Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Biuro zarządzania projektami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
100%
XX
W latach 90. XX w. koncepcja organizacji projektowej ewoluowała w kierunku biur zarządzania projektami, które zaczęły pojawiać się w strukturach organizacyjnych rosnącej liczby organizacji. W tym czasie większość opracowań poświęconych PMO pochodziło ze środowiska konsultantów i ekspertów biznesowych. Tematyce PMO brakowało systematycznych badań i rozwoju opartego na sprawdzonej i szeroko potwierdzonej wiedzy o charakterze naukowym. Krytyka prac autorstwa konsultantów i praktyków promujących implementację PMO w organizacjach podniesiona została przez zespół pod kierunkiem B. Hobbsa oraz M. Aubry. W artykule przedstawiono ich ścieżkę naukowego poznawania fenomenu PMO. Przykład tych autorów prezentuje rzeczywistą wartość i wkład nauki w rozwój praktycznej dziedziny zarządzania projektami. Może również stanowić inspirację do rozważań o relacji jednostkowego i naukowego poznania w naukach o zarządzaniu.(abstrakt oryginalny)
EN
In the 1990 s the concept of project organisation evolved towards project management offices, which began to appear within the organisation structures of a growing number of organisations. At that time, most studies on PMOs came from the environment of consultants and business experts. The PMO-related problems were not systematically researched and developed on the basis of proven and broadly recognised scientific knowledge. The criticism of the work done by consultants and practitioners promoting the PMO implementation in organisations was voiced by a team headed by B. Hobbs and M. Aubrey. The article presents their scientific path of cognition of the PMO phenomenon. Their example presents a real value and contribution of science to the development the practical area of project management. It may also inspire to deliberations on the relation of individual and scientific cognition in management sciences.(original abstract)
XX
W artykule zostały omówione wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem portfelami projektów. Autor wskazuje na konieczność gromadzenia wiedzy i doświadczeń pochodzących z realizacji innych przedsięwzięć, a także na korzyści, które z tego wynikają. Rekomenduje powołanie w organizacji biura zarządzania projektami lub/i stworzenie bazy dobrych praktyk.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses selected issues related to knowledge management projects. The author shows the need to collect knowledge and experience from the implementation of other projects. He also proposes the creation of an enterprise database of good practice as the reference point and describes the role of project management office as the entity responsible for managing knowledge.(original abstract)
XX
Wraz z rozwojem zarządzania projektami w firmie rosła potrzeba koordynacji działań i stworzenia jednolitych zasad działania. Zaczęto więc tworzyć biura zarządzania projektami (BZP), których zadaniem było wspieranie zespołów projektowych. Jest to rzecz nowa w Polsce i jeszcze rzadko stosowana, z badań przeprowadzonych wśród polskich i amerykańskich menedżerów wynika, że BZP działa w 27% przebadanych polskich przedsiębiorstw wobec 70% amerykańskich. Zatem ten element zarządzania projektami w Polsce dopiero się rozwija i warto poznać, w jaki sposób go stosować, aby podnieść efektywność realizowanych projektów. (fragment tekstu)
EN
In this article innovation in Project Management Office (PMO) were described. First of all they are novelty in service of PMO, which rising the effectiveness of the project management. The main advantages and risk result from introduction Project Management Office in the company were also mentioned.The authors described also some result of poll concern application PMO in Polish company. (original abstract)
XX
W artykule zostały omówione wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem portfelami projektów. Autor wskazuje na konieczność gromadzenia wiedzy i doświadczeń pochodzących z realizacji innych przedsięwzięć oraz na korzyści, które z tego wynikają. Rekomenduje powołanie w organizacji biura zarządzania projektami i/lub stworzenie bazy dobrych praktyk.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses selected issues related to knowledge management projects. The author shows the need to collect knowledge and experience from the implementation of other projects. He also proposes the creation of an enterprise database of good practice as the reference point and describes the role of project management office as the entity responsible for managing knowledge.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowane zostało podejście badawcze wynikające z ponad piętnastoletnich doświadczeń zarządzania projektami (Project Management PM) Autor prezentuje założenia dla tworzenia biura zarządzania projektem (PMO), które leżą u podstaw tego podejścia. W artykule dokonano przeglądu literatury poświęconej prezentacji badań dotyczących istoty tworzenia PMO w procesie zarządzania projektami. W podsumowaniu artykułu autor przedstawia wnioski dotyczące opinii ekspertów na temat typologii oraz korzyści wynikających z tworzenia biur zarządzania projektami.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper formulates a research approach based on the experience of practitioners with more than fifteen years of project management (PM) experience. The author explores the created assumptions of a project management office (PMO), which underlie this research, and provides a research literature review of specific PM research originating from this perspective. The author concludes by summarizing the findings of expert interviews and providing questions into the way ahead of future research. In this way, attention is refocused on PMO learned lessons, context-dependent judgment, situational ethics and reflexivity which enables PM stakeholders to see how the relations function in the context of PMO typology and benefits.(original abstract)
XX
W artykule opisano zagadnienia związane z operacyjnymi bazami i hurtowniami danych. Dokonano podziału ról w zespole tworzącym i obsługującym hurtownię danych, przedstawiono fazy metodyki tworzenia hurtowni danych, Transakcyjna baza danych posłuży w kolejnych krokach do budowy hurtowni danych w oparciu o modele hurtowni danych zastosowane dla analizy wielowymiarowej. Przedstawiono główne zadania związane z planowaniem, projektowaniem i wdrażaniem hurtowni danych w przedsiębiorstwie. Do opracowania projektu i wdrożenia HD wykorzystano narzędzia informatyczne do zarządzania projektami oraz narzędzia grafiki menedżerskiej i inżynierskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with operational databases and data warehouses issues. Participant roles of team creating and supporting data warehouse development and management are described. Phases and tasks of creating a data warehouse are presented. Transactional database will be used in subsequent steps to build a data warehouse based on data warehouse models. These models are used for multivariate analysis. Main tasks of planning, design and implementation of an enterprise data warehouse are presented. Project management and engineering graphics software tools are used for data warehouse planning, design and implementation.(original abstract)
7
75%
XX
Celem artykułu jest zbadanie procesu wdrożenia biura zarządzania projektami IT w dużych przedsiębiorstwach posiadających funkcje logistyczne, opisanie sytuacji przed wdrożeniem i po wdrożeniu, zidentyfikowanie dobrych praktyk dla menedżerów oraz wyznaczenie kierunków przyszłych badań. Badanie studium przypadku zostało przeprowadzone w dwóch przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce centralnej. Procedura zbierania danych obejmowała: obserwację uczestniczącą, wywiad nieustrukturyzowany oraz analizę dokumentów. Pierwsze przedsiębiorstwo wdrożyło biuro zarządzania projektami IT jako narzędzie niezbędne do usprawnienia funkcjonowania istniejącego systemu ERP oraz w drugim etapie jako wsparcie migracji do nowego, bardziej zaawansowanego systemu ERP. Drugie przedsiębiorstwo rozpoczęło definiowanie oraz wdrażanie biura zarządzania projektami IT jako środka do zarządzania koegzystencją dwóch systemów zarządzania gospodarką magazynową. Dwa systemy magazynowe powinny zostać w dłuższym okresie porównane w zakresie elastyczności oraz czasu odpowiedzi na dynamiczne zmiany zachodzące w środowisku retail. Artykuł przedstawia wyniki pochodzące jedynie z badań przeprowadzonych w dwóch przedsiębiorstwach i prezentowane rezultaty nie powinny być traktowane jako reprezentatywne dla wszystkich dużych przedsiębiorstw realizujących procesy logistyczne. W celu dokonania uogólnienia rezultatów dla przedsiębiorstw w Polsce wymagane jest przeprowadzenie kolejnych badań. Artykuł wzmacnia połączenie między praktyką a literaturą naukową przez dostarczenie empirycznych dowodów funkcjonowania biura zarządzania projektami IT w przedsiębiorstwach deklarujących potrzebę rozwoju funkcji logistycznych, identyfikuje dobre praktyki dotyczące zarządzania zmianami funkcjonalności oraz projektami IT oraz wskazuje zagadnienia, które mogą stanowić podstawę do dalszych badań.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to investigate the implementation of IT project management office within big companies with logistics organizations, describe situations before and after implementation, identify best practices for managers and indicate directions of further research. A case study method was used, with two companies selected and operating in central Poland. The procedure of data gathering included: participative observation, not structured interview and analysis of documents. The first company has implemented IT project management office as a tool necessary to improve existing ERP system and prepare organization for the future migration to the new, more advanced ERP software. Second company started the journey of defining and implementing IT project management office as a way to manage coexistence of two warehouse management software's solutions. Two warehouse management software's were to be compared in terms of flexibility and time of response to changes of dynamic retail environment. This paper studied just two companies and it is not intended to be representative of outcomes at all companies implementing IT project management office within the logistics organizations. Further studies are required for a more generalized picture of IT project management office implementations in companies localizes in Poland. This paper strengthens the link between practitioner and academic literature by providing empirical evidence of the presence of IT project management office within companies declaring necessity of development in logistics areas. In the paper best practices concerning management of changes and projects in IT are presented and no-tions that could be used for further research are indicated(original abstract)
EN
Purpose: The purpose of this paper is to present the undertaken literature review regarding the extent to which analysis and research on design management and design managerial skills have been carried out so far. Methodology/approach: A literature review is presented along with several types of management as possible solutions to restraining the problem of introducing design to the organization as a way to develop the organization's innovative activities.Findings: The paper presents design as a type of organization activity important from the point of view of innovation and competitiveness of enterprises. The essence of design and its role in innovative processes are described. Design management and the role of design managers were characterized. Managerial skills necessary for the adequate implementation of design activities in the organization were also shown. The above considerations were based on the literature review.Implications/limitations either for future research, for practice, or for society: Most of the studies are based on research conducted years ago. The topic of design management returns in busi-ness practice, but there is little research on this topic in modern enterprises. Especially rarely, these topics apply to small and medium-sized enterprises that could benefit a lot from the implementation of design management.Originality/value of the paper: The paper begins with an overview of the role of the design in the innovation processes and then moves on to the implementation of design management. The author then proposes several categories of the managerial skills required for design activities in the organizations and presents their importance for the innovation activities in the organization.(original abstract)
XX
Wraz ze wzrostem liczby projektów realizowanych w przedsiębiorstwach pojawiła się potrzeba wsparcia działań związanych z zarządzaniem projektami w środowiskach wieloprojektowych. W tym celu organizacje ustanawiają w swoich strukturach biura zarządzania projektami (ang. Project Management Office - PMO), które mogą pełnić różne funkcje i role. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych na próbie stu czterdziestu czterech przedsiębiorstw przemysłu maszynowego w Polsce. Na ich podstawie sformułowano wnioski dotyczące stopnia rozwoju podejścia systemowego w zarządzaniu projektami w środowisku wieloprojektowym w przedsiębiorstwach stanowiących przedmiot badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The increase in number of projects run by companies generated a demand on the systemic approach to support project management in a multi-project environment. Therefore, many companies established the Project Management Offices which can have different functions and serve various roles. This process takes place in multiple industries. However there is a gap in knowledge regarding the understanding of PMO functions and roles in machinery industry. The results of the empirically-grounded research on the sample of one hundred and forty four machinery industry companies in Poland are presented in this article. Based on their outcomes, conclusions regarding the level of development of project management in examined companies operating in a multi-project environment are drawn. (original abstract)
XX
Systemy przechowywania i gromadzenia informacji stały się ważnym elementem efektywnego zarządzania organizacją realizującą projekty. Autor omówił podstawy funkcjonowania systemów informacyjnych zarządzania projektami w przedsiębiorstwie oraz szczegółowo przedstawił rolę biura zarządzania projektami (BZP), realizującego powyższe zadania.
EN
The article describes the innovation in Project Management Office (PMO). First of all, they are novelties in service of PMO, which raise the effectiveness of the project management. The author mentions the main advantages and risk, that result from introducing Project Management Office in the company. The author also describes some results a poll concerning the implementation on of PMO in Polish companies. (original abstract)
PL
Celem opracowania jest prezentacja roli pełnionej przez jednostki wspierające zarządzanie projektami w uczelniach publicznych. Dążąc do realizacji tak postawionego celu, wykorzystano metody analizy źródeł literaturowych i danych statystycznych udostępnionych w bazie KSI SIMIK 07-13 oraz badanie ankietowe. W artykule przedstawiono projekty unijne jako istotny element kształtowania rozwoju publicznych uczelni technicznych w Polsce. Następnie omówiono w nim główne zadania jednostek wspierających zarządzanie projektami. Zaprezentowano także analizę danych uzyskanych w trakcie badania ankietowego dotyczącego zarządzania projektami unijnymi w publicznych uczelniach technicznych w Polsce. Respondentami byli kierownicy projektów unijnych realizowanych przez publiczne uczelnie techniczne w perspektywie finansowej 2007-2013. W wyniku przeprowadzonych analiz wskazano na istotną rolę jednostek wspierających zarządzanie projektami w publicznych uczelniach technicznych w Polsce.
EN
The aim of the study is to present the role played by units supporting project management at public universities. In pursuit of this objective, methods of analyzing sources and statistical data provided in the KSI SIMIK 07-13 database and the questionnaire survey have been used. The article presents EU projects as an important element of shaping the development of public technical universities in Poland. Then it discusses the main tasks of individuals supporting project management. The final part of the text presents an analysis of data obtained during the survey on the management of EU projects in public technical universities in Poland. Respondents were managers of EU projects implemented by public technical universities in the financial perspective 2007-2013. As a result of the analyzes, the role of units supporting project management in public technical universities in Poland was pointed out.
12
Content available remote Działalność biura projektów w uczelni publicznej
63%
XX
Uczelnie publiczne są organizacjami realizującymi wiele projektów badawczych, edukacyjnych oraz inwestycyjnych. Dla tworzenia dogodnych warunków oraz wspomagania skutecznej i efektywnej realizacji projektów należy rozważyć powołanie jednostki organizacyjnej, spełniającej rolę biura projektów. W artykule przedstawiono istotę takiego biura, a także cechy uczelni publicznych, które wpływają na model jego funkcjonowania. Przedstawiono również przykład funkcjonowania takiego biura w dużej publicznej uczelni technicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Public universities are entities that implement several research, educational and investment projects. To create favorable conditions and to support the efficient and effective implementation of the projects you may consider setting up a departmental project management office (PMO). The article presents the essence of PMO, as well as the characteristics of public universities that affect its operational model. It also presents an operational example of PMO within a technical university.(original abstract)
XX
Zdaniem autora, wdrożenie zarządzania projektami do realizacji przez przedsiębiorstwo projektów gospodarczych finansowanych ze środków własnych i obcych (fundusze krajowe, unijne) zapewni ich sprawniejszą i efektywniejszą realizację. Bliski dostęp do wiedzy i doświadczeń partnerów PM zwiększa możliwość uzyskania przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej jako firmy opartej na tej wiedzy. Bezpośrednie współdziałanie przedsiębiorstwa z innymi partnerami PM spowoduje większe otwarcie tego przedsiębiorstwa na nowoczesne rozwiązania organizacyjno-gospodarcze, a także podniesienie poprzeczki jakościowej i profesjonalnej dla pracowników przedsiębiorstwa.
EN
The author presents Project Management as a tool supporting enterprise management in the epoch of market volatility and uncertainty. In this aspect, he discusses the features characterising project management as a management theory's respond to the requirements of the competitive market. Emphasising the enterprise's 'project' business environment in the context of intents and grants from the European Union, the author touches the problem of Polish beneficiaries' preparedness for fulfilment of these projects. Discussing implementation and improvement of best methods and practices of project management at the enterprise, helpful for this purpose, the author focuses his attention on establishment of the Project Management Office, one of the most actively carried out today word-wide trends in the area of project management.
XX
Charakter projektów, jako złożonych, niepowtarzalnych i ograniczonych czasowo przedsięwzięć, stawia nowe wyzwania dotychczasowym procesom zarządzania wiedzą, które są zorientowane głównie na działania o charakterze ciągłym: procesy rutynowe i funkcje. Otwiera to duże pole dla badaczy, naukowców i praktyków chętnych eksploracji tego obszaru. Stały, dynamiczny wzrost liczby aktywności realizowanych przez przedsiębiorstwa w podejściu projektowym, w połączeniu z falą zainteresowania kapitałem intelektualnym i zarządzaniem wiedzą, wróży szerokie perspektywy rozwoju nowej, hybrydowej dziedzinie zarządzania. (abstrakt autora)
EN
Project management is a field which derives in a particular way from the achievements of knowledge management raising the efficiency and effectiveness of project implementation. Projects are temporary and time-limited undertakings and therefore besides the functional issues, there are organisational solutions that are significant for them. The aim of this article is to present the role of a project management office as a knowledge management project competence centre. The project office as a permanent organisational unit providing support for temporary and time-limited projects allows for the continuity and durability of the project knowhow. The project office is to maintain the entire intellectual capital connected with project management as well as to actively support the corporate strategic planning. The project management office maintains the continuity of knowledge and project experiences, which after the project completion are collected and sent to the project knowledge base to be used for the purpose of the next projects. The retention of the project knowledge allows the organisation to learn by projects, shorten the time and reduce costs of project knowledge access and as a consequence to implement projects more quickly and effectively. (original abstract)
XX
Projekty muszą zmieniać i udoskonalać procesy by produkty mogły nadążać za rynkiem i potrzebami klientów. Osiągniecie ostatecznego sukcesu firmy zależy od odpowiedniej koordynacji działań projektowych, którą może zapewnić profesjonalny Project Management Office (biuro projektów). Artykuł przedstawia rolę biura projektów w zarządzaniu projektami w organizacji. Znajdziemy w nim informacje dotyczące zasad działania PMO w organizacji, które dotyczą sposobów rozwijania standardów Project Management, cyklu szkoleń z zakresu kierowania projektami, koordynacji zależności między projektami i firmą, budżetowania i kontorligu kosztów, monitoringu i zapewnienia zasobów dla projektu, zarządzania ryzykiem poszczególnych projektów czy przepływu informacji i promocji PMO.
XX
Ciągły wzrost liczy realizowanych projektów w administracji publicznej,a także realizacja w tym samym czasie kilku projektów powoduje, że niektóre procesy powtarzają się i przybierają postać funkcji,które mogą zostać potraktowane jako stałe zadania przydzielone stanowiskom bądź jednostkom organizacyjnym. Dodatkowo,wzrost stopnia skomplikowania projektów i potrzeba gromadzenia wiedzy i doświadczenia ze zrealizowanych projektów przemawiają za potrzebą budowy i funkcjonowania biura zarządzania projektami w tych jednostkach.W artykule podjęto próbę identyfikacji jednostek organizacyjnych w urzędach miast na prawach powiatu w Polsce, które realizują zadania typowe dla biura zarządzania projektami. Określono miejsce tych jednostek w strukturze organizacyjnej oraz wskazano zadania realizowane przez wybrane jednostki organizacyjne pełniące rolę biura zarządzania projektami.(abstrakt oryginalny)
EN
The permanent increase in the number of projects implemented in public administration, as well as the implementation of several projects at the same time causes that some processes are repeated and take the form of functions that can be treated as permanent tasks assigned to positions or organizational units. Additionally, the increase in the complexity of projects and the need to gather knowledge and experience from accomplished projects are in favour of the need to build and operate a project management officein these units. The article is an attempt to identify organizational units in town offices with county rights in Poland that realise typical tasks for a project management office. The study concerns the determination of the place of these units in an organizational structure and tasks implemented by selected organizational units acting as a project management office.(original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istotności funkcjonowania biura projektów w ramach organizacji w pozyskiwaniu wiarygodnych i aktualnych informacji na potrzeby zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The number of projects run by companies during the last twenty years has increased significantly. The amount of information regarding the projects became more voluminous. The acquisition of adequate data needed for financial management became more challenging. New ways allowing individuals to gather information for managerial purposes were sought. In the 1990's, the concept of Project Management Office (PMO) was proposed, which served as a knowledge database/repository on projects. The article presents the possibility of using PMO for the purposes of gathering and systematising data. Based on the research conducted to date, companies' needs for the efficacious usage of PMO and for the acquisition and processing of data are discussed. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcono koncepcji biura projektów (project management office, PMO). Pod tym pojęciem rozumie się wydzieloną w strukturze instytucji jednostkę organizacyjną działającą w celu szeroko pojętego podnoszenia sprawności i jakości realizacji projektów w instytucji. Omówiono takie zagadnienia jak: funkcje biura projektów, zarządzanie wiedzą projektową, zarządzanie zasobami ludzkimi dla projektów, standaryzacja procesów i procedur zarządzania projektami, zarządzanie portfelem projektów.
XX
W artykule zostały omówione wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą w projektach. Autor wskazuje na konieczność gromadzenia wiedzy i doświadczeń pochodzących z realizacji innych przedsięwzięć. Proponuje też stworzenie w przedsiębiorstwie bazy dobrych praktyk jako punktu odniesienia. Omówiona jest także rola biura zarządzania projektami jako jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie wiedzą. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses selected issues related to knowledge management projects. The author shows the need to collect knowledge and experience from the implementation of other projects. He also proposes the creation of an enterprise database of good practice as the reference point and describes the role of project management offices as the entity responsible for managing knowledge. (original abstract)
20
51%
XX
Celem artykułu jest przegląd panujących w chwili obecnej systemów zarządzania projektami na wybranych publicznych uczelniach wyższych w Polsce. Analizie poddane zostały dane statystyczne największych polskich uczelni w zakresie składania i realizacji projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł, a także podejścia każdej z instytucji do przyjętych struktur wspierania pracowników w bieżącym zarządzaniu projektami. Omówione zostało rosnące znaczenie w organizacjach roli zarządzania projektami oraz przyjętej na świecie roli Biur Zarządzania Projektami (Project Management Office). Coraz większym zainteresowaniem organizacji staje się tematyka zarządzania portfelem projektów w kontekście strategicznego zarządzania jednostką. W konkluzji wskazana została również potrzeba przyjrzenia się tym kwestiom w środowisku publicznych uczelni wyższych w Polsce, ze względu na konieczność lepszego zarządzania publicznymi środkami oraz zwiększenia aktywności polskich instytucji naukowych na arenie europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to review the currently existing project management models at public universities in Poland. The efficiency of the largest Polish universities in the submission and implementation of projects financed from external sources were analyzed, as well as the approach of each institution to the supporting structures in the ongoing project management. The growing importance of the project management was discussed in the article and the role of Project Management Office in the organization. The conclusion also indicates the need to look at these issues in the public university environment in Poland, due to the need of improving management of public funds and increasing the activity of Polish scientific institutions in the European arena. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.