Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Inżynieria finansowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Specjalnym zabezpieczeniem zwrotności kredytu ustanawianym jako zabezpieczenie zasadnicze lub uzupełniające - mogą być amortyzatory finansowe (sinking fund - poduszki finansowe, bufory finansowe).(fragment tekstu)
2
Content available remote Inżynieria finansowa na rynku finansowym Unii Europejskiej
100%
XX
Inżynieria finansowa stanowi nową dyscyplinę w finansach. Jej powstanie i rozwój były stymulowane przez rozwój rynku instrumentów pochodnych. Do najważniejszych czynników, które wpłynęły na rozwój inżynierii finansowej zalicza się między innymi rosnącą zmienność cen na rynkach finansowych, globalizację rynków finansowych, rosnącą konkurencję oraz awersję inwestorów do ryzyka. W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się burzliwy rozwój inżynierii finansowej, rozumianej jako dział finansów o charakterze interdyscyplinarnym, gdzie korzysta się z analizy stochastycznej, rozwiniętej w ramach matematycznej teorii procesów stochastycznych. W warunkach globalizacji rynków finansowych inżynieria finansowa nabiera nowego znaczenia, obejmuje ona projektowanie, rozwój i zastosowanie innowacji w zakresie instrumentów i procesów finansowych oraz formułowanie twórczych rozwiązań problemów finansowych. Zgodnie z nowymi trendami, inżynieria finansowa obejmuje te metody i narzędzia, które są nowe i twórcze oraz rozwiązują problemy finansowe. Dotyczy to w szczególności instrumentów pochodnych, różnych strategii inwestowania, a zwłaszcza teorii portfela. Inżynieria finansowa wiąże różne koncepcje nowoczesnych finansów, wśród których wymienia się wycenę, ryzyko i strategię inwestowania oraz teorie stóp procentowych, kursów walutowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial engineering is a new discipline. Its inception and development were stimulated by the developments in the derivatives market. The factors that contributed to the rise of financial engineering most significantly are, among others, the increasing fluctuation of prices in financial markets, as well as the globalization of these markets, an increase in competition, and the investors' aversion to risk. The last few years have seen stormy advancement of financial engineering, defined as an interdisciplinary branch of finance, which employs stochastic calculus operating within the mathematical theory of stochastic processes. However, in the face of the globalization of financial markets, the definition of financial engineering has taken on new meaning: today, it includes drafting, development and implementation of new devices in the field of financial processes and instruments, as well as formulating creative solutions to financial problems. In accordance with the new trends, financial engineering encompasses methods and solutions that can be described as novel, creative and an appropriate answer to financial problems. This applies mostly to derivatives, different investment strategies and, above all, the modern portfolio theory. Financial engineering brings together different concepts of modern finance, such as valuation, risk and investment strategy, as well as the theory of interest rates and the theory of rate exchange. (original abstract)
3
Content available remote Integracja technologii procesowych w międzyorganizacyjnym systemie informatycznym
75%
XX
Przedsiębiorstwa coraz częściej zaczynająstosować technologie procesowe. Jest to odpowiedć na zwiększającą się konkurencję i wymagania klientów. Wiele firm w metodach opartych na technologiach procesowych widzi szansę pozostania na globalizującym się rynku. Pytanie, które należy postawić to czy systemy informatyczne stosowane w przedsiębiorstwach potrafią w pełni wykorzystać potencjał, jaki znajduje się w podejściu procesowym, czy są przygotowane do zastosowania X-engineeringu procesów, a jeśli nie to czy można zaprojektować taki system, który w istotny sposób wspomagałby by optymalizację procesów. (abstrakt oryginalny)
EN
Enterprises more frequently begin to apply process technologies. It is the answer on growing competition and claims of clients. Many companies see chance to remain on market in methods based on process technologies. The question is, if information systems that are used in companies are able to take advantage of potential that is placed in process approach, if they are prepared for employment X-engineering of processes and if they're not if it is possible to design such a system, which would help to important manner optimization process. (original abstract)
4
Content available remote Wycena europejskiej opcji kupna - model ciągły
75%
XX
Celem tego artykułu jest ukazanie praktycznego wykorzystania metody martyngałowej dla procesów ciągłych do wyceny europejskiej opcji kupna wystawionej na akcję bez praw do dywidendy. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article a method of using practically the martingale representation theorem for the European call option pricing has been presented. (original abstract)
XX
Dni instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce są unikalnym, nie tylko w skali naszego kraju, ale i w całej Wspólnocie, spotkaniem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w procesy absorpcji środków unijnych, ekspertów ds. inżynierii finansowej, instytucji finansowych, beneficjentów oraz dziennikarzy specjalizujących się w tej tematyce. Celem jest informowanie, promowanie i rekomendacja dotycząca wszystkich wdrażanych w Polsce instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach, łącznie - ponad 20 programów w latach 2007-2017. (abstrakt oryg.)
e-Finanse
|
2013
|
tom 9
|
nr nr 2
34-46
EN
This article is one in a series of two publications concerning detection of accounting engineering operations in use. Its conclusions and methods may be applied to external auditing procedures. The aim of the present duo-article is to define a method of statistical analysis that could identify procedures falling within the scope of a framework herein defined as accounting engineering. This model for analysis is meant to be employed in these aspects of initial financial and accounting audit in a business enterprise that have to do with isolating the influence of variant accounting solutions, which are a consequence of the settlement method chosen by the enterprise. Materials for statistical analysis were divided into groups according to the field in which a given company operated. In this article, we accept and elaborate on the premise that significant differences in financial results may be solely a result of either expansive policy on new markets or the acquisition of cheaper sources for operating activities. In the remaining cases, the choice of valuation and settlement methods becomes crucial; the greater the deviations, the more essential this choice becomes. Even though the research materials we analyze are regionally-conditioned, the model may find its application in other accounting systems, provided that it has been appropriately implemented. Furthermore, the article defines an innovative concept of variant accounting. (original abstract)
7
Content available remote Inżynieria finansowa - komercyjna strona innowacyjności
75%
XX
Celem artykułu jest pokazanie, że innowacyjność nie ma tylko jednoznacznie pozytywnego kontekstu w wymiarze społecznym. Przykładem tego są wytwory inżynierii finansowej. Produkty te nie korzystają z badań naukowych i eksperymentów, lecz są prowadzone na żywych organizmach (ludziach). Inżynieria finansowa funkcjonuje na granicy ryzyka i przypomina raczej "alchemie", a nie wytwór nauki. Podstawowy zarzut to jej czysto komercyjny wymiar i podejrzanie moralnie kontekst społeczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to show that innovation has not only uniquely positive social context. An example of this are figments of financial engineering. These products do not benefit from the research and experiments, but are carried out on living organisms (humans). Financial engineering is supported by the risk and resembles rather'alchemy' then the product of science. The primary charge is its purely commercial character and suspiciously morally social context. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono uogólnienie rozkładu warunkowego w wielowymiarowym modelu typu GARCH, oraz poddano empirycznej weryfikacji skonstruowany model. Praca stanowi kontynuację badań prowadzonych przez Pipienia (2007, 2010) nad właściwą specyfikacją rozkładów warunkowych wektora stóp zmian instrumentów finansowych. Zasadniczym elementem określającym giętkość rozważanej klasy wielowymiarowych rozkładów jest możliwość zmiany układu współrzędnych, i - tym samym - kierunków w przestrzeni obserwacji, według których grube ogony i asymetria rozkładu mogą występować empirycznie. Zgodnie z przyjętą orientacją w przestrzeni obserwacji, możliwe jest modelowanie zależności pomiędzy elementami wektora losowego, zarówno o charakterze liniowym (stosowana transformacja liniowa) jak i nieliniowym (funkcja powiązań, copula). W części empirycznej przedstawiamy wyniki modelowania dynamicznych zależności pomiędzy zwrotami z notowania spot i futures indeksu WIG20. Uzyskane rezultaty wskazują na zasadność proponowanego uogólnienia stosowanego w modelu BEKK. Model z proponowanym typem rozkładu warunkowego uzyskuje silne potwierdzenie empiryczne, mierzone ilorazem szans a posteriori i wartością brzegowej gęstości wektora obserwacji. (abstrakt oryginalny)
EN
We check the empirical importance of some generalisations of the conditional distribution in M-GARCH case. A copula M-GARCH model with coordinate free conditional distribution is considered, as a continuation of research concerning specification of the conditional distribution in multivariate volatility models, see Pipień (2007, 2010). The main advantage of the proposed family of probability distributions is that the coordinate axes, along which heavy tails and symmetry can be modelled, are subject to statistical inference. Along a set of specified coordinates both, linear and nonlinear dependence can be expressed in a decomposed form. In the empirical part of the paper we considered a problem of modelling the dynamics of the returns on the spot and future quotations of the WIG20 index from the Warsaw Stock Exchange. On the basis of the posterior odds ratio we checked the data support of considered generalisation, comparing it with BEKK model with the conditional distribution simply constructed as a product of the univariate skewed components. Our example clearly showed the empirical importance of the proposed class of the coordinate free conditional distributions.(original abstract)
9
Content available remote Instrumenty inżynierii finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
75%
XX
Perspektywa rozwoju instrumentów inżynierii finansowej związana jest z przedsiębiorczością, głównie z innowacjami. W polskiej praktyce określenie innowacje może być utożsamiane z łacińskim słowem miscellannea, oznaczającym rzeczy nieuchwytne, nie dające się zważyć, zmierzyć, dokładnie określić, mogące jednak oddziaływać, mieć znaczenie, wpływ1. Podobne utożsamienie może dotyczyć m.in. pojęć start-up, seed-capital, tak często używanych w ówczesnej praktyce procesów społeczno-gospodarczych i finansowych w Polsce.(fragment tekstu)
EN
Risk capital investors will play more and more important role in building sustainable and innovative economy. Utilisation of financial engineering best practises may positively influence the market growth. It is essential to initiate proper actions within Regional Operational Programmes, National Programmes and European Programmes and strenghten them with national legal regulations, which will encourage investors to finance innovative SMEs. Such steps will guarantee innovation growth, meant as a development of competitiveness of Polish SMEs on global markets.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest wyjaśnienie różnicy między konstrukcjami w sensie fizykalnym i metafizycznym, w tym innowacjami natury: technicznej, społecznej i finansowej. W ujęciu epistemologicznym związany jest on z wyjaśnieniem prawidłowości rządzących inżynierią fizyczną i społeczną, w ujęciu ontologicznym określa charakter ich bytów oraz relacje ich ufundowania i umocowania, zaś w warstwie metodologicznej dotyczy rozróżnienia metodologii badań nauk przyrodniczych i nauk społecznych. Konceptualizacja i wyjaśnienie różnic tych rodzajów inżynierii jest ważne dlatego, że produkty inżynierii finansowej nie są konstrukcjami inżynieryjnymi w sensie fizykalnym, lecz są konstrukcjami metafizycznymi. W sensie aplikacyjnym (praktycznym), innowacyjne rozwiązania społeczno-ekonomiczne dotyczą nowych metod działania, których urzeczywistnieniem są instrumenty prawne, finansowe i organizacyjne. W sensie substancjonalnym środkiem realizacji celów, do których inżynieria finansowa jest wykorzystywana, są wartości ekonomiczne o metafizycznych dystynkcjach, czyli empirycznie niesprawdzalne i nieweryfikowalne, co sprawia, że ów rachunek racjonalności wymyka się kryterium demarkacji. Dodatkowo weryfikacja stworzonych konstrukcji odbywa się jednak nie w laboratoriach badawczych, lecz drogą wiwisekcji, czyli w drodze eksperymentów społecznych. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że w wymiarze instrumentalnym inżynieria finansowa jest formą współczesnej alchemii. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to explain the differences between the structures in the physical and metaphysical sense, including innovations of technical, social and metaphysical nature. The epistemological approach to the problem is associated with an explanation of the regularities governing the physical and social engineering, the ontological approach helps to define the nature of their beings and their relations of their empowerment and funding, on the methodological layer it concerns the distinction of the methodology of natural and social sciences. Conceptualization and explanation of the differences of these types of engineering is important because that products of financial engineering are not engineering structures in the physical sense, but they are metaphysical constructs. In terms of application (practice), innovative socio-economic solutions deal with new methods, which are the completion of legal, financial and organizational instruments. In the substantial sense the economic values of metaphysical distinctions are the means of achieving the objectives of the financial engineering, that is empirically untestable and unverifiable. Additionally, verification of the designed structures is not done in the research laboratories, but by vivisection, that is, through social experiments. One can even venture to say that the instrumental dimension of financial engineering is a form of modern alchemy. (original abstract)
XX
Procesy globalizacji, deregulacji i liberalizacji rynków finansowych, zapoczątkowane w latach 70-80. XX wieku, spowodowały przyrost liczby i wielkości ponadnarodowych inwestycji. Wiązało się to z rosnącym zapotrzebowaniem na kapitał finansujący dynamiczny rozwój przedsiębiorstw. Rozpoczął się wtedy proces zwiększania zainteresowania nowymi źródłami pozyskiwania kapitału, w wyniku czego pojawiło się wiele nowych narzędzi finansowych pomagających podmiotom gospodarczym sprostać wymogom współczesnej gospodarki. Jednym z takich instrumentów stała się sekurytyzacja, która pozwalała przede wszystkim zwiększać efektywność zarządzania finansami w organizacji poprzez optymalizację wykorzystania kapitału, przyspieszenie przepływów pieniężnych i zwiększenie przychodów, a także poprzez zdywersyfikowanie źródeł finansowania oraz ograniczenie ryzyka kredytowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Globalization, deregulation and liberalization processes which take places on financial markets, on 70-80-ties years of XX century, caused a big growth of beyond borders capital expenditure. It began a process of seeking new instruments for financing enterprises actives. A lot of new sources of financing the companies activity occurred. One of them was securitization. Securitization transactions enhance effectiveness of financial management in organization by better utilization of capital, faster cash flows, growing income, diversifying of financing sources and reducing credit risk. (original abstract)
e-Finanse
|
2013
|
tom 9
|
nr nr 4
48-52
EN
Regulations treating in a diversified way different types of funded positions introduced over decades, do not take into consideration the increasing opportunities of financial innovation and regulatory arbitrage. These opportunities seem to significantly benefit the most sophisticated market agents, for whom this costly opportunity makes economic sense as they typically engage in gigantic transactions. However, the answer to the question of whether such a diversified system of regulations is socially desirable seems to be negative. (original abstract)
XX
Akcje, oprócz ich podstawowej funkcji powiększania kapitału, są coraz częściej wykorzystywane do różnych operacji w przedsiębiorstwie. Firmy zawierając umowy (np. fuzje lub przejęcia) posługują się własnym kapitałem akcyjnym. Coraz częściej wskazuje się jednak na rosnącą zawiłość takich transakcji, wymagania w zakresie rachunkowości, zagadnienia jawności i nadzoru korporacyjnego. (MP)
EN
In addition to its basic capital-raising function, equity started to be used in a variety of corporate operations. Companies enter into contracts linked to their own stock in the process of activities related to mergers and acquisitions, compensation or credit-capacity increases. There is evidence of growing complexity of such transactions recently, involving a number of accounting, disclosure and corporate governance issues. (MP)
XX
W artykule zdefiniowano, czym jest rynek kapitałowy i jakie funkcje pełni w gospodarce. Główną częścią artykułu jest omówienie zalet i wad inżynierii finansowej oraz możliwości wykorzystywania jej w Polsce. Przedstawiono także podstawowe strategie inwestowania na rynku kapitałowym.
EN
The article defines capital market and its functions in economy. Main part of the article consists of discussion about advantages and disadvantages of financial engineering and possibilities of its using in Poland. Basic investment strategies on capital market have been also presented. (AŁ)
XX
Do obliczania opcji kupna akcji spółki giełdowej stosujemy wzór Blacka-Scholesa, który jest słuszny przy założeniu, że dzienny współczynnik zwrotu cen akcji jest realizacją pewnego rozkładu normalnego. .. Autorzy opracowania doszli do wniosku, że dla wielu przypadków brak normalności realizacji współczynnika zwrotu dla cen akcji nie musi być przeszkodą dla poprawnego określenia opcji kupna. Stąd treść opracowania. (fragment tekstu)
EN
Call option price is computed from Black-Scholes model under condition that asset returns are normally distributed. In this paper it is assumed that asset returns come from mixture of normal distributions. Detailed analysis of the new method is the main part of the paper.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza i ocena, w jaki sposób regiony zagospodarowały środki powracające z inwestycji wspartych w formie zwrotnej w ramach wybranych regionalnych programów operacyjnych w okresie 2007-2013. Autor zbadał to zagadnienie w okresie, w którym - co do zasady - projekty unijne z zakresu instrumentów inżynierii finansowej powinny być wygaszane, a uwalniane środki stopniowo zwracane do dysponentów (samorządu województw), tj. po 2015 roku. Artykuł w szczególności skupia się na instytucjach oraz rozwiązaniach stworzonych w ramach obowiązujących regulacji krajowych. Dokonana została ocena wykorzystania ww. środków pod kątem realizacji celu, na rzecz którego powinny one pracować. Wykazano, że krajowy system instytucjonalny nie był przygotowany na przejęcie zadań związanych z nowym strumieniem środków rozwojowych, które pozostały w regionach w wyniku decyzji o wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej w okresie 2007-2013. Badanie ma charakter diagnostyczny, na podstawie przeprowadzonych analiz empirycznych autor formułuje także wnioski aplikacyjne(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to examine and assess how regions managed the funds returning from investments supported under selected regional operational programs for the period 2007-2013. The author has carried out an analysis of the use of the reflows in a period when - generally speaking - the EU projects concerning financial engineering instruments should have been faded, and the gradual reflows returned to their holders (regional self- -government) - i.e. beyond 2015. The article focuses in particular on institutions and solutions created under the current national regulations. An assessment was made of the use of the abovementioned measures to achieve the goal for which they should work. It is proved that the national institutional system was not prepared to take over the tasks related to the new(original abstract)
XX
Zastosowanie metod różnic skończonych do aproksymacji równań różniczkowych cząstkowych jest techniką stosowaną przy wycenie instrumentów finansowych. Ten artykuł analizuje matematyczne i finansowe zastosowanie metody Cranka-Nicolsona (CN), która jest złożeniem schematów innych dwóch metod - jawnej i nie-jawnej. Krótko opisane są rezultaty stosowania metody CN w wycenie i zarządzaniu ryzykiem. Analiza pokazuje, że warto wprowadzać i implementować schematy takie jak metoda różnic skończonych Cranka-Nicolsona. (abstrakt oryginalny)
EN
Application of finite difference methods to approximate the partial differential equations is a technique used for the valuation of financial instruments. The article examines the financial and mathematic applications of the Crank-Nicolson (CN) method, which is the combination of the patterns of the two other methods - overt and nonovert. The results of the CN method in the valuation and risk management are briefly discussed here. The analysis shows that it is worthwhile to introduce and implement such patterns as the Crank-Nicolson finite difference method. (original abstract)
EN
This paper presents a strategy of investing in securities based on an asymptotically efficient adaptive allocation role. The author takes into consideration the construction of a permissible share packet by applying the Z. Hellwig method. (original abstract)
19
75%
XX
Opcje walutowe stały się szczególnie popularne w Polsce pod koniec 2008 roku. Te nowoczesne instrumenty pochodne miały, przede wszystkim, zabezpieczać eksporterów przed ryzykiem kursowym. Stały się jednak jednym z najbardziej bezwzględnych narzędzi spekulacyjnych. Celem artykułu jest ocena sytuacji polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportowo-importową, które zawarły "zero kosztowe" opcje walutowe z terminem zapadalności po sierpniu 2008 roku.(abstrakt oryginalny)
EN
Currency options have become particularly popular in Poland at the end of 2008. First of all, these modern derivatives instruments had to protect exporters against foreign exchange risk. However they have become one of the most ruthless speculative tools. The aim of the article is to evaluate the situation of Polish companies operating in export-import, which have contracted "zero cost" currency options with maturity after August 2008.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano estymator wariancji. Rozpatrywany jest szereg czasowy podlegający procesowi autoregresji rzędu 1. Estymator jest nieobciążony mimo zależnych obserwacji. Otrzymany wynik zastosowano do przypadku indeksu S&P 500.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the estimator of variance. The case of AR(1) time series is being discussed. The estimator is unbiased despite dependent observations The result obtained has been applied to the case of S&P 500.(original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.