Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 172

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Shopping centres
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Rozwój centrów handlowych wpływa w różny sposób na obszary zewnętrzne dużych miast. Efektem mogą być zmiany ekonomiczne, rynku pracy, zachowania konsumentów, komunikacyjne oraz zagospodarowania przestrzennego. Negatywnym następstwem może być zanik podstaw funkcjonowania podmiotów gospodarczych w małych miastach, pełniących funkcje usługowe wobec otaczających obszarów wiejskich, natomiast pozytywnym spadek cen i polepszenie jakości oferowanych usług. Celem pracy jest ocena oddziaływania centrów handlowych na przedsiębiorców działających w małych miastach i na obszarach wiejskich, położonych w subregionie południowym województwa śląskiego, w strefie wpływu miasta Bielska-Białej. Na podstawie przeprowadzonych w 2012 roku badań ankietowych z przedsiębiorcami w wybranych gminach subregionu bielsko-bialskiego określono ekonomiczny wpływ centrów handlowych. Centra handlowe stanowią bezpośrednią konkurencję dla niewielkiej liczby ankietowanych przedsiębiorców, bo tylko 7% ogółu. Utrata klientów została zrekompensowana dzięki dodatkowym zleceniom. Najbardziej doceniane są zwłaszcza nowe przyjazne formy robienia zakupów. Podsumowując, centra handlowe stanowią konkurencję dla przedsiębiorców, ale także przyczyniają się do poprawy jakości i konkurencyjności świadczonych usług. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of shopping malls affects in different ways the outer areas of large cities. It can result in changes in the economy, labour market, consumer behaviour, and land-use planning. The negative effect can be the disappearance of the economic foundations of the functioning of business entities in small towns, which provide services to the surrounding rural areas, while the positive effect can be the declining prices and improving quality of the services offered. The aim of this work is to assess the impact of shopping malls on entrepreneurs operating in small towns and rural areas, located in the southern sub-region of Silesian Voivodeship, in the zone of influence of the city of Bielsko-Biała. On the basis of a survey conducted in 2012 among entrepreneurs in selected municipalities of the Bielsko-Biała sub-region, the economic impact of shopping centers is presented. Shopping centers are direct competition for a small number of the entrepreneurs surveyed (only 7% of the total number). Loss of customers has been offset by new orders. Especially the new, friendly forms of shopping are appreciated. Shopping malls are competition for entrepreneurs but also contribute to improving the quality and competitiveness of the services provided. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie procesu rewitalizacji centrów miast, jej wymiarów oraz korzyści z nią związanych w odniesieniu do planów budowy ośrodków handlowych. Podkreślić należy, iż procesowi projektowania oraz budowy centrum handlowego na obszarach zdegradowanych towarzyszy wiele barier oraz zagrożeń. W artykule przedstawiony został udany proces rewitalizacji centrum miasta na przykładzie Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu "Stary Browar" w Poznaniu. (fragment tekstu)
EN
The article presents characteristics of the revitalization process connected with shopping centre development. The author describes types of revitalization and its' dimensions, which need to be taken into consideration while developing a shopping centre as a part of the revitalization process. There were also presented threats and barriers connected with shopping centre development in postindustrial parts of the city. The article presents characteristics of a successful project of revitalization of a city centre on the example of development of the Shopping, Cultural and Business Centre "Stary Browar" in Poznan. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia genezę rozwoju ośrodków handlowych. Definiuje pojęcia: ośrodek handlowy i centrum handlowe. Podaje kryteria klasyfikacji i kategorie ośrodków handlowych. Omawia tendencje rozwojowe ośrodków handlowych w krajach wysoko rozwiniętych.
XX
Zasadniczym celem niniejszego artykułu była identyfikacja kluczowych determinant zachowań młodych konsumentów w zakresie wyboru centrów handlowych jako miejsc korzystania z oferty handlowo- usługowej. Identyfikacja ta oparta była na analizie dostępnej literatury przedmiotu oraz weryfikacji siły oddziaływania wybranych determinant na określone zachowania konsumentów. W artykule postawiono cztery hipotezy badawcze, a także zaproponowano model teoretyczny, który następnie poddano weryfikacji z wykorzystaniem modelowania strukturalnego (SEM). Opracowany model poddano również analizie w zakresie poziomu rzetelności oraz dobroci dopasowania. W oparciu o przeprowadzone analizy statystyczne stwierdzono, że zmodyfikowany model równań strukturalnych posiadał wszystkie współczynniki istotne statystycznie, co pozwoliło uznać go za względnie satysfakcjonujący. Umożliwiło to pozytywne zweryfikowanie trzech spośród czterech hipotez badawczych. W efekcie zastosowanego modelowania strukturalnego zaobserwowano istotne statystycznie relacje między wyszczególnionymi grupami czynników, takimi jak: czynniki personalne, specyfika centrum handlowego i czynniki sytuacyjne, a odwiedzaniem centrum handlowego przez młodych konsumentów. Co więcej, w opinii respondentów specyfika centrum handlowego i czynniki sytuacyjne charakteryzowały się znacząco większą siłą oddziaływania na badane zachowania niż czynniki personale. W modelowaniu wykorzystano dane pozyskane w ramach badań empirycznych przeprowadzonych na grupie 550 respondentów.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article was to identify the key determinants of young consumers' behaviour in terms of choosing shopping centres as places for using the commercial and service offer. This identification was based on an analysis of the available literature on the subject and verification of the impact of selected determinants on specific consumer behaviour. The article presented four research hypotheses and a theoretical model, which was then verified using structural modelling (SEM). The developed model was also analysed in terms of the level of reliability and good fit. Based on the statistical analyses it was found that the modified structural equation model had all statistically significant coefficients, which allowed it to be considered relatively satisfying. This enabled the positive verification of three out of four research hypotheses. As a result of the applied structural modelling, statistically significant relationships were observed between the specified groups of factors, such as: personal factors, the specificity of the shopping centre and situational factors, and the visit of the shopping centre by young consumers. What is more, in the respondents' opinion, the specificity of the shopping centre and situational factors were characterized by a significantly greater impact force on the tested respondents' behaviour than personal factors. The modelling used data obtained as part of empirical research conducted on a group of 550 respondents.(original abstract)
XX
W artykule przedmiotem analizy uczyniono zmiany w przestrzeni konsumpcyjnej miasta. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: czy i w jakim zakresie zmiany w przestrzeni konsumpcyjnej, wynikające z budowania centrów handlowo-rozrywkowych w miastach, można nazwać trwałym procesem? Szukając odpowiedzi na to pytanie, poddano analizie zmiany w przestrzeni konsumpcyjnej w perspektywie historycznej. Przedstawiono shopping mall jako wielofunkcyjną przestrzeń konsumpcyjną. Omówiono także czynniki wpływające na dominację shopping malla nad innymi formami w przestrzeni konsumpcyjnej. Skupiono się na analizie funkcji jakie pełnią centra handlowo-rozrywkowe w przestrzeni miejskiej. W zakończeniu przedstawiono scenariusze rozwoju centrów handlowo rozrywkowych w najbliższej przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the subject matter for analysis has been acknowledged to be the changes in the consumer space of a city. The author at hand makes an attempt to answer the following question: Can the changes in consumer space resulting from the construction of shopping centers be termed a long term process and to what extent? In the search for answers to this question, the changes in the consumer space from a historical perspective have been placed under analysis. Shopping malls have been presented as a multi-functional consumer space. Likewise, the factors influencing the dominance of shopping malls over other forms of consumer space have been discussed. There has also been a focus placed on the analysis of the functions that are served by shopping malls in municipal space. By way of conclusion, a scenario for the development of shopping malls in the near future has been presented. (original abstract)
XX
Omówiono problematykę malli - miejsc przeznaczonych do handlu, ich historię oraz konstrukcję.
EN
Malls are physically constructed so that one is led past one alluring shop after another. Window displays, signs advertising sales, and perhaps goods placed in bins outside the store attract the consumer's attention. The shopping malls are so constructed as to keep people moving and looking around. They keep them diverted and entertained without end by any of the endless attractions; not to encourage them to stop, look at each other, talk to each other, think of, ponder and debate something other than the objects on display - not to pass their time in a fashion devoid of commercial value. The shopping mall operates as a selling machine and, as I have suggested, the shopping mall "machine" also produces a sense of timelessness. The attraction of the shopping mall can also be credited, at least in part, to its predictability. For example, the unpredictabilities of weather are eliminated. It is no matter what the weather is outside, it is always the same in here. Those who spend their days wandering through malls are relatively free from the unpredictabilities of crime that might beset them when they wander through city streets. Entertainment is also central to a shopping mall. In a shopping mall the personalised images that have been connected to the products - images of sexual power, glamour, or national pride - serve to convince shoppers that while purchasing goods they are simultaneously participating together in a shared experience of a more vital and sensual world. (original abstract)
XX
Rosnące znaczenie centrów handlowych w handlu detalicznym na świecie przejawia się m.in. we wzroście liczby inwestycji w budowę tych obiektów. Polska jest uznawana przez zagranicznych inwestorów za jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla centrów handlowych, co skutkuje dynamicznym przyrostem nowoczesnej powierzchni handlowej w naszym kraju. Celem artykułu jest identyfikacja i klasyfikacja czynników rozwoju centrów handlowych w Polsce uwzględniająca ich dwie główne grupy: międzynarodowe i krajowe, a ponadto ich podział na czynniki stymulujące i ograniczające rozwój. Artykuł powstał na podstawie analizy polskich i zagranicznych źródeł wtórnych. Przedstawiona klasyfikacja może stanowić implikację dla praktyki gospodarczej w sytuacji rosnącej konkurencyjności na rynku nowoczesnej powierzchni handlowej. Opracowanie stanowi również głos w dyskusji naukowej dotyczącej rozwoju handlu detalicznego w Polsce oraz wpływu inwestycji zagranicznych na ten proces(abstrakt oryginalny)
EN
The growing importance of shopping centers in retail trade in the world manifests itself in the increase of the number of investments in the construction of these facilities. Poland is considered by foreign investors as one of the most attractive locations for shopping centers, which results in a dynamic growth of modern retail space in our country. The purpose of the article is to identify and classify the development factors of shopping centers in Poland, taking into consideration their two main groups: international and national, and also their division into stimulating and limiting factors. The article was based on the analysis of Polish and foreign secondary sources. The presented classification may be an implication for business practice in a situation of growing competitiveness on the market of modern retail space. The article is also a voice in the scientific discussion on the development of the retail in Poland and the impact of foreign investments on this process(original abstract)
XX
Centra handlowe funkcjonujące w zewnętrznych obszarach dużych miast mogą być przyczyną wielu zmian o różnorakim charakterze. Oddziaływanie centrów handlowych może spowodować utratę podstaw funkcjonowania małych miast, w tym pełnionych przez nie funkcji usługowych, na rzecz otaczających obszarów wiejskich. Centra handlowe poprzez oddziaływania konkurencyjne mogą się przyczyniać także do podniesienia jakości świadczonych usług. Celem pracy była ocena oddziaływania, głównie ekonomicznego, centrów handlowych na przedsiębiorców działających w małych miastach i na obszarach wiejskich w subregionie centralnym województwa śląskiego na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Umożliwiły one wykazanie, że centra handlowe nie stanowią znaczącej konkurencji dla przedsiębiorców działających w subregionie centralnym województwa śląskiego, a przyczyniają się do poprawy jakości i konkurencyjności świadczonych usług. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of shopping malls affects in the different ways on the outer areas of the large cities. The negative effect can be the disappearance of foundations of economic business in the small towns, which performs services to the surrounding rural areas, while the positive can be declining prices and improving the quality of offered services. The aim of the work was assessment of the impact of shopping malls on entrepreneurs operating in small towns and rural areas, located in the central subregion of Silesian Voivodeship. On the basis of the conducted survey in 2012 with entrepreneurs in selected municipalities, the economic impact of shopping centers was specified. Shopping centers are direct competition for only 7% of surveyed entrepreneurs. Shopping malls contribute to improving the quality and competitiveness of the provided services as well as opening hours. (original abstract)
XX
Autor podejmuje próbę określenia w aktualnych warunkach rynkowych pojęcia, zakresu i treści zarządzania ośrodkami handlowymi w Polsce. Zwraca uwagę na zagadnienia związane z zarządzaniem projektami budowy ośrodków. Podstawą opracowania są wyniki badań z połowy 2001 r. przeprowadzonych metodą wywiadu skategoryzowanego, w grupie 10 przedsiębiorstw zarządzających 25 ośrodkami handlowymi w różnych miastach kraju.
XX
Autor zwraca uwagę na rosnące zainteresowanie inwestycjami związanymi z budową ośrodków handlowych. Podejmuje próbę określenia w obecnych warunkach rynkowych pojęcia i treści zarządzania ośrodkami handlowymi.
XX
W artykule omówiono funkcję firm zarządzających ośrodkami handlowymi oraz strukturę organizacyjną i funkcje zarządu ośrodka handlowego. Przedstawiono trzy zasadnicze strategie zarządzania dynamicznego, zorientowane na: osiąganie stabilnych dochodów czynszowych, wzrost wartości kapitałowej, procesy pomocnicze i kompleksowe świadczenie usług dla użytkowników ośrodka.
XX
W zewnętrznych strefach metropolii w Polsce zachodzą trwałe zmiany, zarówno związane z postępującą urbanizacją, jak i spowodowane powstaniem i funkcjonowaniem wielkogabarytowych centrów handlowych. Ich rozwój w charakterystycznych lokalizacjach w przestrzeni miejskiej, szczególnie w obszarach zewnętrznych dużych miast, skutkuje licznymi zmianami, począwszy od architektonicznych, poprzez urbanistyczne, komunikacyjne, ekonomiczne oraz na rynku pracy, po zagospodarowanie przestrzenne oraz wzorce obsługi handlowej mieszkańców. To także zanik tradycyjnych podstaw funkcjonowania małych miast, w tym dotychczasowych funkcji usługowo-handlowych sprawowanych wobec obszarów wiejskich w otoczeniu aglomeracji miejskich. Powstanie centrów handlowych przekształca strukturę przestrzenno-społeczną zewnętrznych stref metropolii, zmieniając kierunki ciążenia i potoki ruchu. Przestrzeń i zagospodarowanie tych stref staje się coraz bardziej monofunkcyjne i rozproszone. Klasyczne teorie lokalizacji handlu i usług nie uwzględniają specyfiki funkcjonowania nowoczesnych centrów handlowych oraz ich uwarunkowań i oddziaływań w przestrzeni. W celu rozpoznania zmian funkcjonalno-przestrzennych, jakie dokonują się w zewnętrznej strefie aglomeracji górnośląskiej pod wpływem centrów handlowych, przeprowadzono bezpośrednie badania. Zmiany funkcjonalno-przestrzenne w badanych małych miastach i obszarach wiejskich ocenili przedstawiciele władz lokalnych oraz mieszkańcy tych miejscowości(abstrakt oryginalny)
EN
In the outer metropolitan zones in Poland the processes of permanent structural and spatial changes are taking place and they are connected with both urbanization and the creation and operation of large-scale shopping centers. Their development in specific locations in urban space results in a number of changes, ranging from architectural, through urban planning, transport, economic and those on the labor market. It also affects spatial development and patterns of shopping services. These processes are particularly evident in the outer areas of metropolises and big cities. They also decline the traditional base of small towns' functions, including previous trade and service functions, to be carried to rural areas in surroundings' of the urban agglomerations. The rise of shopping centers transforms the spatial and social structure of outer metropolitan areas, changing gravity directions and the traffic flows. Classic location and central places theories do not include specifics of functioning of modern shopping centers and their determinants and impacts in space. Spatial development of these zones is becoming increasingly monofunctional and dispersed. A direct study was carried out to recognize the functional and spatial changes taking place in the outer zone of the Upper Silesian agglomeration influenced by many shopping centers. Functional and spatial changes in the surveyed small towns and rural areas were assessed by the representatives of local authorities and local residents(original abstract)
XX
Celem opracowania jest próba ukazania wpływu wybranych wrocławskich centrów handlowych na otaczającą je przestrzeń gospodarczą - placówki usługowe. Wybrano pięć centrów handlowych, z których każde reprezentuje jedną z pięciu ich generacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że centra handlowe trudno uznać za bezpośrednie zagrożenie dla placówek usługowych funkcjonujących w ich sąsiedztwie. Natomiast realnym zagrożeniem dla placówek usługowych są: 1) supermarkety dyskontowe i ogólnospożywcze, 2) powstające na bazie supermarketów osiedlowe centra handlowe, 3) przywracane do dawnej świetności pawilony handlowe. Tylko niewielka liczba właścicieli placówek usługowych wskazuje na negatywny wpływ centrów handlowych na prowadzoną przez nich działalność. Negatywny wpływ centrów handlowych w szczególności dotyka podmioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu tradycyjnego handlu detalicznego(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is an attempt at presenting the influence of selected Wroclaw's shopping malls on their business surroundings - service enterprises. Five shopping malls were selected; each of them presents one of five generations of shopping malls. The research shows that shopping malls are not a direct threat to the functioning of service enterprises located in their vicinity. However, there are other actual threats to the functioning of service enterprises. These are: 1) supermarkets, discount stores, 2) local shopping centres in housing estates basing on supermarkets, 3) old plazas renovated and restored to their old grandeur. Only a small number of the owners of service enterprises indicated at a negative impact of shopping malls on their enterprise. A negative impact of shopping malls is especially discernible in the case of business enterprises that operate in the traditional retail trade(original abstract)
XX
Przy kształtowaniu terenów komercyjnych w Polsce rzadko kiedy uwzględnia się aspekty ekologiczne, przyrodnicze oraz zasady zrównoważonego rozwoju. W zachodnich krajach europejskich dużo większą wagę przy- wiązuje się do aspektu różnorodności biologicznej zieleni. Przeprowadzone badania dotyczyły analizy zieleni i działań podejmowanych w zagospodarowaniu i pielęgnowaniu terenów centrów handlowych w różnych miastach Polski oraz wybranych krajach w zachodniej Europie. W ocenie brano pod uwagę kryteria estetyczne, ekologiczne i społeczne. Uwzględniono zróżnicowanie gatunkowe, obecność ogrodów na dachach oraz działania proekologiczne takie jak zwiększanie różnorodności biologicznej, ograniczanie zanieczyszczenia powietrza i gleby, oszczędzanie energii, zmniejszanie zużycia oraz retencjonowanie wody. Badania wykazały, że w Polsce (poza incydentalnymi działaniami) zieleń ma wyłącznie znaczenie estetyczne i izolacyjne. Uwzględnia się także jej funkcję wypoczynkową, budowanie mikroklimatu oraz walory kompozycyjne. Na podstawie wniosków sformułowano wytyczne określające kierunki kształtowania tego typu przestrzeni (abstrakt oryginalny)
EN
Usually in the creation of commercial areas and malls in Poland ecological and natural aspects and principles of sustainable development are not taken into consideration. Our study focused on the analysis of greenery and activities concerning land development and maintenance of the areas of shopping centers in different cities in Poland and Western Europe. The following evaluation criteria were taken into account: aesthetic, ecological and social benefits, species diversity, the presence of roof gardens and pro-ecological operations such as increasing biodiversity, limiting the amount of pollution in air and soil, water and energy saving and water retention. The research showed that in Poland, apart from occasional activities, greenery has principally aesthetic and isolating function. Moreover, recreational function of greenery, creation of microclimate and composition values are also taken into account. Results were used to draw conclusions as to the nature and quality of commercial zones in Poland. Basing on our conclusion we have determined the direction of development of these types of areas. shopping malls, greenery, biological diversity, greenery in commercial area (original abstract)
XX
Wymiana towarów jest jedną z pierwotnych funkcji miasta, a jego rozwój zawsze wiązał się z rozwojem handlu. W dawnych czasach handlowano w sukiennicach i na rynku, następnie handel rozwijał się w dzielnicach mieszkaniowych, a w XX w. systematycznie "przenosił się" na przedmieścia. Wpłynęło na to wiele czynników - przede wszystkim rozwój dzielnic podmiejskich, a co za tym idzie - ewolucja układu komunikacyjnego oraz rozwój transportu indywidualnego. Nie bez znaczenia był również postęp technologiczny, jak również zmiany zachowań konsumpcyjnych. Współcześnie handel rozwijał się w sposób nieskrępowany w warunkach gospodarki rynkowej. Wraz z transformacją ustrojową w Polsce i wdrożeniem gospodarki rynkowej, efekty tych przekształceń ujawniły się głównie w handlu detalicznym. Szybko wzrosła podaż rynkowa, pojawiły się coraz to nowsze, bardziej rozwinięte placówki handlowe. Proces ten szczególnie widoczny w dużych miastach i aglomeracjach miejskich trwa dalej, zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. Handel jest jednym z kluczowych czynników warunkujących zrównoważony rozwój miasta i jego otoczenia [Adamowicz i Zaręba, 2015], Rozwój miasta jest wynikiem dostarczania dóbr i usług mieszkańcom miasta oraz otaczających go obszarów. Każde miasto dąży do rozwoju, podlega także procesowi ciągłych przemian. Zmienia się ono jako całość, ulegają zmianom jego elementy i relacje między nimi [Sławińska (red.), 2008]. Na początku XXI w. sieć handlu detalicznego w Polsce ulega nieustającym zmianom strukturalnym, ilościowym oraz jakościowym. Powstają nowe formaty handlu wielkopowierzchniowego, systematycznie maleje liczba sklepów, ubywa głównie małych, drobnodetalicznych sklepów spożywczych (25% w ciągu ostatnich pięciu lat) oraz sklepów specjalistycznych(fragment tekstu)
EN
The article presents the commercial and entertainment complex as a "place" in the social space of the city. "Manufaktura" is renewal, revitalized area in the inner city. This space is involved in the implementation of the consumption needs of residents of the city and is also an important element in the identification of social and territorial cohesion. Manufacture creates new forms of consumption, which make up a new dimension of social and cultural space of the city. The positive perception of the place by the people is connected with a combination of many functions here -trade, meeting place and process of provide the experiences. Processes of the functional and spatial transformation are strictly determined by the social phenomenon of the recovery history, and thus social identity. New public space and its specific physiognomy, clear and safe space, in the result give feeling of uniqueness and pride. The huge investment has created a big contrast to the neighboring deprived areas. Some of them which have historic value have lost these days the chances for renewal process.(original abstract)
XX
Specyfika wytwarzania przestrzeni miast Górnego Śląska w znaczący sposób wpłynęła na charakter ich obszarów centralnych. Powstanie i rozwój większości z nich związany był przez przeszło dwa wieki z losami przemysłu wydobywczego i hutniczego w tym regionie. Kopalnie i huty potrzebowały stale związanej i dyspozycyjnej siły roboczej (J. Sztumsk i, J. Wódz, 1985, s. 16), która mieszkałaby w położonych wokół nich osiedlach (por. T. Naw rock i, 2006). Potrzebne były też przestrzenie zarządzania, a także przestrzenie konsumpcji oraz rekreacji dla klas i warstw dominujących. Powstawały przemysłowe osady, które w wyniku działania procesów aglomeracyjnych łączyły się w większe jednostki. Stopniowo postępowało "funkcjonalne powiązanie i przestrzenne zlepianie się wielofunkcyjnych przestrzeni, których zwornikiem stawał się obszar organizujący tę całość i pełniący funkcję przestrzeni centralnej" (fragment tekstu)
EN
The article shows the problem of relations between city centre and malls in the context of sociological theory of public space. The notion of public space is rich in meaning and is used in wide range of contexts. This text shows only some of these: connections between public space and public sphere, criteria of access to it, physical security, diffusion between public and private space and the differences between public space and public realm. Such understanding of public space allows to compare the social meanings and functions between the traditional public space - city centre and malls - private space from the legal point of view but public realm in the social context. Empirical references based on sociological researches conducted in some Silesian cities: Katowice, Gliwice, Rybnik in 2009-2010. The researches showed that malls are the real competition for city centre, especially when city centre is unattractive and sociofugal. Nevertheless city's streets and squares still offer more possibilities to realize various needs concerning public space. (original abstract)
XX
W artykule dokonano analizy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce. Brano pod uwagę ilościowy i jakościowy rozwój tych placówek, jak również sposoby doskonalenia ich wizerunku. Jak przewiduje autorka, nadchodzące lata przyniosą prawdopodobnie dalszą ekspansję sieci zagranicznych na polskim rynku, przybierającą często formę przejęć czy fuzji. Może to spowodować przetasowania wśród kluczowych firm handlowych, zaostrzając konkurencję i wymuszając przemiany zarówno wśród WOH, jak i małych sklepów.
19
Content available remote Quasi-Public Real Estate Within the City of Wrocław
60%
EN
The study undertakes the subject of public shopping centers in Wrocław as representative of quasipublic space. Public space should enable public discussion, whereas the public events organized in malls have little to do with public debate. The users of shopping centers are usually consumers or business entities whose main goal is to improve the quality of their lives. Public space should be available without any additional permission to use it. It should also be freely accessible and provide the opportunity for various people to congregate-this is seen as a positive feature of space that is worth visiting. Public space should also promote the notion of public property and encourage its users to express and exchange opinions. Contemporary malls serve as an attempt at providing a replacement for public space. The study aims to represent the scale of shopping centers operating within the space of the city of Wrocław, the area they occupy and the economic consequences they entail for small entrepreneurs operating in the region where they exist. (original abstract)
20
Content available remote The Space of the Shopping Centre in Poland
60%
EN
The socio-economic transformation in Poland that took place after 1989 caused radical changes in Poles' lifestyle. The transformation enabled the society of producers to change into society of customers. Aspects of the creation of social space in the shopping centre by marketing specialists and managers are presented in the paper, the main objective of which is to identify the space of the centre. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.