Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dziennikarze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Informacje dotyczące niemieckich działań przeciwko Żydom podejmowanych podczas II wojny światowej były zbierane i wysyłane przez Polskę Podziemną do polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie. Informacje te rozpowszechniano w różnych kierunkach, w tym do reprezentantów polskich Żydów zasiadających w Polskiej Radzie Narodowej. Autor poniższego artykuł bada rolę, jaką odegrali na Zachodzie wybrani reprezentanci polskich Żydów i dziennikarze, którzy przekazywali wieści o Holokauście. Została poruszona również kwestia trudności, jakie napotykali, rozpowszechniając w Wielkiej Brytanii i USA informacje o niemieckich zbrodniach przeciwko Żydom.
PL
W artykule zdefiniowano pojęcie „dziennikarski blog odmedialny”, a następnie podjęto próbę opisania tego zjawiska w radiowej przestrzeni internetowej. Wskazano także potencjał wykorzystywania odmedialnych blogów dziennikarskich i oceniono ich rzeczywistą eksploatację. Zweryfi kowano także tezę mówiącą o tym, że dziennikarskie blogi odmedialne mogłyby być użyteczne dla nadawców, pod warunkiem spełnienia kryteriów odnoszących się do specyfi ki tych blogów (np. ulokowania ich w przestrzeni internetowej mediów, sposobu prowadzenia, aktualizacji, interaktywności, spójności wizualnej i treściowej, ekspozycji dziennikarzy-blogerów i reprezentowanych przez nich audycji). Analizę przeprowadzono na podstawie 54 rozgłośni z całego kraju występujących w badaniach Radio Track.
EN
This paper described the concept of "journalistic medial blog" and then attempted to describe this phenomenon in the radio web space. It also identifi ed the potential of using journalistic medial blogs and rated their actual usability. The article also verifi ed the thesis saying that journalistic medial blogs could be useful for broadcasters under fulfi lling specifi c conditions driven by these blogs (eg. like locating them in the web space of the media, maintaining or upgrading the interactivity and visual coherence between blogs and media, exposing journalists and their programmes in these blogs). The conducted analysis was based on 54 radio stations from all over the country, occurring in Radio Track research.
XX
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i opis zmian, jakie zaszły w zawodzie dziennikarza w trakcie pandemii COVID-19. Metody badań: badania ilościowe przeprowadzone na próbie 316 dziennikarzy mediów funkcjonujących w Polsce, zaprojektowane i zrealizowane pod kierownictwem naukowym autora artykułu przy udziale ekspertów reprezentujących Polską Agencję Prasową oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wyniki i wnioski: pandemia spowodowała istotne zmiany w branży dziennikarskiej. Najważniejsze z nich dotyczyły budowy i utrzymywania przez dziennikarzy relacji z grupami docelowymi, stosowanych przez nich narzędzi oraz ich zaangażowania w nowe formaty dziennikarskie. Przestawienie się dziennikarzy na pozyskiwanie informacji z wykorzystaniem narzędzi online odbyło się bez większych problemów. Oryginalność i wartość poznawcza: praca ma charakter badawczy, zawiera szereg wniosków i analiz z przeprowadzonych badań ilościowych. Mogą być one wykorzystane w ocenie sytuacji związanej z pandemią COVID-19, a także do planowania kolejnych badań, szczególnie w obszarach wymagających szerokiej eksploracji.
EN
The purpose of this article is to identify and describe the changes that have occurred in the journalistic profession during the COVID-19 pandemic. Research methods: quantitative research conducted on a sample of 316 media journalists operating in Poland, designed and carried out under scientific supervision of the author of this article with the participation of experts representing the Polish Press Agency and the Institute for Information Society Development. Results and conclusions: the pandemic has caused significant changes in the journalism industry. The most important of them concerned the building and maintenance of relations with target groups by journalists, the tools they use and their involvement in new journalistic formats. The journalists' switch to obtaining information using online tools took place without any major problems. Cognitive value: the work is of a research nature, it contains a number of conclusions and analyses from the quantitative research carried out. They can be used in assessing the situation related to the COVID-19 pandemic, as well as for planning further research, especially in areas requiring extensive exploration.
17
63%
EN
Background: Traumatic stress symptoms in journalists are well known but chronic occupational stress in this professional group is still to be elucidated. This study aimed at answering the following questions: (1) which of psychosocial risks (PRs) are most frequently reported as stressogenic in journalists, (2) are there any differences in exposure to PRs and their stressfulness between journalists and other professional groups, (3) what relationships occur between PR categories of stressfulness and their consequences for employees' functioning in the job, and (4) what is the risk of negative consequences of stress (health deterioration and worse job performance). Materials and Methods: The Psychosocial Risk Scale was used to investigate general and specific PRs at work and the stressfulness of particular PRs. A group of 211 journalists working in Polish newspapers, radio and TV editorial offices participated in the study. Results: The journalists experienced occupational stress at an average level, but at significantly lower than other professional groups. The study revealed the risk of health self-assessment deterioration, depending on specific risks (OR = 1.849, 95% CI: 1.068-3.203), risk of work organization dissatisfaction due to the impact of stress arising from the contextual job characteristics (OR = 1.942, 95% CI: 1.125-3.352) and dissatisfaction with relationships with coworkers due to the stressfulness of pathologies occurring in the workplace (OR = 2.012, 95% CI: 1.184-3.419). Conclusions: The study results evidence that occupational stress experienced by journalists determine the risk of health self-assessment, satisfaction with work organization and interpersonal relationships. The presented outcomes indicate that regardless of the experienced stress level it is necessary to assess the psychosocial risk because even an average level of stressfulness could be associated with the risk of adverse consequences for employees in terms of their job performance. Med Pr 2014;65(1):85–97
PL
Wstęp: Dziennikarstwo zostało dobrze poznane pod kątem objawów stresu traumatycznego występujących u osób pracujących w zawodzie, jednak niewiele wiadomo o chronicznym stresie zawodowym w tej grupie. Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na deficyt danych dotyczących ryzyka psychospołecznego u dziennikarzy. Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytania: które zagrożenia psychospołeczne (ZP) są wskazywane najczęściej jako stresogenne w zawodzie dziennikarza, czy istnieją różnice w zakresie narażenia na ZP i ich stresogenność między dziennikarzami a innymi grupami zawodowymi, jakie są związki między stresogennością ZP a ich skutkami oraz jakie jest ryzyko ujawnienia się negatywnych skutków (gorszego funkcjonowania zawodowego i stanu zdrowia) w wyniku doświadczania stresu. Materiał i metody: W badaniach wykorzystano Skalę Ryzyka Psychospołecznego przeznaczoną do badania występowania ogólnych i specyficznych stresorów zawodowych oraz poziomu ich stresogenności. Analiza objęła 211 dziennikarzy z polskich redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych. Wyniki: Dziennikarze doświadczają stresu zawodowego na poziomie przeciętnym, ale istotnie niższym niż inne grupy zawodowe. Stwierdzono ryzyko niższej samooceny stanu zdrowia w zależności od stresogenności specyficznych zagrożeń zawodowych (OR = 1,849, 95% CI: 1,068-3,203), ryzyko niezadowolenia z organizacji pracy na skutek stresu wynikającego z kontekstu pracy (OR = 1,942, 95% CI: 1,125-3,352) oraz mniejszego zadowolenia z relacji ze współpracownikami w wyniku stresu powodowanego patologiami w relacjach (OR = 2,012, 95% CI: 1,184-3,419). Wnioski: Wśród dziennikarzy doświadczanie stresu stanowi ryzyko dla zdrowia, wpływa na zadowolenie z organizacji pracy i relacje ze współpracownikami. Bez względu na poziom stresu w danej grupie pracowników, należy szacować ryzyko psychospołeczne, ponieważ nawet przeciętny poziom stresu może wiązać się z ryzykiem wystąpienia konsekwencji w różnych obszarach funkcjonowania. Med. Pr. 2014;65(1):85–97
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.