Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rekultywacja gleb
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Pianka krylaminowa jest tworzywem mocznikowym, wykorzystywanym w górnictwie oraz budownictwie. Stanowi doskonały materiał do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej. Niewykorzystaną przez budownictwo i górnictwo część pianki krylaminowej można zastosować w rolnictwie do rekultywacji gruntów bezpróchnicznych. W pracy zaprezentowano wyniki badań nad zastosowaniem pianki jako dodatku do gleb w rekultywacji gruntów. Określono podstawowe właściwości gleboznawcze oraz aktywność biologiczną badanych gleb z udziałem pianki krylaminowej. Zbadano także reakcję roślin na udział pianki w glebie. Stwierdzono, że zastosowana pianka krylaminowa wykazuje właściwości tradycyjnego materiału organicznego. Pozwala to na zastosowanie badanej pianki do rekultywacji gruntów pozbawionych substancji organicznej.
EN
Crylamine foam is a urea plastic which is used in mining and building. It can be also applied in agriculture in soils reclamation with no humus. The results of test of the use of foam as an additive to soil in lands reclamation were presented in this work. Pedological properties and biological activity of tested soils with crylamine foam were determined.
PL
W pracy dokonano charakterystyki postępowania z odpadami, głównie osadami ściekowymi w Polsce na tle ich właściwości chemicznych. Przedstawiono również oddziaływanie osadów ściekowych jako nawozów niekonwencjonalnych na właściwości fizykochemiczne gleb. Dokonano analizy przemieszczania sie metali ciężkich do poszczególnych ogniw łańcucha pokarmowego w warunkach przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych. Przedstawiono kryteria wykorzystania osadów ściekowych jako nawozów w Polsce i krajach Europy Zachodniej.
EN
In this work, a characteristic of wases procedure, sewage sludges mainly, in Poland was made on backgrond of its chemical properties. There was introduced an influence of sewage sludges, as anconventional fertilizers, on physicochemical properties of soil. An analysis of heavy metals displacement into each link of food chain was carried out in conditions of a natural utilization of sewage sludges. There were also introduces criteria of utilization of sewage sludges as fertilizers in Poland and Western Europe countries.
PL
Interdyscyplinarne badania wykazały wiele możliwości zastosowania biotechnologii laserowej w inżynierii środowiska. Eksperyment miał na celu sprawdzenie możliwości zwiększenia siły kiełkowania nasion i odporności na zasolenie pieprzycy siewnej oraz określenie optymalnych algorytmów fotostymulacji zrzezów wierzb energetycznych pod kątem wykorzystania ich do rekultywacji gleb o podwyższonym zasoleniu. Wyniki badań potwierdziły, iż przy wykorzystaniu stymulacji laserowej o odpowiednio dobranych parametrach możliwe jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania podwyższonego stężenia soli na kiełkowanie i wzrost niektórych roślin.
EN
The present studies concerned 21 cultivars of 7 lawn grass species (Agrostis canina L., Agrostis capillaris L., Festuca heterophylla Lam., Festuca ovina L. sensu lato, Festuca rubra L. sensu lato, Lolium perenne L., Poa pratensis L.) and Festuca arundinacea Schreb. Two sowing dates were applied: spring and late summer. Six to ten cuttings were made during the vegetation periods in the years of full utilisation. The rate of re-growing after cutting was evaluated on the basis of plant height before each of the following cutting. All Poa pratensis cultivars and Agrostis genus species characterized by the slowest re-groving rate after cutting. Among the remaining cultivars Niko (Festuca ovina), Nimba (Festuca rubra), Sawa (Festuca heterophylla) and Stadion (Lolium perenne) showed slow rate of re-growth. Cultivars of studied species (except from cultivars of Agrostis genus) sown in the spring were higher before each cutting than those sown in late summer.
PL
Celem pracy było określenie możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne związków arsenu zawartych w skażonej glebie, pochodzącej z terenów zakładów przemysłowych. W trakcie realizacji pracy rozważano możliwość zastosowania metod ekstrakcyjnych oraz immobilizacyjnych. Ze względu na znaczne koszty inwestycyjne i ruchowe metodę ekstrakcyjną uznano za nieefektywną. Ponadto otrzymane ekstrakty, zawierające toksyczne związki, należałoby ponownie poddać procesowi wytrącania, bądź też usuwania metodami jonitowymi. Zdecydowanie mniej kłopotliwą i ekonomicznie uzasadnioną jest metoda stabilizacji arsenu, polegająca na wprowadzeniu do skażonych gleb odpowiednich substancji w celu przeprowadzenia arsenu w związki trudno rozpuszczalne. W badaniach jako czynnik immobilizacyjny stosowano siarczan żelaza(III) z domieszką tlenku magnezu lub tlenku wapnia. Określono optymalny stosunek reagentów zapewniający minimalny stopień wymywalności toksycznych jonów z gleby. Przy zastosowaniu odpowiedniego nadmiaru odczynników stopień związania arsenu wynosi ponad 99%. Gleby te są już w pełni bezpieczne dla środowiska naturalnego. Dodatkowo glebę po procesie immobilizacji można poddać procesowi zestalania wykorzystując ogólnodostępne środki hydrauliczne, szkło wodne lub inne.
EN
The object of this research work was to find possibilities of limiting unfavourable effects of arsenicals contained in poisoned soils, coming from sites of industrial facilities, on the environment. In the course of performing this work, possibilities of using extraction and immobilization methods were considered. Due to great capital and operating costs, the extraction method was found to be ineffective. Besides, the extracts obtained containing toxic compounds shall be subjected to another precipitation process or cleaned by ion-exchange methods. Decidedly less troublesome and economic reasonable is the arsenic stabilization method which depends on introducing suitable chemicals to poisoned soils, to convert arsenic into its sparingly soluble compounds. Iron(III) sulfate admixtured with calcium or magnesium oxide were used in this work as fixation agents. Optimum reagents ratio was determined providing minimum leaching degree of toxic ions from soils. When using a proper excess of the reagents, degree of arsenic binding reaches to over 99%. These soils are environmentally. Additionally, the soil after immobilization can be subjected to the solidification process using common hydraulic agents, water-glass or others.
PL
Przeprowadzono badania właściwości wodnych gleby antropogenicznej o niewykształconym profilu, rekultywowanej osadem ściekowym na terenie po kopalni siarki. W celu zapełnienia niecek osiadania, zastosowano odpad z flotacji siarki rodzimej, zwany wapnem poflotacyjnym. Jako źródło substancji organicznej użyto osad ściekowy z miejskiej oczyszczalni. Próbki do badań pobrano w 1998 roku z pola, na którym w 1994 roku zastosowano na poletkach doświadczalnych różne dawki osadu ściekowego (0, 100, 200, 300, 400 i 500 m³·ha⁻¹). Oceniając właściwości wodne badanej gleby, należy stwierdzić, że najkorzystniej kształtują się one tam, gdzie zastosowano średnią dawkę osadów ściekowych - 200 m³·ha⁻¹. Na poletku tym wysokiej połowej pojemności wodnej towarzyszyły bowiem niskie wilgotności silnego i całkowitego zahamowania wzrostu roślin oraz trwałego więdnięcia.
EN
Water properties of anthropogenic soil of unformed profile, recultivated with sewage sludge on a devastated area after sulphur hole exploitation, were investigated. In order to fill in the troughs the after-flotation lime was used. Sewage sludge from municipal treatment plant was a source of organic matter. In 1998 the samples for analyses were taken from the field where four years earlier the sewage sludge was introduced to soil at different rates (0, 100, 200, 300, 400, 500 m³·ha⁻¹). It was stated that the most favourable water properties occurred on the plot where the average sludge dose was used (200 m³·ha⁻¹). On this plot high value of field water capacity was accomponied with low moisture of plant growth strong inhibition, low moisture of plant growth total inhibition and low moisture of wilting point.
PL
Francuski uczony Jean Dorst, analizując przyczyny upadku dawnych cywilizacji, pisał: "Niektóre kwitnące cywilizacje umierały wskutek zakłócenia równowagi ze środowiskiem, które było im najpierw kolebką, a potem przez wieki - skarbnicą”.
PL
W pracy oceniono wpływ składu mieszaniny kompostowej, składającej się z osadów ściekowych, trawy oraz organicznej frakcji odpadów komunalnych, na efektywność procesu kompostowania oraz wpływ uzyskanych kompostów na efektywność firoremediacji gleb. W pierwszym etapie prowadzono proces kompostowania a następnie w drugiej części badań założono doświadczenia wazonowe i aplikowano dodatki glebowe oraz oceniano ich wpływ na proces rekultywacji gleby zdegradowanej. W ramach badań oceniono właściwości fizyczne i chemiczne gleb po zastosowaniu preparatów w postaci kompostu oraz bionawozu otrzymanego z przetworzenia osadów ściekowych podczas procesu wspomaganej fitoremediacji gleby silnie zdegradowanej (duża zawartość metali ciężkich). Proces kompostowania prowadzono w dwóch etapach, pierwszy etap trwał 4 tygodnie i prowadzony był w zamkniętym bioreaktorze, gdzie doprowadzany był tlen. Natomiast drugi etap obejmował tzw. dojrzewanie proces ten trwał 6 tygodni, również z dostępem do tlenu. Obie mieszanki charakteryzowały się pod koniec procesu dużą zawartością substancji odżywczych oraz niską zawartością metali ciężkich, przez co kwalifikowały się do zastosowania, w procesie rekultywacji gleby zdegradowanej. Przeprowadzone badania potwierdzają możliwość wykorzystania uzyskanych kompostów w celach nawozowych. Również granulat uzyskany z przetwarzania osadów ściekowych wykazał pozytywny wpływ na badaną glebę. Wszystkie dodatki zwiększyły przyrost uzyskanej biomasy wprowadzając do gleby brakujące substancje odżywcze.
EN
The thesis has evaluated the impact of the composition of the compost mixture containing sewage sludge, grass and organic fraction of municipal waste, on the effectiveness of the composting process as well as the influence of the obtained composts on the effectiveness of soil phytoremediation. In the first stage, the composting process was carried out and in the second stage of the research, a pot experiment was conducted and the soil supplements were gradually applied, then their influence on the process of degraded soil renourishment was evaluated. During the research, the physical and chemical properties of the soils after the use of resources such as compost and bio-fertilizer gained from the processing of sewage sludge during the process of assisted phytoremediation of highly degraded soil (high content of heavy metals) were assessed. The composting process was carried out in two stages, the first of which lasted for four weeks and was carried out in a closed bioreactor with a flow of added oxygen. The second stage, on the other hand, included so-called ripening. This process lasted for six weeks and it also included the flow of added oxygen. By the end of the process, both mixtures were characterized by high content of nutrients and low content of heavy metals which qualified them to be used in the process of renourishment of degraded soils. The conducted research confirms the possibility of using the obtained composts for fertilization. Moreover, the granulate obtained from the processing of the sewage sludge showed positive influence on the examined soil. All of the supplements increased the increment of the obtained biomass, introducing the missing nutrients into the soil.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.