Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1446

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suszenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
PL
Przedstawiono propozycję określenia statyki suszenia w oparciu o pojęcie uogólnionego potencjału przenoszenia masy. Zweryfikowano doświadczalnie prezentowaną metodykę.
EN
A proposal for the description of drying statics on the basis of a concept of' the generalized mass transfer potential has been presented. The described method has been experimentally verified.
PL
Przedstawiono wyniki badań kinetyki suszenia kukurydzy w złożu nieruchomym i fluidalnym. Zaproponowano model matematyczny procesu suszenia fluidalnego materiałów gruboziarnistych w oparciu o model złoża pęcherzykowego. Porównano wyniki obliczeń z danymi eksperymentalnymi.
EN
The experimental results dealing with the drying kinetics of corn in both a fixed and fluidized beds have been presented. A mathematical model of fluidized drying of coarse-grained materiáls based on the bubble bed model has been proposed. Calculation results have been compared with the experimental data.
PL
Przez podsuszanie rozumiane jest obniżenie zawartości wilgoci w węglu do ~ 5%. Węgiel po obniżeniu zawartości wilgoci do tego poziomu nie stwarza jeszcze trudności w operacjach transportu i zagrożenia wybuchowego. Zaprezentowano sposób obliczeń, umożliwiający określenie zmian strumieni, stężeń i temperatur w węzłach technologicznych koksowni poprzez wskaźnik wzrostu wydajności koksu, zdefiniowany jako stosunek wydajności w danym stanie wsadu do wydajności w stanie odniesienia.
PL
Określono model matematyczny suszenia warzyw w suszarni tunelowej. Uwzględnia on skurcz suszarniczy suszonego produktu oraz nagrzewanie się wózków. Model został zweryfikowany z wynikiem pozytywnym logicznie i empirycznie. Do weryfikacji empirycznej wykorzystano pomiary przeprowadzone w przemysłowej suszarni tunelowej w Czersku. Suszono cztery produkty: marchew, pietruszkę, cebulę i pieczarki. Przedstawiony model może być zastosowany do określania przewidywanej końcowej zawartości wody w surowcu przy suszeniu go w danych warunkach. Podano też sposób obliczenia na jego podstawie parametrów eksploatacyjnych suszarni tunelowej.
EN
Mathematical model of drying vegetables in a tunnel drier was developed. Drying shrinkage of the product as well as heating of the carriages were included in the model. The model was logically and empirically verified with positive results. The measurements made in an industrial tunnel drier at Czersk were used to empirical verification. Four vegetable products - carrot, parsley, onions and the mushrooms were dried. Presented mathematical model may be applicable to determination of predicted final moisture content of the material dried under given conditions. Also the manner of computing - on that basis - the operating parameters of a tunnel drier was described.
6
Content available Osmotyczno-konwekcyjne suszenie jablek
80%
PL
Zbadano wpływ rodzaju czynnika osmotycznego na kinetykę odwadniania jabłek, jak również na kinetykę wnikania substancji z uwzględnieniem szybkości procesów, zbadano również wpływ rodzaju czynnika osmotycznego i sposobu jego usunięcia na kinetykę dosuszania konwekcyjnego, a w szczególności na czas procesu suszenia (do wilgotności końcowej, wynoszącej 16%) oraz na cechy jakościowe suszu w porównaniu do uzyskanego w suszarce konwekcyjnej.
EN
The influence of an osmotic factor type on dehydration kinetics of apples and on penetration kinetics of substance, considering the rate of processes, was investigated. The effects of osmotic factor type and the method of its removing on kinetics of convection drying were also studied, especially the impact on the time of drying process (to final moisture content of 16 %) and on qualitative features of dried fruits, as compared to that obtained in convection drier.
PL
Badano wpływ różnicy pomiędzy temperaturą powietrza otoczenia, jako czynnika suszącego, a temperaturą warstwy zielonki, na intensywność jej suszenia i czas niezbędnego wietrzenia. Badania wykazały wyraźną korelację pomiędzy zmiennymi, przy czym wzrost różnicy temperatury powodował równocześnie zwiększenie intensywności suszenia zielonki i zmniejszenie niezbędnego czasu jej wietrzenia.
EN
Dependences of green crop drying rate and required time of its ventilation with unheated air on the difference between the temperature of ambient air, as a drying agent, and the temperature of ventilated green crop layer were investigated. The studies showed an evident correlation among thase variables and the rise of temperature difference caused simultaneously either an increase of green crop drying rate and reduction of required ventilation time.
PL
Przedstawiono informacje o stanie wiedzy w latach pięćdziesiątych na temat konwekcyjnego suszenia produktów rolniczych. Formuły empiryczne modelujące procesy suszenia stopniowo zastępują formuły semiempiryczne, nawiązujące do praw wiedzy naukowej. W początku lat siedemdziesiątych zostają wykorzystane prace A.B. Newmana i T.K. Sherwooda a następnie A.W. Łykowa do matematycznego modelowania procesów suszenia ziarna w cienkich warstwach w oparciu o analityczne rozwiązania równań dyfuzji masy (wody) i ciepła. Do początku lat osiemdziesiątych trwa wielokierunkowa weryfikacja tych teoretycznych modeli, prowadzona w różnych krajach, w tym intensywnie również w Polsce. Początek lat osiemdziesiątych to pierwsze w literaturze światowej a opracowane w Polsce sformułowanie teorii konwekcyjnego suszenia produktów rolniczych, jako sformalizowanej na bazie matematycznej teorii suszenia ciał stałych, teorii ogólnej pełniącej głównie funkcje poznawcze oraz niektórych teorii szczegółowych mających znaczenie utylitarne. Omówiono aktualny stan teorii oraz wskazano kierunki jej rozwoju w Polsce, mające na celu rozszerzenie dziedzin teorii o suszarnictwo warzyw i owoców.
EN
State of knowledge on convection drying of agricultural crops within the period of fiftieth's was presented, Empirical formulas to model tne process of drying were gradually replaced by semi-empirical formulas referring to the laws of scientific knowledge. At the beginning of seventieth's the works by A.B. Newman, T.K. Sherwood, then by A.V. Luikov, were applied to mathematical modelling the process of grain drying in thin layers on the basis of analytical solutions of mass and heat diffusion equations. Until the beginning of eightieth's these theoretical models have been multidirectionally verified in different countries, inclusive of Poland. In early eightieth's the first time in world literature the theory of farm crop convection drying was formulated; it was developed in Poland as a theory of solid body drying formalized on mathematical basis, a general theory accomplishing mostly the cognitive functions and some particular theories of utilitarian importance. Recent stage of the theory as well as its development trends in Poland were pointed out considering the expansion of theory rules on the fruit and vegetable dehydration.
11
Content available remote Drying of osmotically dehydrated biological materials
80%
EN
The paper concerns convective and microwave drying of biological materials (vegetables) with osmotic dehydration as a pretreatment process. The main aim of the studies was to work out efficient conditions of such a combined drying and to determine the amount of water which can be removed from the vegetables by immersion in the hypertonic aqueous solutions of sucrose and food syrup of various concentrations. The beetroot and carrot samples served as the experimental material. The samples dehydrated with 60% osmotic solutions underwent further convective and microwave drying. It was found that the preliminary osmotic dehydration significantly influences the drying kinetics and improves the final product quality.
PL
Suszono konwekcyjnie i mikrofalowo materiały biologiczne (warzywa) z wykorzystaniem odwodnienia osmotycznego jako obróbki wstępnej. Głównym celem badań było opracowanie efektywnych warunków takiego suszenia oraz określenie ilości wody, jaka może zostać usunięta z warzyw przez zanurzenie w hipertonicznych wodnych roztworach cukru lub syropu spożywczego o różnych stężeniach. Próbki buraka i marchewki służyły jako materiał eksperymentalny. Próbki odwodnione za pomocą 60% roztworów osmotycznych zostały dodatkowo dosuszone konwekcyjne lub mikrofalowo. Stwierdzono, że wstępne odwodnienie osmotyczne wpływa na kinetykę suszenia oraz poprawia jakość suszonego produktu.
18
80%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań suszenia zgranulowanego pyłu w suszarce taśmowej własnej konstrukcji w prostopadłym strumieniu powietrza. Opracowano model matematyczny procesu suszenia. Otrzymano równania opisujące kinetykę suszenia materiału i nawilżania się powietrza suszącego. Do opisu procesu użyto zmodyfikowaną wartość siły napędowej. Dla wykonanych doświadczeń obliczono współczynnik kinetyczny k oraz współczynnik równowagowy m.
EN
Paper presents the results of drying granulated dust layer at perpendicular air flow in a band drier of authors' own design. Mathematical model of drying process was developed. Equations describing the kinetics of either material drying and humidification of drying air were derived. Modified value of drying activation force was used to describe the process. Kinetics coefficient (k) and moisture equilibrium coefficient (m) were calculated for experimental drying.
PL
W artykule omówiono wpływ zewnętrznego pola elektrostatycznego na proces suszenia materiału porowato - kapilarnego. Przedstawiono wpływ temperatury, mineralizacji wody i natężenia zewnętrznego pola elektrostatycznego na szybkość suszenia. Przedstawiono wzory wyjaśniające przyczynę wzrostu szybkości dyfuzji cząstek H2O w materiale poddanym działaniu pola elektrostatycznego, oraz skrócenia czasu suszenia. Do badań eksperymentalnych użyto jednowymiarowe próbki papieru celulozowego, które odparowywały do półnieskończonej przestrzeni przy temperaturze: 50, 60, 70, 80 i 90 C bez działania pola i w zewnętrznym polu elektrostatycznym.
EN
The influence of external electrostatic field on the drying process of the porous - capillary material has been discussed in the article. The influence of temperature, water mineralization and electrostatic field intensity on drying rate has been presented. The formulae which explain the cause of the increase of H2O particles diffusion speed in the material subjected to electrostatic field, as well as of shortening of drying time have been presented. For experimental studies monodimensional samples of cellulose paper have been used. The samples have evaporated to semi - infinite space at 50, 60, 70, 80 and 90 °C without field influence and inside the external electrostatic field.
PL
Artykuł pokazuje wyniki badań suszenia turoszowskiego i bełchatowskiego węgla brunatnego w prototypowej suszarce fluidalno-próżniowej. Celem badań było sprawdzenie zużycia energii na odparowanie 1 kg wody z węgla brunatnego oraz kinetyki suszenia węgla. Najniższa uzyskana wilgotność końcowa węgla wynosiła 6% po 8 minutach suszenia. Najniższe zużycie energii przez suszarkę na odparowanie wody wynosiło 320-350 kJ/kg H2O przy spadku wilgotności o 20% z 38% na 18%.
EN
The paper presents results of the studies of coal drying in a protype fluidized-bed vacuum dryer. The objective of studies was to examine the energy consumption for water vaporization from the coal and the coal drying kinetics. The lowest water content in the coal was 6% after 8 minutes of drying. The lowest energy consumption for the water removal was 320-350 kJ/kg H2O for water content drop from 38% to 18%.
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.