Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrokrążenie skórne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The impact of aerobic and anaerobic training on cutaneous microcirculation
100%
PL
Celem pracy jest określenie zmian wartości wybranych parametrów łożyska naczyniowego następujących pod wpływem systematycznego treningu tlenowego (kolarze szosowi) i beztlenowego (podnoszenie ciężarów) w porównaniu do osób prowadzących sedenteryjny tryb życia. Badaniami objęto 12 sportowców: 6 kolarzy szosowych oraz 6 ciężarowców, posiadających drugą i pierwszą klasę sportową, trenujących przynajmniej od 4 lat. W charakterystyce obciążeń treningowych w grupie zawodników podnoszących ciężary zdecydowanie przeważał trening siłowy, natomiast w grupie kolarzy szosowych priorytetowym zadaniem treningu było kształtowanie zdolności do wysiłków długotrwałych. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób aktywnych fizycznie przez około 1-2 godziny tygodniowo, a aktywność ta związana była z czynnościami dnia codziennego (np. wejście po schodach, spacer itp.). Mikrokrążenie skórne było mierzone za pomocą laserowego przepływomierza Dopplerowskiego Periflux 4001 (Perimed, Szwecja). Badano przepływ spoczynkowy, reakcję przekrwienną na okluzję i temperaturę, reakcję ortostatyczną oraz maksymalny pobór tlenu. Oprócz częstotliwości analizowano również moc sygnału w każdym przedziale. Z wyjątkiem zera biologicznego wszystkie mierzone parametry były istotnie statystycznie wyższe u kolarzy (RF-35,33 ± 3,25 PU; BZ-2,97 ± 0,24 PU; PORH MAX-150,67 ± 1 0,14 PU; TH MAX-278,94 ± 60,22 PU; OR-57,06 ± 3,1%, VO2max-66,11 ± 7,01 ml/kg/min), w porównaniu z obiema grupami: ciężarowców i grupą kontrolną (ciężarowcy: RF-16,01 ± 3,53 PU; BZ-3,0 ± 0,19 PU; PORH MAX-84,19 ± 19,46 PU; TH MAX 221,85 ± 91,57 PU; OR-43,68 ± 1,89%, VO2max-42,07 ± 3,63 ml/kg/min; grupa kontrolna: RF-15,58 ± 16,27 PU; BZ-2,81 ± 0,42 PU; PORH MAX-70,95 ± 24,48 PU; TH MAX 171,39 ± 32,18 PU; OR-42,36 ± 2,97%, VO2max-35,14 ± 8,65 ml/kg/min). Analiza częstotliwości wykazała niższe oscylacje w zakresie neurogennym i sercowym oraz wyższe wartości w zakresie śródbłonkowym w grupie kolarzy. Wnioski: 1. Regularny trening tlenowy wpływa zdecydowanie pozytywnie na mikrokrążenie skórne poprawiając znacząco jego parametry. 2. Regularny trening siłowy w bardzo nieznaczny sposób zmienia wartości wskaźników skórnego łożyska naczyniowego. 3. Wpływ aktywności fizycznej na mikrokrążenie skórne wymaga dalszych badań.
EN
The aim of the study was to determine alterations of the values of chosen parameters of the vascular bed resulting from systematic aerobic (road cyclists) and anaerobic (weightlifters) training compared to individuals with a sedentary way of life. The tested group consisted of 12 athletes: 6 cyclists and 6 weightlifters, with II and I sport group, practising for at least 4 years. In the weightlifters' group predominant training load was directed at strength, whereas in the cyclists' group priority was to form endurance capabilities. All athletes were tested during the competition period. The control group consisted of 30 persons, who practiced motor activity for 1-2 hours a week whereas their activity was connected with everyday routines (climbing the stairs, walking etc). The microcirculation was measured using Doppler laser flowmeter Perifluks 4001 (Perimed, Sweden). Rest flow, hyperaemic, hyperthermic and orthostatic reactivity of skin microcirculation and maximal minute oxygen uptake (VO2max), were evaluated. Apart from frequency, the signal power was also analyzed. Beside biological zero, all other measured parameters were statistically significant higher in the cyclists (RF-35,33 ± 3,25 PU; BZ-2,97 ± 0,24 PU; PORH MAX-150,67 ± 1 0,14 PU; TH MAX-278,94 ± 60,22 PU; OR-57,06 ± 3,1%, VO2max-66,11 ± 7,01 ml/kg/min), compared with the both group: weightlifters and control group (weightlifters: RF-16,01 ± 3,53 PU; BZ-3,0 ± 0,19 PU; PORH MAX-84,19 ± 19,46 PU; TH MAX 221,85 ± 91,57 PU; OR-43,68 ± 1,89%, VO2max-42,07 ± 3,63 ml/kg/min; control group: RF-15,58 ± 16,27 PU; BZ-2,81 ± 0,42 PU; PORH MAX-70,95 ± 24,48 PU; TH MAX 171,39 ± 32,18 PU; OR-42,36 ± 2,97%, VO2max-35,14 ± 8,65 ml/kg/min). The frequency analysis showed smaller oscillations of the sympathetic system and also in the cardiac frequency and increased activity of the endothelium in the cyclists. Conclusions: 1. Regular aerobic exercise has a beneficial impact on cutaneous microcirculation thus significantly improving the value of its parameters. 2. Regular force training merely alters the values of the cutaneous microcirculation indexes. 3. The impact of physical activity on cutaneous microcirculation requires further studies.
PL
Wstęp. Znany jest szkodliwy wpływ palenia papierosów na układ krążenia, jednak zaburzenia naczyniowe u czynnychi biernych palaczy wydają się w pewnym stopniu odwracalne. Dlatego też celem pracy jest zbadanie wpływu 6-miesięcznego systematycznego wysiłku fizycznego na mikrokrążenie skórne nałogowych palaczy mierzone za pomocą laserowej przepływometrii dopplerowskiej. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 34 zdrowych ochotników, mężczyzn, 18 osób niepalących, 16 osób palących przynajmniej 4 lata co najmniej 20 papierosów dziennie. Żaden badany nie uprawiał wcześniej systematycznie aktywności fizycznej. Badani uczestniczyli w 6-miesięcznym treningu tlenowym na cykloergometrze rowerowym. Trening odbywał się trzy razy w tygodniu po 45 min. Badani pedałowali z obciążeniem 50-70% VO2max, z częstotliwością obrotów 60/min. Każdy trening aerobowy uzupełniono treningiem anaerobowym. Pomiar mikrokrążenia skórnego wykonano za pomocą laserowego przepływomierza dopplerowskiego Perifluks 4001 firmy Perimed (Szwecja). Oceniano przepływ spoczynkowy, reakcję hyperemiczną, hypertermiczną i ortostatyczną mikrokrążenia skórnego. Analizowano częstotliwość sygnałów otrzymywanych drogą laserowej przepływometrii dopplerowskiej w przedziale od 0,01 HZ do 2 Hz podczas przepływu podstawowego. Wyniki. Stwierdzono różnice w badanych parametrach pomiędzy grupą kontrolną a palącymi (grupa kontrolna: przepływ podstawowy - 12,93 ± 6,34 PU; zero biologiczne - 2,81 ± 0,37 PU; reakcja hyperemiczna - 171,42 ± 101,86 PU; reakcja hypertermiczna - 229,07 ± 129,4 PU; reakcja ortostatyczna - 54%; pułap tlenowy - 36,54 ± 6,32 ml kg min-1. Odpowiednio w grupie palących: przepływ podstawowy - 10,39 ± 2,66 PU; zero biologiczne - 2,63 ± 0,87 PU; reakcja hyperemiczna - 149,33 ± 48,48 PU; reakcja hypertermiczna - 193,85 ± 49,4 PU; reakcja ortostatyczna - 48,3%; pułap tlenowy - 32,42 ± 4,6 ml kg min-1). Po 6 miesiącach systematycznej aktywności fizycznej palących badane parametry kształtowały się na poziomie: przepływ podstawowy - 13,64 ± 3,86 PU; zero biologiczne - 2,76 ± 0,54 PU; reakcja hyperemiczna - 155,26 ± 38,98 PU; reakcja hypertermiczna - 200,1 ± 34,45 PU; reakcja ortostatyczna - 52,7%; pułap tlenowy - 38,75 ± 10,87 ml kg min-1. Analiza częstotliwości sygnału dopplerowskiego wykazała istotnie zwiększoną aktywność śródbłonka oraz istotnie mniejsze oscylacje współczulne w grupie niepalących oraz poprawę tych parametrów po treningu. Wnioski. 1. Wartości przepływu podstawowego oraz prowokowanych reakcji przekrwiennych są wyższe w grupie osób niepalących w stosunku do osób palących, co może świadczyć o ujemnych skutkach działania dymu tytoniowego na skórne łożysko naczyniowe. 2. 6-miesięczny systematyczny trening tlenowo-beztlenowy palaczy przyniósł poprawę wartości charakteryzujących funkcjo-nowanie mikrokrążenia skórnego.
EN
Introduction. The harmful effects of active or passive smoking on the circulatory system are widely known, however, vascular disorders seem to be partially reversible. Therefore, the aim of the study was the examination of the influence of six month systematic physical exercises on the skin microcirculation of heavy smokers, measured by means of laser Doppler flowmetry. Material and methods. 34 healthy volunteers men, 18 nonsmokers, 16 smokers from at least 4-years, with at least 20 cigarettesa day, took part in the test. All individuals did not performed any physical activities prior the test. The 6-month oxygen training on a bike ergometer was administered, three times a week and lasted 45 min. The subjects were performing with a load of 50-70% VO2max, at a 60/min revolution frequency. Each aerobic training was compensated with some anaerobic exercises. The skin microcirculation was measured with the laser Doppler flowmeter Perifluks 4001, Perimed (Sweden). The rest flow was studied, as well as skin microcirculation hyperemic reactions, hyperthermal and orthostatic ones. The frequencies of the Doppler signals received were analyzed in the 0,01 to 2 Hz span during the basic flow. Results. Some differences in the tested parameters between the control group and the smokers were found (control group: rest flow - 12,93 ± 6,34 PU; biological zero - 2,81 ± 0,37 PU; hyperemic reaction - 171,42 ± 101,86 PU; hyperthermic reaction - 229,07 ± 129,4 PU; orthostatic reaction - 54%; maximal minute oxygen uptake - 36,54 ± 6,32 ml kg min-1. Respectively in the group of smokers: rest flow - 10,39 ± 2,66 PU; biological zero - 2,63 ± 0,87 PU; hyperemic reaction - 149,33 ± 48,48 PU; hyperthermic reaction - 193,85 ± 49,4 PU; orthostatic reaction - 48,3%; maximal minute oxygen uptake - 32,42 ± 4,6 ml kg min-1). After 6 months of systematic physical activity of the smokers, the tested parameters were on the level of: rest flow - 13,64 ± 3,86 PU; biological zero - 2,76 ± 0,54 PU; hyperemic reaction - 155,26 ± 38,98 PU; hyperthermic reaction - 200,1 ± 34,45 PU; orthostatic reaction - 52,7%; maximal minute oxygen uptake - 38,75 ± 10,87 ml kg min-1. The analysis of the Doppler signal frequency revealed a significant increase of endothelium activity and a significant decrease of sympathetic oscillations within the non-smokers group and an improvement of these parameters after the training phase. Conclusions. 1. Basic flow values and hyperaemia provoked reactions are higher in the non-smokers group in relation to the smokers group, what may indicate negative effects of tobacco smoking on the skin vascular bed. 2. 6-month systematic aerobic-anaerobic training of the smokers improved the values of the skin microcirculation functioning.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.