Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  renaturalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Aktualnie zachodzące w rolnictwie procesy restrukturyzacyjne potęgują dynamikę przemian w zakresie struktury użytków rolnych w śródleśnych enklawach rolniczych położonych na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Brak możliwości efektywnego gospodarowania zdecydował o wyłączaniu pól z użytkowania. Mając na uwadze gospodarowanie w obszarze chronionym jest to zjawisko pozytywne, bowiem nawet tak krótki okres ekspansji rolniczej zaznaczył się uproszczeniem struktury i obniżeniem bioróżnorodności w krajobrazie. Przemiany gospodarcze zaznaczyły się również w gospodarce stawowej, która zawsze była dla miejscowej ludności jedną ze składowych form gospodarowania. Wyłączanie z użytkowania zarówno pól uprawnych jak również stawów hodowlanych powoduje ekspansję naturalnej roślinności podnosząc tym samym stopień naturalności krajobrazu. Przełom XX i XXI w. zaznaczył się w tym terenie korzystnymi zmianami w środowisku przyrodniczym. Mając na uwadze atrakcyjność przyrodniczą szansą rozwoju obszaru jest rozwój agroturystyki i turystyki krótkoterminowej. Rozwój tych usług może być istotnym elementem tworzenia alternatywnych źródeł dochodu dla społeczności wiejskiej tego terenu. Rejestracja gospodarstw agroturystycznych, ilościowy wzrost dacz i domków letniskowych w enklawach osadniczych parku krajobrazowego są odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie i zainteresowanie taką formą spędzania wolnego czasu. Z gospodarstw agroturystycznych korzystają głównie mieszkańcy dużych aglomeracji, natomiast w budowę domów letniskowych inwestuje ludność pobliskich miast np. Stalowej Woli, Lublina, jak również samego Janowa Lubelskiego.
EN
Currently ongoing processes of restructuring the agriculture intensify the dynamics of agricultural crop structure changes among forests of the Lasy Janowskie landscape park. The lack of possibilities for effective farming forced farmers to exclude many fields from use. This may be a positive phenomenon when considering farming on protected grounds. Even a short period of farming expansion has an effect on the impoverishment of landscape biodiversity. The economic transformation has also affected water body management, which has always been an important part of the local economy. Excluding fields and bodies of water from use leads to expansion of natural vegetation and therefore to growth of natural landscapes. At the turn of the 20th century many positive changes occurred in the local natural environment. Considering the attractiveness of the local area, a chance of its development is to focus on agritourism and short term tourism. Development of those services may be an important part of alternative income for the local rural community. In response to the growing demand for this kind of vacancies there has already been a noticeable growth in summer houses and cottage numbers and the registration of agrotourist properties constantly becomes more and more common. The inhabitants of large cities are mainly customers of agritourist accommodations while people from local cities such as Stalowa Wola, Lublin or Janów Lubelski invest in agritourism.
4
Content available Renaturalizacja górnoreglowych polan gorczańskich
88%
EN
Glades are an important element in the landscape of the Gorce Mts. (southern Poland). The cessation of use of the glades triggered the spontaneous process of landscape development − renaturalization, leading to their gradual overgrowing. The paper presents the results of research on the renaturalization of 46 glades situated in the upper montane belt in the Gorce Mts.
PL
Torfowiska są jednymi z najbardziej interesujących ekosystemów na granicy lądu i wody. W zależności od reżimu wodnego, można wyróżnić torfowiska wysokie i niskie, jak również mieszane (przejściowe). Torfowiska zajmują około 3% powierzchni Polski; wśród nich najmniej liczne są torfowiska wysokie. Torfowiska wysokie są uformowane na nieprzepuszczalnym podłożu, są zasilane wyłącznie wodą opadową i przez to ubogie w pierwiastki biogenne. Tereny podmokłe są niezwykle ważne w globalnym obiegu węgla, gdyż stanowią miejsce depozycji węgla, szczególnie obszary położone na północnej półkuli. Tereny podmokłe stanowią rezerwuar wody słodkiej i miejsce występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi fascynującego tematu torfowisk, ich znaczenia w przyrodzie Polski, a także głównych zagrożeń dla ich istnienia oraz metod renaturalizacji, czyli przywracania kondycji terenom podmokłym zagrożonym antropopresją.
EN
Depending on water regime and biogens availability, they can be divided on bogs and fens. Mires comprise about 3% of Poland territory and ombrothropic bogs, formed on drain-less areas and characterized by low biogens supply are substantial minority. Peatlands are vital carbon sink in its global cycling, especially on northern Hemisphere. They state water reservoir and are place of being many rare species of plants and animals. The aim of paper was to present fascinating word of peatlands in Poland and main threats for their existence, as well as state of art of renaturalization methods, that is efforts of restoring wetlands subjected to anthropopression.
9
Content available Cmentarzysko okrętów cennym obiektem przyrodniczym
75%
PL
Największe w Ameryce, a chyba i na świecie cmentarzysko starych okrętów wojennych znajduje się w Mallows Bay na Potomaku, zaledwie 30 mil na południe od stolicy kraju, Waszyngtonu. Choć nad każdym z tych statków dumnie powiewała niegdyś amerykańska bandera, po wojnie stały się niepotrzebnym balastem. Zgromadzone w tej zatoce szczątki okrętów przez lata postrzegano jedynie jako szpetne utrudnienie w żegludze. Dziś to wyjątkowa ostoja dzikiej przyrody, siedlisko wielu gatunków rzadkich zwierząt. Spotkać tu można również amerykańskiego orła. Tego samego, który widnieje w amerykańskim godle.
EN
After the WWI, the US navy had several hundreds of redundant transport ships, mainly wooden hulk steamers. In 1925 they were transferred to Mallows Bay on Potomac River, 30 miles south of Washington, DC, and ordered to be burned down. Some unburned remains of the hulks have been disfiguring the bay since. After several decades and numerous attempts to clean the affected portion of the river, it was found out, that the post-military relics do not obstruct the navigation as it was stated, and moreover they became a part of environment. Today the hulks form dozens of strange shaped islands, covered with plants, which serve as a sanctuary for birds. The colonies of cranes and several nests of American bald eagle have been noted.
PL
Przez wiele dziesiątków lat niszczona była sieć hydrologiczna Polski. Żywe ekosystemy wodne zamieniano na rynny do odprowadzania wód powierzchniowych, w których nie pozostawiono minimum warunków dla życia i bioróżnorodności biologicznej. Prześcigano się w technice upraszczania systemów wód płynących. Działalność ta doprowadziła do zwiększenia procesów degradujących i niemal całkowitego samooczyszczania wód. Rzadko kto rzeki i strumienie kojarzył ze środowiskiem życia. Zniszczenia objęły większość naszych cieków nizinnych i znaczny procent odcinków rzek górskich. W latach 80-tych ubiegłego stulecia nastąpił zwrot w mentalności techników z zakresu melioracji i regulacji rzek. Rozpoczął się proces naprawiania zniszczonych mechanizmów ekologicznych wód płynących. Proces ten określa się mianem renaturalizacji, odtwarzania naturalnego charakteru rzek, strumieni wraz z odbudową ważniejszych ekosystemów dolin. Proces ten jest zjawiskiem postępującym. Znamy już, nie tylko projekty takich zabiegów, ale również wykonane prace z zakresu renaturalizacji koryt i dolin rzecznych. Fitomelioracja - zajmuje się poprawą warunków siedliskowych w określonych ekosystemach. Dotyczy ona poprawy warunków wilgotnościowych gleb, warunków edaficznych, przeprowadzanych przy pomocy określonych gatunków roślin naczyniowych. Jest to pojęcie znacznie wcześniejsze od renaturalizacji, która pojawia się dopiero w końcu XX wieku. Proces renaturalizacji, jak i fitomelioracji możemy sprowadzić do zabiegów określanych mianem rewitalizacji - przywracania życia na obszarach zniszczonych lub zdegradowanych.
EN
The hydrological network of Poland has been destroyed for years. Living water ecosystems have been tumed to gutters for draining surface waters which did not secure even minimum conditions for preserving life and biodiversity. Efforts were made to make the technique of flowing water systems simpler and simpler. Such course of action lead to an intensification of degrading processes and nearly complete eutrophication of waters. Rivers and streams were seldom recognized as living environments. Destruction considers majority of our Iow-land courses and a significant percentage of mountain rivers sections. During the 80's of the last century, there was a tum in the mentality of engineers dealing with melioration and regulation of rivers. A process was initiated to repair the destructed ecological mechanisms of flowing waters. This process is described as renaturalization, reconstructing the natural character of rivers, streams along with rebuilding some important ecosystems of river valleys. This process is ongoing. We not only know the projects of such efforts, but there are some works already performed concerning renaturalization of river-beds and valleys. Phytomelioration deals with improving the habitat conditions in specific ecosystems. It allows improving soil moisture and edafic conditions using certain species of vascular plants. Phytomelioration is a much earlier term than renaturalization which appeared only at the end of 20th century. Both processes of renaturalization and phytomelioration may be described as revitalization measures i.e. recovering life in destroyed and degraded areas.
PL
Obiektem badań było torfowisko "Broduszurki", położone na Pogórzu Dynowskim, reprezentujące typ torfowiska wysokiego, przejściowego i niskiego. W latach 50. XX w. zmeliorowano je i od tamtej pory przez wiele lat użytkowano łąkowo i eksploatowano torf. W latach 1978-1979 szata roślinna wskazywała na znaczne przesuszenie torfowiska. Inwentaryzacja roślinności dokonana w tamtym okresie była punktem wyjścia do badań przeprowadzonych w latach 1996-1997, w celu ustalenia kierunków zmian, jakie zaszły w zbiorowiskach po zaniechaniu konserwacji urządzeń melioracyjnych i eksploatacji torfu oraz rezygnacji z użytkowania rolniczego. Torfowisko podlega renaturalizacji. W stosunku do stanu sprzed 20 lat, w dołach potorfowych znacznie zmniejszyła się powierzchnia lustra wody. Następuje ekspansja mszarnych zespołów wysokotorfowiskowych: Sphagnetum magellanici i Eriophoro-Sphagnetum recurvii. Na nieużytkowanych łąkach rozprzestrzenia się zespół Salici-Franguletum. Zwiększenie uwilgotnienia siedlisk spowodowało ekspansję zespołu Vaccinio uliginosi-Pinetum na tereny zajęte wcześniej przez zespół Calluno-Vaccinietum i Pino-Quercetum.
EN
The object of the study was the "Broduszurki" peatland situated on Dynów Plateau and representing raised bog and lowland bog types. In the fifties the peatland was drained and from that time utilized as meadow and peat excavation for many years. In 1978-1979 the vegetation cover indicated remarkable desiccation of the peatland. Plant inventory which took place in this time was a starting point to the study carried out in 1996-1997 in order to establish directions of changes, which occurred in plants communities after the maintenance of reclamation equipment, peat-digging and crop cultivation had been abandoned. The peatland has been renaturalised. In comparison with the state 20 years ago the water surface in peat pits has decreased. Consequently, the expansion of Sphagnetum magellanici and Eriophoro-Sphagnetum recurvii is observed. Uncultivated meadows become overgrown by Salici-Franguletum. Increased moistening of habitats results in the expansion of Vaccinio uliginosi-Pinetum on areas formerly occupied by Calluno-Vaccinietum and Pino-Quercetum.
PL
Spożycie naturalne to jedna z form zaspokajania potrzeb żywnościowych w gospodarstwach domo- i wych zlokalizowanych na wsiach. Na podstawie badań przeprowadzonych w 1999 roku w 200 gospodarstwach domowych w województwie kujawsko-pomorskim wykazano, że skala samozaopatrzenia jest wysoka. Znaczna część gospodarstw domowych (57,0-83,0%) deklaruje spożycie naturalne takich grup żywności, jak: mleko, drób, , jaja, ziemniaki, owoce, warzywa, mięso, przy czym pierwsze cztery wymienione grupy produktów zaspokajają potrzeby żywieniowe tych gospodarstw niemal w całości.
EN
Natural consumption means this part offood, which household farm obtain in result of own production.This one is the one from forms ofsatisfying of food-needs in householdfarms situated on villages. On base ofresearches (which was conducted in 200 household farms in province kujawsko-pomorskie in 1999) showed that scale of natural consumption is high. Considerable part of household farms (57,0-83,0%) declares natural consumption of such groups of food, how: milk, poultry, eggs, potatoes, fruits, vegetables, meat. The first four groups of products satisfy nutritional needs these of farms almost in wholes.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.