Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 354

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Motorization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
1
Content available remote Counteracting the Effects of the Development of Individual Transport in Europe
100%
XX
W ostatnich latach zauważalny jest gwałtowny rozwój motoryzacji indywidualnej w Europie. Szczególnie widoczne jest to w obszarach miejskich, gdzie wzrastająca liczba samochodów osobowych w otoczeniu zwartej zabudowy i ograniczonej możliwości rozwoju infrastruktury liniowej w sposób naturalny prowadzi do powstawania kongestii. Działania podejmowane przez miasta europejskie w rozumieniu zrównoważonego rozwoju transportu powinny ograniczać udział tej formy transportu na rzecz transportu publicznego i innych alternatywnych do samochodów osobowych sposobów przemieszczania się (podróże piesze i rowerowe). Mimo zróżnicowania miast pod kątem liczby ludności, gęstości zaludnienia czy ich powierzchni istnieje konieczność poszukiwania wspólnych rozwiązań, by sprostać wyzwaniom współczesnych problemów transportowych. Wskaźnik motoryzacji indywidualnej dla całej Unii Europejskiej wyniósł w 2009 roku 473 pojazdy na 1000 mieszkańców i rośnie on nieprzerwanie z roku na rok. Wskaźnik motoryzacji dla Polski w tym samym roku wyniósł 432 pojazdy, co, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę pojazdów osobowych, w szybkim tempie zbliża nas do średniej europejskiej. Utrzymujący się trend wzrostowy wymaga podjęcia radykalnych działań służących ograniczeniu ruchu pojazdów samochodowych, szczególnie w obszarach miejskich. Założenia zarówno Białej Księgi z 2001 czy 2011 roku, jak również Zielonej Księgi z 2007 roku mówią o konieczności zmian związanych z ograniczeniem rozwoju motoryzacji indywidualnej oraz promowaniu transportu miejskiego. Brak działań w tym kierunku może skutkować pogorszeniem jakości życia w mieście powodowanym zwiększeniem wypadkowości, zanieczyszczenia, kongestii czy też hałasu.(abstrakt autora)
EN
Public transport as an alternative to individual transport should provide high quality of services in the terms of competition between those two types of transport. Devotion to passenger cars and additional advantages of this type of transport (flexibility, accessibility, comfort) make it more preferable mode of transport. But in the same time, increase of individual transport cause varied negative and side effects, from which most popular is congestion. Well-developed European cities like Berlin or London that have faced the problems of congestion realised that the only solution is improvement and increase of the quality of public transport. In the same type this mode of the transport can fulfil basic passenger transport needs in very similar way as individual transport does it. It is obvious that cars can't be removed entirely from city centre, there are plenty of soft and hard measure that encourage inhabitants to do wise decisions as it comes to city transport. Not only public transport but also eco-friendly cars may solve part of the contemporary transportation problem. But there is a need for sustainable transport policy (along with sustainable mobility) developed by local or regional authorities. But sometimes it is not enough and the problem lies in mentality and travel behaviours but promotion of modern and eco-friendly travel patterns might be crucial in the battlefield for car-less high quality city life.(fragment of text)
2
Content available remote Symulacyjne badania klatki bezpieczeństwa stosowanej w pojazdach rajdowych
100%
XX
Klatką bezpieczeństwa nazywa się przestrzenną konstrukcję, zaprojektowaną w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a także dla wzmocnienia konstrukcji całości pojazdu samochodowego. Stosuje się ją, aby zapobiec znacznym odkształceniom nadwozia podczas zdarzenia drogowego. Cechą charakterystyczną klatki bezpieczeństwa jest wytrzymała konstrukcja, która jest zaprojektowana specjalnie dla konkretnego pojazdu, aby właściwie mocowana była jak najlepiej dopasowana do wewnętrznego obrysu nadwozia. Rury klatki bezpieczeństwa nie mogą być wykorzystane jako przewody płynów lub okablowania elektryki pojazdu. Główne zastosowanie takiego elementu bezpieczeństwa biernego zaleca się w pojazdach rajdowych z powodu częstych i nieprzewidzianych wypadków. Dlatego jest ona jednym z najważniejszych elementów wyposażenia takich aut. Wykonanie oraz montaż tego elementu w konstrukcji pojazdu muszą być tak zaplanowane, aby wszystkie elementy były dokładnie dopasowane do nadwozia, a także aby nie utrudniały kierowcy i pilotowi wchodzenia i wychodzenia z samochodu. Wszystko powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA - Fédération Internationale de l'Automobile) zapisanymi w załączniku J Międzynarodowego Kodeksu Sportowego.(abstrakt autora)
EN
The article shows the results of simulation studies of deformations of safety cage used to strengthen the passenger space in the sport car. Taking under consideration that the cage is individually designed for each model, the construction of the presented cage has been introduced as a typical and schematic cage for sport cars. Apart from that, the measures do not vary from the standard size (outer pipe diameter is 50mm, inner pipe diameter is 35mm) and they match the obligatory requirements set by the FIA (Fédération Internationale de l'Automobile). Three calculation models have been presented: fi rst charged with the force perpendicular to the roof surface, second charged with the force of 40 degrees angle, third model of side barrier impact. The analyzed models involve the car's initial speed range from 50 to 120 km/h and different heights of the car fall.(author's abstract)
3
Content available remote Conception of Event Data Recorder - Black Box for all Types of the Motor Vehicles
100%
EN
The paper refers to the Event Data Recorder (EDR) - black box for all types of the motor vehicles. The device will record data concerning the vehicle's technical condition, the way it was driven and RTS. The recorder may be used in private and commercial cars, taxies, buses and trucks. The recorder may serve the purpose of the neutral witness for the police, courts and insurance firms, for which it will facilitate making the reconstruction of the road accidents events and will provide proof for those who caused them. The device will bring efficient driving, which will significantly contribute to decreasing the number of the road accidents and limiting the environmental pollution.(author's abstract)
XX
W niniejszej pracy autorka przedstawia główne założenia społecznej odpowiedzialności biznesu i odnosi główne tezy tej idei do sektora motoryzacyjnego. W dobie kryzysu gospodarczego nasuwa się podstawowe pytanie: w jaki sposób przedsiębiorcy działający w przemyśle motoryzacyjnym realizują politykę społecznie odpowiedzialnego biznesu? Odpowiedzią na nie jest charakterystyka działalności dwóch wiodących koncernów: Toyota i Volkswagen w ramach idei CSR. CSR nabiera również nowego znaczenia w okresie kryzysu gospodarczego, a mianowicie może stanowić nieodzowny element w skuteczniejszym przezwyciężeniu tego kryzysu, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym. (abstrakt autora)
EN
The aim of the article is to present the main propositions of the Corporate Social Responsibility conception and their cooperation with the Automotive Sector. The author considers the situation when entrepreneurs achieve the CSR's goals during the global crisis. Activity characteristic of the Toyota and Volkswagen companies within the CSR conception is an answer to the author's question. It is said that the CSR is the main factor to avoid danger consequences of the global crisis especially in the Automotive Sector. (author's abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań stężeń szkodliwych składników spalin nowoczesnego silnika VW 1.2 TSI. Podczas badań silnik pracował według charakterystyk obciążeniowych przy następujących prędkościach obrotowych wału korbowego silnika: 1500 obr/min, 3000 obr/min i 4750 obr/min i zasilany był trzema paliwami: handlową benzyną bezołowiową Pb95 i jej mieszaniną z etanolem o zawartości etanolu 5% i metanolem o zawartości metanolu 5%. Dodatek alkoholu do benzyny powodował zwiększenie liczby oktanowej. Podczas badań eksperymentalnych mierzono współczynnik nadmiaru powietrza oraz następujące stężenia spalin: tlenków azotu NOX, węglowodorów HC, tlenków węgla CO, dwutlenku węgla CO2 i tlenu O2. W artykule wykazano wpływ dodatku alkoholu do benzyny na stężenia szkodliwych składników zawartych w spalinach, stężenie tlenu oraz na współczynnik nadmiaru powietrza. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of the testing of a modern VW 1.2 TSI engine. During testing, the engine was running according to the following load characteristics: 1500 rpm, 3000 rpm and 4750 rpm, and was supplied with three fuels, namely, commercial unleaded petrol, and its 5% ethanol mixture and 5% methanol mixture, respectively. The addition of alcohol to the petrol increased its octane number. During the experimental tests, the excess air number and the concentrations of nitrogen oxides, hydrocarbons, carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen were measured. The paper has demonstrated an effect of the alcohol addition to petrol on the concentration of harmful combustion gas components, oxygen concentration and the excess air number. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych ukierunkowanych na ocenę wpływu układu recyrkulacji spalin w silniku FIAT MultiJet 1.3 SDE 90 KM na jego wskaźniki energetyczno-ekonomiczne i ekologiczne. Podczas badań silnik pracował według wybranych charakterystyk obciążeniowych i zasilany był handlowym olejem napędowym. Silniku wyposażono w elektryczny zawór EGR. Stężenia szkodliwych składników spalin mierzono przy użyciu analizatora MEXA-1600 DEGR firmy Horiba. Zużycie paliwa mierzono za pomocą dawkomierza paliwa 730 firmy AVL, natomiast współczynnik nadmiaru powietrza za pomocą analizatora AFR Mexa-730λ. Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań stwierdzono, że silnik z układem recyrkulacji spalin jest bardziej przyjazny środowisku w porównaniu z silnikiem bez układu recyrkulacji spalin. Chłodzone recyrkulowane spaliny w znacznym stopniu powodują zmniejszenie emisji tlenków azotu zawartych w spalinach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of experimental research aimed at determining the influence of exhaust gas recirculation in the engine FIAT MultiJet 1.3 SDE 90 KM on his energetic, economic and ecological parameters. During the research the engine operated under selected load conditions and was fuelled by diesel oil. The engine was equipped with electric valve EGR. The concentration of harmful components was measured using the Analyzer MEXA-1600 DEGR. by Horiba. Fuel consumption was measured by fuel mass flow meter 730 made by AVL, while the excess air number was measured by Analyzer AFR Mexa - 730λ. On the basis of an analysis of the received research results, it was concluded that the engine with exhaust gas recirculation system is more environmentally friendly in comparison to the engine without an exhaust gas recirculation system. The recirculated cooled exhaust gas greatly reduce emissions of nitrogen oxides in exhaust gas. (original abstract)
XX
W pracy rozpatrzono przydatność klasycznych modeli trendu do prognozowania wartości wskaźników motoryzacji. W procesie predykcji uwzględniono następujące modele trendu: liniowy, paraboliczny, wielomianowy stopnia trzeciego i czwartego, potęgowy, wykładniczy, logarytmiczny i hiperboliczny. Zastosowano metodę bazującą na minimalizacji błędu prognozy exante. Zmieniając liczbę ostatnich L lat uwzględnionych w procesie predykcji, poszukuje się minimum wartości błędu ex ante. Dla optymalnej liczby lat wyznacza się wartość prognozy. Metoda została omówiona na przykładzie predykcji wartości wybranych wskaźników poziomu motoryzacji: liczby zarejestrowanych samochodów osobowych w Szczecinie, a także liczby pojazdów mechanicznych w Gliwicach oraz w całej Polsce. Obliczenia wykonano dla danych z lat 2000-2006, natomiast dane dotyczące 2007 roku posłużyły do wyznaczenia błędu prognozy ex post.(abstrakt autora)
EN
In this paper the usefulness of classical trend models in forecasting the values of motorization level indicators was examined. In the process of prediction the following trend models were considered: linear, parabolic, third -order polynomial, fourth-order polynomial, power, exponential, logarithmic and hyperbolic. The method drawing on minimization of ex ante forecast error was applied. By changing the number of L recent years used in prediction process the minimum value of ex ante error was sought. For the optimum number of years the forecast value was determined. The method was elaborated with the example of predicting the value of selected motorization level indicators: the number of cars registered in Szczecin and the number of motor vehicles registered in Gliwice as well as in Poland. Calculations were made for the data from years 2000-2006, whereas the data from 2007 were used to determine ex post forecast error.(author's abstract)
8
Content available remote Last 10 Years of Lean Movement In Poland. Conclusions and Prospects for the Future
80%
EN
This article is a kind of report presenting the last 10 years of Lean Management development in Poland and forecasts for the future. It contains analyses of the interest in Lean concept in different industries and the results of its implementation over the last 10 years. The emphasis on different aspects of Lean Management in companies in Poland implementing this concept is discussed. The article presents current state of knowledge on effective implementation of lean approach. The importance of developing lean management culture and its components are highlighted. The last section discusses the prospects of further development of this concept and new areas of its applications that will be of greatest interest for industry in the forthcoming years.(original abstract)
XX
Rynek produkcji szyb samochodowych jest, oprócz szyb dla budownictwa i szkła gospodarczego, największą gałęzią przemysłu szklarskiego na świecie. Powstanie tej grupy wyrobów szklanych jest pochodną dynamicznego rozwoju motoryzacji, zapoczątkowanego w minionym stuleciu. Szkło, jako materiał transparentny, jest idealnym dopełnieniem bryły pojazdu, której projektowanie przy obecnym poziomie techniki może być uznawane za dziedzinę sztuki. Jednakże przy projektowaniu zarysu szyby samochodowej, oprócz wyobraźni pojawiają się jeszcze inne ograniczenia. W tym przypadku najważniejsze jest bezpieczeństwo, które zapewnia odpowiednia obróbka szkła oraz pełna zgodność gotowej szyby z przepisami homologacyjnymi. (fragment tekstu)
XX
W czasie kryzysu finansowego rynek motoryzacyjny na całym świecie borykał się z wieloma problemami. W wyniku czego rządy niektórych państw wprowadziły programy, które miały na celu ratowanie rodzimych rynków samochodowych. Niemiecki system dopłat do nowych samochodów okazał się bodźcem pobudzającym nie tylko popyt sąsiadów, ale również nasz rodzimy rynek motoryzacyjny. W artykule dokonano próby pokazania rozmiaru i wpływu tego zjawiska.(abstrakt oryginalny)
EN
During the financial crisis yehicle markets all over the world have been meeting numerous problems. This resuUed in some governments' decisions to introduce programs meant to support national yehicle markets. German system of additional financing new yehicles appeared to be not only a stimulus influencing demand of the neighbors, but it also stimulated our yehicle market. This work undertakes an attempt to present the size and influence of this effect.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono przykłady polskich i zagranicznych kaW artykule przedstawiono ustawowe wymogi wdrażania w polskich warunkach unijnej dyrektywy dotyczącej koncepcji budowy systemu demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE). Przedmiotem rozważań jest wskazanie priorytetowych celów tego systemu oraz sposobów ich osiągnięcia, jak również ocena aktualnego stanu implementacji przepisów unijnych do polskiego prawodawstwa. W treści artykułu wskazano na potencjalne zagrożenia oraz nieprawidłowości dotychczasowego funkcjonowania systemu. (abstrakt oryginalny)
EN
The number of end life cars increased within the last few years. It is connected with the high volume of imported cars. In the nearest future there should be created new dismantling stations in Poland. It is connected with the growing number of end life vehicles. The stations should comply with EU directives. The task of dismantling end life cars is becoming a serious problem for the environment. In Poland, over 1 million of end-of-life vehicles are to be managed annually. Material recycling is becoming increasingly competitive, as compared to acquiring materials from metal ores (natural resources). For a long time, Poland will continue to be a place where a considerable number of vehicles from Western Europe end their lives. Poland has exceptional chances of the development of the car recycling system and should take advantage of them! (original abstract).
XX
Głównym celem artykułu jest wyłonienie optymalnego obszaru B+R sektora motoryzacyjnego w kontekście możliwości implementacji strategii Follow-the-Sun (FTS). Badania empiryczne obejmują trzy obszary B+R tego sektora, wykluczając obszar Software Development, będący według aktualnej literatury przedmiotu jedynym, w którym strategia FTS znajduje zastosowanie. Badania przeprowadzone zostały pomiędzy styczniem a sierpniem 2019 roku i objęły sześć międzynarodowych przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego świadczących usługi B+R przynajmniej w jednym z trzech badanych obszarów. Z uwagi na innowacyjność przedstawianej tematyki część badawcza opracowania została poprzedzona niezbędnymi informacjami na temat samej strategii FTS. Jej głównym założeniem jest dalszy wzrost tempa prac B+R z wykorzystaniem zespołów projektowych rozproszonych w odległych strefach czasowych oraz mogących zapewnić całodobowy cykl pracy bez konieczności wykonywania jej w nocy.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the article is to select an optimal R&D area of the automotive sector in the context of the possibility of implementing the Follow-the-Sun (FTS) strategy. Empirical research covers three areas of R&D of this sector, excluding the area of Software Development, which according to current literature is the only one in which the FTS strategy is applied. The research was conducted between January and August 2019. The spatial scope of the research covered six international automotive companies providing R&D services in at least one of the three surveyed areas. Due to the innovativeness of the presented subject matter, the research part of the study was preceded by the necessary information on the FTS strategy itself. Its main objective is to further increase the pace of R&D work by using project teams dispersed in distant time zones and capable of ensuring a 24-hour work cycle without the need to perform it at night.(original abstract)
XX
Wstęp: Pojazdy wycofane z eksploatacji (PWE) to coraz większy problem ze względu na charakter odpadu jakim są. Każdy kraj buduje sieć recyklingu, w której PWE są odpowiednio zabezpieczone i poddawane recyklingowi. W Polsce system nie działa dobrze ze względu na to, że występuje duża absorpcja PWE przez nielegalnie działające przedsiębiorstwa zajmujące się demontażem, które są bardziej konkurencyjne niż legalne jednostki. Problem jest dobrze znany, lecz nie ma jego rozwiązania. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji narzędzia przeznaczonego do wyceny wartości PWE celem poprawy konkurencyjności legalnej stacji demontażu. Metody: Przeprowadzono badania literaturowe jak również obserwacje, wywiady oraz wykorzystano diagramy BPMN i UML. Na podstawie przeglądu literatury oraz obserwacji został zidentyfikowany problem. Celem przeprowadzonych wywiadów było opracowanie narzędzia. Diagramy BPMN i UML zostały wykorzystane do zamodelowania procesów realizowanych w stacji demontażu oraz przepływów informacyjnych między użytkownikiem narzędzia a narzędziem. Wykorzystane zostały następujące metody badawcze: analiza źródeł literatury, obserwacje, wywiady, diagramy UML i BPMN. Na podstawie analizy literatury oraz obserwacji zidentyfikowany został problem. Ankiety były przeprowadzone celem identyfikacji wymagań dotyczących narzędzia. Diagramy natomiast zostały wykorzystane do modelowania procesów w stacji demontażu oraz przepływów informacji między użytkownikiem a narzędziem. Wyniki: Opracowano koncepcję narzędzia - Kalkulator PWE celem wsparcia podejmowania decyzji w zakresie szacowania wartości PWE. Wnioski: Zwiększanie konkurencyjności legalnie działających stacji demontażu jest bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście zapewnienia bezpiecznego dla ludzi i środowiska oraz ekonomicznie uzasadnionego zarządzania PWE. Legalne stacje demontażu muszą działać zgodnie z prawem, co podwyższa ich koszty funkcjonowania. Przedstawiony artykuł dostarcza rozwiązania, które ma zachęcić właścicieli PWE do dostarczania PWE do legalnych obiektów przez zaoferowanie im ceny odpowiedniej do wymagań rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: End of Life vehicles become an emerging problem because of the type of waste which they are. Each country is creating own recycling network where ELVs are well secured and recycled. Poland is a country where the system is not working correct because of a high absorption of ELVs by illegal dismantling entities which are more competitive than legal elements of recycling network. The problem is well known but there is still lack of solution. The purpose of this article is to present the concept of tools for the valuation of ELVs in order to improve the competitiveness of disassembly stations. Methods: The research methodology consists of a literature review as well as observations, surveys, BPMN and UML diagrams. On the basis of literature review and observations the problem was identified. The surveys were elaborated in order to identify requirements for the concept of the tool. BPMN and UML diagrams were used to model the processes in dismantling station and the information flow between the user and the tool. Results: There was established a concept of the tool - ELV's Calculator which support decisions of ELV's value estimation. Conclusions: Improving competitiveness of legal dismantling station is extremely important issue in order to provide safe for Environment and People and economically justified ELVs' management. Legal entities have to follow the law what makes their business cost higher. This paper provides a solution of encouraging people to return ELVs to legal dismantlers by offering them price adequate to market demand. (original abstract)
XX
W pracy rozpatrzono przydatność klasycznej metody tendencji rozwojowej do prognozowania wartości wskaźników motoryzacji. Zastosowano metodę bazującą na minimalizacji błędu prognozy ex ante. Zmieniając liczbę ostatnich L lat uwzględnionych w procesie predykcji, poszukuje się minimum wartości błędu ex ante. Dla optymalnej liczby lat wyznacza się wartość prognozy. Metoda została omówiona na przykładzie predykcji wartości wybranych wskaźników poziomu motoryzacji: liczby zarejestrowanych pojazdów mechanicznych oraz samochodów osobowych dla wybranych miast w Polsce: Gdańsk, Gliwice, Kraków oraz Szczecin. Obliczenia wykonano dla danych za lata 2000-2009, natomiast dane dotyczące 2010r. posłużyły do wyznaczenia błędu prognozy ex post.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the usefulness of classical method of developmental tendency in forecasting the values of motorization level indicators was examined. The method drawing on minimization of ex ante forecast error was applied. By changing the number of L recent years used in prediction process the minimum value of ex ante error is sought. For the optimum number of years the forecast value is determined. The method was elaborated with the example of predicting the value of selected motorization level indicators: the number of motor vehicles and cars registered in the following cities in Poland: Gdańsk, Gliwice, Kraków and Szczecin. Calculations were made for the data from years 2000-2009, whereas the data from the year 2010 were used to determine ex post forecast error.(original abstract)
EN
Purpose: The aim of the article was to obtain high-quality connectors for the automotive industry and antenna structures. Design/methodology/approach: For the welding joint the duplex steel and parameters of TIG welding process were chosen. The mechanical properties of the joint were carefully checked. Findings: Relations between process parameters and the quality of welds. Research limitations/implications: In the future, it can be suggested to investigate the effect of micro addition of nitrogen in gaseous shielding mixtures of the welding process. Practical implications: The development allows to obtain high-quality welded joints made of duplex steel. The solution can be implemented in the automotive industry or for the production of antenna structures. Social implications: Modifying the welding method will not affect the environment and production management methods. Originality/value: The article is addressed to manufacturers of stainless steel for automotive industry and to manufacturers of antenna instrumentation.(original abstract)
XX
Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat lokalizacji i wielkości produkcji przemysłu dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (PTW). Analiza została dokonana w oparciu o dostępne dane statystyczne stowarzyszeń producentów oraz opracowania statystyczne. Produkcja motocykli i motorowerów zlokalizowana jest głównie w regionach rozwiniętych gospodarczo, jednakże znaczący rynek jednośladów stanowi obecnie Azja (w tym Indie i Chiny). W Europie w wyniku światowego kryzysu finansowego nastąpił spadek wielkości produkcji. Współcześnie zauważalny jest proces delokalizacji przemysłu, głównie w rozwijającym się ekonomicznie regionie azjatyckim oraz USA, gdzie kryzys wpłynął na zmianę preferencji i zachowań komunikacyjnych Amerykanów. Równocześnie w Europie popyt na PTW zależny jest w dużym stopniu od polityki komunikacyjnej państwa oraz warunków komunikacyjnych w miastach. Ważnym czynnikiem warunkującym rozwój są również nowe rozwiązania technologiczne wprowadzone w PTW. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains basic information about the location and production of the industry of two and three wheeled motor vehicles (PTW). The analysis was carried out on the basis of available statistical data of producers' associations and statistical studies. The production of motorcycles and mopeds is located mainly in economically developed regions, however, Asia (including India and China) is currently a significant market for two-wheelers. In Europe, as a result of the global financial crisis, the production volume decreased. Nowadays, the process of industrial relocation is noticeable, mainly in the economically developing region of Asia and in the USA, where the crisis has changed the preferences and transport behavior of the Americans. At the same time, in Europe, the demand for PTW depends to a large extent on the state's communication policy and transport conditions in cities. New technological solutions introduced in PTW are important factors conditioning the development of two and three wheeled motor vehicles industry. (original abstract)
XX
Staystyki pokazują, że liczba wypadków pomiędzy zmierzchem a świtem na sto tysięcy pojazdów będących w ruchu jest kilkakrotnie wyższa niż za dnia. Liczba zabitych i bardzo ciężko rannych też jest dużo wyższa. Związek wydaje się oczywisty: gorsze warunki jazdy, gorsza widoczność, większa wypadkowość. Natomiast w statystykach dominujące przyczyny wypadków są takie same jak za dnia: wymuszenie pierwszeństwa, nadmierna prędkość, alkohol. Przyczyny wypadków w postaci wad oświetlenia zajmują znikome miejsce. Czy oznacza to, że po zmierzchu kilkakrotnie wzrasta skłonność do nieprzestrzegania reguł ruchu drogowego?
XX
Zarząd koncernu pochłonięty wysiłkami na rzecz wprowadzenia na rynek nowych, luksusowych aut w cenie 40-100 tysięcy dolarów, co nijak nie przystawało do dotychczasowego wizerunku VW- solidnego niemieckiego producenta, którego samochody można kupić za rozsądną cenę, zaczął tracić klientów. W rezultacie sprzedaż aut firmy sporo spadła. Najnowszy pomysł na odrodzenie koncernu nie jest do końca przejrzysty. Jeśli nawet, wszystkie planowane reformy VW zostaną przeprowadzone, przywrócenie zaufania do marki może zająć wiele lat.
XX
Koreański producent samochodów agresywnie podbija rynki wschodnie. Firma chce być piątym światowym wytwórcą samochodów. W wielu krajach rozwiniętych samochody Hyundaia są wciąż postrzegane jako pojazdy z niższej półki. Na rynkach wschodzących cieszą się jednak dobrą opinią.
XX
W artykule przedstawiono rozważania na temat sprawozdawczości środowiskowej w branży motoryzacyjnej. Głównym celem artykułu jest zaproponowanie zmian zakresu oraz sposobu prezentowania informacji ujawnianych przez przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej w zakresie sprawozdawczości środowiskowej. Badaniu została poddana sprawozdawczość środowiskowa 13 największych koncernów motoryzacyjnych. Zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę dokumentów, syntezę, indukcję i wnioskowanie. Zdiagnozowano i przedstawiono stan sprawozdawczości środowiskowej praktykowany w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej. Zaproponowano rekomendowane zmiany, które można wprowadzić w zakresie i sposobie prezentowania informacji w raportach środowiskowych jednostek branży motoryzacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents considerations on environmental reporting in the automotive industry. The main objective of this paper is to propose changes in the scope and method of presenting the information disclosed by the company in the field of automotive environmental reporting. The study has been subjected to environmental reporting of thirteen largest automotive companies. The following research methods have been used: literature studies, analysis of documents, synthesis, induction and inference. The article diagnoses and presents the state of environmental reporting practiced in automotive companies and recommends changes that can be made in the scope and method of presenting information in the reports of environmental units of automotive industry.(original abstract)
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.