Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Article of consumption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Artykuł omawia strukturę handlu hurtowego przemysłowymi artykułami konsumpcyjnymi w Polsce.
2
Content available remote The Comparison of Economic Efficiency of Consumer Products Dismantling
100%
EN
One of the possibilities still often used also in advanced countries is manual or hybrid dismantling of endof- life products. Because there are quite high work force costs in manual dismantling, it seems to be more efficient to manually dismantle bigger consumer products as small products. Our study is trying to verify this statement through evaluation and comparison of economic efficiency of manual dismantling of two different consumer electronic products (washing machine and mobile phone). In the case of washing machine, there is a much of metal (about 60 %) in its body in comparison with mobile phone which contains only about 4 % of metal parts in its weight, so the revenues and final loss of dismantling are accordingly influenced by this. The total loss from dismantling of one washing machine is calculated as - 3,112 EUR and for one mobile phone is equal to -0,5538 EUR. From the calculated numbers we found out, that for comparison of economic efficiency of dismantling of different products would be better not to compare absolute loss for one product, but to compare ratio of loss to average product price.(original abstract)
XX
Prowadzone przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji systematyczne badania mające na celu rozpoznanie kierunków i zakresu racjonalizacji kanałów dystrybucji, rejestrują wielokierunkowość działań podejmowanych w tym zakresie zarówno przez producentów, jak i pośredników hurtowych i detalicznych. Działania te wymusza zarówno zaostrzająca się konkurencja, jak i stosunkowo wolno wzrastający popyt konsumpcyjny.
XX
Artykuł omawia zmiany w strukturze producentów przemysłowych artykułów konsumpcyjnych w latach 1994-1999. Następnie przedstawia strukturę podmiotową hurtowników i przedsiębiorstw detalicznych.
XX
Artykuł przedstawia sieć sklepową z podziałem na różne branże w latach 1994-1999. Omawia zmiany zachodzące w tych latach. Podobnie przedstawiono sieć magazynową w latach 1997-1999.
XX
Przemiany w handlu hurtowym artykułami konsumpcyjnymi w Polsce, mimo że są oparte na sprawdzonych rozwiązaniach zagranicznych, przebiegają w inny sposób niż w rozwiniętej gospodarce rynkowej. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w dwóch grupach uwarunkowań. Pierwsza z nich to uwarunkowania wynikające z określonego stanu wyjściowego, który został ukształtowany w systemie nakazowo-rozdzielczym. Druga zaś to uwarunkowania specyficzne dla okresu transformacji systemowej. W wyniku oddziaływania obu grup uwarunkowań dotychczasowe skutki przemian w handlu hurtowym w Polsce można określić terminem "nietypowe". W odróżnieniu od krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej, utrzymuje się bowiem duże znaczenie tradycyjnego hurtu instytucjonalnego, natomiast rola nowoczesnych form działalności hurtowej nadal jest niewielka. (abstrakt oryginalny)
XX
Dystrybucja jest jednym z instrumentów marketingu, którego zadaniem jest udostępnianie produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywcy. W artykule omówiono zmiany w kanałach dystrybucji artykułów konsumpcyjnych. Od początku lat 90 XX w. w ich dystrybucji zachodzą dynamiczne, wielokierunkowe zmiany zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Na rynku polskim występują równolegle dwa podstawowe typy dystrybucji artykułów konsumpcyjnych: kanały tradycyjne i kanały zintegrowane.
EN
Distribution is a marketing instrument demonstrating a relative stability, nevertheless, subject to indispensable adjustment changes. Currently, we can observe decline of intensiveness of changes, particularly quantitative ones. There are still clearly capital and contractual integration under way. In the distribution channels, the role of integrated chains is rising. Wholesaling enterprises are subjected to strong processes of concentration (particularly capital one). A change of roles in the distribution channels takes place, mainly in the area of logistics, and in the tasks of sales services, the trade chains' own distribution centres are intensively developing, importance of businesses in the transport, forwarding and logistic branch is growing. The currently observed trends will be deepened, though one may not expect radical changes. (original abstract)
XX
Celem badań było poznanie opinii nauczycieli szkół podstawowych dotyczącej zasadności i efektów realizacji "Programu dla szkół", preferencji dzieci w zakresie konsumpcji oferowanych produktów żywnościowych, a także powodów nieuczestniczenia szkół w tym programie. Badania empiryczne zrealizowano w 2017 roku i objęto nimi 6413 nauczycieli szkół podstawowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w szkole uczniowie chętniej spożywali owoce niż warzywa. Wśród warzyw częściej zjadane były pomidory, rzodkiewki i marchew niż kalarepa i papryka słodka, a do preferowanych produktów mlecznych należały mleko świeże i serki twarogowe. Wśród głównych powodów nieuczestniczenia szkół podstawowych w programie wskazywano brak odpowiedniego zaplecza do przechowywania dostarczonych produktów owocowo-warzywnych i brak zainteresowania ze strony rodziców.(abstrakt oryginalny)
EN
(original abstract)
XX
Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji od 2001 roku realizuje coroczne badanie dotyczące współpracy firm produkcyjnych i handlowych, obejmując wywiadami przedstawicieli 150 producentów artykułów żywnościowych i nieżywnościowych codziennego zapotrzebowania oraz wybranych branż artykułów nieżywnościowych oraz 150 firm handlowych różnej wielkości o zróżnicowanym przedmiocie i zasięgu działania oraz formie własności (krajowe i zagraniczne sieci handlowe). W niniejszym artykule przedstawiono zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat w warunkach współpracy partnerów handlowych, eksponując korzyści oraz słabe strony współpracy producentów z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami handlowymi, a także przedsiębiorstw handlowych z dużymi dostawcami towarów i małymi lokalnymi producentami. Przeprowadzone badania wskazują na zachodzące zmiany w relacjach producentów i przedsiębiorstw handlowych w kanałach dystrybucji artykułów konsumpcyjnych. (abstrakt oryginalny)
XX
W artykule przedstawiono aktualną sytuację na rynku żywności ekologicznej w Polsce. Omówiono rozwój rynku żywności ekologicznej, wskazano cechy charakterystyczne tej żywności porównując ją z żywnością konwencjonalną i GMO. Mając na uwadze zachowania konsumentów przedstawiono na bazie dostępnej literatury przykłady segmentacji konsumentów ekologicznych w różnych krajach. Ważną częścią artykułu jest omówienie wyników badań empirycznych dotyczących zachowań konsumentów na rynku produktów ekologicznych. W badaniu zidentyfikowano motywy zakupu tych produktów, a także bariery uniemożliwiające ich zakup, a także zbadano poziom wiedzy konsumentów na temat żywności ekologicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Paper presents the current situation on the organic market in Poland. The development of the organic food market was discussed and the characteristics of such food were indicated by comparing it with conventional and GMO food. Taking into account the consumer behavior the examples of ecological consumer segmentation in different countries were presented on the basis of the available literature. An important part of this article is the discussion of the results of empirical research on consumer behavior on the organic product market. The study identified the reasons as well as barriers to purchase these products and also examined the level of consumer awareness of organic food(original abstract)
XX
W artykule omówiono istotne zmiany struktur rzeczowych produktów, zwłaszcza na odcinku dóbr konsumpcyjnych. Przedstawiono charakterystykę podaży rynkowej wg podziału wyrobów na podstawowe grupy towarowe.
EN
The growth of the scale of production and its diversity is an immanent feature of the majority of societies which possess their economy. In such a situation the elements of market supply gain particular importance as they modify to some degree behaviour and configurations on the side of consumer demand. While carrying out the identification and classification of consumer goods the author pointed to a wide range and variety of articles which compose an Investigated market's segment. The abovementioned premises create specific conditions for the functioning of the links in the traffic of good a which participate in the process of distribution. A particular role should here be assigned to all possible forms stimulating and shaping population's consumer demand - which are discussed at length in the article. (original abstract)
XX
Autor przedstawił wyniki badań odnoszące się do podstawowych trendów jakościowych zmian i nowego etapu rozwoju koncentracji i integracji handlu w Polsce, a mianowicie: pogłębiania się procesów koncentracji i integracji kapitałowej, dla których czynnikiem dynamizującym są przejęcia i fuzje, rosnącej pozycji sieciowych przedsiębiorstw handlowych zarówno na rynku artykułów częstego zakupu, jak i w branżowych sektorach rynku z artykułami nieżywnościowymi, ewolucji form integracji organizacyjnej w kierunku związków kapitałowych, dynamicznego rozwoju ośrodków handlowych, w których kreowaniu uczestniczą przede wszystkim sieciowe przedsiębiorstwa handlowe. Autor w swej analizie skoncentrował uwagę na dokonujących się zmianach wśród dużych przedsiębiorstw sieciowych handlu detalicznego i zintegrowanych hurtowo-detalicznych, gdyż w ich gronie zaobserwowano największe przemiany o charakterze jakościowym. Analizę przeprowadzono metodą desk research na podstawie dostępnych danych statystycznych z GUS, list rankingowych przedsiębiorstw oraz innych materiałów wtórnych.
EN
The article examines some new trends among retail chains operating in Poland, in particular what is known as concentration and integration. The analysis was made with the desk research method on the basis of statistical data reported by the Central Statistical Office (GUS). The author also used data from league tables ranking the country's largest businesses and statistics on the development of retail centers in the country. The study confirms that Poland's retail trade sector has undergone far-reaching concentration and integration over the past several years. Changes have primarily included a growing number of mergers and acquisitions and the substitution of organizational integration with financial ties. These trends have been especially widespread among businesses with Polish capital, but they have also applied to foreign-owned companies, some of which have withdrawn from the Polish market, the author says. The current course of concentration and integration processes in Poland's retail trade seems to indicate that the sector's future development will see more mergers and acquisitions and further development of retail centers, Maleszyk says. These trends are in line with what is happening in highly developed countries, the author concludes. (original abstract)
XX
Zdaniem autorki, postępujące procesy globalizacji, napływ inwestycji zagranicznych oraz dynamicznie wzrastające w ostatnich latach spożycie w trwały sposób rewolucjonizują krajowe kanały sprzedaży, kształtując ich kierunki rozwoju w podobny sposób jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej. W zmieniającej się strukturze kanałów dystrybucji autorka wyróżnia cztery zasadnicze trendy: rozwój dostaw bezpośrednich, inicjowany przez obiekty wielkopowierzchniowe i sieci handlowe (zagraniczne i krajowe) dążące do skracania łańcuchów dostaw i eliminowania pośredników; rozwój regionalnych oraz dużych ponadregionalnych dystrybutorów budujących własne sieci detaliczne lub/i wiążących się z już funkcjonującymi atrakcyjnymi sieciami sprzedaży detalicznej, a także wprowadzającymi do obrotu marki własne; działania producentów rozwijających i umacniających własne kanały sprzedaży; wirtualnych kanałów sprzedaży.
EN
The ongoing processes of globalisation, foreign investment inflow and dynamically growing recently consumption are permanently revolutionising the domestic sales channels, forming them in a similar way as it takes place in other countries of the European Union. This is manifested in a further growth of direct supplies, in development and consolidation of the wholesale market, in growth of the role of logistic operators and in strengthening their own sales channels by manufacturers. There are also developing virtual enterprises in form of e-shops as well as there is quickly growing value of sales carried out in this channel. In result, we deal in the market with a great differentiation of sales channels, in adjustment to the subject structure of trade that has for years been dominated by small formats. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest wskazanie na istotność badań przydatności użytkowej wyrobów w procesie kształtowania ich jakości. W pracy przedstawiono na gruncie teorii zagadnienia użyteczności wyrobu i metody jej weryfikacji oraz przytoczono dwa przykłady testów konsumenckich sprzętu AGD oraz wyrobów tekstylnych. Dokonano również analizy i oceny wyników badań przydatności użytkowej przeprowadzonych dla wybranej grupy artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku przez jednostkę zewnętrzną w ramach procesu certyfikacji wyrobu. Wykazano, że poziom jakości funkcjonalnej wyrobów poprawił się w wyniku uwag uwzględnionych przez producentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to show the significance of fitness for purpose tests of goods in the process of shaping their quality. There have been presented a theoretical approach to fitness for purpose of goods and methods of its verification. The paper mentions the two examples of consumer tests conducted on household goods and textiles. It also gives an analysis and evaluation of the fitness for purpose tests of a selected group of durable goods made by an external unit during certification process. There have been showed that the level of functional quality of goods was improved by producers. (original abstract)
XX
Przedstawiono raport dotyczący polskiego rynku produktów impulsowych. Za dobra impulsowe uznaje się m.in.: baterie, parafarmaceutyki, długopisy, papierosy, alkohol, zabawki, artykuły spożywcze (lody, słone przekąski, napoje, słodycze). Uwaga raportu w większości została skupiona na słodyczach. Badania przeprowadzone przez firmę Master Foods dowodzą, że 70 procent wszystkich kupowanych słodyczy to wynik działania impulsowego, a tylko 30 procent to zakupy wcześniej zaplanowane.
XX
Tylko 2 procent Polaków planuje pokrycie świątecznych wydatków za pomocą pożyczki lub kredytu – tak wynika z listopadowych badań statystycznych. Mimo to, większość banków jak co roku spodziewa się znacznego wzrostu obrotów. Ponad połowa respondentów badanych zamierza pokryć wydatki z bieżących dochodów, 8 procent z oszczędności, a 19 procent nie planuje specjalnych wydatków. Na same prezenty gwiazdkowe Polacy chcą w tym roku przeznaczyć średnio 240 złotych na osobę, a jedna czwarta planuje wydać na ten cel więcej niż 250 złotych. 10 procent Polaków zamierza przeznaczyć na prezenty ponad 500 złotych. Artykuł dotyczy świątecznych wydatków konsumpcyjnych.
XX
Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji od wielu lat prowadzi systematyczne badania mające na celu rozpoznanie kierunków i zakresu racjonalizacji funkcjonujących na krajowym rynku kanałów dystrybucji. Wyniki badania z lipca 2006 r. prezentowane w niniejszym artykule mają pokazać role, jakie pełnią w tych kanałach krajowe i zagraniczne firmy handlowe. Wśród cech różnicujących poszczególne grupy przedsiębiorstw szczególnie ważna w warunkach nasilającej się globalizacji oraz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jest własność zaangażowanego w firmie kapitału, za którą kryją się określone możliwości inwestycyjne, nowoczesny know-how i długoletnie doświadczenie związane z funkcjonowaniem na konkurencyjnych rynkach. Z tego powodu postrzeganie procesów i zjawisk rynkowych poprzez pryzmat zachowań firm rodzimych i obcych stało się w ostatnich latach często wykorzystywanym podejściem badawczym. Pozwala ono drogą porównania rozpoznać stopień absorpcji przez krajowe przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe stosowanych przez firmy zagraniczne rozwiązań w dziedzinie organizacji i zarządzania, techniki i technologii, jakości procesów oraz wszelkich innych innowacji rynkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In her article, the author presents results of the research carried out by IRWiK in 2006 on manufacturing and trade enterprises, which objective was to make a diagnosis of the structure and directions of rationalisation of channels of distribution of consumer goods, operating in the domestic market, and to indicate the role played by domestic and foreign companies in these channels. The research showed that there is a significant diversification of channels in the market, since such a solution provides for a greater guarantee for improvement of results of activities in the more and more competitive and demanding market. Among the channels used, there is strengthening the role of large wholesaling and retailing organisations of a nation-wide or regional scope of activities, and a wide range of services. Both strong, in terms of capital possessed, national companies and foreign ones strive to cut the channels, thus ensuring themselves betters terms of purchase. However, a considerable part of the market has still been supplied by multi-tier channels. This primarily relates to a large number of non-associated firms owned by domestic entities. (original abstract)
XX
W pierwszej części artykułu omówiono dwie grupy uwarunkowań, tzn. wynikające ze stanu wyjściowego ukształtowanego w systemie nakazowo-rozdzielczym oraz specyficzne dla okresu systemowej transformacji, które oddziałują na dotychczasowe skutki przemian w handlu hurtowym artykułami konsumpcyjnymi w Polsce. W wyniku połączenia określonego stanu wyjściowego i transformacyjnego przyspieszenia skutki te można określić terminem "nietypowe". Odmiennie niż w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej utrzymuje się bowiem duże znaczenie tradycyjnego hurtu instytucjonalnego, natomiast tempo procesów koncentracji i integracji wśród rodzimych przedsiębiorstw hurtowych jest nadal powolne. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem pracy jest przedstawienie form działalności gospodarczej i struktury współczesnego handlu detalicznego w Polsce oraz strategii marketingowych przedsiębiorstw w tym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem handlu detalicznego w miastach. Artykuł powstał na podstawie literatury przedmiotu badań, dostępnych statystyk, analiz firm doradczych oraz badań własnych. Obejmuje prezentację form handlu detalicznego i sposobów jego podziału, struktury wg wielkości sklepów i wartości sprzedaży, rozwój sektora nowoczesnych obiektów handlowych w miastach oraz zarys głównych strategii przedsiębiorstw handlowych na rynkach towarów konsumpcyjnych (strategii cenowych, marketingowych i wchodzenia na rynek). (abstrakt oryginalny)
EN
The study's aim is to present forms of economic activity and structures of the contemporary retail trade in Poland as well as enterprises' marketing strategies in this sector, with a particular consideration of retailing in towns. The article is based on the literature of the research subject, available statistics, consulting firms' analyses, and own research. It comprises the presentation of forms of retail trade and ways of its division, the structure by size of stores, and sales value, development of the sector of modern trade facilities in towns as well as an outline of the main strategies of commercial enterprises in the markets for consumer goods (pricing and marketing strategies and entering into the market). (original abstract)
XX
W artykule omówiono wyniki badań nad zróżnicowaniem cen w odniesieniu do wybranych towarów codziennego i powszechnego spożycia, biorąc pod uwagę kształtowanie się rozpiętości cen ich bliskich substytutów, oferowanych w obiektach danego typu. Badaniami objęto towary należące do tzw. rynku FMCG, czyli artykuły żywnościowe, chemii gospodarczej, kosmetyczne oraz papierosy i napoje alkoholowe o szybkiej rotacji.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.