Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biogenic elements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
EN
The pollution of water that is used for consumption and in agricultural holdings contributes to an increased mortality rate, inhibition of growth and physiological functions, changes in the DNA (genotoxicity), changes within tissues (cytotoxicity) and organs of individuals who are exposed to chemical components. One of the most dangerous toxin classes which have effect on animals and humans who come into contact with contaminated water is the class of cyanobacterial toxins released by dying cyanobacteria. They contribute to very serious health conditions and also to fatalities. Toxins of this type are relatively difficult to detect on account of their seasonal changeability in blooming. One of the most effective methods of detecting water contamination automatically and continuously is biomonitoring with the use of Dreissena polymorpha mussels.
EN
One of the greatest environmental problems of modern countries is the pollution of territories with waste. Of particular concern are the wastes generated during the treatment of municipal wastewater, i.e. sewage sludge. They are the inevitable price of urbanization and improved quality of life. As a result of the research conducted, a comprehensive analysis of the composition of municipal sewage sludge was conducted using the example of four small settlements in East Kazakhstan. The results of laboratory studies established the composition of the organic part, biogenic elements, as well as microbiological and parasitological indicators. It was revealed that cadmium, copper, zinc and arsenic are main sources of problems in wastewater treatment plant sludge. For copper and zinc, the standards set by the European Directive 86/278/EEC were exceeded by up to 3.2 and 1.5 times, respectively. At the same time, there is an increased content of nutrients. Organic matter in all studied samples exceeds the minimum established values by 3.5–3.7 times; the potassium content in all studied samples is 5.1–5.6 times higher than the minimum established value for organomineral fertilizers in the Republic of Kazakhstan. The concentration of hydrogen ions (pH) corresponds to neutral. Tests for the determination of microbiological and parasitological parameters indicate that the studied sludge does not contain various pathogenic bacteria and microorganisms.
PL
Badania składu chemicznego osadów dennych przeprowadzono w 2007 roku w zatoce Pilwa. W pracy przedstawiono wyniki badań osadów dennych w aspekcie oceny wybranych parametrów fizykochemicznych tych osadów. Stwierdzono m.in., że wieloletni dopływ zanieczyszczeń pochodzący z intensywnej produkcji rolnej i rozwój roślinności w zatoce spowodował zakumulowanie dużej ilości osadów dennych. Akumulacja biogenów w osadach zatoki stanowi główny element ochrony jeziora przed zanieczyszczeniami w warunkach naturalnych. Oznaczone składniki pod względem stężenia w osadach dennych można uszeregować następująco: Ca > Nog > Mg > Na > Pog > K.
EN
The chemical composition of bottom deposits was analyzed in 2007 in the Pilwa Bay. Selected physicochemical parameters of the studied bottom deposits are presented in the paper. Long-term exposure to agricultural pollution and vegetation growth in the Bay contributed to the deposition of bottom sediments. The accumulation of biogenic elements in the bottom deposits of Pilawa Bay plays a key role in protecting the lake’s environment against pollution under natural conditions. With respect to their accumulation in bottom deposits, the analyzed elements may be arranged in the following descending order: Ca > NTot > Mg > Na > PTot > K.
EN
This study examined selected physical and chemical parameters of bottom deposits in the Pilwa Bay (Lake Dobskie) supplied by watercourses draining intensively farmed areas. The chemical composition of bottom deposits was analyzed in 2007. It was found that long-term exposure to agricultural pollution and vegetation growth in the Bay contributed to the deposition of bottom sediments. The accumulation of biogenic elements in the surface layer of bottom deposits reached 77.0 kgNtot, 11.0 kgPtot, 8.0 kgK, 704 kgCa, 59.6 kgMg, 17.1 kgNa per hectare of catchment area, and it was equivalent to 14-year nitrogen loads, 36-year phosphorus loads, 2-year potassium loads, 8-year calcium loads, 5-year magnesium loads and 2-year sodium loads. The accumulation of biogenic elements in the bottom deposits of Pilwa Bay plays a key role in protecting the lake’s environment against pollution under natural conditions. With respect to their accumulation in bottom deposits, the analyzed elements may be arranged in the following descending order: Ca > Ntot > Mg > Na > Ptot > K.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań osadów dennych w zatoce Pilwa jeziora Dobskiego, do której dopływają cieki odwadniające obszary o intensywnej produkcji w aspekcie oceny wybranych parametrów fizykochemicznych tych osadów. Badania składu chemicznego osadów dennych przeprowadzono w 2007 r. Stwierdzono m.in., że wieloletni dopływ zanieczyszczeń pochodzący z intensywnej produkcji rolnej i rozwój roślinności w zatoce spowodował zakumulowanie dużej ilości osadów dennych. Akumulacja biogenów w wierzchniej warstwie osadów wynosiła: 77,0 kgNog, 11,0 kgPog, 8,0 kgK, 704 kgCa, 59,6 kgMg, 17,1 kgNa na jeden ha zlewni, co równało się z 14-letnim dopływem azotu, 36-letnim fosforu, 2-letnim potasu, 8-letnim wapnia, 5-letnim magnezu oraz 2-letnim dopływem sodu. Akumulacja biogenów w osadach zatoki stanowi główny element ochrony jeziora przed zanieczyszczeniami w warunkach naturalnych. Oznaczone składniki, pod względem stężenia w osadach dennych można uszeregować następująco: Ca > Nog > Mg > Na > Pog > K.
EN
The paper presents change of water quality within Vistula River in the city of Warsaw. Water samples for analysis were taken from four different measurement points in the period from February to June 2016. Based on the results of laboratory studies it was demonstrated that the Vistula River in Warsaw is exposed to the input of pollutants contributing to increase the salinity, especially in winter and early spring. The concentration of both chlorides and sulphates were highest in February and was decreasing in subsequent months of the year. At the same time it has been shown that during the entire study period the concentration of Cl– ion exceeded the limit values for water quality II class in Poland. While the SO4 2– concentrations in water samples taken in the winter months (February-March) exceeded the limit values for the second quality class, in April, it was within the acceptable range for II class water quality, and in May and June does not exceed the value referred to as standard for I class of water quality. Based on the analysis of indicators of nutrients (N-NH4 , N-NO3 , Ptot.) it was found that the Vistula is not exposed to eutrophication due to their low concentration, which indicates a very good water quality. At the same time permanganate index (CODMn) indicates a low organic load of Vistula.
6
Content available remote Badania oczyszczania surowego ekstrakcyjnego kwasu fosforowego
100%
PL
Przedstawiono proces usuwania zanieczyszczeń (jonów Cd, F, Fe i SO4) z surowego kwasu fosforowego za pomocą czynników oczyszczających, zawierających w swoim składzie siarkę: Na2S (I), etylofenyloditiokarbaminian sodu (II) i dibutyloditiokarbaminian sodu (III). Proces strącania prowadzono w temp. 20°C przez 0,5 h. Najbardziej efektywnym czynnikiem oczyszczającym był (I), który usunął 100 i 90% jonów odpowiednio Cd i F. W obecności (II) usunięto 100, 35 i 20% jonów odpowiednio Cd, F i Fe, a w (III) 70 i 29% jonów odpowiednio Cd i F.
EN
Na2S (I), Na ethylphenyldithiocarbamate (II) and Na dibutyldithiocarbamate (III) were used as purifn. agents. The pptn. of impurities (Cd, F, Fe and SO4 ions) was carried out at 20°C for 0.5 h. I was the most efficient purifn. agent allowing for removal of 100% and 90% of Cd and F ions, resp. II removed 100%, 35% and 20% of Cd, F and Fe ions, resp. and III removed 70% and 20% of Cd and F ions, resp.
PL
Fitoremediacja jest metodą oczyszczania m.in. wód powierzchniowych, gruntowych oraz gleb, w której wykorzystuje się zdolności różnych gatunków roślin do usuwania, stabilizowania i unieszkodliwiania zanieczyszczeń. Pewne gatunki hydrofitów, które posiadają wysoką zdolność do usuwania pierwiastków biogennych, są wykorzystywane w hydrobotanicznych oczyszczalniach ścieków. Celem przeprowadzonych doświadczeń była próba zwiększenia skuteczności hydrofitowej oczyszczalni ścieków poprzez stymulację rzęsy drobnej (Lemna minor) i kosaćca żółtego (Iris pseudoacorus) z użyciem diod laserowych (λ = 660 nm, λ = 473 nm) oraz lasera argonowego (λ = 514 nm). Grupy roślin doświadczalnych poddano ekspozycji na działanie światła spójnego, stosując różne algorytmy naświetlania w zależności od rodzaju użytego źródła światła, długości fali, mocy oraz czasu i sposobu naświetlania. Uzyskane wyniki potwierdziły znaczny wpływ światła laserowego na przyspieszenie podziału komórek, co w rezultacie prowadziło do zwiększenia przyrostu biomasy oraz pośrednio do szybszego wychwytu pierwiastków biogennych, będących główną przyczyną eutrofizacji wód. Dodatkowo zaobserwowano wydłużenie wegetacji roślin w grupach o optymalnych parametrach naświetlania.
EN
Phytoremediation is a bioremediation process that uses various plants species to remove, stabilize, transfer or destroy pollutants in water and soil. Some species of hydrophytes have capability to remove biogenic elements from contaminated water and therefore are used for water treatment. The aim of experiment was an attempt to increase the efficiency of hydrobotanical sewage treatment plant by the stimulation of the duckweed (Lemna minor) and yellow iris (Iris pseudoacorus) with laser diodes (λ = 660 nm, λ = 473 nm) and the argon laser (λ = 514 nm). The experimental samples were exposed to different parameters of laser stimulation: the type of diode, wavelength, time and power of radiation. The results of experiments showed that photostimulation by laser light significantly speeds up cell divisions and causes a significant growth of biomass driving to quicker and more efficient uptake of biogenic elements (N, P) contained in sewage, slowing down the process of eutrophication. The beneficial influence of photostimulation was extension of the vegetation season of plants.
EN
Pig slurry is a heterogeneous mixture of faeces, urine, undigested remains of feed items and water used for flushing of animal excrement and to maintain the proper hygiene of livestock housing. It is formed on farms which use the non-bedding system of pig breeding i.e. animals are kept on the partially or fully slatted floors. According to the Polish law pig slurry is defined as a liquid natural fertilizer intended for agricultural use. The storage and application of pig slurry on arable land affect the surroundings and may create a number of serious risks related to, among others, the pollution of water-soil environment with biogenic elements, heavy metals, pathogens and pharmaceuticals. The article presents the reasons for the occurrence of excessive amounts of nitrogen, phosphorus, copper, zinc and antibiotics in pig slurry. The possibility of microbial and pharmaceutical contamination of water, soil and plants as well as their pollution with biogens and heavy metals as a result of improper storage and excessive spreading of pig slurry have been characterized. Moreover, methods of preventing the above-mentioned threats with reference to Polish and EU legal acts have been discussed.
PL
Zanieczyszczenie wód stosowanych w celach spożywczych oraz w gospodarstwach rolnych jest podstawowym przyczynkiem do podwyższonej śmiertelności, zahamowania i zaburzeń wzrostu oraz czynności fizjologicznych, zmian w DNA (genotoksyczność), zmian w obrębie tkanek (cytotoksyczność) i organów osobników narażonych na działanie związków chemicznych. Jedną z groźniejszych klas toksyn oddziałujących na zwierzęta i ludzi mających kontakt ze skażoną wodą są cyjanotoksyny uwalniane przez obumierające sinice. Przyczyniają się one do poważnych stanów chorobowych, a także zdarzeń śmiertelnych. Toksyny tego typu są relatywnie trudno wykrywalne z powodu sezonowej zmienności zakwitów. Jedną ze skutecznych i automatycznych metod wykrywania skażeń wody w trybie ciągłym jest biomonitoring wykorzystujący małże z gatunku Dreissena polymorpha.
EN
The pollution of water that is used for consumption and in agricultural holdings contributes to an increased mortality rate, inhibition of growth and physiological functions, changes in the DNA (genotoxicity), changes within tissues (cytotoxicity) and organs of individuals who are exposed to chemical components. One of the most dangerous toxin classes which have effect on animals and humans who come into contact with contaminated water is the class of cyanobacterial toxins released by dying cyanobacteria. They contribute to very serious health conditions and also to fatalities. Toxins of this type are relatively difficult to detect on account of their seasonal changeability in blooming. One of the most effective methods of detecting water contamination automatically and continuously is biomonitoring with the use of Dreissena polymorpha mussels.
EN
Some species of aquatic plants have capability to remove biogenic elements from contaminated water and therefore are used for water treatment. Some hydrophytes (like eg duckweed, yellow iris, reed-mace, common reed) are used in small household hydrobotanical treatment plants. The aim of experiment was to increase the efficiency of hydrobotanical sewage treatment plant by the stimulation of the duckweed (Lemna minor) and yellow iris (Iris pseudoacorus) with the argon laser and two laser diodes. The groups of experimental plants were exposed to different parameters of laser stimulation. The results of experiments showed mat photostimulation by laser light significantly speeds up cell divisions and causes a significant growth of biomass stimulating quicker and more efficient uptake of biogenic elements contained in sewage. The beneficial influence of laser biotechnology was extension of the vegetation season of plants.
PL
Fitoremediacja to metoda, w której do oczyszczania m.in. wód powierzchniowych, gruntowych oraz gleb wykorzystuje się zdolności różnych gatunków roślin do usuwania, stabilizowania i unieszkodliwiania zanieczyszczeń. Pewne gatunki hydrofitów są wykorzystywane powszechnie w hydrobotanicznych oczyszczalniach ścieków. Celem przeprowadzonych doświadczeń była próba zwiększenia skuteczności hydrofitowej oczyszczalni ścieków poprzez stymulację rzęsy drobnej (Lemna minor) i kosaćca żółtego (Iris pseudoacorus) przy użyciu diod laserowych oraz lasera argonowego. Grupy roślin doświadczalnych poddano ekspozycji na działanie światła spójnego, stosując różne algorytmy naświetlania. Uzyskane wyniki potwierdziły statystycznie wpływ światła spójnego na przyspieszenie podziału komórek, co prowadziło do zwiększenia przyrostu biomasy oraz szybszego wychwytu pierwiastków biogennych. Dodatkowo zaobserwowano wydłużenie wegetacji roślin w grupach doświadczalnych.
EN
The paper presents the main problems and their solutions in the reconstruction of treatment facilities in the Russian Federation. The results of research aimed the use of the stable system, which is based on nitrification activated sludge appliance, when the sludge contains bacteria-heterotrophic-nitrificators, are shown. The working process after the reconstruction was high effective (about 98% organic compounds removing, and about 99% ammonium nitrogen removing). Analysis of the treatment facilities after reconstruction proves theoretical assumptions about the system. These data confirm the stability of the developed technological schemes and give reasons to recommend it for further implementation of the reconstruction of treatment facilities
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.