Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 358

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zachowania społeczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
XX
Rozwój miasta w artykule rozumiany jest jako ciąg wzajemnie ze sobą powiązanych zmian zachodzących w różnych sferach życia mieszkańców. Interakcje między różnymi podmiotami aktywnymi na obszarze miasta są istotnym elementem warunkującym przemiany zachodzące w tej sferze. Za szczególnie doniosły uznano związek między zmianami społecznymi a codziennymi zachowaniami mieszkańców. Zachowania te są kształtowane w znacznym stopniu przez regulacje normatywne. Nadmiar tych regulacji prowadzi do procesów pacyfikacji, które wywołują reakcje kompensacyjne. Dynamika przekształceń miasta w sferze społecznej kształtowana jest w znacznej mierze przez związek procesów pacyfikacji oraz kompensacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper urban development is understood as a chain of connected changes in the different spheres of inhabitants' lives. Changes in urban areas depend on interactions between different actors. Foremost is the connection between the everyday behaviour of people and social changes. Individual behaviours are shaped by normative regulations, while excessive regulations lead to pacification and compensational reactions. Social dynamics of the changes in urban areas depend in many cases on the relationship between pacification processes and compensation. (original abstract)
EN
The strength of norms of civic cooperation are known to be important for measurable macroeconomic outcomes, such us GNP and investment growth. At the individual level, lack of civic virtue or selfishness in interpersonal relationships is often found to be negatively correlated with happiness. In this paper we provide new empirical evidence on the relationship between happiness and civic virtue using data from the Survey of Italian Households' Income and Wealth. Besides regression results confirming the positive correlation between civic behavior and happiness, we provide novel empirical evidence of a positive correlation between happiness and selfish/asocial behavior. Our findings indicate that people with extreme views, either in the civic direction or in the selfish one, are happier than the others. In addition, the two effects are of a different order of magnitude and we find that the effect on happiness of having a selfish attitude is greater than the pro-social one.(original abstract)
EN
The paper deals with cultural conditions of social capital. The main hypothesis verified by the authors is the connection between the culture of a region and certain forms of social capital. The analysis of the above connection is conducted at the social and organizational levels. Conclusions are based on empirical studies of manufacturing firms which were studied in four regions (Poznan, Łódź, Warsaw, Rzeszów) in the year 2003. (original abstract)
XX
Podsumowując poruszoną przeze mnie problematykę, chciałabym podkreślić, że współcześni aficionados mają zupełnie inne cele niż pasjonaci z czasów, kiedy corrida de toros nie była tak ostro i z wielu kierunków krytykowana. Nowe pokolenie aficionados musi stawiać czoła przesuwanym granicom obyczajowym. Stojąc na straży trwania przy tradycji, narażają się na opinię osób bezdusznych i pasjonujących się krwawym widowiskiem. Rezygnując z tradycji z kolei, sami przed sobą uchodzą za zdrajców kultury i konformistów. Hiszpania się zmienia i w perspektywie następnych kilkunastu, może kilkudziesięciu lat corrida de toros prawdopodobnie przejdzie do historii, jednak dopóki będą istnieć, będą tak silne kotwice tradycji, jak sam król Juan Carlos I, będą one trwać mimo pogarszającej się ich kondycji. (fragment tekstu)
EN
Tradition in modern societies is subject to changes and modifications. Picture of this situation is, in my present condition corrida de toros in Spain. For some, it is a spectacular fight of man and bull, wiping about art or even which is an art in itself, for others it is a barbaric act of killing a bull in front of the audience. The audience of this tradition is quite specific and defined them as aficionados - enthusiasts. True enthusiasts are able to catch the slightest bullfight tradition malpractice and do not hesitate to take immediate action. The ongoing around the corrida de toros discussion in the minds of aficionados makes it the right to practice the age-old tradition is threatened. Therefore, in the last decade, are born many associations of aficionados. Of all the countless organizations aficionados (as well as a foundation), you can even replace UFTAE - Unión de Federaciónes Taurinas de Aficionados de España, Asociación Taurina Parlamentaria (ATP), association of readers "Aplausos" or Asociación de Profesionales y Aficionados Taurinos de Utrera. (original abstract)
EN
Anchoring and overconfidence are some of the best-known biases in psychology and behavioral finance literature. While a number of studies have investigated the evidence of these biases and explored the motives and human factors that contribute to the one's susceptibility to the effects, little is known about the cultural factors behind these heuristic biases. This paper aims to fill the research gap and shows the differences in proneness to the anchoring effect and overconfidence in two samples of students from Poland and India. The purpose of the study is twofold: to analyze susceptibility to behavioral effects relative to cultural background; and to consider the subjects' cognitive abilities as a potential factor in their exposure to behavioral biases and confirm that subjects with higher cognitive skills, measured by the cognitive reflection test (CRT) display less susceptibility to the above heuristic biases.(original abstract)
6
Content available remote Practice Theory Revisited : How Flexible Meta-habit Complements Habitus
100%
EN
This article seeks to understand why it is relatively easy for today's individuals to acquire new behaviors, how the mechanism behind such acquisition developed, and how it is socially coordinated. Empirical findings reveal that new behaviors are mostly acquired unthinkingly. Hence, revisiting practice theory, I propose the concept of meta-habit to help us understand the blind and automatic acquisition of new behaviors. According to Pierre Bourdieu, habitus acquired primarily in childhood generates practices and contributes to the reproduction of the social order. Meta-habit includes disposal toward being open to situational context, toward inquisitiveness, and toward reading the external clues of behavior. Meta-habit generates practices on the basis of influences in the symbolic community: in this way practices are coordinated socially. Meta-habit is responsible for the reproduction of the social order in situations when the social space is very dynamic-this being the case of late modernity, which is a system comprising myriads of fields. (original abstract)
7
Content available remote Etiologia niedostosowania społecznego
100%
XX
Problem niedostosowania społecznego zdeterminowany jest wieloma czynnikami - zarówno natury biologicznej jak i społecznej- dlatego też trudno jest wskazać jedną i dominującą przyczynę jego zaistnienia. Na dualizm tego problemu zwraca uwagę O. Lipkowski stwierdzając: "nie jest rzeczą łatwą rozpoznanie bardzo złożonych wpływów, które ukształtowały postawę dziecka i spowodowały konflikty dziecka z normami społecznymi. Niezmierna złożoność tych czynników powoduje też wielkie zróżnicowanie objawów społecznego niedostosowania: od skrytego intryganctwa do czynnej agresji, od lenistwa szkolnego do groźnych czynów przestępczych". (fragment tekstu)
EN
Twitter is one of the most popular micro-blogging platforms where users publish their thoughts and opinions and much attention is paid to explore sentiment of these opinions. This paper focuses on the characteristic of Twitter, tweets and supervised machine-learning method for Twitter Sentiment Analysis. Discussion focuses on the following issues: access to the tweets and creating a database, the process of cleaning the database and process of tweets classification into positive and negative groups. The TSA process is presented in Python by simplified architecture. (original abstract)
XX
Kibice posiadają własne wartości i cele, świadomość odrębności i nieformalną organizację wewnętrzną. Stanowią grupę opartą na styczności bezpośredniej i osobistej, w dużym stopniu angażują się emocjonalnie i identyfikują z grupą. Fani są interesującym tematem badawczym. Ulegają przemianom, rozwijają się i przekształcają. Są to grupy niepokojące i wielobarwne, szokują i fascynują, budzą niepokój i zakłopotanie. Zapewne każdy z nas słyszał o ekscesach kibiców. Przez ich postępowanie wiele osób ucierpiało na zdrowiu i życiu, zniszczone zostało mienie prywatne i publiczne, uległo destabilizacji życie publiczne i sportowe. Jednak kibice siatkarscy są zupełnie inni, stanowią niewątpliwie fenomen kibicowania wzorowego. Powodują, że boisko przemienia się w spektakl teatralny, ale aktorami grającymi główne role stają się kibice, a nie zawodnicy. W artykule ukazano te barwne elementy kibicowania, ze szczególnym uwzględnieniem jednych z najlepszych w Europie, kibiców "Resovii" Rzeszów. Wydaje się niezwykle ważne przedstawienie złożoności problematyki konsumenta sportowego, który przeobraża się z kibica industrialnego w kibica wrażeń sportowych. Konsumenta niezwykle trudnego, z uwagi na fakt, że wśród klienteli znajdują się fani chodzący na mecze w przypadku sukcesów. Bardzo interesująca wydaje się kwestia postrzegania zmian jakie dokonują się w sferze biznesowej i sponsoringu, gdzie rynkowe reguły przysłaniają tradycyjną, fanatyczną formę kibicowania, czyniąc z kibica nabywcę usług, najlepiej w postaci karnetów na kolejny sezon siatkarski. (abstrakt oryginalny)
EN
Fans have self-worths and cells, an awareness of the separatness and an unofficial internals. They constitute the group based on the direct and personal contact, to a large extent are becoming involved emotionally and are identifying with the group. Fans are an interesting research topic. They are hatching for transformations, they are developing and are transforming. They are worrying and colourful, are shocking and fascinate, are arousing anxiety and embarrassment. Probably each of us heard about excesses of fans. Through their proceedings many persons suffered harm because of the health and the life, a personal property was destroyed and public, a public life underwent the destabilization and sports. However fans of the volleyball are completely different, constitute the phenomenon of exemplary supporting undoubtedly. They cause, that the court is changing into the stage performance, but fans, rather than competitors are becoming actors playing main parts. In the present article these colourful elements of supporting will be portrayed, with particular reference to one from best at Europe, of Resovii fans Rzeszów. It seems extremely important, introducing to the complexity of issues the sports consumer which is transforming from the industrial fan into the fan of sports impressions. Of unusually difficult consumer, due to the fact that ambulant fans are among a clientele to matches in case of successes. An issue of perceiving changes which are taking place in the business sphere and the sponsorship, seems very interesting where market rules are obscuring the traditional, fanatical form of supporting, making the buyer of services from the fan, best in the character of passes for the consecutive season of the volleyball. (original abstract)
EN
Unconditional hospitality is not only exposure to the coming of that coming, which is welcomed. It will be a hospitality that gives what she has, what has not as its own. Thus, it is hospitality as impossible. Does the impossible and is not only impossible, as an invitation to do what is impossible. Therefore, the absolute hospitality requires that I open in "chez moi" and that gives me not only abroad, but also the absolute Other, unknown, anonymous, and I give place, that lets you come, come and let have a place in the place that offers you, without asking reciprocity, not even your name. The law of unconditional hospitality commands unconditionally, without power over the visitor arrives or absolute. This form of hospitality, Derrida means of hospitality for visitors, as opposed to normative or conditional hospitality, which follows the logic of the call. Hospitality is deconstruction and deconstruction is hospitality. The pure and unconditional hospitality, hospitality itself opens, is open to the advance which is neither expected nor invited, who arrives as absolutely foreign visitor in arriving unidentifiable and unpredictable, as absolutely other. Call it the hospitality of visitation. Derrida refers to conditional hospitality such as that offered by the law, politics, sociology, etc. There is, indeed, on a hospitality and ad extra, which is narrated by an exemplary and provocative tale of favor in the way according to the Good Samaritan. The hospitality consists in welcoming the Other, strange, under the same roof, and be vulnerable at home, as Martha welcomed Jesus into his home. Meanwhile, the hospitality is set on a background aretologic and can set up a trust relationship between the guest and host. Hospitality is the output of the proper place to seek the stranger-Other accepted. (original abstract)
11
Content available remote Determinanty zachowań rekreacyjnych młodzieży w średnim wieku szkolnym
100%
XX
Aktywność ruchowa jest niezbędnym warunkiem prawidłowego rozwoju fizycznego, a po części i psychicznego dziecka. Minimalną aktywność określa się na 6 godzin zorganizowanego ruchu w tygodniu. Tyle godzin powinni ćwiczyć uczniowie na lekcjach wychowania fizycznego, a także w ramach ruchu w godzinach pozalekcyjnych. Tymczasem rodzice często nie rozumieją potrzeby ruchu swoich dzieci, ani nie potrafią organizować im różnorodnej rekreacji ruchowej. Zwracanie się matki do dziecka: nie biegaj, bo się spocisz, jest dowodem na brak zrozumienia potrzeb rozwojowych swojego dziecka. Rodzice, przymykając oczy na mało aktywny tryb życia swoich dzieci, wyrządzają im wielką krzywdę. Jak dowodzą badania, rodzice ankietowanych gimnazjalistów nie wykazują zainteresowania kwestiami sprawności ruchowej własnych dzieci, nie motywują dzieci do zdrowego ruchu, ani też sami nie przyłączają się do uprawianych form rekreacji.(fragment tekstu)
EN
The study focuses on the issue of recreational behaviour of young people attending Anna Jenke Gymnasium in Adamówka. The source material has been based on the research conducted in March 2010 and the obtained results. The author stresses that physical activity is the main determinant of keeping fit and healthy throughout the whole life. However, this goal can only be achieved if optimum conditions are created and the appropriate role model appears.(author's abstract)
EN
In the article, the author outlines the features of the formation of gender behaviour in older preschoolers and the correction of deviations. The analysis of gender-age features the disapproved behaviours to be considered when providing psychological support. The main emphasis is on the establishment of institutes and agents of gender behaviour in preschool children. (original abstract)
13
Content available remote The talent management and its usage at human resources management in enterprises
75%
EN
The article describes the nature, content, significance and benefits of talent management and its processes - the acquisition, development and retention - in the context of human resources management in the organization. It is based on a prerequisite that a well-adjusted and working system of talent management can make it possible for the organization to survive and grow in the current competitive, global business environment. The text also brings information of talent management utilization in Moravia and Silesia regions' organizations.(original abstract)
XX
Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku obserwujemy wyraźne zmiany w skłonności do zawierania małżeństw osób zamieszkałych na obszarach miejskich i wiejskich. Celem artykułu jest ukazanie, czy przekształcenia te przyczyniły się do upodobnienia tych zachowań według miejsca zamieszkania. Dodatkowo, przedstawimy kierunek i natężenie przestrzennych zmian tego procesu w latach 1990‒2009 oraz wyodrębnimy te regiony kraju, gdzie proces ten przebiegał najszybciej, a jego zmiany były podobne. (abstrakt oryginalny)
EN
Since the early 1990s clear changes have been observable in the tendency to enter into marriages of persons living in both urban and rural areas. The purpose of the article is to show whether these changes have contributed to making these behaviours grow similar according to place of residence. Additionally, the article also presents the direction and intensity of this process by voivodeships in the 1990-2009 period, and indicates the regions of Poland, where the process progressed rapidly and was characterised by similar changes. (original abstract)
EN
The main thesis of the article assumes, that honesty and effectivenes or eficacy are complementary values of political action. This claim is still valid especially in conemporary normative political theory. Meanwhile, the results of empirical research shows, that voters perceive voters both of these features, as the contradictions of political action. The author analyzes the key reasons of this contradiction and indicates the conditions of its limitations.(original abstract)
XX
Spotkanie kultur nie jest tylko i wyłącznie zjawiskiem natury społecznej. Wszystkie podmioty relacji, jaką jest spotkanie kultur, mają wobec siebie nawzajem pewne uprzednie, z reguły wartościujące, postawy odnoszące się do ich partnerów. Z reguły nie wchodzi się w relację, jaką stanowi spotkanie kultur, w sposób w jakimś stopniu nieuprzedzony i niezapośredniczony. W pewnym sensie zawsze już wcześniej wiemy, z kim i jak się mamy spotkać. Nie oznacza to oczywiście jakiegokolwiek fatalizmu. Nasze dotychczasowe nawyki i postawy mogą być zmieniane dzięki aktualnym doświadczeniom. Doświadczenia te i ich skutki stają się składnikami zarówno indywidualnej pamięci, jak i dziedzictwa grupy, do której należymy.(fragment tekstu)
EN
Moreover, the paper explores rarely realised problem of xenophilia. Xenophilia is treated as a phenomenon, opposed to xenophobia, involving uncritical fascination with some form of alienation. The author tried to distinguish different types of xenophilia. He wonders about the causes of this phenomenon as well.(original abstract)
XX
Tolerancja i nietolerancja od lat jest przedmiotem badań wielu dziedzin i dyscyplin naukowych. Jest ona różnie definiowana w literaturze. Tolerancja jako zjawisko przybiera różne formy w zależności od tego, kto jest jej adresatem. Na szczególną uwagę zasługuje problematyka nietolerancji w odniesieniu do dzieci, zwłaszcza wobec młodzieży zagrożonej niedostosowaniem lub niedostosowanej społecznie. W środowisku tym można wskazać na wiele przykładów braku tolerancji, która nie dotyczy wyznawanych poglądów, ale wynika z przynależności do określonych grup społecznych. Wymaga podkreślenia, że dużej mierze to opinia otoczenia, rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim środowiska rówieśniczego jest bardzo istotna w życiu młodych ludzi. W szczególny sposób wpływ rówieśników kształtuje poglądy, ocenę rzeczywistości i obraz samego siebie. Brak tolerancji ze strony chociażby jednego z wymienionych czynników może przyczynić się do podobnych zachowań wobec innych ludzi, ale również braku akceptacji wobec samego siebie. W artykule przedstawione zostały najczęstsze przyczyny i konsekwencje nietolerancji wobec młodzieży niedostosowanej społecznie oraz nietolerancji występującej w jej środowisku. (abstrakt oryginalny)
18
Content available remote Trends and Socio-economic Aspects of Medical Tourism Development in Poland
75%
XX
We współczesnym świecie wzrost znaczenia turystyki przejawia się na wielu płaszczyznach funkcjonowania systemu społecznego jak i ekonomicznego, tworząc silny wpływ na gospodarkę, środowisko przyrodnicze oraz jakość i styl życia człowieka. Turysta medyczny występujący w roli podmiotu podróżowania, dokonując wyboru placówki medycznej, w której chce poddać się zabiegowi/leczeniu a następnie wyjeżdżając do niej, realizuje cele o różnorodnym charakterze, np. zdrowotnym, poznawczym czy kulturalnym, zaspokajając swoje liczne potrzeby a jednocześnie, nieświadomie, kształtuje on pewne zachowania społeczności lokalnej danego obszaru turystycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The growing importance of tourism in the world manifests itself in many areas of social and economic systems strongly impacting the economy, the quality of human life, and the natural environment. Medical tourists are playing a pivotal role in shaping the tourism industry. Although their primary intention is to seek medical treatment, they often maximize destination options by pursuing other visitation objectives such as side trips to tourist attractions or attending cultural events. At the same time, the interest shown by tourists contributes to the shaping of certain behaviors within a local community in a tourist area.(original abstract)
XX
Patrząc na zmiany liczby małżeństw powtórnych w trakcie ostatnich dwóch stuleci zauważyć można w naszym kręgu kulturowo-cywilizacyjnym trzy prawidłowości. Po pierwsze, wraz ze spadkiem umieralności frakcja małżeństw powtórnych zmniejsza się w konsekwencji obniżania się liczby wdów i wdowców będących w relatywnie młodym wieku. (...) Po drugie, w okresach wojen i bezpośrednio po nich zmniejsza się udział małżeństw pierwszych obojga nowożeńców. Można powiedzieć, że jest to słabiej podkreślane "demograficzne prawo wojny", urzeczywistniające się wzrostem populacji wdów i w mniejszym stopniu wdowców. (...) Po trzecie, w drugiej połowie XX w. wzrosło znaczenie badanej zbiorowości małżeństw powtórnych. Tym razem jednak wzrost tej frakcji małżeństw związany był z upowszechnianiem się rozwodów. Głównym celem artykułu jest pokazanie, jak wyglądała ewolucja częstości małżeństw powtórnych w Polsce. (...) Celem wtórnym jest prezentacja zmian charakterystyki osób tworzących tego typu związki. Wydaje się, że z uwagi na wspomnianą trzecią prawidłowość można oczekiwać wzrostu znaczenia małżeństw powtórnych. (fragment tekstu)
EN
Marriage repetability belongs to phenomena which always have been existing among new contracted marriages. Quantities and motives of remarrying changed in different historical periods. This have been confirmed by long-term observations of demographic (the mortality level) as well as mental (the propensity for divorces) changes. The aim of the article is to present basic information on remarrying, including each next one, as well as on participating persons (age, civil status, period from last marriage, propensity for choice of partner about the same marital status) in after-war Poland. (original abstract)
XX
Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce wpływają na wzrost tempa życia społeczeństwa. Niedobór ruchu związany z trybem życia codziennego staje się coraz bardziej dotkliwy dla organizmu człowieka. Stąd coraz większe znaczenie przypisuje się uprawianiu sportu jako "lekarstwu" na choroby cywilizacyjne. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań, dotyczących sposobów spędzania wolnego czasu i zachowań sportowych, przeprowadzonych w 2010 r. w Wielkopolsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The socio-economic changes in Poland have contributed to a faster pace of life of the society. An insufficient amount of exercise due to bad life style is becoming more and more detrimental to human organism. Hence, the view of sport as remedy for the diseases of civilization is gaining significance. The aim of the article is to present the results of research held in 2010 concerning the leisure time and sports activities in Wielkopolska region. (original abstract)
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.