Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
100%
PL
Prawna ochrona dóbr niematerialnych uzyskana przed Urzędem Patentowym RP przyznaje twórcy wyłączne prawo do korzystania z dobra w sposób zawodowy i zarobkowy na terenie Polski. Dzięki procedurom europejskiej i międzynarodowej, polski twórca ma możliwość objęcia ochroną swojego rozwiązania również poza granicami Polski. Od początku 2013 roku w 25 państwach UE obowiązuje nowa procedura, tzw. Jednolity patent europejski. Dotychczas rozwiązanie to nie jest dostępne dla polskich wynalazców, ale w niedalekiej przyszłości planuje się przyjęcie tej regulacji w Polsce.
EN
Invention protect gives the inventor the right to stop people making, using, importing or selling the invention without permission. This protection must be effective but also easy and accessible. The inventors in Poland can use three patent procedures abroad. That is: the European patent, International protection and in the future Unitary patent. Poland doesn’t participate in Unitary patent system in Europe. This idea it is not supported in Poland now, Polish government and business representatives fear that unitary patent will have a negative effect on Poland’s economy.
4
Content available remote Skuteczność norm prawa karnego w ochronie środowiska
100%
PL
W artykule wskazano nowe uregulowania w zakresie odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska, jak również podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, na ile normy prawa karnego są faktycznie skuteczne w ochronie środowiska.
EN
6 December 2008 announced the Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law. On the European continent increased/rised environmental offences, their effects are increasingly extending beyond the crossberder. The existing system have not been sufficient to achieve complete compliance with the laws for the protection of the environment. Implementation of the directive was change in the Polish Penal Code, in crimes against environment.
PL
W artykule zaprezentowano metody obliczeń charakterystyk startów i lądowań pionowych z heliportów wyniesionych na przykładzie wykonanych obliczeń dla śmigłowca PZL-Sokół. Wymagania dotyczące takich startów i lądowań dla śmigłowca kategorii A określają przepisy FAR-29 paragraf 29.59, JAR-29 paragraf 29.60.
EN
The subject of the paper is a presentation of a calculation method of take-offs and landings characteristics on overground heliports as an example of our analysis performed for PZL-Sokół helicopter. Requirements for take-offs and landings like these for an A-category helicopter define FAR-29 rules, point 29.59 and JAR-29 rules point 29.60.
PL
Artykuł ma na celu zaprezentowanie obecnego stanu prawnego w zakresie nanotechnologii, ze szczególnym uwzględnieniem unormowań w dziedzinie ochrony środowiska, wskazanie zagadnień problematycznych oraz kierunków działań legislacyjnych w nanotechnologii. Szczegółowa analiza obecnego prawa ochrony środowiska UE w kontekście nanotechnologii jest przedmiotem dalszych badań autorki.
EN
There is no detailed legal regulation, which directly refers to nature conservation in context of use of nanotechnologies. European Commission is finalizing the few years long review, assessing the adequacy of EU legislative framework including the nature conservaion laws to the use of nanomaterials. In 2012 European Commission has finished the second regulations review in field of nanomaterials, proposing legal actions and approved the need of using unified definition of nanomaterial. “Precautionary principle” forms the basis for all environmental directives that are under consideration or have been issued by the EC.
EN
Our work aims to assess Zea mayssensitivity to soil pollution with zinc. The aim was realized on the basis of studies on zinc’s effect on the germination and initial growth of Zea mays, determining toxicity thresholds (PT) and estimating the toxic zinc content in zinc, at which a significant inhibition of germination and growth of roots occurs and a significant decline in this plant yields. On the basis of estimated values of EC10, EC20, and EC50 toxicity indicators and zinc phytotoxicity thresholds (PT), it was demonstrated that Zea mays is a plant little sensitive to over-the-norm zinc concentrations in soils, and should not be used as an indicator plant.
EN
Polish legal systems ensures protection of intellectual property in two basic fields. The first of them is copyright, which applies to all types of creative activity. The second are patent rights, trademarks, industrial design, geographical indications and places of origin, topographies of integrated circuits. The basic legal forms of cooperation in the creation and use of intellectual property are partnership agreement, limited partnership, partnership limited by shares, private limited company, joint-stock company. Innovative activity is also supported by foundations.
17
Content available remote Odpowiedzialność cywilna w ochronie środowiska
100%
PL
Odpowiedzialność cywilna w ochronie środowiska ma mniejsze znaczenie niż odpowiedzialność administracyjna. Poddaje się w wątpliwość skuteczność cywilnoprawnych instrumentów w tym zakresie. Prawo cywilne daje głównie możliwość dochodzenia swoich roszczeń przez podmioty indywidualne, a biorąc pod uwagę znaczenie środowiska jako dobra ogólnoludzkiego te instrumenty mogą być niewystarczające, tym bardziej, że podmioty indywidualne z takimi roszczeniami mogą występować, ale nie muszą. W tej sytuacji zdecydowanie większą rolę odgrywa regulacja odpowiedzialności administracyjnej, zgodnie z którą można podjąć konkretne działania ochronne z urzędu. Istotne dla ochrony środowiska jest więc istnienie zarówno reżimu odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej, jak i karnej.
EN
The issue of civil liability in law of environmental protection is problematic due to, among other reasons, the lack of adequate legal regulations. For years, the Euro-pean Commission has been working on standardization of the subject of civil liability for environmental damages. The most important role in environmental law is assigned to administrative liability. In this area we may already discuss the complex EU regulation because the Directive 2004/35/EU on liability for damages to the environment in regard to prevention and remedying of damages to the natural environment was passed in 2003. Of equal importance is the Penal Code or the Misdemeanor Code. Most beneficial is the harmonization of various legal regulations. Only then efficient protection of the natural environment will be achieved.
EN
This article contains context of significance of drawing during the act of creation of aesthetic and functional public spaces as well as significance of drawing skills in relation to qualifications of landscape architects. An emphasis was put not only on results coming from acquired skills but also on the ways of process of acquisition of those. In this article there are given two exercises in detail: exercise no. 1 „Random composition of flat and various geometric figures, as well as composition on a given topic – proportions, point, dominant, rhythm, symmetry, concentration, parallel” and exercise no. 2 „Analysis of blocks on horizontal and vertical mesh, visualisation”. Both tasks are here to serve development of creativity in students during the process of construction and design of arranged flat compositions containing artistic and aesthetic values, and a development of spacial imagination directed at creation of harmonious, appropriate three dimensional compositions. These skills are useful in creation of basic boards and in appropriate assortment of proportion of larger elements, their distance from each another and in production of visualisation. Stated in the article is a short characteristics of types of drawings (artistic drawing, hand drawing, technical drawing), as well as mutual affinity in the process of green environmental creation of projects. Every type of drawing is supported with presentation of selected university work of students studying drawing at Landscape Architecture course at Department of Biology and Agriculture of the University of Rzeszow, as well as diploma work.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono znaczenie rysunku w akcie tworzenia estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych oraz znaczenie umiejętności rysunkowych w kwalifikacjach architektów krajobrazu. Zwrócono uwagę nie tylko na efekty wynikające z posiadania umiejętności sporządzania prac rysunkowych, ale również na sposoby ich zdobywania. W artykule szczegółowo opisano dwa przykładowe ćwiczenia: ćwiczenie nr 1. w dwóch wariantach a) „Swobodna kompozycja rysunkowa składająca się z figur geometrycznych płaskich i o dowolnych kształtach”, b) „Kompozycja rysunkowa na zadany czynnik: proporcje, punkt, dominanta, rytm, symetria, koncentracja, paralela”, oraz ćwiczenie nr 2. „Analiza układu brył na siatkach poziomych i pionowych, wizualizacja”. Ćwiczenia te służą rozwojowi kreatywnej postawy studentów w procesie budowania uporządkowanych kompozycji płaskich, o wartościach artystycznych i estetycznych oraz kształtowaniu wyobraźni w kierunku tworzenia harmonijnych, kompozycji przestrzennych. Zdobyte umiejętności wynikające z wykonywania tych ćwiczeń pomocne są w sporządzaniu plansz podstawowych w projektach terenów zielonych, w poprawnym dobieraniu proporcji wielkości występujących w nich obiektów, ich wzajemnych odległości oraz rysowaniu wizualizacji. W artykule podano krótką charakterystykę rodzajów rysunków (rysunek artystyczny, odręczny, techniczny) oraz ich wzajemne koligacje w procesie tworzenia projektów. Każdy rodzaj rysunku został poparty wybranymi w czasie toku studiów pracami rysunkowymi i pracami dyplomowymi studentów kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Biologiczno- Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego w pracowni dr inż. Anny Baran.
19
Content available Assessment of Zinc Content and Mobility in Maize
100%
EN
The research aimed to assess the content and mobility of zinc in maize cultivated in soils polluted with this element. The indicators of the assessment were: zinc content in maize, zinc concentration index, zinc bioaccumulation and translocation index. A two-year pot experiment was conducted parallel on soils: light and heavy one. Four levels of zinc were applied in the experiment: Zn0 – 0 mg (control), Zn1 – 50 mg, Zn2 – 250 mg and Zn3 – 750 mg kg–1 soil d.m. Zinc content in the aerial parts and roots was determined after dry mineralization and dissolving the ashes in HNO3 using atomic emission spectrometry in inductively coupled argon plasma (ICP-AES). Soil contamination with zinc significantly affected an increase in this metal contents in the aboveground and underground maize biomass. The aboveground biomass obtained on the light soil contained 2-fold (Zn1), 5-fold (Zn2) and 25-fold (Zn3) bigger amounts of zinc in comparison with the treatment without zinc supplement. On the other hand, on the heavy soil the dependencies were respectively 2-fold (Zn1), 7-fold (Zn2) and 19-fold (Zn3). Bigger zinc content was assessed in roots than in the aerial parts and the dependence was confirmed by low values of the translocation coefficient (TC). Greater phytoavailability and phytotoxicity of zinc was demonstrated in the light soil than in the heavy soil. The relationship was confirmed by a better zinc solubility determined by 1 mol HCl dm–3 in the light soil but also by higher values of zinc bioaccumulation coefficients in this soil.
PL
Celem badań była ocena zawartości i mobilności cynku w kukurydzy na glebach zanieczyszczonych tym pierwiastkiem. Jako wskaźniki tej oceny zastosowano: zawartość cynku w kukurydzy, indeks koncentracji cynku, współczynnik bioakumulacji i translokacji cynku. Dwuletnie doświadczenie wazonowe przeprowadzono równolegle na dwóch glebach glebie lekkiej i ciężkiej. W doświadczeniu zastosowano cztery poziomy cynku: Zn0 - 0 mg (obiekt kontrolny), Zn1 - 50 mg, Zn2 - 250 mg, Zn3 - 750 mg kg-1 s.m. gleby. Zawartość cynku w częściach nadziemnych i korzeniach oznaczono po suchej mineralizacji i roztworzeniu popiołu w HNO3 (1:3) metodą atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie argonowej (ISP-AES). Zanieczyszczenie gleb cynkiem wpłynęło znacznie na zwiększenie zawartości tego metalu w biomasie nadziemnej i podziemnej kukurydzy. Uzyskana biomasa nadziemna na glebie lekkiej zawierała 2 (Zn1), 5 (Zn2) i 25 (Zn3)-krotnie więcej cynku w porównaniu do obiektu bez dodatku cynku. Z kolei na glebie ciężkiej zależności te wyniosły odpowiednio 2 (Zn1), 7 (Zn2) i 19 (Zn3). Większą zawartość cynku stwierdzono w korzeniach niż w częściach nadziemnych. Zależność tą potwierdzają niskie wartości współczynnika translokacji WT. Większą fitodostępność i fitotoksyczność cynku wykazano w warunkach gleby lekkiej niż ciężkiej. Zależność tą potwierdza większa rozpuszczalność cynku oznaczona 1 mol HCl dm-3 w glebie lekkiej, a także wyższe wartości współczynników bioakumulacji cynku w warunkach tej gleby.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.