnikiem SII (Sumary Innovation Index), zwracając uwagę na metodologię obliczania tego wskaźniku. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovation is regarded as one of the factors that leads to economic growth and competitiveness. Measures of innovation are evolutionary, increasing the number of factors which determine the level of innovation of the country. The paper presents the level of innovation mainly EU countries measured by the SII (Sumary Innovation Index) paying attention to the methodology for calculating this indicator. (original abstract)
6
Content available remote Innowacyjność i współdziałanie małych przedsiębiorstw
80%
XX
Innowacyjność przedsiębiorstw uzależniona jest zarówno od posiadanego przez nie potencjału innowacyjnego, jak i od bliższego oraz dalszego otoczenia. W przypadku małych przedsiębiorstw szczególnego znaczenia nabierają determinanty zewnętrzne, ponieważ podmioty tej skali, pomimo wielu cech sprzyjających wzrostowi innowacyjności (np. duża elastyczność działania, ograniczona biurokracja), charakteryzują się ograniczonymi zasobami własnymi. Niewielki potencjał często przyczynia się do braku możliwości samodzielnego przekształcenia swoich pomysłów w konkretną produkcję. Chęć wdrażania innowacji zmusza przedsiębiorców do wykraczania poza obręb firmy, gdzie mogą skorzystać z sieci wyspecjalizowanych partnerów, którzy są w stanie zaoferować jej niezbędne usługi lub zasoby. Wśród korzyści wynikających z funkcjonowania przedsiębiorstw w sieciach wymienia się możliwość korzystania z aktywów sieciowych, takich jak np.: dostęp do wcześniej funkcjonującej już bazy (np. bazy klientów), relacje ze stronami trzecimi (dostawcy, kanały dystrybucji, uczelnie), wspólnota użytkowników (korzyści ze wzajemnego kontaktowania się w celu wymiany zbiorów, informacji, doświadczeń) oraz strumień pomysłów - jedna (dominująca) firma przoduje w dostępie do najnowszych pomysłów i rozwiązań). (fragment tekstu)
EN
Contemporary enterprises have to cope with more and more difficult and complicated development conditions. The need for improving companies' competitiveness and innovativeness forces both entrepreneurs and researchers to conduct a more thorough analysis of conditions favourable to their pro-innovativeness. The desire to introduce innovations and limited resources of small entities entail the establishment of a group of entities connected by a common interest. However, it is not an easy process since it is accompanied by a mutual distrust of the Polish entrepreneurs. The paper presents a fragment of case study research into innovativeness and competitiveness of small enterprises operating on the territory of the province of Śląsk. The data analyzed concerned seven small enterprises operating in the fields that form industrial centres in the Śląsk region. Three groups have been distinguished: entities manufacturing baubles, entities manufacturing prams and push chairs, and enterprises operating in the aviation industry. The results presented show, among others, the degree and scope of cooperation with the regional environment as well as the level of innovativeness of the entities analyzed. The sources of the changes introduced by the entities have been identified as well as the factors limiting innovative processes. The paper also contains entrepreneurs' opinions about the influence of proximity of enterprises operating in the same industry on the level of their competitiveness and innovativeness. (author's abstract)
7
Content available remote Zmiana pozycji innowacyjnej regionów w rozszerzającej się Unii Europejskiej
80%
XX
W bieżącej rzeczywistości gospodarczej o sukcesie danego obszaru decyduje jego potencjał. Jako jedno z głównych źródeł tego sukcesu wskazuje się coraz częściej innowacyjność. W pracy przedstawiono podstawowe wskaźniki związane z oceną potencjału innowacyjnego regionów europejskich ze wskazaniem na zmiany, jakie w nim zaszły w ostatnich latach. Mimo pozornej stabilizacji w tym zakresie niektóre regiony wyraźnie inwestują we wzrost potencjału, inne z kolei po osiągnięciu odpowiednio wysokiego poziomu wyraźnie zwalniają. Przeprowadzone badania wskazują, że bardziej wyraźne efekty tych działań są jednak niemożliwe do wykazania w krótkim okresie ze względu na długoterminowy charakter badanych zjawisk. Jedynie długofalowa, właściwie zorientowana i skoordynowana konsekwentna polityka może poprawić sytuację innowacyjną poszczególnych regionów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the current economic reality, the success of a given area is determined by its potential. Innovation becomes much more often indicated as one of the main sources of this success. The paper presents the main measures related to the assessment of the innovation potential of the European regions with an indication of the changes that have occurred there recently. Despite the illusory stability in this area, some regions are clearly investing in growth potential, and other are slowing down after reaching a high level of development. The study suggests that it is impossible to show evidence of more visible effects of these actions in the short term due to the long-term nature of the studied issues. Only a long-term, properly oriented, coordinated and consistent policy can improve the innovative situation of individual regions. (original abstract)
XX
Głównym problemem badawczym pracy była kwestia uwarunkowań innowacyjności hoteli. W ramach badań wykorzystano metody: dedukcji, dokumentacyjną, delficką oraz sondażu diagnostycznego. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że niespełna połowa rozpatrywanych przedsiębiorstw hotelowych wdrożyła w ostatnim roku jakąś innowację. Najważniejszymi wewnętrznymi uwarunkowaniami innowacyjności okazały się: kreatywność pracowników, dostęp do rzetelnych informacji rynkowych oraz umiejętność antycypowania zmian w otoczeniu. Główne determinanty zewnętrzne to natomiast: zmieniające się gusty i preferencje gości, wzrost konkurencji na rynku oraz postęp naukowo- -technologiczny. Istotnie częściej innowacje były wprowadzane w hotelach z kapitałem zagranicznym oraz w obiektach większych. Duże znaczenie aplikacyjne poruszanych w pracy kwestii sprawia, że niezbędne jest prowadzenie dalszych badań w tym zakresie
EN
The main issue of this research paper are conditions of hotels' innovativeness. In the study following methods were used: deduction, documentary method, Delphi method and diagnostic survey. The analysis found that fewer than a half of considered hotel enterprises have implemented an innovation in the last year. The most important internal determinants of innovations were: creativity of employees, access to reliable market data and the ability to anticipate changes in the environment. On the other hand, the main external determinants were: changing tastes and preferences of customers, increasing market competition, scientific and technological progress. Significantly, innovations were more frequently introduced in hotels with foreign capital and in larger objects. The importance of the issues raised in the article makes it essential to conduct further research in this area.(original abstract)
XX
Innowacyjność jest powszechnie uważana za kluczowy czynnik rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej współczesnej gospodarki. Doświadczenia krajów UE wskazują, że sukces odnoszą tylko te gospodarki, które potrafią tworzyć i upowszechniać innowacje. Promowanie i wspieranie działalności innowacyjnej krajów członkowskich Komisja Europejska uznaje za jeden z priorytetowych celów polityki gospodarczej. Celem opracowania jest prezentacja wyników analizy porównawczej zmian innowacyjności krajów bałtyckich na tle pozostałych krajów UE w okresie ostatnich ośmiu lat. Do osiągnięcia celu w pracy został wykorzystany schemat analityczny stosowany w raportach European Innovation Scoreboard(abstrakt oryginalny)
EN
Innovation is widely considered as a key factor in the development and building a competitive advantage in the modern economy. The experience of the EU countries shows that only economies that can create and disseminate innovation can achieve success. The European Commission recognizes promoting and supporting innovative activities of the Member States as one of the priority objectives of economic policy. The aim of this paper is to present the results of a comparative analysis of innovation changes in the Baltic countries in comparison to other EU countries in the last eight years. In order to achieve the goal, analytical scheme used in the European Innovation Scoreboard reports has been used(original abstract)
XX
Przedstawiono wyniki badań dotyczące postaw młodych rolników względem innowacji i wdrażania zmian w gospodarstwach rolnych. Badania prowadzono na próbie 70 młodych rolników. Respondenci określili siebie jako osoby szybko wprowadzające innowacje i będące przychylne zmianom. Badania realizowano w województwach południowej Polski, a więc w regionach o największym rozdrobnieniu struktury agrarnej. Uwarunkowania te w dużym stopniu determinowały postawy rolników w stosunku do zmian. Ankietowani młodzi rolnicy podchodzili do nowości z rezerwą. Ich intencją było wdrażanie innowacji, które przynoszą wymierne efekty, a więc takich, które zostały już przetestowane przez pionierów (innowatorów). (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of research on the attitudes of young farmers to innovations and implementing changes in the farms. The study was conducted on a sample of 70 young farmers. Respondents identified themselves as quickly introducing innovations and are favourable for changes. The study was conducted in the southern Polish provinces - regions with the greatest fragmentation of the agrarian structure. These conditions largely determined the attitude of farmers to changes. Young farmers approached the news with caution. Their intention was to implement innovations that deliver measurable results, so those who has already been tested by pioneers (innovators). (original abstract)
11
Content available remote Megapolisy : obmen opytom innovatsionnogo razvitiya
80%
XX
W połączeniu z funkcją rozwoju innowacyjnego megapolis, będący centralną częścią światowej i narodowej gospodarki, a także przestrzeni społecznej i politycznej, realizuje także inne funkcje: administracyjno-rządzące, organizacyjno-instytucjonalne, usługowe, społeczno-kulturalne, integracyjne, komunikacyjno-informacyjne, przestrzenno-organizacyjne. Stanowi to realną internalizację doświadczenia.(abstrakt oryginalny)
EN
Megapolises, as central parts of world and national economic, social and political systems, perform, in addition to innovative development, a number of other functions: command-administrative, organizational-institutional, service, social-cultural, integration, communication-informational, spatial- organizational. This constitutes a genuine internationalization of experience.(original abstract)
XX
Innowacje odgrywają coraz to większą rolę w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Pozwalają one odnosić korzyści wszystkim obywatelom (producentom, konsumentom i pracownikom). Innowacje mają także kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia, tworzenia lepszych miejsc pracy, a także szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa ekologicznego. Polityka innowacyjności stanowi istotny element polityki na poziomie zarówno krajów, jak i samej Unii Europejskiej. Celem artykułu jest zaprezentowanie przykładu zastosowania podejścia wielomodelowego danych symbolicznych (z zastosowaniem macierzy współwystąpień i metody k-medoidów) w klasyfikacji krajów Unii Europejskiej pod względem ich innowacyjności. W części empirycznej wykorzystano pakiety clusterSim oraz symbolicDA programu R do wykonania obliczeń. W wyniku zastosowania podejścia wielomodelowego zidentyfikowano strukturę czterech różnych klas.(abstrakt oryginalny)
EN
Innovations play a very important part of moden economy. They are the key to higher life quality, better jobs and ecology. The innovation policy is a key element of a national and European Union strategy. The aim of the paper is to present an ensemble clustering of European Union countries considering their innovativeness. This approach allowed to discover four different clusters of countries in innovations. In the empirial part symbolicDA and clusterSim packages of R software were used. The ensemble approach allowed to obtain four different clusters.(original abstract)
XX
Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy zakłada, że głównym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego i kształtowania się nowych struktur gospodarki jest wiedza. Jest ona niezbędna do generowania i wdrażania szeroko pojętych innowacji. Wiedza zdobyta w wyniku edukacji formalnej szybko się dezaktualizuje lub jest niewystarczająca, stąd powstaje konieczność ciągłego uczenia się. Edukacja dorosłych obejmuje wszelkie formy uczenia się, które są podejmowane po zakończeniu wstępnego kształcenia i szkolenia. Jest realizowana w trzech formach: formalnej, pozaformalnej i nieformalnej. Celem opracowania jest zweryfikowanie, czy upowszechnianie się kształcenia osób dorosłych w krajach Unii Europejskiej znajduje odzwierciedlenie w zmianach poziomu innowacyjności. Do realizacji celu opracowania wykorzystano krytyczny przegląd literatury, analizę zastanych danych statystycznych oraz analizę porównawczą. Edukacja pozaformalna i nieformalna dorosłych w postaci szkoleń i kursów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji uznawanych wewnątrz danej instytucji (zakładu pracy, organizacji itp.), stanowi ważny czynnik determinujący poziom innowacyjności gospodarki. Kraje, w których w kształcenie przez całe życie są zaangażowane znaczne zasoby siły roboczej, osiągają lepsze wyniki w poziomie innowacyjności niż kraje, w których ten obszar aktywności edukacyjnej jest niedoceniany.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of a knowledge-based economy assumes that knowledge is the main factor of socio- economic development and the formation of new economic structures. Knowledge is necessary to generate and implement innovations in their broad sense. Knowledge acquired as a result of formal education quickly becomes outdated or insufficient, hence the need for continuous learning. Continuing education includes all the forms of learning that are pursued subsequent to the completion of initial education and training. It is implemented in three forms: formal, semi-formal and informal. The aim of the study is to verify whether the growing popularity of continuing education in the EU member countries is reflected by changes in the level of innovation. The methods used to achieve the study goal included critical review of literature, analysis of the existing statistical data and comparative analysis. The continuing semi-formal and informal education implemented in the form of training sessions and courses that lead to obtaining qualifications recognised within the specific institution (workplace, organisation, etc.) is an important factor determining the level of innovation in the economy. Countries where a significant proportion of labour force is involved in lifelong learning achieve a higher level of innovation than those where this aspect of educational activity is undervalued.(original abstract)
XX
Nie można wymagać od pracowników, by byli innowacyjni, jeśli nie wiedzą, po co się tego od nich oczekuje, nie rozumieją sensu pracy i kontekstu sytuacji. Nie zawsze zdarzają się bowiem w zespole same "lokomotywy", które pociągną za sobą resztę. Jeśli w czasie kampanii informacyjnej nie uświadomimy załodze, po co chcemy wzmacniać innowacyjność, możemy natrafić na opór wobec zmiany. (fragment tekstu)
EN
Innovation implies introducing significant changes to products, processes and ways of organizing work activities. Hence, the crucial issue is finding an answer to the question to what extent family businesses in the southern region of Sonora implement innovations. The purpose of the article is to identify significant differences in the means of perceptions of certain groups surveyed such as: gender, number of workers, level of schooling, company turnover and years of incorporation. The subject of research were small family businesses in Obregón, Sonora Mexico, and a research sample included 166 companies. The authors applied the instrument of Arceo and Rueda [2010], Oslo Manual [2005], Ramis [2015] and Freire [2013]. The results showed that there was no significant difference in the perception of the types of innovation in the groups of number of workers, years of constitution and gender, however, in some cases, there was a meaningful difference in the groups of level of schooling and turnover. The conclusion thus arises that the groups may or may not have differences in terms of the perception of various types of innovation, but for all of them innovation is a culture that they must adopt in order to continue and develop in a market that is becoming increasingly competitive every day. (original abstract)
XX
W pracy podjęto problem oceny funkcjonowania jednostek infrastruktury transferu technologii poprzez realizację celów statutowych, wpływu na rozwój innowacyjności firm ulokowanych w parkach oraz przewidywania barier rozwojowych i wyzwań stojących przed tymi jednostkami. Celem pracy jest zbadanie roli podmiotów infrastruktury transferu technologii w rozwoju innowacyjności. Badania wykonano wśród jednostek należących do JTT w Wielkopolsce. Na podstawie analizy danych sformułowano następujące wnioski: 1. Istnieje duży związek między wagą celów określanych w statutach JTT i stopniem (wagą) ich wykonania. 2. Większe jednak znaczenie w realizacji mają cele stanowiące pierwszy etap tworzenia potencjału innowacyjności. Są one związane z podnoszeniem jakości kapitału ludzkiego, rozwoju współpracy, przedsiębiorczości i stwarzaniem warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Transfer innowacyjności schodzi, w świetle wypowiedzi respondentów, na drugi plan. Na podstawie referowanych badań można w sposób uogólniony sformułować wniosek, że stan rozwoju jednostek infrastruktury technologii w Polsce, obecnie i w przyszłości, będący pewną formą przejawiania się zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw i miarą testującą, sygnalizującą poziom współpracy między firmami różnych sektorów ze sferą nauki i B&R jest niewielki i zagrożony. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper deals with the assessment of performance of the infrastructure of Technology Transfer Units (TTUs) through the implementation of the statutory goals. It also takes a look at the impact on the development of innovativeness of companies located in scientific and technological parks and the anticipated development barriers and challenges faced by these units. The aim of this study is to examine the role of entities of technology transfer infrastructure in developing innovativeness. The study was performed among units belonging to TTUs in Greater Poland:1. Based on the data analysis the following conclusions have been formulated.2. There is a strong relationship between the importance of the goals defined in the statutes of TTUs and the degree (importance) of their execution.In the realization of TTUs' objectives, most important are the goals that constitute the first stage of creating the potential for innovation. These goals pertain to raising the quality of human capital, development of cooperation, entrepreneurship and creating an environment for conducting business activities. The actual transfer of innovation move to lower ranks of priority, as shown by the obtained replies. On the basis of the studies it can be generally concluded that the state of development of infrastructure of technology transfer in Poland today and in the future (which is in a certain way a manifestation of enterprises' innovative capacity, and is also a testing measure indicating the level of cooperation between firms in different sectors within the sphere of science and R&D) is weak and remains endangered. (original abstract)
XX
Współczesna gospodarka eksponuje wiedzę, kwalifikacje, elastyczność, umiejętność adaptacji do zmieniających się uwarunkowań jako jeden z kluczowych determinantów rozwoju, zarówno poszczególnych podmiotów, jak i gospodarki miasta czy regionu. Praca (zasoby ludzkie) klasycznie ujmowana jako dostęp do taniej siły roboczej czy dostęp do kapitału, interpretowane są jako czynniki drugorzędne. Coraz częściej mówimy o gospodarce opartej na wiedzy, uczącej się gospodarce czy uczących się społecznościach i organizacjach. Wszystkie te podejścia eksponują zasoby wiedzy, doświadczenia praktyczne oraz umiejętności samoczynnego ich zdobywania i uwewnętrznienia jako warunek rozwoju we współczesnej gospodarce. Jednym z elementów tego nowoczesnego systemu społeczno-gospodarczego jest potencjał akademicki oraz badawczo-rozwojowy. Interpretowany on jest jako źródło wzrostu gospodarczego oraz determinant konkurencyjności regionalnej przestrzeni. Potencjał ten może również zadecydować o miejscu polskich regionów na mapie integrującej się Europy. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest analiza potencjału innowacyjnego sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego (SPOG). W artykule pokazano znaczenie innowacyjności w odniesieniu do regionów jako jednego z głównych priorytetów polityki spójności. Posługując się danymi o liczbie złożonych wniosków patentowych, przeprowadzono analizę porównawczą potencjału innowacyjnego na poziomie jednostek terytorialnych wchodzących w skład sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego oraz krajowym. Badania wykazały, że SPOG charakteryzował się niskim poziomem innowacyjności, w szczególności w gałęziach przemysłu, które można uznać za nowoczesne. Artykuł został przygotowany w oparciu o analizę desk research danych wtórnych: raportów, sprawozdań i komunikatów oraz materiałów kartograficznych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the innovative potential of the Sudeten border mountain area. The article demonstrates that innovation is one of the main priorities of cohesion policy. Using the data on the number of submitted patent applications, a comparative analysis of the innovation potential at the level of territorial units included in the Sudeten border mountain area and at national level was carried out. Studies show that Sudeten border mountain area was characterized by a low level of innovation. The article was prepared on the basis of desk research analysis of secondary data: reports, communicates and cartographic materials(original abstract)
EN
This article is based on the research conducted on the companies from five countries: Latvia, Lithuania, Russia, Estonia and Poland. These countries are all located in the south-eastern part of the Baltic Sea. A review of the literature reveals no analysis of the intensity of customer impact on the innovative activity of a company. In this context, the main aim of the article is to analyse the influence and intensity of types of customer pressure on the innovative activity of a company. This article takes into account both the pressure from customers to introduce new products and the pressure from customers to lower the production costs. The research hypothesis allowing the attainment of the research goal is formulated as follows: The majority of innovations introduced by the companies from the countries of south-east part of the Baltic Sea are demand-driven, that is, they are a result of customer pressure. This means that the probability of occurrence of all the analysed attributes of innovative activity depends on the amount of pressure on the side of customers. With no pressure, the probability of occurrence of the analysed attributes of innovative activity is smallest.(original abstract)
XX
Przedstawiono definicje pojęcia „ innowacyjność” Przybliżono pomiary innowacyjności w statystyce unijnej. Pokazano miejsce Polski w UE pod względem innowacyjności. Na końcu zamieszczono analizę poziomu innowacyjności w rozszerzonej Unii Europejskiej.
EN
The article presents an analysis and assessment of innovation level in the countries of the enlarged European Union with reference to 26 indicators of the European Innovation Scoreboard (EIS). The classification of European countries was performed based on positional statistics, especially the median. The criterion of EU countries division referred to values of 16 innovation indicators INPUT type i.e.: factors stimulating innovation, knowledge creation, innovativeness and entrepreneurship as well as 10 OUTPUT indicators i.e.: applications, intellectual property law. As the result four groups of European countries were obtained of various innovation levels related to EfS indicators, which were described by means of basic statistical characteristics. Countries of the highest and the lowest innovation level were pointed to, both in the group and the enlarged EU. The position of Poland was presented with regard to values of 26 attributes illustrating innovation which were compared to average EU ones among the old 15 EU members and among the enlarged group, as well as the position of Poland at the background of maximum values determined by the EU countries was evaluated. (original abstract)
first rewind previous Strona / 131 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.