Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obszary wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na obszarach wodnych zdarzały się czyny zabronione i w związku z tym były tworzone służby tj. Straż Rzeczna, specjalne oddziały Policji, Milicji Obywatelskiej z Komisariatem Rzecznym i Wodnym, Milicją Morską, komisariatami, rejonowymi komendami, posterunkami morskimi. Po 1990 r. w Policji zostały określone zadania Policji Wodnej. Szkolenie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych policjantów umożliwiających pełnienie służby na obszarach wodnych było prowadzone od chwili powołania tej służby, w tym nauka prowadzenia łodzi, pływanie i ratownictwo. Kursy i szkolenia doskonalące policjantów do działania na wodach od 1991 r. są prowadzone w Centrum Szkolenia Policji w zakresie pływania, ratownictwa wodnego, nurkowania i pierwszej pomocy. Kursy dla policjantów wykonujących zadania służbowe na wodach i szkolenia specjalistyczne, w zakresie pływania łodzią w trudnych warunkach atmosferycznych, prac bosmańskich, wykorzystania poduszkowca, pływania łodzią służbową (dla policjantów z pododdziałów antyterrorystycznych), nurkowania, doskonalenia umiejętności pływania i wykonywania zadań na wodach i terenach przywodnych, w części były prowadzone w bazie we wsi Kal nad jeziorem Święcajty. Analiza publikacji, dokumentów i źródeł prawa, badanie opinii z wykorzystaniem techniki wywiadu przeprowadzone w sposób jawny i otwarty, pozwoliły na przedstawienie systemu doskonalenia zawodowego policjantów realizujących zadania służbowe na obszarach wodnych.
EN
In areas of water, there were offenses and therefore were created service: Fire River, special units of the Police, Militia of the Commissariat and river Water, Militia Maritime, commissariats, in district commands, checkpoints sea. After 1990. Police were set the task of the Water Police. Training, improvement of professional qualifications to enable officers to perform his duties in the areas of water had been conducted since the founding of this service , including the science driving a boat, swimming and rescue service. Refresher courses and training police officers to operate in the waters since 1991. are conducted at the Police Training Centre in the field of swimming, water rescue, diving and first aid. Courses for police officers performing tasks business waters and specialized training in the field of boating in difficult weather conditions, bosons work, using hovercraft, boating official (for police officers with detachments of anti-terrorist), diving, improve swimming skills and perform tasks on water and land at water, in part they were conducted in the base in the village of Kal see Święcajty over the lake.
PL
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie działań logistycznych realizowanych w dążeniu do optymalizacji zachowań ratowniczych na obszarach wodnych. Przedstawiono najbardziej efektywne sposoby posunięć prewencyjnych i ratowniczych. Podstawę analizy stanowił algorytm postępowania ratowniczego składający się z pięciu etapów. Pierwszy i drugi etap to posunięcia strategiczne dotyczące całego kraju, na podstawie których winno się wypracować przepisy zabezpieczania obszarów wodnych oraz szkolenia ratowników na odpowiednim poziomie. Etap trzeci i czwarty to działania prewencyjne, które winny stanowić wytyczne do przygotowania miejsca nad wodą. Etap piąty to wszelkie działania, które należy przeprowadzić w momencie wystąpienia realnego zagrożenia na obszarze wodnym.
EN
The aim of this paper is to present logistics operations performed to optimize rescue actions on the water. The most effective prevention and rescue actions have been presented. A rescue operation algorithm, consisting of five stages, has been used as a basis for analysis. The first and the second stages include strategic moves concerning the whole country, which should serve as the basis for rules related to protection of water areas and lifeguard training at the right level. The third and fourth stages include preventive measures, which should serve as guidelines to prepare places by the water. The final stage refers to all actions that need to be taken in case of an emergency on the water.
PL
Praca prezentuje wyniki trzech przeprowadzonych patroli społecznych, na obszarach wodnych mających status: kąpieliska, miejsca wykorzystywanego do kąpieli i miejsca zwyczajowo wykorzystywanego do kąpieli. Wszędzie wykazano nieprawidłowości. Opracowana dokumentacja w formie raportu z patrolu, wraz z sugestiami – trafiła do odpowiednich rad gminy. Tego rodzaju działalność jest dobrym sposobem na zwiększanie bezpieczeństwa na obszarach wodnych, ma walory prewencyjne i edukacyjne.
EN
The thesis presents the results of three citizens’ patrols performed in the water basin areas holding the swimming area status, a location used for swimming and a place customarily used as a swimming area. Nonconformities were found in all of these places. Documentation prepared in a form of a patrol’s report, together with recommendations was submitted to appropriate county councils. This type of activity is a good way to increase the safety at water areas and brings preventive and educational benefits.
5
Content available remote Wykorzystanie obszarów morskich pod zabudowę o przeznaczeniu wielofunkcyjnym
63%
PL
W artykule opisano możliwości zagospodarowania obszarów wodnych na potrzeby rozwoju obszarów miejskich. W kontekście obecnych uwarunkowań ekologicznych oraz bogactwa zasobów obszarów wodnych budownictwo wielofunkcyjne na wodzie ma duże szanse na rozwiązanie problemów dotyczą- cych braku przestrzeni na lądzie. Wiąże się to z rozszerzeniem tradycyjnego podejścia stosowanego przy projektowaniu o elementy związane ze specyfiką konstrukcji i eksploatacji budynku na wodzie, powiązania tradycyjnego budownictwa i architektury z oceanotechniką, transportem morskim i eksploatacją portów.
EN
The paper presents the possibilities of exploitation of water resources for the purpose of city areas development. In the context of the contemporary ecological conditionings and variety of water resources the multifunctional building on the water has a big chance to solve several problems with respect to the lack of space on land. It is closely connected with the necessity of extending the traditional approach used in design for the elements dependent on building construction and operation on the water and merging the traditional building and architecture with offshore technology, waterborne transport and port operation.
12
Content available remote Principles of architectural and landscape design of water areas
44%
EN
Nowadays, the paradigm of coexistence with the planet’s aquatic environment is changing due to the impact of many factors, among which climate change plays a principal role. The importance and necessity of finding new rules for the coexistence of water and humans on the planet is a reality of our time. The Paper justifies the necessity of considering Water areas as an object of urban planning and landscape design. There are three main ideas that uncover the meaning of the subject according to the principles of designing Water areas: considering them as habitat environments, investigation of changes in the lives of the current generation in accordance with the necessity to adapt to climate change, studying a nation’s memory in a historical retrospective and in the process of searching for historical national identity. The study considers water depending on its physical state.
PL
W dzisiejszych czasach paradygmat współistnienia planety ze środowiskiem wodnym zmienia się z powodu wpływu wielu czynników, wśród których główną rolę odgrywa zmiana klimatu. Znaczenie i konieczność znalezienia nowych zasad współistnienia wody i ludzi na planecie jest rzeczywistością naszych czasów. Artykuł uzasadnia konieczność uznania obszarów wodnych za obiekt planowania miejskiego i projektowania krajobrazu. Istnieją trzy główne idee, które odkrywają znaczenie tematu zgodnie z zasadami projektowania obszarów wodnych: uznanie ich za środowiska siedliskowe, badanie zmian w życiu obecnego pokolenia zgodnie z koniecznością dostosowania się do zmian klimatu, badanie pamięci narodu w retrospektywie historycznej oraz w procesie poszukiwania historycznej tożsamości narodowej. Badanie uwzględnia wodę w zależności od jej stanu fizycznego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.