Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Writing on the history of modern art: from particularism to a new universalism
100%
Umění (Art)
|
2021
|
tom 69
|
nr 2
168-174
EN
A number of art historians, both from Central Europe and elsewhere, currently refer to Piotr Piotrowski in their reflections. Even today, however, his texts also continue to provoke interesting polemical discussions. Both types of response are accompanied by paraphrases of some of his views. In order to strengthen the force of the argument, however, these views can also be misinterpreted. In his polemical article, Matthew Rampley alters the meaning of a number of Piotrowski’s theses in this way. Marie Rakušanová’s text attempts to show that this not only distorts the Polish scholar’s ideas, but also undermines the credibility of Rampley’s own suggestions for methodological innovations in writing the art history of Central Europe. Rampley’s mistaken reading of Piotrowski relates primarily to the article ‘On the Spatial Turn, or Horizontal Art History’, which was published in the journal Umění/Art in 2008, with variant versions also appearing in other publications. Rakušanová’s text reminds us not only of the true form of Piotrowski’s theses in this article, but also of his ideas expressed in the study ‘East European Art Peripheries Facing Post-colonial Theory’, published six years later. Piotrowski’s concepts of horizontalism, transnationalism, and critical art geography were opposed not only to the (particularist) universalism of Western writing on the history of modern art, but also to the mechanical transfer of the principles of postcolonial criticism to the setting of East-Central Europe. Piotrowski anticipated the significance of the specific regional, temporal, and linguistic features which determine the nature of modernity in this part of the world and art-historical research into it. The differing time frame of the development of art in Western and in East-Central Europe has a different character than the diversity of time lines made visible by postcolonialism, which was originally violently suppressed by Western colonial policy. East-Central Europe cannot lay claim to the status of a former colony of the West; it is a case that shows the division in relationships of place and time within Western culture as a whole. A shift from particularism to a new universalism in writing on Central European art history can only be achieved through the ability to reflect on this division. When Rampley calls for a change in the conceptual frame in writing the art history of East-Central Europe, this appeal does not take sufficient account of these problems, and it is not surprising that it results in another call to respect hierarchies.
CS
Na Piotra Piotrowského se dnes ve svých úvahách odvolává řada (nejen) středoevropských historiček a historiků umění. Jeho texty ovšem dodnes provokují také zajímavé polemiky. Oba tyto jevy jsou pak doprovázeny parafrázováním některých jeho názorů. Ty mohou být ovšem pro potřeby údernosti argumentace také dezinterpretovány. Matthew Rampley ve svém polemickém článku podobným způsobem posouvá význam některých Piotrowského tezí. Text Marie Rakušanové se pokouší prokázat, že tím nedochází pouze ke zkreslení myšlenek polského badatele, ale také ke znevěrohodnění Rampleyho vlastních návrhů metodologických inovací v psaní dějin umění Střední Evropy. Rampleyho mylné čtení Piotrowského se týká především článku On the Spatial Turn, or Horizontal Art History, který vyšel v roce 2008 v časopise Umění, a jeho varianty se objevily i v dalších publikacích. Rakušanové text ovšem připomíná nejen skutečnou podobu Piotrowského tezí z tohoto článku, ale také jeho myšlenky ze studie o šest let mladší East European Art Peripheries Facing Post-colonial Theory. Piotrowského koncepce horizontalismu, transnacionlismu a kritické geografie umění se vymezovala nejen vůči (partikularistickému) universalismu Západního dějepisu moderního umění, ale také vůči mechanickému transferu principů postkoloniální kritiky do prostoru Středovýchodní Evropy. Piotrowski anticipoval význam prostorových, časových a jazykových specifik, určujících povahu modernity této oblasti i jejího uměleckohistorického zkoumání. Časová nesouměřitelnost umění Západní a Středovýchodní Evropy má jiný charakter, než postkolonialismem zviditelněná diverzita časových linií různých kultur, původně násilně potlačovaná Západní koloniální politikou. Středovýchodní Evropa si nemůže nárokovat status někdejší kolonie Západu, její případ ukazuje rozpolcenost prostorových a časových vztahů uvnitř Západní kultury jako celku. Jedině schopnost reflektovat toto rozštěpení by v psaní středoevropských dějin umění mohla vést od partikularismu k novému universalismu. Když Rampley vyzývá ke změně konceptuálního rámce v psaní dějin umění Středovýchodní Evropy, jeho apel málo zohledňuje tyto problémy, a nepřekvapivě ústí v nabádání k respektování hierarchií.
2
Content available remote Je kubismus, který je český, světový? : Případ Kubišta
100%
EN
The study examines the methodological tools used to interpret Cubism by the art history of the cultural hegemons and by Czech art history. The aim is to identify unconscious patterns of interpretation that, rather than enabling Czech art historians to establish a productive dialogue with their international counterparts, have, on the contrary, pushed them more to the margins of international discussions. The lack of understanding has of course been on both sides, and the study shows that even revisionist histories of art (and of Cubism in particular) have not generated tools that could be used to draw lessons from those areas of art that do not fit in to the universalistic canon. The study offers a critical revision of the art-historical postulate of Western structural linguistics and semiotics that sees a revolutionary re-evaluation of the concept of pictorial representation solely in the Cubism of Picasso. The study focuses also on the origin of key concepts in Czech art history - ‘Cubo- expressionism’ and ‘Picassism’ - and considers to what extent these terms were aimed at capturing characteristic features of local modernism and to what extent they reflect a tendency to mythologise local art and culture. Attention is also devoted to other methods favoured in Czech art history, which include biographism and a distinctive form of iconology that is enhanced with gestaltism. In its revision of existing interpretations of Western and local art historians, the study does not refute the values and methods of either of these art-historical discourses, nor does it seek to elevate the qualities of one methodological frame over another. Its goal is rather to draw attention to the points where the two sides’ views intersect as potential inspiration for future reciprocal transcultural dialogue. Ideas on the possibilities for communication between ‘Western’ and Czech art history and on establishing a coequal correlation between the homogenised canon of modernism and the heterogeneous art of Central Europe are applied in the study to one particular phenomenon in art history - the work of Bohumil Kubišta (1884-1918), who was a key actor in European early avant-garde activities. Assessments of Kubišta’s work problematised art-historical conceptions of Czech and Central European Cubism and its international contextualisation.
CS
Studie zkoumá metodologické nástroje, které byly pro interpretaci kubismu používány jak dějinami umění kul- turních hegemonií, tak českým dějepisem umění. Cílem je identifikovat neuvědomované vzorce výkladu, které místo aby umožnily českým historikům umění navázat plodný dialog se zahraničím, naopak je od mezinárodní diskuse spíše vzdalovaly. Nepochopení bylo ovšem oboustranné a studie ukazuje, že ani revizionistické západní dějiny umění (a kubismu zvláště) nevygenerovaly nástroje, které by jim umožnily čerpat poučení v uměleckých oblastech, unikajících univerzalistickému kánonu. Studie kriticky reviduje uměleckohistorický postulát západní strukturální lingvistiky a sémiotiky, nalézající revoluční přehodnocení koncepce obrazové reprezentace pouze v Picassově kubismu. Naproti tomu se soustředí na původ klíčových konceptů českého dějepisu umění - "kuboexpresionismu" a "picassismu" - a zvažuje, do jaké míry šlo v jejich případě o vystižení charakteristických znaků místního modernismu a nakolik o tendenci zdejší umění a kulturu mytologizovat. Pozornost je věnována i dalším favorizovaným metodám českého dějepisu umění, k nimž patří biografismus a svérázná forma ikonologie, obohacená o gestaltismus. Revizí dosavadních interpretací západních a místních historiků umění studie nechce negovat hodnoty a postupy obou uměleckohistorických diskursů, ani nehodlá vyzdvihnout kvality jednoho metodologického rámce na úkor druhého. Pokouší se spíše upozornit na jejich názorové průsečíky jako na potenciální inspiraci pro budoucí vzájemný transkulturní dialog. Úvahy o možnostech komunikace mezi "západním" a tuzemským dějepisem umění a o rovnoprávném usouvztažnění homogenní kanonizované moderny a heterogenního umění střední Evropy jsou ve studii aplikovány na konkrétní uměleckohistorický jev, na dílo Bohumila Kubišty, hlavního aktéra dobového dění příznačně problematizujícího uměleckohistorické koncepty českého, respektive středoevropského kubismu, včetně jeho mezinárodní kontextualizace.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.