Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Planowanie produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
In the national economy of the GDR there have been made attempts for a number of years at passing from unilateral and isolated planning of investments to comprehensive planning of the reproduction process of fixed assets. The paper deals with analysis of this already practically tested method of coaprehensive planning of the reproduction process of fixed assets. The method is based on application of a number of indexes characterizing the reproduction process of fixed assets and serving as a starting point for estimation of reproduction coefficients. These coefficients are in turn linked together to form definite systems allowing for comprehensive analysis of proportionality and effectiveness of fixed assots and their reproduction. There are roughly discussed some methods of determining the scope within which a given coefficient of reproduction can and should be contained, One of these methods - estimation of future, level of the coefficients on tho basis of proportionality ratios within the scope of reproduction - is described in a more detailed manner.(original abstract)
XX
W związku z coraz większym nastawieniem na produkcją dóbr materialnych zależną od klienta, wiele jednostek gospodarczych jest bardziej niż dotychczas zainteresowanych efektywną organizacją zleconej produkcji., Szczególnie od momentu wkroczenia nowoczesnej techniki komputerowej do prawie wszystkich dziedzin przygotowania produkcji i do sterowania głównymi i pomocniczymi procesami, produkcyjnymi istnieje wiele nowych wymagań warunkujących osiągnięcie rzeczywistych efektów racjonalizatorskich. Z drugiej strony od kilku lat Istnieją zupełnie nowe możliwości wspomagania tradycyjni® ważnych; zadań np. w ramach planowania produkcji za pomocą wydajnych dialogowych narzędzi software'owych .Przy tym nasila się tendencja, aby w ramach jednostki gospodarczej stosować zarówno centralny komputer o dużej pamięci jak też wydajne, rozproszone systemy komputerowe, a ich powiązania zorganizować za pomocą lokalnej sieci (LAN) Często rozpoczyna się od organizacji komputerowych stanowisk pracy, które w poszczególnych działach wyposażone są w komputery osobiste. W fazie wdrażania komputery te pracują często jako autonomiczne jednostki, jednak wraz ze zwiększającą się kompleksowością opracowań i zależnością danych coraz bardziej pożądane staje się podłączenie do LAN. Wtedy zapewniany jest dostęp do centralnie gromadzonych zbiorów danych, takich jak technologiczne zbiory stałe, zbiory klientów i zleceń. Bez tych danych niemożliwa jest realizacja kompleksowych ; zadań planowania, produkcji.(fragment tekstu)
3
Content available remote Hybrid Production Planning System in Make-to-Order Company - Case Study
100%
LogForum
|
2010
|
tom 6
|
nr nr 4
45-55
XX
Artykuł prezentuje ramowy proces budowy dedykowanego systemu planowania i sterowania przepływem produkcji w warunkach jednostkowego wytwarzania złożonych wyrobów. Autorzy prezentują generalną ideę budowy systemu hybrydowego oraz wybrane aspekty jego tworzenia i implementacji. Konstrukcję rozwiązania kształtują poziomy planowania i wykonawczy oraz główny rdzeń integracji i jego narzędzia pomocnicze. Badania były realizowane w Fabryce Silników Okrętowych (W2) HCP Poznań. Głównymi problemami systemu planowania i sterowania przepływem w tych warunkach są wysoki poziom robót w toku, długi cykl realizacji oraz w efekcie wysokie zaangażowanie kapitału. Przepływ strumieni materiałowych jest ekstremalnie złożony, reprezentuje tzw. "A-plant" (według klasyfikacji V-A-T) z silnymi ograniczeniami potencjału ("wąskimi gardłami"). (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents hybrid production planning and shop floor control system in make-to-order manufacturing of complex products. It presents the general idea of multi-hybrid system and selected practical aspects of its creation and its implementation. The construction of this system is based on the planning and executive levels and main aspects of its integration and its support tools. The research was carried out in HCP S.A. Poznan (Diesel Engines and Generating Sets Factory). HCP S.A. Poznan is the producer of high-power marine engines. The lead-time of the final product manufacturing is between 9 months and 1 year, and takes about 40.000 hours per one engine. The main problems of this production system are high share of the work in progress and long lead-time, which, as a result, causes many expenses. The flow of material streams is extremely complex and represents "A-plant" class, according to V-A-T classification, including significant internal constraints ("bottlenecks"). (original abstract)
XX
Autorka podjęła próbę zdefiniowania strategicznego controllingu produkcyjnego oraz odpowiedzi na pytanie, czy istnieje możliwość jego zastosowania w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego.
EN
Intensity, variety and consequences of business environment changes and internal changes in companies influence the management systems, especially strategic management systems. This briefing paper outlines some key concepts of strategic production controlling. The paper contains definition of strategic production controlling and contemplation of beriers of its implementation in cement factories. (original abstract)
XX
Przedstawiono zarys komputerowego planowania produkcji realizowanego w trybie sieciowym. Omówiono moduł planowania produkcji oraz scharakteryzowano procedury modułu.
EN
This paper deals with problems of production planning in case of perishable goods industry (e.g. meat products). The demand for products of such industries exhibits short-term seasonalities, usually of one-week length. Therefore, short-term forecasting is very important to provide the planning department in an enterprise with up-to-date information about the expected demand. Next, the forecasts are confronted with production capacity and with customers' orders. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy powstałej na początku lat siedemdziesiątych idei zastosowania analizy skupień do grupowania maszyn i operacji w elastycznym planowaniu produkcji. Pokazano dalszy rozwój tej idei, polegający na formułowaniu bardziej skomplikowanych modeli (definicje podobieństwa, funkcje jakości, ograniczenia organizacyjne) i stosowaniu bardziej wyrafinowanych metod. Ponieważ literatura przedmiotu jest bardzo obszerna, powołano się tylko na wybrane pozycje. Zasadniczy rozwój polegał na opracowywaniu nowych, zwykle coraz bardziej skomplikowanych modeli i odpowiadających im metod, których efektywność była w ogólności trudna do ocenienia. W końcu zaczęto odwoływać się do metaheurystyk, jakkolwiek również bez gwarancji sukcesu. Można tylko stwierdzić, że większość metod jest efektywna dla "porządnych" danych, implikujących separowalne grupy maszyn i/lub operacji, natomiast w większej lub mniejszej mierze zawodzi dla danych "trudnych". Pokazano również konkretny przykład zadania i zastosowania metody analizy skupień, podkreślając zalety takiego podejścia: (i) prostotę, (ii) szybkość, (iii) łatwość i naturalność interpretacji, (iv) możliwość kontrolowania przebiegu procedury, (v) możliwość otrzymywania rozwiązań alternatywnych. W zakończeniu postuluje się (ponowne) rozważenie szerszych korzyści z zastosowania prostych paradygmatów typu analizy skupień nie tylko w problemach elastycznego planowania produkcji, ale w innych istotnych dziedzinach nauki, takich jak statystyka czy sztuczna inteligencja. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper first presents the concept of application of the clustering-based approaches to the cell formation problem of flexible manufacturing. Then, it takes up further developments, involving more complicated models and more sophisticated methods. In view of the multiplicity and diversity of studies devoted to this problem only selected instances are shown, illustrating the path of development. The mainstream path leads through the efforts to solve the more intricate cell formation models by application of different algorithms, with a varying degree of success. Ultimately, the metaheuristies started to be applied, with, however, not much more success altogether than with the classical techniques. Generally, most methods work well for problems in which the data are "well-behaved" (clear-cut cells), while problems appear for data sets yielding solutions far from the "ideal" one(s). So, a case is presented of application of a clustering technique to a cell formation problem, showing the advantages of application of such methods. It is finally argued that, in a more general perspective, the return to such relatively simple clustering approaches may have deeper sense not just for the cell formation problem, but also in other instances. (fragment of text)
EN
In the Aggregate Production Planning (APP) the manager considers simultaneously conflicting objectives such as total cost, inventories level, workforce fluctuation, and utilization level of the physical facility and equipment. The goals associated with these objectives may be uncertain in nature. The aim of this paper is to develop a Goal Programming (GP) model where the goals and the right-hand sides of constraints are random and normally distributed. The concept of satisfaction functions will be used for modeling the uncertainty as well as to explicitly integrate the manager preferences. The proposed model is applied to APP problem to generate the most satisfying aggregate plan.(original abstract)
8
Content available remote Planning Units Applied in Production Planning
100%
EN
Types of planning units applied in medium-sized and bigger furniture making enterprises are characterised in this paper. Planning units are used to construct production plans at different levels of the organisational structure in an enterprise. A diagram was prepared for the explosion of orders for final products into production orders for lots of elements. An example was presented for the application of planning units in furniture production planning.(original abstract)
XX
Gospodarstwo rolne można potraktować jak przedsiębiorstwo, w którym istnieje możliwość, a właściwie konieczność ustalenia planu produkcji, który pozwalałby na redukcję ujemnych skutków ryzyka prowadzonej produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także na poprawę efektywności gospodarowania. Jednakże w takim przedsiębiorstwie mamy mniejszą możliwość przewidzenia wszystkich rodzajów ryzyka, ze względu na działanie czynników agrometeorologicznych. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this elaboration is to show the possibilities of mathematical modelling usage in the risk including production planning. Economical risk is understood as probability of wastage of for seen or expected economical and financial outcome, connected with business or decisions that have been taken. Family household is treated like the company in which you create production planning. This plan should allow reduction of negative risk effects of agricultural production, and also it should improve household efficiency. In such a purpose MOTAD model was used and compared to classical line model. Methods of one year plan modelling in family households while regarding risk have great practical use. Improvement of this methods can be used in advising as an assistance when taking decisions. While applying MOTAD model to identify the risk, there have been designated few plan models while taking into account farmers aversion to risk. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania było określenie podstawowych założeń i uwarunkowań koncepcji kroczącego planowania wykonawczego o skróconej podstawie czasowej. Stanowi ono niezbędny etap wstępny przed szczegółowym, wykonawczym opracowaniem takiego systemu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to define the fundamental assumptions and conditins of the progressive executive planning on a shortenad time basis. It makes the indispensable initial stage ahead of the detailed planning process. (original abstract)
EN
Underestimating the duration of the production process is one of the basic factors determining the occurrence of delays in the duration of individual operations included in the production process. Occurrence of underestimation of production time brings many negative effects, which include, among others: underestimation of the company's production capacity, accumulation of intermediate stocks, impeded planning of the production process (scheduling of the production process) and increase of production costs. The problem of erroneous estimation of the duration of the production process is most often found in production plants specializing in serial or mass production, implemented in a parallel or series-parallel system. The basic causes that underestimate the duration of the production process include errors in production scheduling, incorrect determination of durations of individual operations carried out as part of the analyzed production process, complexity of production operations and employment structure. The occurrence of delays in the production process can also be affected by accident events that generate underestimation and costs for the enterprise (including social and economic costs). In many cases, many algorithms are used to reduce underestimation and optimization and scheduling of the entire production process. The publication presents an analysis of the production process in which the duration of the production process is underestimated, taking into account the employment structure in the manufacturing company. The analyzes allow to determine the level of underestimation of operations of the production process depending on the form of employment (steel workers - employed under a contract of employment in the production plant, and temporary workers employed by temporary work agencies), identification of the reasons for the underestimation of individual production positions and the length of their time occurrence. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie systemów zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji jako uzupełnienie funkcjonalności systemów klasy MRPII/ERP. Omówione zostały ograniczenia modułu do planowania zdolności produkcyjnych, będącego modułem systemów klasy MRPII/ERP, oraz możliwości uzupełnienia tej funkcjonalności przez systemy do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji. W ostatniej części zaprezentowane zostało przykładowe wdrożenie takiego systemu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present advanced planning and scheduling systems as a complement to the functionality of MRPII/ERP systems. The article shows the constrains of CRP (Capacity Requirements Planning) module of MRPII/ERP system and the possibility to complement this functionality by advanced planning and scheduling systems. The final part of the article is an example of the implementation of this system. (original abstract)
13
Content available remote Harmonogramowanie zadań produkcyjnych w wytwórni blach dachowych
100%
XX
W pracy przedstawiono dwukryterialny problem harmonogramowania produkcji, który polega na jednoczesnym harmonogramowaniu zadań i ich grupowaniu w partie produktów. Motywacją badań była analiza procesu planowania w zakładzie przetwórczym blachy stalowej, w którym zlecenia są przetwarzane w systemie "make to order". Zagadnienie to jest połączeniem harmonogramowania zadań na pojedynczej maszynie z problemem pakowania pudełek. W artykule przedstawiono porównanie, otrzymanego z zakładu, planu produkcji z harmonogramami utworzonymi za pomocą prostej, dedykowanej heurystyki i algorytmu genetycznego. Wyniki badań dowiodły skuteczności proponowanych heurystyk. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the bi-criteria problem of production scheduling that consists in simultaneous grouping products into batches and items scheduling. The motivation to undertake this research was analysis of scheduling process in a steel sheet processing plant in which orders are processed in make to order system. This problem is a combination of the Bin Packing Problem and the Single Machine Scheduling Problem. The article presents a comparison of actual production schedule with schedules created using simple dedicated heuristic and genetic algorithm. The results show the effectiveness of the heuristics used. (original abstract)
14
Content available remote Planowanie produkcji oparte na prognozowaniu - metoda ATP
75%
XX
Ugruntowanymi narzędziami wspomagania zarządzania przedsiębiorstwa są systemy informatyczne ERP. Konieczność utrzymywania wysokiej dynamiki odpowiedzi przedsiębiorstwa na potrzeby otoczenia stawia nowe wymagania wobec narzędzi wspomagających. Informacje o trendach zmian w potrzebach otoczenia mogą poprawić planowanie w dłuższym okresie. W efekcie, przedsiębiorstwo przy minimalnych zapasach własnych, może utrzymać wysoką dynamikę odpowiedzi. Ze względu na pragmatykę wspomagania zarządzania przedstawiamy rozwiązanie w kontekście funkcji systemu ERP. W publikacji prezentujemy metodę ATP, włączającą prognozowanie potrzeb otoczenia do planowania produkcji w przedsiębiorstwie. Pozwala to usprawnić zarządzanie przy możliwie małych kosztach reorganizacji i wdrażania nowych technologii informatycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Well-established tools supporting business management are ERP systems. The need to maintain a high growth company response to the needs of the environment puts new demands on the tools supporting. Information about the trends of changes in the needs of the environment can improve planning in the long term. As a result, the enterprise with minimal inventories of their own, can maintain high dynamic response. Due to the pragmatics of management support to present a solution in the context of the ERP system functionality. In the publication we present a method of ATP, enabling forecasting environment to production planning in the company. This allows you to streamline the management at the smallest possible cost of the reorganization and implementation of new technologies. (original abstract)
XX
W referacie omówione zostały komponenty funkcjonalne narzędzi informatycznych klasy APS wspierające zarządzanie strumieniem przepływu materiałowego i informacyjnego firmy. Przedstawione również zostało zagadnienie adekwatności odwzorowania w systemie informatycznym działań wytwórczych przedsiębiorstwa oraz problem dostosowania działalności organizacyjnej firmy do wymagań wdrażanych narzędzi. Jako warunek umożliwiający zwiększenie elastyczności procesów produkcyjnych firmy oraz poprawy jakości wytwarzanych wyrobów, autor artykułu wskazał automatyzację przepływu informacji warunkowaną integracją użytkowanych systemów informatycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the functional components of APS system supporting the management flows material and information in the company. he issue has also been the representation adequacy of generating activities in the information system and the problem of adapting the company's organizational activities to the requirements of the implemented tools. As a prerequisite for increasing the flexibility of manufacturing processes and improve the quality of products, the author of the article pointed to automate the flow of information, which is conditioned by the integration of information systems in use. (original abstract)
XX
Opracowanie asortymentowego planu produkcji jest jednym z kluczowych zadań w operacyjnej działalności przedsiębiorstwa. Plan asortymentowy jest bowiem decyzją, która wywiera bezpośredni "Wpływ na ogół przedsięwzięć przedsiębiorstwa; a także w dużej mierze warunkuje powodzenie danej organizacji gospodarczej. / Nowe zasady oceny przedsiębiorstwa i coraz pełniejsze oddziaływanie mechanizmów rynkowych sprawiają, że wzrasta rola asortymentowego planu produkcji w kierowaniu przedsiębiorstwem. 0 ile dotychczas plan ten traktowano raczej formalnie, niemal jako fasadowy dokument służący bardziej jako podstawa do oceny przez jednostkę nadrzędną oraz do naliczania premii za wykonanie produkcji, o tyle obecnie dąży się coraz częściej do tego, aby plan ten był faktycznie "busolą" w przedsiębiorstwie, wyznaczającą zadania produkcyjne określonym horyzoncie czadowym/ tak, aby w pełni wykorzystać szanse i możliwości stojące przed przedsiębiorstwem. Z tego względu stawia się większe niż dotychczas wymagania realności, adekwatności /prawdziwości/i aktualności tych planów. Coraz częściej zwraca się również uwagę na poziom akceptacji planów przez zainteresowane agendy i pracowników - przyszłych wykonawców planów. ", Spełnienie nowych oczekiwań w planowaniu produkcji jest w znacznym stopniu zdeterminowane jakością działań związanych z pozyskiwaniem informacji dla potrzeb planowania, konsultacjami i planów, uzgodnieniami zainteresowanych stron praż procesami kalkulacji i rozumowań, jakie trzeba przeprowadzić w toku planowania. Zrozumiałe w te j sytuacji jest zainteresowanie praktyki gospodarczej możliwością wspierania procesu planowania za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych.(fragment tekstu)
XX
W artykule skoncentrowano uwagę na lokalizacji tzw. punktu przyporządkowania produktu klientowi (PPK) oraz na konsekwencjach, które usytuowanie tego punktu wywołuje w toku konstruowania i realizacji operatywnego planu produkcji. Punkt PPK to wybrane miejsce w procesie wytwarzania, w którym następuje przydział wyrobu do konkretnego zamówienia odbiorcy.
EN
This paper examines the impact of the location customer order point on the framework for master production scheduling. (original abstract)
18
Content available remote Zastosowanie programu FlexSim w projekcie DISIRE
75%
XX
Omówiono potrzebę śledzenia składu rudy w KGHM by dać zakładom przeróbczym co najmniej 1 zmianę wyprzedzenia na dopasowanie parametry procesów wzbogacania i zoptymalizować ich efektywność. Omówiony projekt DESIRE proponuje wrzucanie do strumienia urobku na przenośnikach specjalnych sensorów niosących źródłowe informacje o miejscu pochodzenia rudy. Może być ona powiązana z jakością złoża poprzez dane z prób bruzdowych przechowywanych w bazie MO-PRONA lub model blokowy zawierające przetworzone informacje (np. interpolowane domeny geometalurgiczne). Odczyty danych z sensorów dokonane odpowiednio wcześniej powinny umożliwić opracowanie odpowiednich prognoz. Do przygotowania eksperymentu z sensorami w ZG Lubin i analizy jego wyników wybranot program Flexsim łączący możliwość symulacji ciągłej i cyklicznej. W przyszłości może być on wykorzystany do przygotowywania prognoz z większym wyprzedzeniem na bazie planów produkcyjnych (np. opracowanych w systemie Datamine). (abstrakt oryginalny)
EN
The need to trace the ore composition in KGHM has been discussed so as to give a processing plant at least one shift advance to adjust beneficiation parameters and optimize efficiency of this process. The discussed DISIRE project proposes dropping to an ore stream on conveyors special tags carrying source data about the origin of loaded ore which can be connected with deposit quality based either on channel samples stored in MOPRONA database or data from a block model containing processed data (e.g. interpolated geometallurgy domains). Tags readings done enough earlier should give possibility to prepare required forecasts. The FlexSim program has been selected for the preparation of the tag experiment in the ZG Lubin copper ore mine and analysis of its results. FlexSim combines the possibility of continuous and discret event simulations of material flow. In the future it can be used to make such forecasts even with a bigger time advance based on production plans (e.g. prepared in the specialized geological and mining Datamine software). (original abstract)
19
Content available remote Modelling of Virtual Production Networks
75%
LogForum
|
2011
|
tom 7
|
nr nr 1
23-33
XX
Obecnie wiele przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP, specjalizuje się w bardzo wąskim zakresie produkcji. Żeby produkować lepiej, szybciej i taniej, wymagane jest tworzenie wirtualnych sieci produkcyjnych kooperujących przedsiębiorstw. Ponadto, niektóre zlecenia produkcyjne nie mogą być zrealizowane, ponieważ nie istnieje przedsiębiorstwo o dostatecznym potencjale produkcyjnym. W tym przypadku zlecenia tego typu mogą zostać zrealizowane w produkcyjnych sieciach kooperujących przedsiębiorstw. Większe zdolności produkcyjne i różnorodność zasobów kooperujących sieci przedsiębiorstw pozwala zatem wspólnie zrealizować dużo więcej zleceń niż każde z nich z osobna. Taka organizacja umożliwia wykonywanie wysokiej jakości produktów przy niskich kosztach utrzymania i wykorzystania zdolności produkcyjnych. W artykule zaproponowano metodologię szybkiego prototypowania wirtualnych sieci produkcyjnych, które pozwalają na terminową realizację zleceń produkcyjnych uwzględniając istniejące ograniczenia logistyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays many companies, especially small and medium-sized enterprises (SMEs), specialize in a limited field of production. It requires forming virtual production networks of cooperating enterprises to manufacture better, faster and cheaper. Apart from that, some production orders cannot be realized, because there is not a company of sufficient production potential. In this case the virtual production networks of cooperating companies can realize these production orders. These networks have larger production capacity and many different resources. Therefore it can realize many more production orders together than each of them separately. Such organization allows for executing high quality product. The maintenance costs of production capacity and used resources are not so high. In this paper a methodology of rapid prototyping of virtual production networks is proposed. It allows to execute production orders on time considered existing logistic constraints. (original abstract)
XX
Omówiono znaczenie i rolę kosztów w planowaniu produkcji. Zwrócono uwagę na konieczność ciągłego zainteresowania poziomem i analizą kosztów.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.