Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Nauczanie hybrydowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Przedmiotem artykułu jest problematyka funkcjonowania i rozwoju zdalnego nauczania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w latach 2011-2018. Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia we wspomaganiu tradycyjnych form nauczania. Szczegółowo omówiono proces transformacji zdalnego nauczania realizowanego na Politechnice Częstochowskiej. Omówiono procedurę przygotowania i prowadzenia kursów e-learningowych, koncentrując się na elementach niezbędnych przy tworzeniu i implementacji materiałów dydaktycznych. W analizowanym okresie zaprezentowano dynamikę zmian i wzrost zainteresowania tą formą nauczania. Scharakteryzowano czynniki wpływające na jakość zdalnego systemu nauczania. Ponadto zwrócono uwagę na zwiększenie znaczenia e-learningu w kontekście rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych. Na zakończenie opisano wyzwania oraz możliwości dalszego rozwoju e-learningu na uczelni.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject matter of the article are the issues connected with functioning and development of distance learning at the Management Faculty of Czestochowa University of Technology in the years 2011-2018. The author presents in it experiences in the scope of traditional teaching methods support and characterizes factors that influence the quality of the system. The process of transformation of remote teaching carried out at the Częstochowa University of Technology has been discussed. The procedure of preparation and implementation of e-learning courses has been presented, focusing on the elements necessary to create and implement didactic materials. Over the analyzed period, the dynamics of change and the increase in interest in this form of teaching have been characterized. Moreover, attention has been drawn in it to the growing importance of e-learning in the context of open educational resources development. The conclusion includes an outline of challenges and development possibilities of distance learning.(original abstract)
2
Content available remote Cywilno-wojskowe kształcenie międzykulturowe w formie blended learningu
75%
XX
Artykuł stanowi studium przypadku realizacji zajęć o tematyce międzykulturowej w formie blended learningu. Autorzy, podkreślając rangę kształcenia międzykulturowego we współczesnym świecie, stwierdzają, że kluczowymi warunkami efektywnego zastosowania wspomnianej formy nauczania są umiejętnie przygotowane wirtualne materiały dydaktyczne w postaci modułów nauczania, a także adekwatne zestawienie zasobów oraz narzędzi komunikacji synchronicznej i asynchronicznej. Wykorzystywane przez e-nauczycieli narzędzia typu open source umożliwiają opracowanie ćwiczeń angażujących uwagę kursantów i uatrakcyjnienie zajęć, a także ułatwiają nadzór nad przebiegiem procesu uczenia się. Na etapie projektowania wirtualnych zasobów niezwykle istotne jest twórcze podejście, a także gruntowna analiza i przemyślana kompozycja treści dydaktycznych. Przedstawione rozwiązania są rezultatem ponadtrzyletniej współpracy autorów nad rozwijaniem innowacji w zakresie kształcenia międzykulturowego w Akademii Obrony Narodowej. Podstawę realizacji wszelkich działań stanowiły rozwiązania oraz wytyczne promowane przez amerykańską Inicjatywę Advanced Distributed Learning. Wnioski końcowe zawierają refleksje dotyczące prakseologicznego podejścia do problematyki wykorzystania blended learningu w środowisku cywilno-wojskowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a case study on the implementation of blended learning in cross-cultural education and training. With a special highlight to the importance of intercultural education, the authors state that the key conditions for the effective use of this form of teaching are well-prepared virtual didactic materials, such as teaching modules, and an appropriate combination of resources and tools for synchronous and asynchronous communication. Open source tools allow teachers to create engaging and attractive activities. Moreover, they can be used in learning progress control. Regarding the stage of virtual materials design, a crucial role play careful analysis and composition of the course content. The presented instructional solutions reveal the effects of over a three-year authors' co-operation in creating learning resources for the purpose of cross-cultural training led at the National Defense University in Warsaw. The basis for implementation of all activities were solutions and guidelines recommended by Advanced Distributed Learning Initiative, an institution which is more recognized in military than civilian environments. Final conclusions include reflections on the praxeological approach to the issue of the use of blended learning in civil-military contexts.(original abstract)
XX
Pojęcie blended-learning zapożyczone zostało z języka angielskiego i oznacza nauczanie mieszane, to jest zajęcia stacjonarne wsparte kursem e-learningowym. Guru światowego e-learningu - E. Masie definiuje tę formę szkoleń jako "wykorzystanie technologii do zarządzania, projektowania i tworzenia, dostarczania, wyboru, wspierania i poszerzania każdego rodzaju nauczania". Wynika stąd jasno, że e-learning dotyczy tych wszelkich form pozyskiwania i przekazywania wiedzy, kompetencji i umiejętności, które wykorzystują technologię. Platformy e-learningowe wykorzystywane są dziś w jednym z dwóch zastosowań: • Do przeprowadzania szkoleń całkowicie elektronicznych, prowadzonych od początku do końca na platformie, • Do wspierania procesu nauczania prowadzonego w sposób stacjonarny. Sposób i intensywność wykorzystania e-learningu zależy od wielu czynników, wśród których wymienić można: liczba osób szkolonych, budżet, tematyka kursów oraz cele i potrzeby organizacji. W nauczaniu studentów skuteczniejszą metodą okazuje się jednak blended-learning. (fragment tekstu)
XX
W obecnym stadium rozwoju e-edukacji w SGH najistotniejszym projektem jest Program Powszechnego Uzupełniania Studiów Zaocznych (PPUSZ). Pierwsze zajęcia w ramach tego programu zostały uruchomione na początku roku akademickiego 2004/2005. Program ten zakłada, iż studia zostaną wzbogacone zajęciami realizowanymi przez internet w łącznym wymiarze ponad 2200 godzin, z czego student na danym kierunku zrealizuje ponad 1500 godzin1. Projekt zakłada programowe i godzinowe zrównanie toku kształcenia na studiach zaocznych z prowadzonym na studiach dziennych. Składa się on z trzech elementów: uzupełniania przedmiotów podstawowych, uzupełniania przedmiotów kierunkowych oraz budowy pełnych przedmiotów prowadzonych przez internet. (abstrakt oryginalny)
5
75%
XX
W artykule zaprezentowano autorską - opartą na zjawisku hybrydowości - referencyjną procedurę doboru antycypacyjnych (foresightowych) metod badawczych. Hybrydowość powinna ułatwić zrozumienie procesu projektowania programów dotyczących procesu zarządzania przyszłością (krajów, regionów, przedsiębiorstw, branż, społeczeństw etc.) przez jego głównych wykonawców. W opinii autora przedstawione w artykule koncepcje będą mogły być wykorzystane przez osoby zarządzające programami foresight, usprawniając proces organizacyjny całego programu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the author's reference procedure for the construction of an anticipatory hybrid system. The developed methodology of design foresight of the hybrid system is based on theoretical considerations concerning: the specificity of foresight studies; ordering the typology and classification of research methods foresight; a significant expansion of the number of applicable research methods. This methodology takes into account the proposals emphasize foresight studies selected contexts: technological, cognitive and social.(original abstract)
6
75%
XX
Migranci stanowią pewną część rynku szkoleń. Są grupą docelową zarówno dla państwowych programów wspierających (takich jak np. projekt Pathways to Work ) jak i programów komercyjnych. Według niektórych badań jest to grupa, która jest gotowa podjąć szkolenia. To oznacza, że imigranci, zwłaszcza młodzi, mogą stać się istotnym segmentem dla wszystkich instytucji, które oferują szkolenia i kursy. Artykuł przedsta- wia proces decyzyjnego przy podejmowaniu szkoleń przez imigrantów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na blended learning. Zaprezentowano istotne cechy szkoleń, które sprawiają, że stają się one atrakcyjne dla imigrantów (abstrakt oryginalny)
EN
Migrants constitute some part of training mar ket. They are a target group for both state supported programmes (such as Pathways to Work project) and commercial programmes. According to some research they are a group that is willing to take some trainings. It indicates that migrants, especially young migrants may become a considerable segment for all institutions which offer trainings and courses. In this context knowing the behavior of migrants seems to be a proper starting point for targeting this group. The objective of the paper is presenting the decision process for taking trainings by migrants, with special attention paid to blended learning. The paper uses the traditional approach of 5 stages buying process for explaining the migrants‟ trainings choices (original abstract)
XX
W pierwszej części opracowania1 omówione zostały najważniejsze aspekty platformy edukacyjnej OLAT, zdobywającej coraz większą popularność w wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce. W prezentowanej części drugiej przedstawiono tę platformę z perspektywy trzech użytkowników: administratora, nauczyciela i studenta, w kontekście konkretnego kursu algorytmiki. Obie części opracowania powstały na bazie prac dostępnych w internecie oraz własnych doświadczeń zdobytych podczas korzystania z tej platformy. (abstrakt oryginalny)
8
Content available remote Implementation of E-Learning in Terms of Education and its Potential Risks
75%
EN
Project implementation and its risk considering, as well as an appropriate response to risk is the part of any complex activity. Project management of implementation of e-learning in terms of education requires a methodical approach. It includes the definition of e-learning basic concepts, evidence of its effectiveness, development of faculty requirements for implementation, as well as possible risks during implementation. Blended e-learning is preferred form in terms of conditions of Faculty of Business Economics. It is a modern form of individual students training which properly combine the attendance form to e-lea rning form of study. (original abstract)
XX
W artykule opisano wdrożenie systemu e-leraningowego LAMS na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz realizację drugiego etapu projektu LAMS WZiEU. Zwrócono uwagę na merytoryczne, metodologiczne oraz techniczne aspekty projektowania i tworzenia kursów e-learningowych oraz blended learningowych. Scharakteryzowano dobór technik oraz narzędzi wykorzystywanych do tworzenia kursów elektronicznych. Przedstawiono nowe kierunki rozwoju platformy LAMS zakładające wykorzystanie nauczania synchronicznego oraz integrację platformy LAMS z systemem Moodle(abstrakt autora)
EN
The end of second stage of LAMS WZiEU Project is planned for February 2009. To estimate second stage of LAMS WZiEU Project there will be used factors, which determine its basis in the principal way. These are factors specifying costs incurred by WZiEU and educational factors specifying the didactic quality of running blended learning and e-learning courses. Taking into consideration the fact that there are more academic teachers interested in using LAMS system during classes, LAMS WZiEU team is preparing to formulate foundations for next stages of LAMS WZiEU Project. The third stage will assume applying integrated Moodle-LAMS platform and taking the action to make e-learning be treated as prospective direction of didactic evolution at WZiEU.(author's abstract)
EN
The goal of this article is to present lecturers approach towards e-learning as well as to determine the scale of their use of e-learning as a complement to traditional forms of classes. Inference is based on the survey conducted in one of the Polish economic universities. The basis of the research are the in-depth literature studies. (fragment of text)
XX
W pracy przedstawiono analizę wyników badań numerycznych MES poprzez zastosowanie sztucznej sieci MLP. Zaprojektowanie modelu oraz badanie procesu pękania elementu maszynowego wykonano w oprogramowaniu ABAQUS. Model Sztucznej sieci neuronowej został stworzony w aplikacji STATISICA. Analizy umożliwiły określenie wpływu parametrów modelu na występowanie pęknięć. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the FEM - ANN analysis. Design and cracking tests of the model was performed in the ABAQUS software . Artificial neural network model was created in STATISTICA application. The analysis made it possible to provide information on the impact of the parameters on the occurrence of cracks.(original abstract)
12
75%
XX
Celem artykułu jest sprezentowanie i sprecyzowanie pojęcia nauczania hybrydowego na poziomie akademickim oraz przedstawienie systemu nauczania hybrydowego jako wsparcia procesów dydaktycznych w obrębie kształcenia z przedmiotów ekonomicznych. W artykule wykorzystano metody analizy literatury przedmiotu, analizy dokumentów i metodę projektową, która została zastosowana do opracowania założeń systemu nauczania hybrydowego, przeznaczonego do kształcenia z przedmiotów ekonomicznych na poziomie akademickim.(fragment tekstu)
EN
The publication covers the issues using the blended learning solutions in planning, implementation and evaluation processes of economic subjects at universities. The study provides basic definitions of terms related to blended learning, as well as describes the methodological and technical solutions, and pointed out the possible directions of development of this knowledge field. The study contains the characteristics of blended learning system, basic theoretical assumptions and indications of application solutions. The study was based on literature analysis, document analysis and project method of formulating blended learning system backgrounds dedicated for economic teaching processes.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza i ocena prowadzonych w Polsce przedsięwzięć, które realizowane są w ramach obowiązującej Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i Prawa zamówień publicznych. Akcent położony został na te tryby zamówień publicznych, które stosowane są na ogół w poszukiwaniu źródeł finansowania publicznych przedsięwzięć, poza środkami pomocowymi UE, w sektorze prywatnym. Przeanalizowane zostały modele finansowania hybrydowego, w zależności od stopnia przeniesienia ryzyka do sektora prywatnego, mające zaspokoić potrzeby sektora publicznego. Przeprowadzona dla lat 2007-2013 analiza wskazuje na ciągle jeszcze niewielki stopień wykorzystania omawianej formy współpracy w porównaniu ze "starymi" krajami członkowskimi UE.(abstrakt oryginalny)
EN
Public sector institutions unlike enterprises often act in conditions which do not fulfil market rules. In many European Union countries public entities transfer some part of their activities which should be realised under market mechanisms to the private units. Such a form of cooperation is called public-private partnership (PPP). The aim of the paper is to analyse and assess activities conducted in Poland under PPP law and act of Public procurement law. Special attention is paid to such procedures of public procurement which are usually used to find a private investor for financing public projects. Hybrid models of project finance with different risk degree transferred to the private sector to achieving objects to public sector are considered. Empirically, the analysis conducted for investment projects realised in Poland in the years 2007-2013 generally confirmed that investigated forms of cooperation between public agencies and private sector were still underdeveloped in comparison with the "old" European Union countries.(original abstract)
XX
Pytanie podstawowe, jakie zadawane było od połowy marca 2020 roku, najpierw w dyskursie publicznym, a także w dyskursie naukowym, brzmiało: jak raptowne przejście na system nauczania zdalnego, na wszystkich szczeblach edukacji, wpływa na utrzymanie założonych celów, na relacje pomiędzy uczestnikami odgrywającymi różne role, na metody przekazywania i sprawdzania wiedzy? Oczywiście, rozmaite formy e-learningu są obecne w praktyce dydaktycznej różnych szczebli już od długiego czasu. Problemem było nagłe i wymuszone sytuacją przejście od nauczania tradycyjnego, częściowo wspomaganego przez nowoczesne technologie bądź tzw. blended learning, do nauczania w pełni zdalnego. (fragment tekstu)
15
Content available remote Blended learning a nauczanie matematyki na studiach ekonomicznych
63%
XX
Celem pracy było zaprezentowanie projektu wykonania i realizacji szkolenia mieszanego nauczania matematyki na przykładzie szkolenia z elementów algebry liniowej. W opracowaniu przedstawiono pewne podstawy psychologii i dydaktyki wykorzystywane w nauczaniu tradycyjnym i ich próbę adaptacji do szkoleń elektronicznych. Szkolenia elektroniczne mogą być elementem uzupełniającym w nauczaniu tradycyjnym w przypadkach, gdy rzeczywiste uczestnictwo w zajęciach jest utrudnione (praca za granicą, absencja chorobowa, niepełnosprawność itp.). Jednak kontakt z najlepszym komputerem nic zastąpi dobrego wykładowcy i jego bezpośredniego wpływu na osobowość osoby szkolonej. Niemniej świat zmierza do jak najlepszego przybliżenia komputera do wzoru wykładowcy - prowadzącego szkolenie. Powyższe opracowanie jest niewielką próbą podejścia do tego zagadnienia.(fragment tekstu)
EN
The e-learning courses are the future for the Polish economic university education. Therefore, it is important to build effective electronic materials for every subject taught. Mathematics is a difficult subject to study, so the electronic materials for this subject must be prepared taking into account the psychological and didactic elements of this subject. The main goal of this article has been the presentation of the project on The Training in Mathematics Blended Teaching for the Economic Universities. The paper describes the distance learning courses, the electronic and blended learning courses. It also shows the elements of psychology of learning and didactics of mathematics used in the project. (original abstract)
XX
Sektor usług edukacyjnych na poziomie wyższym w warunkach gospodarki rynkowej dynamicznie się powiększył. Jednocześnie prognozy liczebności populacji potencjalnie zainteresowanej kształceniem się w szkolnictwie wyższym w Polsce dowodzą, że będzie ona spadała. Zjawisko to niesie za sobą realne zagrożenie niemożności dalszego funkcjonowania wielu kierunków studiów. W obliczu niekorzystnych trendów demograficznych uczelnie podejmują szereg przedsięwzięć, których celem jest utrzymanie liczby rekrutowanych studentów na względnie zadowalającym poziomie. Jedną z uznawanych obecnie za kluczową strategię optymalizacji prorynkowych działań szkół wyższych jest rozpoznanie mechanizmów podejmowania decyzji o dalszym kształceniu się, motywów wyboru danej uczelni oraz kierunku studiów przez młodych ludzi. Badania wskazują, że taka diagnoza umożliwia i w instytucjonalnej sferze funkcjonowania uczelni, i w aspekcie programowo-organizacyjnym planowanie reform, które skutecznie przyczynią się do wzmocnienia jej pozycji na rynku usług edukacyjnych. Warunkiem realizowania naukowo rzetelnych i aplikacyjnie wartościowych badań czynników wpływających na decyzje edukacyjne młodzieży jest przygotowanie teoretycznych ram do planowania konkretnych empirycznych procedur badawczych. Przegląd publikacji naukowych wskazuje, że obecnie nie ma w literaturze polskiej całościowego opisu mechanizmów preferencji i motywów wyboru usługi edukacyjnej na poziomie wyższym. Celem autorki artykułu jest przedstawienie wyników badań literaturowych, dotyczących teorii wyborów edukacyjnych, stanowiących postawy do zrozumienia mechanizmów procesu podejmowania decyzji tak o podjęciu studiów wyższych w ogóle, jak i wyboru ich charakterystyk (uczelnia, kierunek). (abstrakt oryginalny)
EN
The educational services sector in higher education has grown rapidly in the times of the market economy. At the same time forecasts say that future interest in higher education will decline. Consequently, there is a real hazard that numerous degree programmes will have to be closed down. In the face of such an unfavourable demographic situation, higher education institutions engage in strategies aimed at maintaining a steady number of enrolled students. One such strategy includes investigating what drives young people to continue their education at a university level, what their motivations in choosing a given university or a particular degree programme are. Research suggests that knowing mechanisms governing such decisions is conducive to planning reforms at higher education institutions - both in terms of their operations and curriculum. Reforms can in turn successfully reinforce the institution's position on the educational services market. In order to conduct academically sound and practically useful research into factors which influence the educational decisions of young people, one needs to develop a theoretical framework that will be utilised to plan specific empirical research procedures. The conducted literature review indicates that there are currently no publications in Poland that would thoroughly describe mechanisms and motives behind choosing education services at a tertiary level. The objective of the current study is to present literature concerning theories of educational choices. This discussion can be then used as a foundation towards understanding the mechanisms behind decisions taken by young people, e.g. whether to pursue university education at all, where to study and which degree programme to pick.(original abstract)
EN
The article presents research results relating to the attitudes of students' towards a wider use of ICT in the education process (e-learning/blended learning). The analyses were conducted against the backdrop of the students' subjective assessment of their general computer aptitude as well as their access to and use of ICT. Results prove that students' opinions on the wider use of ICT in the learning process was influenced by a subjective assessment of their general computer skills. That level was in turn determined by factors including study specialization as well as socio-demographic characteristics of the respondents, such as gender, place of residence and age. Access to a computer/Internet had some influence upon familiarity with given applications and online activities. Research results confirm the presumption that students with a higher appraisal of their competence were more positively inclined towards a wider use of ICT than those with lower levels of competence.(original abstract)
18
Content available remote Developments in Blended Learning
63%
EN
The purpose of this paper is to provide a concise introduction to blended learning. In this paper, the author gives a brief summary of the historical movements in the field of academic and organizational learning that finally led to the development of blended learning, and provides several definitions of term blended learning, which is not yet clearly defined by academic writing. Finally, the paper introduces a blended learning model outlined by Baldwin-Evans (2006) which is augmented with collaborative components as found in communities of practice to enhance informal learning and learning sustainability. (original abstract)
XX
Obecność e-learningu w polskiej humanistyce jest wciąż śladowa. Choć za granicą można odbywać zdalnie całe studia humanistyczne, lokalną perspektywę charakteryzuje - w najlepszym przypadku - najprostsza odmiana blended learningu. Szansą poprawy tej sytuacji może być ponowne rozważenie powszechnego zastosowania formy telewykładu. Wykład bowiem stanowi organizacyjną formę kształcenia, która najłatwiej poddaje się przeniesieniu do środowiska elektronicznego. Telewykład w porównaniu z wykładem tradycyjnym posiada dodatkowo niepodważalne zalety, wobec których zarówno instytucje edukacyjne, wykładowcy, jak i uczestnicy procesu kształcenia nie mogą przejść obojętnie. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników eksperymentu badającego wpływ zastosowania formy blended learningu na rozwój umiejętności studentów w zakresie komunikacji specjalistycznej w angielskim jako języku obcym (English for Specific Purposes), ze szczególnym uwzględnieniem języka przeznaczonego do celów zawodowych (English for Vocational Purposes). Opracowanie składa się z sześciu części. W pierwszej scharakteryzowano blended learning - jedno z możliwych zastosowań ICT w procesie dydaktycznym. Kolejne części poświęcone są analizie pojęcia dyskursu specjalistycznego i wybranej kategorii języka branżowego, a także prezentują hipotezy badawcze oraz wybraną metodologię badawczą. W podsumowaniu można znaleźć wnioski wynikające z przeprowadzonego eksperymentu oraz sugestie dotyczące ewentualnej kontynuacji badań opisywanego zagadnienia.(abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.