Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  educational anthropology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper, we build on the ongoing disciplinary debate in cultural anthropology concerning changing understanding of contemporary ethnographic practice and consider our pedagogical work with students as a form of what Kim Fortun recently defined as "ethnographic experiment" for contemporary. We describe our methodology in which we are inspired especially by the tradition of educational anthropology and participatory action research to create spaces of collaborative encounters that we call urban laboratories.
IT
Questo contributo identifica ed esemplifica le risorse specifiche d’ispirazione e di motivazione che gli educatori che vivono la spiritualità dell’unità [del Movimento dei Focolari fondato da Chiara Lubich] possono sfruttare nel loro impegno nel campo dell’educazione – in particolare creando spazi relazionali pedagogici.
EN
This contribution identifies and exemplifies the specific resources of inspiration and motivation that educators who live the spirituality of unity can exploit for their commitments in the field of education; that is, to create pedagogical relational spaces in particular.
PL
W artykule ukazano konkretne źródła inspiracji i motywacji, które wychowawcy żyjący duchowością jedności Ruchu Focolari, założonego przez Chiarę Lubich, mogą wykorzystywać w swoich działaniach w dziedzinie wychowania, zwłaszcza w kreowaniu pedagogicznych przestrzeni relacyjnych.
EN
This contribution identifies and exemplifies the specific resources of inspiration and motivation that educators who live the spirituality of unity can exploit for their commitments in the field of education; that is, to create pedagogical relational spaces in particular.
EN
In the article, I discuss the presentation, representations and images of ethnic and cultural diversity in government-approved early school education textbooks over the last twenty years, with the focus on the currently used ones. My argument is based on the initial results of a research study launched in 2017. The study mainly involves analyses and interpretations of the textbooks and the empirical data from informal interviews with teachers, librarians, students, and booksellers, as well as from ethnographic observations in school libraries, bookstores etc. This ethnographic research strategy, which makes room for the voice of Others, has helped me explore the product that is a textbook in a wider perspective. In this framework, the textbook is a cultural artefact and at the same time a factor in students’ enculturation which can be analysed and interpreted from anthropological positions.
PL
W artykule podejmuję temat sposobu przedstawiania, reprezentacji i wizerunku różnorodności etnicznej i kulturowej w podręcznikach do pierwszego etapu edukacji, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, z akcentem na te aktualnie obowiązujące. Przedstawiam w nim wstępne wyniki badań podjętych w tym obszarze w roku szkolnym 2017/18. Obejmują one w głównej mierze analizy podręczników i towarzyszących im ćwiczeń, dopełnione materiałem empirycznym pochodzącym z wywiadów o charakterze nieformalnym, prowadzonych z nauczycielami, bibliotekarzami, księgarzami, studentami i pracownikami wrocławskich hurtowni książek oraz z obserwacji etnograficznych. Taka strategia badawcza, uwzględniająca udzielenie głosu innym, umożliwiła mi spojrzenie na wytwór, jakim jest podręcznik w szerszym, niż wąskometodyczne, świetle. Podręcznik stanowi w takim podejściu kulturowy artefakt, a zarazem element towarzyszący czy wręcz wpisujący się w procesy enkulturacji uczniów, który można analizować i interpretować z pozycji antropologicznych.
EN
Today’s anthropology attempts to relate the historicity and culturality of its concepts, viewpoints, and methods to the historicity and culturality of what is under investigation. Anthropology examines the findings of the human sciences and develops a critique of itself based on historical and cultural philosophy, thereby paving the way for the investigation of new questions and issues. At the heart of these efforts lies a restlessness of mind that cannot be stilled. Research in anthropology is not limited to certain cultural contexts or single epochs. Reflections on the integral historicity and culturality of the research enable the discipline to leave behind the Euro-centricity of the human sciences and to focus on the unresolved problems of the present and the future. This aim implies skepticism toward all-encompassing and universal anthropological interpretations, such as those occasionally found in biological science, for example. Anthropology is not a single discipline. It touches on many different sciences and disciplines, including philosophy. Speaking about anthropology in the humanities and social sciences, we have to consider the following five paradigms: 1) anthropology of evolution and hominization; 2) philosophical anthropology developed in Germany; 3) historical anthropology and the history of mentalities, initiated by historians in France and taking its cue from the Annales-School; 4) the American tradition of cultural anthropology, and 5) finally historical cultural anthropology. These paradigms also provide the basis for educational anthropology.
PL
Dzisiejsza antropologia próbuje powiązać historyczność i kulturę pojęć, poglądów i metod, którymi się zajmuje jako nauka z historycznością i kulturą przedmiotów badań. Antropologia bada odkrycia nauk humanistycznych i tworzy autokrytykę na podstawie filozofii historycznej i kulturowej, tym samym torując drogę dla badań nad powstającymi pytaniami i kwestiami. W sercu tych wysiłków leży nieposkromiony niepokój umysłu. Badania w dziedzinie antropologii nie ograniczają się do określonych kontekstów kulturowych czy pojedynczych epok. Refleksje dotyczące integralnej historyczności i kulturalności badań umożliwiają dyscyplinie odejście od eurocentryczności nauk humanistycznych i skoncentrowanie się na nierozwiązanych problemach teraźniejszości i przyszłości. Tak określony cel implikuje sceptycyzm wobec wszystkich, obejmujących cały przekrój zagadnień i powszechnych interpretacji antropologicznych, przykładowo tych spotykanych w naukach biologicznych. Antropologia nie jest dyscypliną funkcjonującą w izolacji od innych dziedzin nauki. Dotyczy zagadnień z wielu różnych nauk i dyscyplin, w tym filozofii. Mówiąc o antropologii nauk humanistycznych i społecznych należy rozważyć pięć następujących paradygmatów: 1) antropologię ewolucji i hominizacji; 2) antropologię filozoficzną opracowaną w Niemczech; 3) antropologię historyczną i historię mentalności, zapoczątkowane przez historyków we Francji i czerpiące inspiracje ze Szkoły Annales; 4) amerykańską tradycję antropologii kulturowej, 5) wreszcie antropologię historyczno- kulturową. Powyższe paradygmaty stanowią również podstawę antropologii edukacyjnej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.