Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Etyka jako narzędzie sprawnego funkcjonowania biznesu
100%
|
|
nr nr 2
151-161
XX
W ostatnich latach zauważa się wzrost zainteresowania etyką w biznesie. Wynika ono z większej świadomości i przekonania prowadzących biznes, że brak reakcji na problemy etyczne bardzo często prowadzi do wymiernych obciążeń przedsiębiorstwa, głównie prawnych i finansowych. Coraz częściej społeczeństwo, biznesmeni, menedżerowie wyrażają także przekonanie, że życiem ekonomiczno-gospodarczym muszą rządzić określone zasady. Obecnie we wszystkich gospodarkach świata etyka stała się integralną częścią i codzienną praktyką zarządzania przedsiębiorstwem. Jednocześnie jest jeszcze wiele osób, które uważają, że w interesach nie ma miejsca na etyczne postępowanie. Twierdzi się, że ludzie z natury kierują się interesem własnym, a nie innych czy też dobrem publicznym, a zatem etyka i ekonomia są obszarami rozłącznymi. Tymczasem jest odwrotnie. Otóż, etyka w ekonomii czy w biznesie korzysta z wyjątkowo solidnej podstawy filozoficznej, nawiązującej do zachowań etycznych. Warto przypomnieć, że początki refleksji etycznej nad gospodarowaniem odnaleźć można już w kulturze pradawnego Egiptu. Świadczy o tym tekst znany jako Nauki Ptahhotepa, pochodzący z około 2600 roku p.n.e., autorstwa egipskiego kapłana. (fragment tekstu)
EN
The present discourse concerning business ethics has been initiated it the 80' of the 20th century. At the very beginning it has been noticed (despite the consensus about the fact, that ethics in business is a useful thing), that implementing ethics in business results in many problems, most of all for the enterprises active on highly competitive ground. The main questions were founded on such issues as establishing commonly accepted, universal theoretical bases and research tools and obtaining empirical data enabling the description and identification of the ethical aspect of an enterprise's activity. There are many reasons for misunderstandings and controversies in the relations between business and ethics. The Author of the article claims, that the main reason is the misconception of what is and what should be the business ethics, as well as what it is not and how it should not be conceived. (fragment of text)
2
100%
|
|
nr nr 2
16-22
XX
Celem pracy było zaprezentowanie przebiegu sesji twórczej w badanym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem technik i metod tworzenia innowacyjnych rozwiązań.. Metody i techniki kreatywne mają duży potencjał. Wsparte zasadami i strategiami twórczego myślenia mogą wzmacniać postawę proinnowacyjną w organizacji i ułatwią podejmowanie decyzji optymalnych. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to present the course of a creative session in the studied enterprise with application of techniques and methods of creating innovative solutions. It shall also include presentation of creative thinking conditions, which support the ability of solving complex problems and making optimal decisions. The creative methods and techniques have huge potential. Supported with principles and strategies of creative thinking, they can reinforce a pro-innovative attitude in an organisation and facilitate making optimal decisions. Each creative session is unique and all team results obtained during a meeting are valuable. Creative sessions are favourable in terms of development of an enterprise and its employees. Incorporation of new technical and organisational solutions can deliver measurable economic and social advantages. Holding a creative session does not, however, guarantee obtaining practical solutions. A successful session has predetermined time limits and includes information on cost limits. Influence on the effectiveness of decisions are based on creative problem solving tools. They raise the number of obtained interesting ideas and improve their quality. A creative session allows to train methods and techniques of creative problem solving as well as the ability of selecting them depending on the needs. (original abstract)
|
2013
|
nr nr 1
55-61
XX
Artykuł zawiera autorską koncepcję metody kalkulacji wskaźnika pomiaru dokonań uwzględniających podejmowane ryzyko finansowe. W literaturze przedmiotu opisany jest wskaźnik RAPM, ale zdaniem autora potrzebna jest jeszcze metoda określenia sposobu tego pomiaru. Istotne jest bowiem określenie metody szacowania wartości kapitału, który jest niezbędny do sfinansowania ryzyka. Taki wskaźnik byłby przydatnym narzędziem do kontroli zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce. (abstrakt oryginalny)
EN
The author's conception of the method of calculation of achievements measurement ratio, taking into account financial risk, is a topic of this article. The publications on this subject describe RAPM coefficient; but, according to the author, is still necessary to determine a method of the manner of this measurement. It is essential to specify the method for estimating the value of the capital indispensable to finance a risk. Such ratio would be an useful tool in the practice of enterprise management control. (original abstract)
XX
Koncepcji, metod, narzędzi usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest bardzo wiele, jednakże zawsze istnieje niepewność co do skuteczności nowych rozwiązań. W artykule podjęto próbę analizy i oceny korzyści wynikających z wdrożenia podejścia procesowego, skupiając uwagę na możliwych zależnościach. W związku z powyższym jako cel badawczy przyjęto ustalenie zależności występujących pomiędzy stopniem wdrożenia podejścia procesowego a oceną korzyści wynikających z jego implementacji. Informacje uzyskane z badań ankietowych, przeprowadzonych w przedsiębiorstwach posiadających system zarządzania jakością, zostały zweryfikowane za pomocą metod statystycznych. W wyniku przeprowadzonych badań określono korzyści zależne i niezależne od poziomu wdrożenia podejścia procesowego, co pozwoliło na zidentyfikowanie prawidłowości towarzyszących przechodzeniu organizacji na wyższy poziom zarządzania procesami(abstrakt oryginalny)
EN
The article tries to analyze and evaluate the benefits resulting from the implementation of a process approach. The major objective of research was to determine relations between the degree of implemetnation process approach, and the benefits of the implementation. Data was obtained from the survey conducted in companies with quality management system and was verified by statistical methods. As a result of studies, the benefits of the level of implementation of the process approach were presented. It allows to identify the regularity of the accompanying development of the organization to a higher level process management(original abstract)
|
|
tom 2
|
nr nr 11
138-152
XX
W czasach "nowej normalności" dochodzi do kumulacji bodźców wywołujących turbulencję, takich jak postęp technologiczny, kontynuacja rewolucji informacyjnej, przełomowe technologie i innowacje, coraz silniejszy i niestabilny wpływ wschodzących rynków, które coraz ekspansywniej zajmują obszary zarezerwowane dawniej dla elity rynków rozwiniętych. Nie da się prognozować turbulencji, dlatego najważniejszym czynnikiem wpływającym na przyszłe sukcesy firm jest jak najwcześniejsze wychwytywanie słabych sygnałów ostrzegawczych. Celem artykułu jest identyfikacja zwinnego przedsiębiorstwa w kontekście wyzwań współczesnych przedsiębiorstw płynących z otoczenia. Podjęto próbę opisu i wyjaśnienia współczesnych wyzwań dla przedsiębiorstw, odnosząc się do zwinności jako koncepcji mocno osadzonej w teorii zarządzania strategicznego oraz rozwiniętej na potrzeby adaptowania się do otoczenia i jego zmian. Sukces w radzeniu sobie przez przedsiębiorstwa ze współczesnymi wyzwaniami wynikającymi z otoczenia nie jest zależny jedynie od posiadania atrybutów zwinnego przedsiębiorstwa, ale, jak pokazują wyniki badań naukowców, stanowią one w dużej mierze o efektywnym zarządzaniu w zmiennym i niestabilnym otoczeniu. Na pewno można by wskazać jeszcze wiele innych wyzwań, z którymi borykają się współczesne przedsiębiorstwa, jednak te zawarte w artykule uważane są w literaturze za jedne z kluczowych, a umiejętność sprostania im przesądza wielokrotnie o sukcesie.(abstrakt oryginalny)
EN
In an era of new normality, an accumulation of impulses which cause turbulence occurs. These include technological developments, the continuation of the information revolution, breakthrough technologies and innovations, as well as the stronger and less stable influence of developing markets which increasingly begin to encroach upon areas previously reserved for the elite of developed markets. It is impossible to foresee turbulence; therefore it is crucial for the future success of companies to spot any minor alarming signals as soon as possible. The aim of this article is to identify an agile company in the context of the challenges modern companies encounter in the environment. An attempt has been made to describe and explain the current challenges for companies with reference to agility, a concept deeply embedded in the theory of strategic management and developed to address the need for adaptation to the environment and its changes. Success in coping with modern challenges does not only depend on an enterprise possessing the attributes of an agile company; nevertheless, research shows that they have a crucial impact on effective management in a changing and unstable environment. Certainly, many other challenges which are faced by modern companies could be listed here, but those in the article are considered in the literature as crucial and the ability to cope with them usually determines the success of a company.(original abstract)
XX
Celem rozważań jest przedstawienie najważniejszych wniosków wynikających z przeprowadzonych badań empirycznych nad wpływem wolnego i otwartego oprogramowania (WOO) na działalność polskich przedsiębiorstw. Badania te starają się wypełnić lukę dotyczącą braku analiz potencjalnych i realnych możliwości wykorzystania WOO w praktyce gospodarczej, w tym w prywatnych przedsiębiorstwach. Generalna konkluzja z przeprowadzonych badań brzmi następująco: mimo, że WOO jest wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa stosunkowo szeroko, to tylko nieliczne z nich zdają sobie sprawę z tego, że mają do czynienia właśnie z tego typu oprogramowaniem. Stosowanie wolnego i otwartego oprogramowania wpływa na poprawę sprawności funkcjonowania wszystkich podmiotów gospodarczych wyodrębnionych ze względu na liczbę pracujących, przede wszystkim takich, w których funkcjonuje wyodrębniona komórka IT oraz ma miejsce szerokie wykorzystanie komputerów w procesach produkcji i zarządczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to present the most important conclusions resulting from the carried out empirical studies on the impact of Free and Open Source Software (FOSS) on activities of Polish enterprises. These studies aim at filling up the gap concerning lack of analyses of potential and real possibilities to use FOSS in the economic practice, including private enterprises. The general conclusion from the carried out studies is as follows: despite the fact that FOSS is used by Polish enterprises relatively broadly, only few of them are aware of the fact that they deal just with this type of software. The use of Free and Open Source Software affects improvement of efficacy of functioning of all groups of economic entities singled out by the number of employees, first of all such, in which there is operating a separated IT unit and there takes place a broad use of computers in the production and managerial processes. (original abstract)
|
|
tom 7
|
nr nr 2
86-100
XX
Celem artykułu jest identyfikacja potencjału dostosowawczego polskich przedsiębiorstw w zakresie ich elastyczności i możliwości przystosowania do otoczenia i jego zmian oraz wskazanie zależności pomiędzy potencjałem dostosowawczym a rezultatami działalności przedsiębiorstw. Przedstawiono wyniki badań empirycznych wskazujących na wysoki potencjał dostosowawczy w zakresie elastyczności kluczowych procesów oraz zasobów przedsiębiorstw. W artykule omówiono także związki korelacyjne pomiędzy elastycznością zarówno procesów, jak i zasobów a rezultatami działalności przedsiębiorstw (rynkowych i finansowych).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify the adjustment potential of Polish enterprises in terms of their flexibility and the possibility of adapting to an environment and its changes, as well as identifying the relationship between the adjustment potential and the results of business operations. The results of empirical research showing the high adjustment potential in terms of the flexibility of key processes and enterprise resources are presented. The article also discusses correlation relationships between the flexibility of both processes and resources and the results of companies (market and financial). (original abstract)
XX
Wymagania dotyczące jakości oraz pełnej identyfikowalności dostarczanych produktów w niektórych branżach przemysłowych, takich jak np. przemysł spożywczy, farmaceutyczny oraz motoryzacyjny, powodują, że wdrażanie systemów kontroli przepływu produkcji staje się bardzo istotnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw.(fragment tekstu)
EN
Requirements for quality and the full traceability of products supplied in some industries, such as eg. the food industry, the pharmaceutical industry as well as automotive industry, result that the implementation of production flow control systems (FCS) becomes a very important element in the functioning of enterprises. Production flow control systems are used generally for recording production data at different stages of industrial processes (in this respect, they fulfill the function of traceability systems), but also provide blocking of incorrectly processed identifiable components during the earlier stages of the production. The information provided by traceability can be the basis for the functioning of integrated information systems. Production flow control systems ensure the recording of important information from the point of view of customer that allows the capture of defective products, analysis of the causes of these defects, and defense against potential complaint or even a significant reduction in the number of complaints. Applied are dedicated or universal solutions, adaptable to a variety of configuration lines / production cells. Dedicated solutions (for a specific production line) are basically always developed from scratch, taking into account the specificity of the product flow. Then the structure of the data in the PLC has to be adjusted, as well as the structure of the database and the database queries. Dedicated systems have the advantage that their action is fast, whereas the drawback is a longer start-up time and modification / expansion of functionality. On the other hand, universal solutions allow to configure the number of workstations and their type (controlled by a PLC or PC), their network addresses, as well as the types of products allowed there without changing the software. The advantage of universal solutions is that additional production workstations can be added very fast to the system, while the disadvantage may be longer lasting query the database and exchange information with the PLC. The concept of an universal system must be well thought and considered have to be different configuration cases of the material flow. Poorly thought-out concept takes revenge on the creator by the necessity of profound changes in the structure of the data and the application code. The purpose of this article is to present the advantages and disadvantages of dedicated and universal TCS / FCS systems.(original abstract)
|
2005
|
nr nr 6
45-48
XX
W 1988 r. z inicjatywy wiodących firm europejskich założona została Europejska Fundacja Zarządzania Jakością - EFQM, której podstawowym celem jest promowanie koncepcji zarządzania przez jakość. Najważniejszym osiągnięciem fundacji jest opracowanie Modelu Doskonałości - narzędzia pozwalającego kompleksową ocenę organizacji oraz programowania jej doskonalenia. Wśród 14 firm, które doprowadziły do powstania EFQM znajdował się Volkswagen. Jak przystało na założyciela fundacji koncern ten wciąż stara się dawać przykład w staraniach na rzecz doskonalenia działalności a jego logo kojarzone jest z produktami najwyższej jakości. (fragment tekstu)
XX
Cechą charakterystyczną współczesnego rynku jest m.in. konieczność funkcjonowania przedsiębiorstw, a także innych podmiotów rynkowych w warunkach coraz szybszych zmian zachodzących w otoczeniu. Osiągnięcie rynkowego powodzenia staje się coraz trudniejsze, wymaga nieraz gruntownego przeformu- łowania dotychczasowych strategii, w tym marketingowych, w poszukiwaniu nowych sposobów osiągania przewagi konkurencyjnej, a także permanentnej innowacyjności i ciągłego doskonalenia zdolności adaptacyjnych. Niniejsza praca stanowi próbę identyfikacji opcji strategicznych (marketingowych) podmiotów rynkowych wobec otoczenia kształtującego obraz współczesnych rynków i zjawisk, m.in. takich, jak postępująca internacjonalizacja działalności gospodarczej (w tym integracja gospodarek narodowych w ramach rozszerzającego się wspólnego obszaru gospodarczego Unii Europejskiej), dynamiczny rozwój nowych technologii (z konsekwencją w postaci np. homogenizacji produktów oraz przewartościowań w znaczeniu kanałów rynkowych), przemiany w zachowaniach nabywców uwidaczniane poprzez takie zjawiska, jak indywidualizacja popytu, pragmatyzm, wzrost świadomości konsumentów. (...) Prowadzenie badań nad zachowaniami podmiotów rynkowych wobec po-stępującej zmienności czynników otoczenia staje się koniecznością z punktu widzenia efektywności konkurowania, a więc i możliwości rozwoju badanych przedsiębiorstw oraz sektorów, w których funkcjonują, zaś w szerszym aspekcie także wzrostu efektywności krajowej gospodarki, co wydaje się przesądzać o użyteczności realizacji tego typu projektu badawczego. Jego główny cel można sprowadzić do identyfikacji zachowań celowo wybranych podmiotów rynkowych oraz realizowanych strategii marketingowych w kontekście adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia. (fragment tekstu)
XX
Cechą charakterystyczną współczesnego rynku jest m.in. konieczność funkcjonowania przedsiębiorstw, a także innych podmiotów rynkowych w warunkach coraz szybszych zmian zachodzących w otoczeniu. Osiągnięcie rynkowego powodzenia staje się coraz trudniejsze, wymaga nieraz gruntownego przeformu- łowania dotychczasowych strategii, w tym marketingowych, w poszukiwaniu nowych sposobów osiągania przewagi konkurencyjnej, a także permanentnej innowacyjności i ciągłego doskonalenia zdolności adaptacyjnych. Niniejsza praca stanowi próbę identyfikacji opcji strategicznych (marketingowych) podmiotów rynkowych wobec otoczenia kształtującego obraz współczesnych rynków i zjawisk, m.in. takich, jak postępująca internacjonalizacja działalności gospodarczej (w tym integracja gospodarek narodowych w ramach rozszerzającego się wspólnego obszaru gospodarczego Unii Europejskiej), dynamiczny rozwój nowych technologii (z konsekwencją w postaci np. homogenizacji produktów oraz przewartościowań w znaczeniu kanałów rynkowych), przemiany w zachowaniach nabywców uwidaczniane poprzez takie zjawiska, jak indywidualizacja popytu, pragmatyzm, wzrost świadomości konsumentów.(...) Prowadzenie badań nad zachowaniami podmiotów rynkowych wobec postępującej zmienności czynników otoczenia staje się koniecznością z punktu widzenia efektywności konkurowania, a więc i możliwości rozwoju badanych przedsiębiorstw oraz sektorów, w których funkcjonują, zaś w szerszym aspekcie także wzrostu efektywności krajowej gospodarki, co wydaje się przesądzać o użyteczności realizacji tego typu projektu badawczego. Jego główny cel można sprowadzić do identyfikacji zachowań celowo wybranych podmiotów rynkowych oraz realizowanych strategii marketingowych w kontekście adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia. (fragment tekstu)
XX
Cechą charakterystyczną współczesnego rynku jest m.in. konieczność funkcjonowania przedsiębiorstw, a także innych podmiotów rynkowych w warunkach coraz szybszych zmian zachodzących w otoczeniu. Osiągnięcie rynkowego powodzenia staje się coraz trudniejsze, wymaga nieraz gruntownego przeformu- łowania dotychczasowych strategii, w tym marketingowych, w poszukiwaniu nowych sposobów osiągania przewagi konkurencyjnej, a także permanentnej innowacyjności i ciągłego doskonalenia zdolności adaptacyjnych. Niniejsza praca stanowi próbę identyfikacji opcji strategicznych (marketingowych) podmiotów rynkowych wobec otoczenia kształtującego obraz współczesnych rynków i zjawisk, m.in. takich, jak postępująca internacjonalizacja działalności gospodarczej (w tym integracja gospodarek narodowych w ramach rozszerzającego się wspólnego obszaru gospodarczego Unii Europejskiej), dynamiczny rozwój nowych technologii (z konsekwencją w postaci np. homogenizacji produktów oraz przewartościowań w znaczeniu kanałów rynkowych), przemiany w zachowaniach nabywców uwidaczniane poprzez takie zjawiska, jak indywidualizacja popytu, pragmatyzm, wzrost świadomości konsumentów. (...) Prowadzenie badań nad zachowaniami podmiotów rynkowych wobec po-stępującej zmienności czynników otoczenia staje się koniecznością z punktu widzenia efektywności konkurowania, a więc i możliwości rozwoju badanych przedsiębiorstw oraz sektorów, w których funkcjonują, zaś w szerszym aspekcie także wzrostu efektywności krajowej gospodarki, co wydaje się przesądzać o użyteczności realizacji tego typu projektu badawczego. Jego główny cel można sprowadzić do identyfikacji zachowań celowo wybranych podmiotów rynkowych oraz realizowanych strategii marketingowych w kontekście adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia. (fragment tekstu)
13
Content available remote Wykorzystanie pomiarów jakości w planowaniu procesów innowacji
75%
XX
Celem pracy jest zaprezentowanie przebiegu sesji twórczej w badanym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem technik i metod tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Metody i techniki kreatywne mają duży potencjał. Wsparte zasadami i strategiami twórczego myślenia mogą wzmacniać postawę proinnowacyjną w organizacji i ułatwić podejmowanie decyzji optymalnych. (fragment tekstu)
EN
The paper describes the subject of innovation process planning. It bases on secondary and empirical research carried out in Polish enterprises within last two years. Basing on interviews experiences from more than twenty enterprises, which find themselves in the top of innovation chart, were gathered. It was noticed that innovation management process approach is associated with a horizon of management, to which innovation refers: long-term, middle-term, shortterm. The conclusion is the base of the proposed classification. In every research example of processes of various categories were analysed. The research made possible to realise that all innovation processes were planned although the range of planning decisions and the formality of plans were versatile and was connected with the category of innovation process. It is the base of a proposed model of innovation processes planning. The issue of it is a permanent decision undertaking and its systematical precising. Such an approach results from specifics of innovation processes. The completion of following phases of the process results in limitation of the originally high level of insecurity. This dependence determines a successive undertaking of planning decisions. The determined model is supposed to support the management of innovation processes. Although its implication in practice of functioning companies demands a proposal of adequate solutions refering to decision-making problem. In order to apply this model in practice it was suggested to use supportive tools in appropriate planning decisions. They base on well known and commonly practically applied measurement technics of quality management system. (original abstract)
XX
Rozwój transportu lotniczego uwarunkowany jest wieloma czynnikami natury technicznej, ekonomicznej, organizacyjnej i politycznej. Sektor lotniczy zawsze był postrzegany jako nośnik postępu, innowacyjności i poprawy jakości życia ludności. Pogłębiające się procesy integracji europejskiego rynku transportowego i narastająca konkurencja na rynku globalnym stwarzają nowe wyzwania i oczekiwania w stosunku do tego sektora.(fragment tekstu)
EN
The paper presents model assumptions of small aircraft transportation system in Poland based upon research done within a grant of Institute of Aviation along with Warsaw School of Economics and Warsaw Institute of Technology as well as research within the EPATS (European Personal Air Transportation System) programme. The final aim of this system is to provide a fast means of transport to all Polish regions, especially the provision of business trips to/from any region in Poland within one day at the cost comparable to travelling by car. The paper describes basic assumptions of SATS in Poland, including infrastructure and aircraft requirements. Comparisons to other means of transport are presented and the lack of any close substitute is stressed. Within the research on SATS there was a series of investigation on intra-regional mobility, passenger flows estimation based on income distribution, travel time value and intra-regional mobility statistical database. By combining the results of the above with the conclusions from the studies on air transport demand elasticities the authors come to a conclusion that there is considerable potential demand for SATS services. A draft concept of SATS functioning in Poland is also provided. The system is innovative itself not only in terms of technology but also conceptwise. Similarly, organizational aspects should be considered innovative as well. Thus, SATS will be one of the factors contributing to the development of modern and innovative economy.(author's abstract)
|
2008
|
nr nr 2
21-40
XX
Przedstawiono poszczególne zmiany w postrzeganiu finansów i ich znaczenia we współczesnym świecie biznesu. Zaprezentowano pewną nieudolność i ograniczenia w działaniach związanych z realizacją strategii finansowych. Omówiono uwarunkowania determinujące niewiedzę związaną z rozumieniem finansów, strategii finansowej i strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa.
EN
The aim of the study is to identify the changes of influences of running the business, especially from the point of view of the financial strategy. It includes a short discussion about the essence and terms of financial decision in terms of implementation of financial strategies. The background of the article is the evolution of the determinants having influence on the enterprises and its attitude to the financial strategy forming. (original abstract)
XX
W niniejszej pracy zaprezentowano model przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku jednolitych (w pełni substytucyjnych) usług transportowych, których jednostką pomiaru jest tonokilometr. (fragment tekstu)
XX
Sieci opisywane w literaturze przedmiotu i obserwowane w praktyce nie są zbiorem homogenicznym. W zależności od kontekstu, atrybut sieciowości przypisuje się praktycznie wszelkim formom związków gospodarczych przedsiębiorstw, w których koordynacja, przynajmniej w części, opiera się na powiązaniach niehierarchicznych (ten ostatni atrybut, kontestowany przez część badaczy, traktuje się zgodnie z przyjętymi w rozdziale pierwszym założeniami jako konstytutywny). Tworzone organizacje gospodarcze i relacje pomiędzy ich uczestnikami mogą mieć charakter kapitałowy, personalny lub kooperacyjny. Liczba, częstotliwość interakcji oraz różnorodność związków przedsiębiorstw powodują, że można je rozpatrywać jako dynamiczne i rozległe. Szeroki zakres tych powiązań zmusza tym samym przedsiębiorstwa, działające w warunkach rynkowych, do zarządzania, a także podtrzymywania tych relacji. Relacje mogą być rozwijane w sferze komunikacji z klientami, dostawcami, podwykonawcami, partnerami w ramach aliansów strategicznych czy ośrodkami badawczymi. Relacje sieciowe i ich jakość mogą być traktowane jako specyficzny zasób, którego posiadanie wpływa na osiąganie przez organizację przewagi strategicznej. W znaczeniu czynnościowym sieć jest formą działania. Jak każde działanie, wiąże się z określonym ryzykiem. (fragment tekstu)
|
2011
|
nr nr 5
29-39
XX
W artykule przedstawiono sytuację małych sklepów na rynku. Wyniki badania pozwoliły na diagnozę zróżnicowania warunków funkcjonowania sklepów osiedlowych w ujęciu terytorialnym, ich funkcji w życiu lokalnych społeczności, przeszkód w funkcjonowaniu oraz przedstawienie inicjatyw właścicieli w celu zdobycia nowych klientów. W kontekście "walki" o przetrwanie zidentyfikowano zachowania właścicieli tych sklepów wobec barier zagrażających dalszej egzystencji małych sklepów osiedlowych niesieciowych oraz wyzwań, które stoją przed właścicielami na drodze do przekształcenia małych sklepów osiedlowych w nowoczesne placówki z dobrze przemyślaną ofertą asortymentową, aranżacją wnętrza, promocją i obsługą przyciągającą klientów. (fragment tekstu)
EN
Recently, there has been devoted much place to small local shops. Small local groceries are an integral part of the Polish economy and the Polish retail trade. Experts on the subject matter beat the alarm that their number is decreasing form one year to another what might indicate the accumulated difficulties in the condition of their functioning and development. The subject matter of small shops has won its place in the social actions "Here I live and here I buy" undertaken by Makro Cash and Carry. The objective of the article is to present the situation of retail trade in Poland against the background of EU countries and results of the survey carried out in February 2011 comissioned by Makro Cash and Carry Polska SA among 68 owners of small local shops located in 4 quarters of Warsaw, 4 "adjacent" towns and 4 satellite towns. (original abstract)
19
63%
|
|
nr nr 2
151-163
XX
Zarządzanie sociosynergetyczne jest nieuniknioną tendencją w czasach rozwoju nanotechnologii i tworzy podwaliny trójwymiarowego społecznego podziału pracy. Kształtuje w zarządzaniu firmami bazę operacyjną niezbędną dla rozwiązywania problemów ekonomicznej skuteczności, energicznej życzliwości i bezpieczeństwa ekologicznego funkcjonowania przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Sociosynergistic management is inevitable condition of nanotechnology tendency of value-creating process of the companies in incoming third level of social division of labor. This management is being a product of transdisciplinary nanocognition and nano-projection of the systems there through creates for the management the operation base for system solution of economic effectiveness, energetic friendliness and ecologic safety of material-technological processes of the companies. He uncovers the sociosynergetics as a system entirety in the limits of abstract thinking, notion-categorical communication and knowingly-practical acting of the subject(original abstract)
|
2008
|
nr nr 107
32-42
XX
W opracowaniu podkreślono historyczne zróżnicowanie interpretacji charakteru procesu innowacyjnego (od modelu liniowego do systemowego). Zaprezentowane zostaly na tej podstawie główne aspekty tworzenia i dyfuzji innowacji. Wskazano, tytułem próby wyjaśnienia zmian w interpretacji charakteru procesu innowacyjnego, znaczenie złożoności uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw w związku z postępem technicznym. Na tle rozważań ogólnych zwrócono w artykule uwagę na sytuację w Polsce. Podkreślono nieadekwatne wsparcie innowacyjności w okresie transformacji, gdy nie powstała koncepcja systemu innowacji, choć wystepują niektóre jego składniki. (fragment tekstu)
EN
In the study the author outlined changes in interpretation of the innovative process (from the linear to system model) and presented arguments helpful for the explanation of this diversity. Remarks concerning corporate behavior complexity related to technological progress (R. Rothwell and W. Baumols approach) were featured. Against the background of generał considerations, the system of innovations in Poland was mentioned. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.