Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Licences
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article focuses on the requirements and procedures for obtaining a professional engineering license in the United States (USA) and in Canada. The rights, privileges and responsibilities from being registered as a professional engineer are also discussed. The paper also provides information on engineering ethics and the liabilities that are associated with engineering projects. The occasional need to be registered simultaneously in more than one state or province are also discussed.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie niektórych problemów polityki licencyjnej krajów RWPG na tle międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present some problems of licence policy of the CMEA countries against the background of international scientific- technological cooperation. On the basis of the tendencies of development of international scientific-technological cooperation it may be supposed that also in eighties the licence exchange is going to be one of the basical channels of scientific-technological thought flow. Therefore socialist countries must form an efficient mechanism of the common licence policy in order to increase their significance on the world market of scientific-technological achievements. The common licence policy regarded as an element of the common scientific-technological policy is the highest form of bonds in the domain of international scientific-technological cooperation of the socialist countries. Mutual formation of new scientific-technological solutions, mutual buying and selling of licences as well as their mutual implementation and improvement are the symptom of this policy. The so-understood licence policy linked with the whole process of social reproduction is advantageous for the formation of the complementary structure in the field of science and technology of the CMEA countries and constitutes an important factor of the development of the socialistic economic integration. (original abstract)
XX
Oprogramowanie jest własnością intelektualną- dlatego od momentu jego wytworzenia automatycznie podlega ustawie antypirackiej. Ustalenia dotyczące rodzaju i zakresu licencji stwarzają wiele problemów, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom. Firmowa polityka zarządzania licencjami przynosi efekt, jeżeli jej warunki są przestrzegane przez wszystkich pracowników.
XX
Podstawą faktyczną glosowanego wyroku był następujący stan faktyczny: W ramach prowadzonej kontroli pojazdu należącego do dwóch osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w K. nałożył na przedsiębiorców karę pieniężną. Jej wysokość była pochodną naruszenia kilku przepisów ustawy o transporcie drogowym, jednak jako główną podstawę wymierzenia tej dolegliwości było wskazanie wykonywania transportu bez wymaganej prawem licencji, gdyż okazana w trakcie kontroli licencja była wydana tylko dla jednego ze wspólników spółki cywilnej. Decyzja określająca wysokość kary została zakwestionowana przez wspólników, którzy w odwołaniu wskazali, że ich przedsiębiorstwo świadczyło usługi transportowe na podstawie licencji, która została decyzją organu licencyjnego (starosty) zmieniona, w ten sposób, że pierwotna licencja wystawiona na jednego ze wspólników została skorygowana i w jej treści wskazano obu wspólników. Rozpoznając odwołanie organ drugiej instancji uchylił decyzję nakładająca karę na wspólnika, który pierwotnie posiadał licencję i w tym zakresie organ umorzył postępowanie pierwszoinstancyjne. Równocześnie organ utrzymał w mocy decyzję w części nakładającej karę pieniężną na drugiego wspólnika. W uzasadnieniu własnej decyzji Główny Inspektor Transportu Drogowego wskazał, że spółka cywilna nie posiada statusu przedsiębiorcy. Nie posiada również zdolności prawnej, a to oznacza, że sama nie może być podmiotem praw i obowiązków. Przedsiębiorcami są wspólnicy, co w oczywisty sposób wynika z art. 4 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zatem licencja uprawniająca do wykonywania transportu drogowego powinna być wystawiona dla obu wspólników, a nie jak miało to miejsce w rozpatrywanej sprawie tylko na rzecz jednego z nich. (fragment tekstu)
XX
Licencja, która pozostaje decyzją administracyjną, jest obecna w wielu polskich aktach prawnych. W artykule omówiono strukturę prawną licencji publikowanych w rozumieniu regulacji określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Ustawodawca wymienia dwa rodzaje licencji: licencję maszynisty lokomotywy oraz licencję na kolejowy transport osobowy i przewóz towarów lub na usługi trakcji szynowej, które są wydawane przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Licencja maszynisty kolejowego ma cechy licencji zawodowej i jest wymuszoną decyzją. Z drugiej strony licencja na kolejowy transport osobowy i przewóz towarów lub na usługi trakcji szynowej może być definiowana jako zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Należy również podkreślić, że regulacje dotyczące licencji w transporcie kolejowym odpowiadają prawu Unii Europejskiej(abstrakt oryginalny)
EN
A license, which is an administrative decision, is present in many Polish legal acts. The paper is related to the legal construction of licenses issued under the regulations set forth in the Railway Transport Act dated 28th of March 2003. The legislator lists two types of licenses, i.e. a locomotive driver license and a license for rail transport of people and goods or for rail traction services, which are issued by the President of the Office of Rail Transport. The aim of this paper is to prove the proposition of a separate nature of the two licenses in rail transport. The locomotive driver license bears the features of a professional license and is a constrained decision. On the other hand, the license for rail transport of people and goods or for rail traction services can be defined as a business activity permit. It should also be stressed that the regulations concerning licenses in rail transport correspond with the European Union law(original abstract)
XX
Współcześnie występujące zjawisko istotnego wzrostu znaczenia znaków towarowych w działalności przedsiębiorstw oraz przewidywania co do dalszego wzrostu poziomu krajowych oraz międzynarodowych przepływów z tytułu płatności licencyjnych (royalties) w zakresie korzystania przez przedsiębiorstwa z tych aktywów niematerialnych warunkują łącznie, że możliwość prawidłowego pomiaru i weryfikacji rynkowego charakteru poziomu stawek (potencjalnych) opłat licencyjnych z tytułu korzystania przez przedsiębiorstwa ze wskazanych aktywów ma obecnie i będzie miała w przyszłości szczególne znaczenie. Dotyczy to nie tylko konieczności zapewnienia możliwości prowadzenia prawidłowej dokumentacji podatkowej w zakresie transferu opłat licencyjnych z tytułu wykorzystywania aktywów niematerialnych pomiędzy podmiotami powiązanymi, czy też prawidłowego pomiaru wartości fundamentalnej tych aktywów, lecz w szczególności prawidłowego ujęcia poziomu wskazanych powyżej opłat na użytek procesów wyceny przedsiębiorstw, będących zarówno posiadaczami praw ochronnych, jak i użytkownikami znaków towarowych. W konsekwencji, w artykule została omówiona metodyka weryfikacji rynkowego charakteru poziomu stawek (potencjalnych) opłat licencyjnych z tytułu korzystania przez przedsiębiorstwa ze znaków towarowych w kontekście procesu wyceny przedsiębiorstw oraz należących do nich kluczowych aktywów niematerialnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The ongoing process of strengthening trademarks' market importance and the anticipation of a further increase in domestic and international capital flows of trademarks' license payments impact the existence of the need of correct recognition and market measurement of trademark royalty rates' levels. It refers not only to the need to ensure proper tax documentation for license fees transfers between related entities, but what is of more importance to ensure their viability during intangible assets and corporate valuations. The article discusses the methodology of verifying the market character of royalty rates levels in the context of both enterprises and their key intangible assets valuation processes.(original abstract)
XX
Polska jest liderem w Unii Europejskiej pod względem liczby zawodów regulowanych (380). Zdaniem Jarosława Gowina, pomysłodawcy deregulacji, otwarcie większości z licencjonowanych w Polsce zawodów stworzy młodemu pokoleniu warunki do wejścia na rynek pracy, a dodatkowo stworzy warunki do uczciwej konkurencji - im mniej zawodów regulowanych, tym większa jakość usług. W kompetencjach ministra finansów znajduje się 11 zawodów, które zdaniem resortu powinny zostać zderegulowane. Autor artykułu prezentuje główne wątki dyskusji o deregulowaniu zawodów finansowych, argumenty za oraz mankamenty tego pomysłu.
XX
Artykuł poświęcony jest licencji przymusowej, która w odróżnieniu od innych licencji nie powstaje w drodze umownej, ale jej udzielenie następuje z założenia wbrew woli uprawnionego na skutek decyzji właściwego organu. Artykuł zawiera analizę krytyczną obowiązujących regulacji tej instytucji prawnej jako instrumentu transferu wiedzy na gruncie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, w szczególności pod kątem przesłanek udzielenia licencji przymusowej, a co za tym idzie - możliwości jej uzyskania przez zainteresowanych przedsiębiorców. Rozważania te prowadzą do wniosku, iż licencja przymusowa może stanowić atrakcyjną alternatywę dla licencji umownej w sytuacji braku zgody uprawnionego na zawarcie umowy licencyjnej, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek ustawowych. Jednocześnie wskazano konieczność interwencji ustawodawcy celem usunięcia wątpliwości, jakich nastręcza obecna regulacja licencji przymusowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to the compulsory licence, which unlike other licences, is not created by a contract, but granting it ensues against the owner's will, as a result of the decision of the proper authority. The article is a critical analysis of the binding regulations of this legal institution as a tool of knowledge transfer, on the grounds of rules of the Industrial Property Law Act of the 30 June 2000, particularly from the point of view of the circumstances of granting a compulsory licence and the possibility of receiving it by interested entrepreneurs. The author comes to the conclusion that the compulsory licence may be an attractive alternative to the contractual licence, when there is no permission for the authorized person to enter into a licence contract, provided that other statutory circumstances were accomplished. Simultaneously, the author indicates the necessity of the legislator's intervention to eliminate the doubts caused by the current regulations of the compulsory licence.(original abstract)
XX
Charakterystyka rynku franchisingu wskazuje na to, iż opisywana forma działalności gospodarczej wciąż się rozwija i ewoluuje. W warunkach rosnącej konkurencji, coraz trudniej jest z powodzeniem rozpoczynać i prowadzić własną, niezależną od sieci, działalność gospodarczą. Instytucja franchisingu oferuje biorcom swoisty parasol ochronny, dostęp do renomowanych, znanych znaków towarowych oraz know-how, wszechstronną pomoc w uruchamianiu i prowadzeniu działalności, pozwalając przy tym uniknąć wielu błędów towarzyszących początkującym przedsiębiorcom. Za zjawisko pozytywne należy uznać fakt, iż z roku na rok wzrasta, zarówno liczba nowych systemów, jak i franchisobiorców. Wielkości te są znaczące w skali Europy. Pod względem liczby sieci Polska wyprzedza już takie kraje, jak: Szwajcaria, Dania, Irlandia czy kraje środkowoeuropejskie: Czechy i Łotwa. Pozostaje jednak w tyle za Węgrami. Rynek franchisingu w Polsce, pod względem liczby biorców, wyprzedza małe kraje Europy Zachodniej, takie jak: Austria, Dania czy Finlandia. W Polsce funkcjonuje także najwięcej jednostek franchisingowych w Europie Środkowej. W najbliższym czasie wiele systemów zamierza podpisać pierwsze umowy franchisingowe. A już funkcjonujące planują doskonalenie pakietów franchisingowych oraz dynamiczny rozwój. Wielu franchisobiorców, którzy przekonali się o zaletach franchisingu, planuje otwarcie kolejnych jednostek lub kupno innej licencji. Z zaprezentowanych danych wynika, iż po raz pierwszy w 2002 roku zaczęły przeważać polskie systemy franchisingowe, które charakteryzują się wyż- szym wskaźnikiem wzrostu, niż systemy zagraniczne rozwijane zarówno bezpośrednio, jak i przez masterbiorcę. W 2003 roku tendencje te umocniły się i obecnie funkcjonuje 105 polskich sieci oraz 65 zagranicznych. Dane te wskazują na dojrzewanie polskiego rynku. Dużą popularnością zaczynają cieszyć się systemy tzw. master, rozwijane w Polsce przez masterbiorcę licencje podmiotu działającego za granicą, które odnotowały w 2003 roku wzrost o ponad 60% w porównaniu z rokiem poprzednim. Masterbiorca kupuje licencję od zagranicznego przedsiębiorstwa franchisingowego i rozwija sieć na terenie Polski udzielając sublicencji biorcom. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zwiększyła się podaż tzw. licencji master, między innymi ze względu na to, iż dopiero po akcesji niektóre zagraniczne przedsiębiorstwa franchisingowe zdecydowały się na wejście do Polski. Wiele z nich poszukuje masterbiorców, co niejednokrotnie jest zadaniem trudnym. Masterbiorca musi dysponować znaczącym kapitałem, znajomością branży i realiów polskiego rynku oraz należytym doświadczeniem.(fragment tekstu)
10
Content available remote Ekonomiczne uzasadnienie dopuszczalności przełamywania monopolu patentowego
75%
XX
Ochrona własności intelektualnej jest realizowana głównie poprzez monopole prawne. Istnieją jednak okoliczności, w których prawo dopuszcza ich przełamywanie. W obszarze prawa własności przemysłowej są to przymusowe licencje oraz działalność organizacji standaryzacyjnych. Społeczne uzasadnienie istnienia tych wyjątków jest oczywiste. Konieczne jest jednak postawienie pytania o ich ekonomiczne uzasadnienie, gdyż osłabiają one motywację do prowadzenia działalności wynalazczej. W pewnym sensie przeczą więc głównemu celowi istnienia instytucji patentu. Przedmiotem analizy tego artykułu jest instytucja przymusowych licencji - zarówno jej podstawowa forma, której źródłem istnienia są decyzje organów administracyjnych (co ma miejsce głównie w branży farmaceutycznej), jak i wariant związany z ustanawianiem standardów, gdzie genezą obowiązku udzielenia licencji jest działalność organizacji standaryzacyjnych (czego znaczenie jest szczególnie doniosłe w telekomunikacji i informatyce). Przyjętą konwencją badawczą jest ekonomiczna analiza prawa.(abstrakt oryginalny)
EN
The protection of intellectual property is mainly realized with legal monopolies. There are some circumstances, when law gives the permission to exclusion. In the area of industrial property law there are compulsory licenses and the activity of standardization organizations. The social grounds of their existence is obvious. However, it is necessary to indicate their economic legitymacy, because they weaken the motivation for inventive activity. Therefore, compulsory licences and the activity of standardization organizations could deny the fundamental purpose of patent existence. The aim of this text is to analyse compulsory licences - both their basic form, which is created by decisions of administrative authorities (mostly in pharmaceutical branch), and the variant, where the compulsory license is the result of the standardization organization activity (it appears in telecommunication and informatics). This research is made within law and economics framework.(original abstract)
XX
Rynek oprogramowania komputerowego jest jednym z najszybciej rozwijających się obecnie rynków towarów i usług, co jest ściśle związane z nowymi technologiami, które są immanentną cechą informatyki. Nie dziwi zatem fakt, że producenci zaskakują nas już nie tylko nowymi rozwiązaniami, ale również sposobami ich sprzedaży i przenoszenia lub nie przenoszenia praw własności. Jednym z przykładów takiego rozwiązania jest General Public License (GNU GPL) - tj. licencje wolnego i otwartego oprogramowania, które coraz częściej są stosowane w praktyce i które rodzą szereg problemów zarówno w obszarze przeniesienia praw własności, jak również, a może przede wszystkim, w obszarze wyceny programów zbudowanych za pomocą narzędzi uzyskanych poprzez licencję GNU GPL. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki licencji GNU GPL oraz zasad jej wyceny z trzech punktów widzenia: prawa bilansowego w Polsce, MSR/MSSF oraz polskiego prawa podatkowego. Prezentowane zagadnienie opisane zostało na przykładzie systemu operacyjnego Linux, który jest przekazywany użytkownikom w formie licencji GNU GPL. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present specific of license type General Public License (GNU GPL) and rules of its evaluation of three points of view: Polish accounting low, International Financial Reporting Standards and Polish tax low. Presented problems was described on example of operating system Linux, which is deliver to users in such form. (original abstract)
XX
Międzynarodowa wymiana towarami zaawansowanymi technologicznie i licencjami ma coraz większe znaczenie w globalnym handlu państw wysoko rozwiniętych i niektórych krajów zaliczanych do grupy rozwijających się. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych tendencji w polskim handlu wiedzą techniczną, czyli towarami i licencjami wysokiej techniki na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Podjęto w nim próbę zaprezentowania istoty gospodarki opartej na wiedzy w powiązaniu z międzynarodową wymianą handlową i integracją gospodarczą w ujęciu teoretycznym. Przeprowadzono analizę Polski na tle krajów południowego i wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej pod kątem wybranych mierników wskazujących na postępy w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy. W ostatniej części artykułu zaprezentowano znaczenie Polski w wymianie handlowej technologiami na tle pozostałych 14 krajów członkowskich Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
International exchange of high technology products and licenses becomes more and more important in developed and some developing countries. The purpose of the paper is to present the basic tendencies developing in Polish trade of technical knowledge referring to selected European Union countries. At the beginning the concept of the knowledge based economy connected with theoretical approach to international trade and economic integration, was the subject of the paper. Then the empirical research of building knowledge based economy in Poland and 14 European Union members was conducted. An analysis of the data showing international trade of technologies in Poland and selected European Union countries was presented in the last part of the paper. (original abstract)
XX
W artykule poruszono temat oszustw finansowych. Omówiono największe afery finansowe ostatniego stulecia, m.in. wywołane przez oszustów takich jak Carlo Pozini i Bernard Madoff. Podjęto próbę znalezienia przyczyn takich sytuacji oraz sposobów unikania ich w przyszłości. Zakwestionowano jednak skuteczność licencji, gdyż organy udzielające licencji nie są jej gwarantem.
XX
W artykule dokonano próby analizy wpływu importu licencji na produkcję eksportowy w oparciu o przykłady z polskiego przemysłu przetwórczego. Wnioski z analizy odnoszę się jednak w dużym stopniu do większości krajów RWPG. (abstrakt oryginalny)
EN
An attempt to analyze the influence of the import of licences on the export production has been taken up in the article. Although the o spies are mostly from Polish manufacturing industry, the analyzed problem concerns, more or less, the majority of CMEA countries connected with Poland by growing economic integration. The licence import ought to be regarded . as a precipitating factor of development in chosen branches of production and a stimulus for research work on their improvement, individual or taken up with the licence-giver. No n-satisfactory export effects of new production capacities in the industry coming from the previously bought licences are to a high degree the expression of divergences between the intentional function of the licence import and the possibilities of managing them. This is chiefly why the structure and level of trade turnover with the industrial countries of the West form disadvantageously for Polish economy. (original abstract)
XX
Cetelem Polska, jeden z mniejszych pośredników kredytowych, stara się o licencję bankową. To jednak proces długotrwały dlatego też francuska firma chce odkupić licencję bankową. Nieoficjalnie wiadomo, że Cetelem chce odkupić licencję bankową od BGK lub Banku Handlowego.
XX
Z dniem 1 stycznia 2002 r. weszła w życie nowa ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. W artykule omówiono regulacje zawarte w tej ustawie oraz podjęto tematykę certyfikatów kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym.
XX
Od 12 lat toczy się proces pomiędzy koncernem Disneya a rodziną Stephena Slesingera, agenta z Nowego Jorku, który w 1930 roku wykupił prawa do wykorzystywania wizerunku Kubusia Puchatka na terenie Stanów Zjednoczonych.
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zawodu pośrednika na rynku nieruchomości. Artykuł prezentuje aktualne regulacje prawne dotyczące dostępu do zawodu, czyli umożliwiające zdobycie państwowej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami. Poprzez analizą opinii konsumenckiej na forach internetowych podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy zawód ten jest zawodem potrzebnym i szanowanym. Artykuł prezentuje niezbędne i pomocne kwalifikacje, cechy usposobienia i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu oraz wzory zachowań pośrednika. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the profession of an agent on the real estate market. It presents current legal regulations about access to profession, i.e. those which allow obtaining a state license of an agent on the real estate market. The author attempts to answer the question whether this profession is wanted and respected, through analysis of consumer opinion on internet forums. The article presents essential and helpful qualifications, features of customization and abilities wanted for this practice of profession and agents' behaviour pat-terns. (original abstract)
20
Content available remote Czy darmowe oprogramowanie zawsze jest darmowe
75%
XX
Na rynku znajduje się wiele darmowych programów, posiadających różną formę licencjonowania. Z reguły nie ma większych przeszkód z wykorzystaniem tych programów do użytku własnego, natomiast problemy i koszty mogą się pojawić, gdy będziemy chcieli wykorzystać to oprogramowanie w działalności komercyjnej, co omówiono w artykule.(abstrakt oryginalny)
EN
There are a lot of free software products available with different kind of license restrictions. Usually it's a quite easy to implement f.o.c. software for personal use. But the problems and additional expenses can occur when we attempt to use such software commercially and these particular aspects are discussed in the paper.(original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.