Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The twenty-first century is a time of enormous educational expansion in European Union countries, especially in the area of mass higher education. There is a great diversity of educational fields in each member state at all three levels of higher education. This diversity is a positive phenomenon, because it favours the formation of a creative economy. The multiplicity of disciplines enables the creation of innovations that use knowledge from many, seemingly quite distant fields. There are a number of factors influencing a given person’s choice of one such field of education over another. In this article, it is examined whether gender is one of the important factors. In each of the European Union countries, ten fields and all three levels of higher education are analysed. The study is based on data from the Eurostat database covering the years 2013-2015.
PL
Dwudziesty pierwszy wiek to w krajach Unii Europejskiej czas ogromnej ekspansji edukacji, a zwłaszcza ekspansji masowego szkolnictwa wyższego. W każdym z krajów członkowskich występuje bardzo duża różnorodność kierunków kształcenia na wszystkich trzech poziomach szkolnictwa wyższego. Różnorodność ta jest zjawiskiem pozytywnym, gdyż sprzyja budowaniu gospodarki kreatywnej. Bogactwo dyscyplin pozwala bowiem na kreowanie innowacji wykorzystujących wiedzę pochodzącą z wielu – wydawałoby się – dość odległych dziedzin. Istnieje szereg czynników wpływających na to, że dana osoba wybiera właśnie taki kierunek studiów, a nie inny. W niniejszym artykule sprawdzono, czy jednym z takich istotnych czynników jest płeć. W każdym z krajów Unii Europejskiej przeanalizowano dziesięć kierunków studiów i wszystkie trzy stopnie kształcenia na poziomie wyższym. W badaniu wykorzystano dane z bazy Eurostat obejmujące lata 2013-2015.
PL
Celem artykułu było określenie wpływu dwóch wybranych czynników na wartość produktu krajowego brutto per capita w poszczególnych województwach Polski. Przeanalizowano następujące czynniki kształtujące poziom PKB na mieszkańca: wydajność pracy i udział ludności pracującej. Do oceny wpływu odchyleń wymienionych czynników na odchylenie PKB na osobę wykorzystano metodę logarytmiczną. Metoda logarytmiczna pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, jak – w szesnastu województwach – poszczególne czynniki wpływają na analizowaną zmienną, a mianowicie jaki jest kierunek i siła ich oddziaływania. Średnie wartości odnoszące się do Polski jako całości porównano z wynikami uzyskanymi dla każdego z województw i na tej podstawie wyciągnięto wnioski końcowe.
EN
The aim of the article was to determine the influence of two selected factors on the value of gross domestic product per capita in voivodships of Poland. The following factors affecting the level of GDP per inhabitant were analysed: the productivity of labour and the proportion of people who work. The logarithmic method was used to assess the impact of deviations of those factors on the deviation of GDP per person. The logarithmic method allowed to answer the question, how – in the sixteen voivodships – individual factors affect the analysed variable, namely, what the direction and strength of their influence are. The mean values referring to Poland as a whole were compared with the results obtained for each of the voivodships and final conclusions were drawn on those grounds.
PL
Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, jak duża jest w Polsce skala istniejących różnic między frakcją pracujących na własny rachunek kobiet i mężczyzn oraz czy wspomniane różnice z roku na rok się zacierają czy pogłębiają. Badanie oparto na danych kwartalnych, odnoszących się do dziesięciu kolejnych lat. Analizę przeprowadzono oddzielnie dla ośmiu grup, wyodrębnionych na podstawie wieku. Do zweryfikowania sformułowanych w artykule hipotez statystycznych wykorzystano test istotności, dotyczący różnicy między frakcjami. W drodze przeprowadzonych badań wykazano, że do 64. roku życia płeć w istotny sposób rzutuje na to, czy dana osoba decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Co szczególnie ważne, na przestrzeni dziesięciu lat odsetek prowadzących własną działalność gospodarczą kobiet nie zbliżał się do odsetka takich mężczyzn w żadnej grupie wiekowej.
EN
The aim of the article was to answer the question of how large the differences were between the fraction of self-employed women and men in Poland and whether those differences increased or decreased over the years. The study was based on quarterly data, covering ten consecutive years. The analysis was made separately for eight groups, defined on the basis of age. For the purpose of verifying the statistical hypotheses, a significance test was used to examine the difference between factions. It has been shown that up to the age of 64, gender has a considerable impact on the fact that a person decides to run his or her own business. What is particularly important, over the past ten years, the percentage of self-employed women has not approached the percentage of self-employed men in any age group.
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy rozkład dochodu rozporządzalnego na osobę dla mieszkańców polskich miast jest taki sam jak dla mieszkańców polskich wsi, a jeżeli nie, to jakie są występujące w tym względzie różnice. Do weryfikacji odpowiednich hipotez statystycznych posłużył test Kołmogorowa-Smirnowa. Obliczenia przeprowadzono oddzielnie dla piętnastu kolejnych lat. Wyniki badań wskazują, że średni dochód rozporządzalny na osobę jest znacznie większy w miastach niż na wsiach i właśnie różnice w zakresie tendencji centralnej są główną przyczyną faktu, że rozpatrywanych rozkładów nie można uznać za identyczne. Można natomiast przyjąć, że zróżnicowanie dochodu na polskich wsiach i w polskich miastach jest podobne, a asymetria tych rozkładów jest prawie identyczna.
5
Content available Problemy ochrony patentowej w Polsce
100%
EN
W nowoczesnej gospodarce skuteczne zarządzanie własnością intelektualną ma ogromny wpływ na konkurencyjność i sukces komercyjny przedsiębiorstwa. Opatentowanie wynalazku sprzyja zachowaniu przez podmiot przewagi konkurencyjnej, podniesieniu jego renomy oraz wartości rynkowej.W Polsce świadomość korzyści płynących z ochrony patentowej wynalazków jest bardzo niska. Polskie podmioty dokonują niewiele zgłoszeń, a małe i średnie przedsiębiorstwa nie dokonują takich zgłoszeń prawie w ogóle. Konieczne są zatem szeroko zakrojone działania mające na celu zwiększenie wiedzy przedsiębiorców dotyczącej możliwości uzyskania ochrony prawnej na swoje innowacyjne rozwiązania. Należałoby także wyeliminować wszelkie istotne bariery proceduralne występujące w procesie uzyskiwania i realizowania praw ochronnych, wśród których najbardziej dokuczliwą jest bardzo długi czas rozpatrywania spraw oraz rozstrzygania ewentualnych sporów. Celem artykułu jest przedstawienie głównych problemów związanych z uzyskiwaniem i realizacją ochrony patentowej w Polsce. Zaprezentowane zostaną argumenty za i przeciw patentowaniu wynalazków, wymogi, jakie musi spełniać patentowany wynalazek, problemy z realizacją istniejącej już ochrony oraz przesłanki patentowania wynalazków za granicą.
EN
The dispersion of household disposable income per capita in each class of residence (i.e. six) was estimated for households in Poland. Then, the dispersion of income between the classes was analysed. The computation was carried out separately for subsequent years from 1998 to 2012. The study shows that the households in Poland are differentiated with regard to income per capita by types of residence, however, the differences within the groups are much bigger than the differences between the groups. What is particularly surprising, the share of between-group variance in total variance in the population under study was negligible small (just a few percent) compared to the share of the mean within-group variance (more than 90 percent).
EN
The goal of this article is to verify the hypothesis that from 2000 to 2011 the discrepancies between material living standards in the countryside and cities of different sizes blurred in Poland year by year. On the basis of the research conducted it has been determined that over the first decade of the 21st century the discrepancy between the living standards in Poland’s rural and urban areas decreased in terms of the amount and structure of expenditure per capita, volume of quantitative consumption, housing conditions and household equipment including durable goods. This conclusion has been drawn because the level of examined variables, both in the countryside and cities or towns of different sizes over the years 2000–2011, approached in most cases the level observed for the whole country.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.