Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1518

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 76 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  producenci rolni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 76 next fast forward last
PL
Celem artykułu było przedstawienie wybranych regulacji prawnych i działań podejmowanych na szczeblu unijnym oraz krajowym, których celem jest zwiększeniu siły producentów rolnych w łańcuchu dostaw żywności. Zaprezentowano wybrane propozycje zawarte w rezolucjach Parlamentu Europejskiego, Decyzji Komisji, komunikacie „Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie”, które maja pomóc rozwiązać problemy rolników. W dalszej kolejności wspomniano o Międzyresortowym Zespole do spraw Zwiększenia Przejrzystości Rynku Artykułów Rolno-Spożywczych i Poprawy Funkcjonowania Łańcucha żywnościowego w Polsce oraz regulacjach krajowych.
EN
The purpose of this article is to present selected legal regulations and actions taken at the EU and national levels aimed at increasing the power of agricultural producers in the food supply chain. The article presents some proposals included in the European Parliament resolutions, European Commission decision and communication on "Improving the food supply chain in Europe", aimed at solving the problems of farmers. Then, the discussion relates to the Interdepartmental team for greater transparency of agri-food market and for improving the functioning of the food chain in Poland and national regulations.
PL
W artykule podjęto próbę identyfikacji procesów i czynności logistycznych przebiegających w grupie producentów rolnych . Procesy logistyczne związane są głównie z faza zaopatrzenia oraz zbytu. Obejmują czynności w zakresie zakupu, składowania, transportu materiałów oraz produktów rolnych. Nie są one szczegółowo identyfikowane i analizowane. Na przebieg procesów logistycznych wpłyną środki pomocowe z Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę logistyczna. Kompleksowa identyfikacja procesów logistycznych w grupie producenckiej powinna przyczynić się do określenia kosztów tych procesów. procesów logistycznych.
EN
Elaboration includes attempt of identification of process and logistical actions in the group of rural producer. Logistics processes are related with phase of replenishment and distribution. Actions include in range of shopping, storage, transport of material and the rural products which are not identified and tested. The group of rural producer not having personal logistical infrastructure. On course of logistics processes should effected money acquire from European Union. Comprehensive identification of logistics processes in the rural producer group should help to costs separation of these processes.
PL
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono istotę, zakres oraz cel funkcjonowania klastrów agrobiznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i gospodarki żywnościowej. W kolejnej scharakteryzowano społeczno-ekonomiczny charakter grup producentów rolnych w obliczu tendencji koncentracyjnych i konsolidacyjnych w agrobiznesie. Rozważania, które prowadzono na podstawie klasycznego przeglądu literatury przedmiotu oraz analizy źródeł zastanych, wykazały, że współpraca jednej lub kilku grup producenckich o tym samym i komplementarnym charakterze z podmiotami sektora biznesu, B+R i otoczenia biznesu pozwala na rozwój klastrów agrobiznesu. Trwałe powiązanie w strukturze klastra poszczególnych grup producentów rolnych z wybranymi strategicznymi interesariuszami polskiego i zagranicznego rynku żywnościowego może przyczynić się do pozytywnych zmian w lokalnej i ponadlokalnej gospodarce w odpowiedzi na współczesne wyzwania związane z turbulentnym otoczeniem.
first rewind previous Strona / 76 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.