Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kulturowe uwarunkowania konsumpcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Modyfikacje wzorów socjalizacyjnych w rodzinie w czasach nałogowych konsumentów
100%
XX
Na skutek przemian cywilizacyjno-kulturowych w ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiły się w rodzinach polskich (i nie tylko, jakkolwiek nimi będziemy się tu głównie zajmować) swoiste zmiany sposobów kształtowania rzeczywistości życia rodzinnego. Mam tu na myśli modyfikacje relacji zachodzących wewnątrz i pomiędzy rzeczywistymi oraz konstruowanymi świadomościowo sferami aktywności (które za Peterem Bergerem i Thomasem Luckmannem nazywać będę subświatami), a także zmiany połączonych z nimi konstelacji norm, wartości i wzorów zachowań. W interesującym mnie przypadku są to głównie przestrzenie życia rodzinnego, chociaż nie tylko działania w obrębie świata życia rodzinnego będą poddane analizie3 w niniejszym tekście.(fragment tekstu)
EN
The recent civilisation and culture changes have modified the family life in Polish families. The contemporary infantilised consumerist capitalism enhances ambiguity and flexibility of norms and patterns of behaviour in everyday life. Thus, a sale-based consumerist capitalism develops and promotes a new type of hero - a compulsive consumer. This is, among others, the reason why new features of socialisation processes such as patterns of unsuccessful socialisation not only occur but seem to be desired. The ineptly implemented models of family life of earlier socialisation processes cause turmoil in the upbringing processes and children, instead of learning how to respect the rules, learn how to circumvent them. Children manipulate and effectively drift between different versions of the same or different worlds of everyday life - they play with their still forming identity. This ability, in turn, becomes crucial for modern secondary socialisation, which in order to enhance the features of compulsive consumer requires smooth shifting between different identities. The article is an attempt to diagnose the changes that have recently, in a rather insensible manner, brought in significant new qualities in the fundamental space of our life - the family.(original abstract)
2
Content available remote Sakralizacja konsumpcji jako fenomen globalizacji
100%
XX
Choć wielu przedstawicieli cywilizacji zachodniej deklaruje niechęć do konsumpcjonizmu, jednak ci, którzy zdecydowanie jej odmawiają, bądź nie mogą w niej uczestniczyć, zazwyczaj wykluczani są poza nawias społeczny. Jest więc prawdopodobnie kwestią czasu, przyjęcie konsumpcji za obowiązek moralny wobec społeczności. Podobnie, jak u zarania kapitalizmu za taki obowiązek została uznana praca, a w koncepcji Webera jej efekty stanowiły o bożej przychylności, w społeczeństwie konsumpcyjnym nabywanie towarów i usług może stać się oznaką prawomyślności i odpowiedzialności. Czyni się z resztą liczne zabiegi, by ułatwić dostęp do środków konsumpcji - sklepy, czy firmy świadczące usługi działają od świtu do późnej nocy, czasem nawet całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, do tego praca stała się generalnie mniej uciążliwa, pracuje się krócej, stąd więcej czasu i energii na konsumowanie. Nawet, jeżeli ktoś miałby jednak zbyt mało czasu, może wybierać z szerokiej oferty sklepów internetowych, skąd zamówienie, w co najwyżej kilka dni dostarczone zostanie do rąk własnych. Podsumowując, można więc postawić dodatkowe pytania: na ile społeczeństwo zachodu uzależnione jest ekonomicznie i mentalnie od hiperkonsumpcji, czy istnieje droga odwrotu, czy też doskonałe społeczeństwo konsumpcyjne jest kolejnym, nieuniknionym etapem rozwoju cywilizacji zachodniej w globalnej rzeczywistości. (fragment tekstu)
EN
The act of consuming in our new, global reality doesn't have a lot in common with taking part in the classic 'purchase and buy' exchange relationship. The satisfaction of basic needs is no longer the main target of consumption. The contemporary consumer experiences a constant "hunger" and continual need for new objects and impressions, which is almost impossible to alleviate. It can cause frustration deepened by the feeling of spiritual emptiness. The article or the service itself becomes a fetish, indicating a change in relations between the object and subject. This is related to the revelation of a new dimension of consumption, which itself starts taking on the features of the sacrum. The act of shopping takes on a similarity to certain more sacral rituals. The "puzzle" of sales, special offers and special occasions such as holidays, Christmas, Valentine's Day, Mother's Day etc., are the remains of the liturgical year. The impression of "sacralized consumption" is experienced in even greater depth when you step inside what has become known as the "new temples of consumption", which take on the physical shape of the perfect space, full of harmony, where everything is fully controlled and totally safe, out of the context of time and place. The model of contemporary consumption gives a promise of immediate happiness and salvation, distracting the consumer from reality and giving him an ersatz of the medicine needed to treat his existential fears. Most members of Western society now accept this situation by taking part in it. The question is when they will start to reject those individuals who refuse this lifestyle and accuse them of acting against moral standards and the common good? (original abstract)
XX
W praktyce coachingowej, konsultingowej i doradczej, odwołując się do teorii systemowej, często pomija się krytykę wspomnianej teorii. W niniejszym artykule przedstawione zostaną założenia klasycznej teorii systemowej w różnych naukach oraz ich krytyka. Ta ostatnia dotyczy przede wszystkim prymatu systemu nad człowiekiem, braku jego refleksyjności i podmiotowości, zmiany granic systemowych. Naszą propozycją odpowiedzi na elementy krytyki teorii systemowej jest autorska metodologia The Coaching Maps, oparta m.in. na hermeneutyce, a zakładająca wykorzystanie etnografii obrazu w procesie badawczym/diagnostycznym i coachingowo- szkoleniowym. Z kolei pojęcie systemu jako zamkniętej całości w określonymi granicami proponujemy zastąpić pojęciem kontekstu, określającym środowisko praktyk biznesowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Coaching, consulting and consulting practices based on systemic theory often skip criticism. In the paper the basic assumptions of classical systemic theory in different sciences will be presented and its critical view. The criticism concerns first of all dominancy the system on the human being, lack of reflexivity and agency as well as boundaries of the system. The answer for the criticism is methodology The Coaching Maps, the approach based on visual ethnography in diagnosing/research process and coaching and training process. The concept of system as close whole with boundaries will be replaced by context concept defining environment of business practices.(original abstract)
XX
Rozwój globalnego rynku, wzrost natężenia konkurencji i kultury opartej na nowych formach komunikacji spowodowały, że współczesna kultura postmodernistycznego konsumpcjonizmu, różni się w istotny sposób od poprzedzającej ją kultury modernistycznej. Zmieniają się strategie, struktury i kultury organizacyjne, a co za tym idzie - wszystkie sfery funkcjonalne. Największe zmiany dotyczą elastycznych strategii zorientowanych na budowanie pozytywnego wizerunku rynkowego marek, rozwoju systemów zarządzania informacjami oraz marketingu tożsamości i relacji. Celem autora była diagnoza procesu przejścia od studium kultury konsumenta modernistycznego do etapu kultury konsumenta postmodernistycznego oraz opisanie implikacji tej zmiany dla sfery zarządzania.
EN
The purpose of the paper is the diagnosis of the transition process from the stage of the modernist consumer culture to the stage of post-modernist consumer culture and the description of the implication of this change for management. The culture of post-modernist consumptionism that was shaped in the second half of the 20th and at the beginning of the 21st century and dominates nowadays is significantly different from preceding modernist culture. It is mostly connected with the development of the global market, growth of the competitive tension and culture based on new forms of communication. Consumers are subject to the pressure of mass culture and cultural industry which shape their identity. Taking actions in the conditions of the new cultural formation poses new challenges for enterprises producing and selling market goods to consumers. They change strategies, structures, corporate cultures as well as all functional spheres. The deepest change concerns creating flexible strategies oriented towards building positive market image of brands, development of information management systems and marketing of identity and relations. (original abstract)
XX
W literaturze istnieje wiele różnych teoretycznych podejść dotyczących kierunków rozwoju konsumpcji. Część z nich upatruje w konsumpcjonizmie i kulturze konsumpcji sił napędowych współczesnej konsumpcji, inne natomiast wskazują na ruchy społeczne konsumentów dążących do ograniczenia nadmiernej konsumpcji. Głównym celem opracowania jest opis alternatywnych form konsumpcji wobec hiperkonsumpcji stymulowanej ideologią konsumpcjonizmu. Realizacja założonego celu była możliwa dzięki zastosowaniu metody analizy krytycznej źródeł literaturowych krajowych i zagranicznych dotyczących konsumpcji. W wyniku badań wskazano na różne alternatywne formy przedsięwzięć, które ograniczają wpływ ideologii konsumpcjonizmu na decyzje konsumenckie. Przedstawiono wybrane ruchy antykonsumpcyjne. Implikacjami praktycznymi przeprowadzonych badań jest wskazanie na dwa przeciwstawne kierunki rozwoju konsumpcji, mianowicie zwiększoną konsumpcję dóbr zaspokajających potrzeby wyższego rzędu oraz rosnące znaczenie postaw i zachowań związanych z ograniczaniem konsumpcji. Natomiast implikacją społeczną opracowania jest uwypuklenie znaczenia form alternatywnej konsumpcji w rozwoju konsumpcji. Artykuł ma charakter koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
There is a multitude of varying theories to be found in literature in terms of approaches relating to the direction of the development of consumption. Some of them perceive consumerism and the culture of consumption as the driving forces of contemporary consumption, while others indicate the social movements of consumers in the pursuit of the restriction of over-consumption. The principal aim of this paper is a description of the alternative forms of consumption with regard to hyperconsumption stimulated by the ideology of consumerism. The realisation of the assumed aim was rendered possible thanks to the application of the method of critical analysis of both national and international literary sources with reference to consumption. As a result of research, various alternative forms of undertakings have been indicated which restrict the impact of the ideology of consumerism in terms of consumer decisions. The anti-consumption movement has been illustrated as a counterbalance to consumerism. The practical implications of the research run are the indication of the two contrasting directions of the development of consumption, namely the increased consumption of goods to satisfy higher level needs and the growing significance of the attitudes and behaviour associated with the restriction of consumption. However, the social implication of the paper is an emphasis of the significance of the forms of alternative consumption in terms of the development of consumption itself. (original abstract)
6
Content available remote Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń
100%
XX
Artykuł poświęcony jest prezentacji roli i znaczenia konsumpcji w rozwoju społeczno-gospodarczym. Główny przedmiot rozważań stanowią konsumpcja zrównoważona, konsumpcjonizm oraz kulturowy wymiar konsumpcji. W odniesieniu do konsumpcji zrównoważonej przybliżone są przede wszystkim jej podstawowe elementy składowe: jakość życia, konsumpcja racjonalna i racjonalne zachowania konsumentów, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i instytucji oraz konwergencja ekonomiczna. Przy omawianiu konsumpcjonizmu nacisk położony został na pokazanie jego dyskusyjnej roli jako czynnika wzrostu gospodarczego. Kultura pokazana jest jako niezmiernie istotny element innowacyjności i rozwoju potrzeb wyraźnie różniący się od kształtowania potrzeb za pomocą mechanizmów ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to presentation of the role and importance of consumption in the socio-economic development. The main subject matter of deliberations is sustainable consumption, consumerism and the consumption's cultural dimension. As regards sustainable consumption, there are specified, first of all, its basic components: quality of life, reasonable consumption and consumers' reasonable behaviour, enterprises' and institutions' social responsibility as well as economic convergence. While discussing consumerism, an emphasis is made on showing its arguable role as a factor of economic growth. Culture is shown as an extremely important element of innovativeness and development of needs, clearly differing from shaping the needs with the help of economic mechanisms. (original abstract)
EN
The present study aimed to explore whether personality traits influence buying behaviour and if this influence differs depending on a different culture. The author focused on a cross- cultural investigation of Poland and the UK. Data were collected via an online questionnaire which measured personality traits, consumer purchase behaviour and the meaning of branded products for 525 participants. The results show significant relationships between personality traits and both, consumer shopping styles and the way individuals perceived branded products. Personality traits were assessed by the MINI-IPIP test, a 20-items instrument which measures the Big Five personalities: Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, and Intellect/Imagination (or Openness). Buying behaviour was tested by two scales. The first one was a 39-item Consumer Shopping Inventory (CSI), which indentifies eight shopping style dimensions: Perfectionist/High Quality Conscious, Brand Consciousness/Price Equals Quality, Novelty and Fashion Conscious, Recreational and Shopping Conscious, Price Conscious/Value for the Money, Impulsiveness/Careless, Confused by Overchoice, Habitual/Brand Loyal. Another instrument used was a 32-item the Meaning of Branded Products scale, presenting four dominant themes: Quality, Values, Personal Identity and Traditions. The present study also investigated the moderating effect of citizenship and other socio-demographic characteristics in the relation between personality traits and both, the meaning of branded products and shopping styles. (original abstract)
XX
Omówiono decyzje przedsiębiorstw zagranicznych uwzględniające postawy konsumentów wobec produktów zagranicznych. Przedstawiono typowe decyzje marketingowe w odniesieniu do wybranych segmentów konsumentów (konsumenci - etnocentryczni, internacjonalistyczni, kosmopolityczni).
EN
Discussed decisions of foreign enterprises taking into consideration consumer's attitude towards foreign products. Presented typical marketing decisions with reference to selected consumers segment.(MP)
XX
Celem artykułu jest przybliżenie głównych cech polskich konsumentów, które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w działalności marketingowej na polskim rynku. Charakterystyka społeczeństwa polskiego została zaprezentowana w oparciu o podziały kultur dokonane przez E.T. Hall'a i G. Hofstede.
EN
The aim of the article is to present main features of Polish consumers that can be used by international companies in the marketing activity on Polish market. Characterization of Polish society was presented on the basis of culture divisions made by E.T.Hall'a i G. Hofstede.(AŁ)
XX
Przedstawiono teoretyczne aspekty badań nad znaczeniem kraju pochodzenia lub produkcji. Wizerunek kraju i pochodzących z niego produktów często ulega zmianom pod wpływem różnych czynników m.in. pod wpływem informacji w mediach i akcji promocyjnych kojarzonych z nim marek.
EN
A country of origin (or production) is one of the external features of a product (like price or a brand mark) recognised by customers in particular through the mark 'made in ...' or assigned (sometimes by mistake) to some brands or products due to its phonetical or visual similarity to names and symbols associated with a particular country. A customer may identify the country of origin through the following elements: the mark 'made in ...', product name and the manufacturer's address, brand mark, language of product description, national quality symbols the as well as the bar code. Research on the country-of-origin effect began in the mid sixties of the last century. Over, years at least till the mid eighties, a very compact definition of this term was used. The term was understood as the influence of the country's image onto the image of products manufactured as well as brands originating in that particular country. The qualitative changes in the world economy enforced changes in the research methodology, as well as an extension of scales describing countries' images by supplementing them with opinions about their inhabitants, preference analysis, and shopping propensity, as well as the shopping itself. With reference to the above stated, the author proposes a more complex definition. An according to it the country-of-origin effect (or the country-of-production effect) is the influence of the image, as well as the attitude to a particular country and its inhabitants onto the image, attitudes and behaviour (shopping and others like advising, disadvising, boycotts, etc.) towards products and brands made in or associated with that particular country. The author presents the results of own research on the influence of the country of origin onto the customers' behaviour and shows a variety of tools that may be applied by a country (such as Poland as well) to promote the customers' ethnocentric behaviour. (original abstract)
XX
Celem rozważań jest analiza wpływu kulturowych czynników na zachowania globalnego konsumenta. Korporacje transnarodowe wykorzystują wiedzę na temat problematyki kulturowej w swojej działalności, adaptując swoje produkty lub komunikaty na ich temat do konkretnych społeczeństw. W warunkach polskich wiedza ta jest niedoceniana. W artykule poruszono też kwestie standaryzacji i wpływu kultur(y) na zachowania konsumenckie oraz zawarto praktyczne implikacje. Hipoteza badawcza głosi, że świadomość i wykorzystanie kulturowych uwarunkowań konsumentów jest istotnym czynnikiem, warunkującym globalny sukces rynkowy. Podejście badawcze zostało oparte na studiach literatury i rozumowaniu dedukcyjnym. Wykazano, że szeroko znane marki/produkty są tworzone z uwzględnieniem problematyki różnic kulturowych i to działanie bardzo przyczynia się do ich sukcesu rynkowego. Implikacje praktyczne pozwalają na odniesienie tego sukcesu z wykorzystaniem odpowiedniej segmentacji rynkowej, pozycjonowania i marketingu. Implikacje społeczne podkreślają znaczenie różnic kulturowych w społeczeństwie. Tekst jest artykułem badawczym o charakterze poznawczym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyse the cultural behaviour determinants of the global consumer. Transnational corporations make use of their knowledge of cultural issues in their activity adapting their products or communication to specific nationalities. Such knowledge seems to be underestimated in Poland. Apart from that, matters of standardisation are brought up in this article as well as the impact of culture(s) on consumer behaviour. Practical implications are also discussed. The research thesis is that consciousness and making use of consumers' cultural determinants is the key factor of success in the global market. Literature study and deductive reasoning are used to prove the thesis. It is shown that well-known brands or products are made with reference to the problem of cultural differences and this move makes them so successful. Practical implications allow achieving such success with the proper market segmentation, positioning and marketing. Social implications underline the meaning of cultural differences in a society. This research article is of cognitive nature. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie kierunków oddziaływania społeczno-kulturowych uwarunkowań zachowań konsumentów na komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem. (fragment tekstu)
EN
Directions of influences of chosen socio-cultural conditionings on company interaction with the market were presented. The importance of consumer's participation in a given culture for shaping and carrying out an advertising concept was discussed. The influence of French and German cultural differences on the system of interacting with consumers was shown. The mechanism of the influence of reference groups on the interaction process, and in particular on the role of opinion leaders, was presented. The philosophy of interfusion was highlighted, according to which properly constructed interpersonal and group relationships can create new consumer values, thus stimulating future needs. (original abstract)
XX
Kultura jest nieodłącznym składnikiem otoczenia ogólnego każdego przedsiębiorstwa. W artykule zaprezentowano wpływ jaki wywiera kultura na projektowanie produktu w marketingu międzynarodowym. Znajomość lokalnych obyczajów jest warunkiem koniecznym powodzenia rynkowego towarów.
EN
Enterprises that enter international markets begin to operate in a completely new environment. One area in which there exist many unknowns is the national culture of countries whose markets international concerns are attempting to capture. Marketing tools have to be adjusted to the principles and customs of a given country, but even the best pricing and promotional policy will not bear fruit if the product concerned fails to win the trust and recognition of foreign consumers. Culture influences the acceptance of a product by consumers in many ways. Of key importance in this respect are religion, consumer habits, legal regulations, language, and the population's general level of education. Product planning is also influenced by the significance of various symbols and colours in a given society, its aesthetic tastes and attitudes towards change and time. Only occasionally is it possible to create a product that is accepted by people all over the world. In most cases, marketers must decide what strategy to use (product transfer, adaptation or innovation) to enable their firm to succeed on foreign markets. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania spożycia żywności w Polsce w 1992 r. w stosunku do konsumpcji krajów wysoko rozwiniętych takich jak: Austria, Belgia, Luksemburg, Dania, Holandia, RFN, Szwajcaria i Węgry, NRD i Czechosłowacja.
EN
The paper deals with the differences between the consumption in Poland and that in developed countries, such as: Austria, Belgium, Luxemburg, Denmark, Netherlands, West Germany and Switzerland, and post-socialist countries: Czechoslovakia, GDR, Hungary. The causes of that differentiation are analysed. The results of the comparison show differences in the consumption of certain products in Poland and the selected countries. In Poland the consumption of carbohydrate products was higher than in the Western countries, and similar to that in the post-socialist countries. With the consumption of protein products (meat and meat products, egge), vitamin products (fruit) and fats it was just the opposite; in Poland it was lower than in the developed countries. Beside the differentiation in the level of consumption in Poland, the dissimilarities occured also in its structure. Highly processed and ready-to-cook food was not so often used for preparing meals. Also all kinds of services satisfying the nutritional needs out of home were more rarely utilized as compared with the other countries. (original abstract)
XX
Niniejsza publikacja stanowi próbę oceny zróżnicowania przestrzennego i społecznego poziomu konsumpcji w Polsce oraz analizy powiązań i współzależności w tym zakresie, w ramach wyróżnionych wariantów. Przedmiotem rozważań było zróżnicowanie spożycia żywności oraz wyposażenie w dobra trwałego użytku gospodarstw domowych objętych badaniami budżetów rodzinnych w 1984 r. W obu przypadkach obiektami analizy był zbiór 9 makroregionów planistycznych: południowo-zachodni (SW), środkowo-zachodni (CW), środkowy (C), środkowo-wschodni (CE), południowo-wschodni (SE), południowy (S), północny (N), północno-wschodni (NE), stołeczny (M). Warianty analizy wyznaczone zostały przez 4 podstawowe grupy społeczno-zawodowe, a mianowicie: gospodarstwa domowe pracowników (P), gospodarstwa domowe rolników indywidualnych (R), gospodarstwa domowe robotniczo-chłopskie (dwuzawodowe) (D), gospodarstwa domowe emerytów i rencistów (E). (fragment tekstu)
EN
The paper presents the results and methods of research over the spatial-economic differentiation of consumption level in relation to foodstuffs and consumer durables in Poland. The analysis was conducted on the basis of nine plannistic macro-regions for four socio-occupational groups: the families of employees, agricultural families, the double occupational ones, and families living on pensions and other benefits. Research was based on the data for 1984, from the family budgets elaborated by GUS (Central Statistical Office). The paper uses adapted methods from the field of multidimensional comparative analysis, enabling the joint hierarchization "of macro-regions and socio-economic groups from the viewpoint of consumption levels. A set of measuring indices has been suggested describing the degree and character of disproportions in the spatial and social distribution of consumption levels. (original abstract)
EN
Zygmunt Bauman is not only a sociologist and philosopher reputable in the world of science, he is also a father figure for people interested in the phenomenon of globalization. Bauman investigates how current economic and political changes influence the lives of particular societies. It was important to underline that also economists can make use of Bauman's ideas but with a few reservations That is why the following crucial areas were proposed relating to economic aspects: the meaning of consumptionism and wastage; global inequalities; the reasons and consequences of the global economic crisis, and some heterodox matters such as happiness, welfare, and well-being, all of which can be helpful in understanding the multidimensional globalization process. (original abstract)
XX
Celem rozważań jest zaprezentowanie istoty zjawiska konsumowania bez posiadania (KBP) i jego determinant oraz wyników wstępnych rozpoznań dotyczących skłonności polskich konsumentów do angażowania się w wybrane praktyki reprezentujące KBP. Podstawą artykułu są wyniki studiów literatury oraz rezultaty badań jakościowych, zrealizowanych w formie wywiadu pogłębionego przeprowadzonego z 15 osobami. Zgodnie z wynikami badań, polscy konsumenci wydają się niezbyt chętni do wykorzystania KBP w celu zaspokajania potrzeb i jeszcze mniej skłonni, aby oferować posiadane rzeczy na wynajem. To sugeruje, że KBP oparte na wzajemnym wypożyczaniu między konsumentami ma raczej marginalny zasięg. Ocena ta jest jednak obciążona istotnymi ograniczeniami, wynikającymi z jakościowego charakteru badania. Z punktu widzenia przedsiębiorstw, zrozumienie istoty i determinant KBP warunkuje i ułatwia dopasowanie strategii rynkowej do nowego modelu zaspokajania potrzeb. Firmy mogą potraktować to zjawisko jako swoją szansę, szczególnie, jeśli odpowiednio wcześnie ją rozpoznają. Upowszechnienie KBP ma też ważne implikacje społeczne, ponieważ ogranicza niepotrzebną produkcję i marnotrawstwo. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the essence of non-ownership consumption (NOC) and its determinants as well as to present introductory data characterising Polish consumers' propensity to engage in the selected NOC practices. The basis of the article represent, on the one hand, results of the literature review and, on the other hand, results of the qualitative study (in-depth interviews) conducted on a sample of 15 people. According to the research, Polish consumers seem not to be eager to use NOC to meet their needs and even less willing to offer things they own to rent. This suggests that NOC based on peer-to-peer renting still represents rather a marginal phenomenon in Poland. These observations, however, have important limitations due to the qualitative nature of the study. From the business perspective, understanding of the NOC factors determines and facilitates adapting company's market strategy to the new model of needs satisfaction. Businesses can treat this phenomenon as an opportunity, especially if they recognise it early enough. Dissemination of NOC has many social implications as well because it facilitates a better use of resources, reduces unnecessary production and waste. (original abstract)
19
84%
XX
Zgodnie z Narodową Strategią Integracji Społecznej dla Polski ludzie starsi stanowią jedną z grup społecznych szczególnie zagrożonych wykluczeniem. Wynika to głównie z faktu, że przejście na emeryturę w Polsce jest często powiązane z pogorszeniem się sytuacji finansowej osób starszych. Jednocześnie należy zauważyć, że w ciągu najbliższych lat segment osób starszych będzie stanowić coraz większą część polskiego społeczeństwa, co oznacza, że staje się on atrakcyjną grupą konsumentów. Ten segment będzie ważny dla wielu przedsiębiorstw, nie tylko ze względu na jego wzrost liczebny, ale także w związku z jego właściwościami, takimi jak: wysoka lojalność, przywiązanie do marki i produktów, unikanie ryzyka i stabilna struktura potrzeb. W tym kontekście celem artykułu jest określenie zachowań rynkowych starszych konsumentów w Polsce i próba ich wyjaśnienia w świetle założeń teorii kultury konsumpcyjnej. Ze względu na specyfikę badanej grupy i "delikatny" charakter problemów badawczych, zdecydowano się zastosować analizę narracyjną jako metodę badawczą. Wybraną grupę studentów Uniwersytetu III Wieku w Białymstoku poproszono o napisanie esejów etnograficznych. (abstrakt oryginalny)
EN
According to the National Strategy of Social Integration for Poland, older persons constitute one of the social categories particularly susceptible to exclusion. This is mainly due to the fact that retirement in Poland is frequently connected with a deterioration of an older persons' financial situation. At the same time it should be noted that in the next years the segment of older persons is going to form an increasingly larger part of the Polish society, which means senior persons are becoming an increasingly attractive market segment. This segment is going to be important for many businesses not only due to its increase in size, but also to its quality-related features including: high loyalty, attachment to brands and products, risk avoidance, and the stable structure of needs. In this context, the aim of the paper is to identify the market behaviours of older consumers in Poland and to attempt to explain them based on the assumptions of the consumer culture theory (in the light of authors' own empirical research). Due to the specificity of the researched group and the sensitive nature of the research problems, it was decided to use narrative analysis - respondents (students of the Third-Age University (UTW) in Bialystok) were asked to write ethnographic essays. (original abstract)
XX
W segmentacji rynku coraz większego znaczenia nabiera podejście oparte na kryteriach behawioralnych. Daje ono możliwość poznania motywacji określonych zachowań konsumentów na rynku. Punktem wyjścia tej segmentacji są reakcje konsumentów na atrybuty i korzyści produktu. Autorka przedstawiła praktyczne zastosowanie takiego podejścia na rynku produktów ekologicznych.
EN
The paper points out some possibilities following the application of behavioural approach to segmentation of ecological products market. Description of the criteria of behavioral segmentation used with increasing frequency by researches is the starting point for the article and embraces such criteria as brand trust, frequency use, user, category, readiness to buy and sensitivity to marketing tools used. Next, the author focuses her attention on the various approaches to behavioural segmentation. She describes attitudes connected with the time of conducting research, making distinction between momentary research (reaction, level) and period research (fluctuations, elasticity of reaction). The author has also cited various approaches connected with the quantity of behavioral criteria under analysis, making distinction between a single and a multivariant definition of behaviour. The initial conditions of application of the various approaches used to research specific occurrences are defined. The author then describes specific examples of the use of behavioral segmentation for a description of consumer behaviour in the ecological products market. The author has noted a strong correlation of the above mentioned influence on decisions concerning the purchase of such products. The author has presented examples of differences in the behaviour of the consumer as regards the level of financial risk involved in the particular purchase. The paper also presents examples of influence of cultural differences on placing different value on the various ecological attributes of similar products.(original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.