Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Praca zawiera rozważania dotyczące trendów konsumenckich w wysoko rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Scharakteryzowano ogólnie popularne metody podziału rynku. Analizie poddano zachowania nabywcze konsumentów-studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej i wpisanie ich we współczesne style życia. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Jako wzór przyjęto segmentację AIO, tworząc twierdzenia głównie z obszaru działania, zainteresowań oraz opinii. Z badań wynika, iż młodzi konsumenci mają zbliżone opinie dotyczące niektórych aspektów życia, także ich działania są podobne. Nieco inna sytuacja dotyczy zachowań konsumpcyjnych. Badani dopiero uczą się wydawać pieniądze i określają swoją tożsamość. Nie ma wśród nich osób zdecydowanie deklarujących wybrany styl życia. Komunikaty perswazyjne zdolnych reklamodawców, zachęcające do zakupu określonych produktów, mogą trafić na podatny grunt. Wpływ technologii i reklamy na badanych jest widoczny w ich życiu i często nieuświadomiony. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The study includes considerations concerning the consumer trends in advanced market economies. There are generally described the popular methods of market division. An analysis comprised purchasing behaviours displayed by consumers, the students of the Department of Economics (WNE) of the Koszalin University of Technology and assignment thereof in the contemporary lifestyles. The author used the method of diagnostic survey. As the model there was assumed the AIO (Activities, Interests and Opinions) segmentation, forming the statements mainly from the area of activities, interests and opinions. The surveys show that young consumers have similar opinions on some aspects of the life; also their activities are similar. Somewhat different situation concerns consumer behaviours. The individuals surveyed only learn to spend money and define their identity. There are not among them individuals definitely declaring the selected lifestyle. Persuasive messages of skilled advertisers, encouraging buying definite products, may have found fertile ground. The impact of technology and advertising on the individuals surveyed is apparent in their life and often dark. The article is of the research nature.
RU
Труд содержит рассуждения, касающиеся потребительских трендов в высокоразвитых рыночных экономиках. Дана общая характеристика популярных методов деления рынка. Анализ охватил покупательское поведение потребителей-студентов Факультета экономических наук Кошалинской политехники и определение его места в современных стилях жизни. Использовали метод диагностического зондажа. В качестве образца приняли сегментацию по действиям, интересам и мнениям (англ. AIO), формируя констатации в основном из области действий, интересов и мнений. Обследования показали, что у молодых потребителей близкие мнения о некоторых аспектах жизни, также их действия сходны. Несколько отличная ситуация касается потребительско- го поведения. Обследуемые лишь учатся тратить деньги и определяют свое тождество. Среди них нет лиц, решительно заявляющих об избранном стиле жизни. Сообщения умелых рекламодателей, преследующие собой цель уговорить потребителя, поощряющие к покупке определенных продуктов, могут попасть на плодотворную почву. Влияние технологии и рекламы на обследуемых заметно в их жизни и часто неосознанное. Статья имеет исследователь- ский характер.
PL
Celem rozważań jest wykazanie, że zastosowanie badań marketingowych oraz intensywnej komunikacji marketingowej, w której główną rolę odgrywa Internet, może przyczynić się do wykreowania właściwej strategii biznesowej na rynku turystycznym. Istotny jest również dobór kadr. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, zbadano wszystkich gości ośrodka. Stwierdzono, że wnikliwe, wyczerpujące badania gości przyczyniają się do podniesienia jakości usług. Wysoki standard wyposażenia i warunki materialne są ważne, lecz konkuruje się usługami dodatkowymi. Do praktycznych implikacji w stosunku do kadry zarządzającej zaliczyć można: zatrudnienie reagującego, kompetentnego i empatycznego personelu, wdrażanie idei nowoczesnego marketingu partnerskiego, położenie nacisku na promocję. Dla turystów najdogodniejszym źródłem informacji i rezerwacji wczasów jest Internet. Nie mniej ważne jest uświadomienie sobie przez nich, że wczasy organizowane są dla ściśle określonych segmentów, np. wczasy rodzinne dla osób o średnich dochodach. Oprócz tego respondenci, przez swoje preferencje, mogą mieć wpływ na kształtowanie produktu usługowego. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to demonstrate that application of marketing research and an intense marketing communication, where the main role is played by the Internet, may contribute to creating the relevant business strategy in the tourist market. Important is also the personnel selection. In her study, the author used the method of diagnostic survey, surveyed all guests of the centre. She stated that thorough, exhaustive surveys of guests contribute to raising the quality of services. A high standard of equipment and material conditions are important, though additional services ensure competitive advantage. The practical implications in respect of the managerial staff include: hiring a responsive, competent and empathic personnel, implementation of the idea of modern partner marketing, emphasis put on promotion. For tourists, the most convenient source of information and holidays booking is the Internet. No less important is to realise by them that holidays are organised for strictly definite segments, e.g. family holidays for people with average incomes. Besides, respondents, due to their preferences, may affect formation of the service product. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – доказать, что применение маркетинговых исследований и интенсивной маркетинговой коммуникации, в которой главную ролиграет интернет, может способствовать формированию надлежащей бизнесстратегии на туристическом рынке. Существенным является также подбор кадров. В работе использовали метод диагностического зондажа, обследовали всех гостей курорта. Констатировали, что дотошные исчерпывающие обследования гостей способствуют повышению качества услуг. Высокий стандарт оборудования и материальные условия важны, но конкурируют дополнитель- ными услугами. К числу практических импликаций по отношению к управляющему персоналу можно отнести трудоустройство отзывчивого, компетентного и эмпатического персонала, внедрение идеи современного партнерского маркетинга, упор на продвижение. Для туристов самым удобным источником информации и бронировки отдыха является интернет. Не менее важно осознание ими, что отдых организуется для четко определенных сегментов, например, семейный отдых для лиц со средними доходами. Кроме того, респонденты по своим предпочтениям могут оказывать влияние на формирование продукта услуг. Статья имеет исследовательский характер.
3
Content available Purchase Behaviours of Generation Y
100%
EN
The purpose of this article is to verify the hypothesis related to the possibility to meet the needs of young consumers who are both capricious and unreliable in their purchase choices. This article concerns the values by which Generation Y are driven, as well as their life purposes, consumption-related behaviours, factors that have an impact on their choice of product, and differences between traditional purchases and ones made over the Internet. The sense of involvement in purchase, planning and satisfaction from the purchase were all analysed in this paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.