Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fontanny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Współczesne możliwości techniczne pozwalają na realizację atrakcyjnych wizualnie fontann, począwszy od tych najprostszych, posiadających kilka dysz wodnych, do skomplikowanych, sterowanych muzycznie "organów wodnych" O ich formie najczęściej decyduje architektura otoczenia.
PL
Oryginalne i urzekające swym urokiem fontanny miejskie przyciągają szukających atrakcji turystów, a magia szumiącej wody sprawia, że to dla mieszkańców miejsce odpoczynku od wielkomiejskiego zgiełku. Te atuty dostrzeżono w Łodzi, gdzie od 2003 r wdrażany jest program "Fontanny dla Łodzi".
PL
Dobrze zaprojektowane i zaawansowane technicznie fontanny mogą sprawić, że miasto zyska na atrakcyjności. W związku z tym coraz częściej władze miast i projektanci za priorytet stawiają sobie już nie tylko ich funkcję dekoracyjną, ale oryginalność i wielość zastosowań.
PL
Woda w fontannie krąży w obiegu zamkniętym i ma stały kontakt z zanieczyszczeniami ze środowiska. Dostają się do niej m.in. mikroorganizmy pochodzące od ludzi i zwierząt szukających ochłody w wodzie, a także z powietrza. Przeprowadzone analizy wykazały obecność wszystkich badanych grup mikroorganizmów w fontannie, której sieć wodociągowa nie była przez dłuższy czas poddawana renowacji. Obiekty najnowsze, w których woda podlegała dodatkowo dezynfekcji na drodze chemicznej, charakteryzowały się najniższym zanieczyszczeniem pod względem mikrobiologicznym. Liczba mikroorganizmów wykrytych w bioaerozolu emitowanym przez badane fontanny była na tyle niewielka, że pozwala sklasyfikować otaczające je powietrze jako czyste.
EN
Fountains provide a closed system in which recirculating water meets environmental pollution, for example microorganisms. They come from animals and people refreshing in the water and from the air. The conducted analysis revealed the presence of all investigated groups of microorganisms in the fountain where the water supply network was not renovated for a long time. The newest objects in which water undergoes chemical disinfection characterized the lowest microbial contamination. The number of microorganisms in bioaerosol created in the spraying action was so small that allows to classify air as clean.
EN
The subject of the presented publication are fountains which appeared in the market squares of Lower Silesian towns in modern times. Apart from several 17th century and Renaissance water fountains, all of them were created at the turn of the 18th century until the 1830s, during the period of reconstruction after the damage caused by the Thirty Years’ War. The aim of this article was to determine, on the basis of analyses of forms and iconographic programmes of Silesian fountains, in comparison with analogous European examples, their role in shaping the urban composition of town squares and market squares and their commemorative message. As a result of the study, it was observed that initially, with the introduction of water features, spatial effects were arranged in a Renaissance manner, creating small concentrically composed units. Subsequently, Baroque layouts were introduced. First with short viewing axes forming urban interiors and finally with long composition axes running out of the depths of the streets and including numerous decorative views in shortened perspectives. Decorative fountains were included in the system of ordering and decorating the entire city. Dates, initials and sometimes whole surnames were used on fountains to commemorate benefactors, founders and caretakers of reconstructions of buildings and public facilities and waterworks. With the symbolism of depictions of the biblical dove and the mythological figures of Neptune, Triton and Atlas, like their European counterparts they became monuments of peace and signs of loyalty to the monarchy. Most of these investments can be linked to the two most prominent representatives of power in this period, Prince Elector Franz Ludwig von Pfalz­Neuburg and Johann Anton Gotthard Schaffgotsch.
PL
Przedmiotem badania w prezentowanej publikacji są fontanny, które pojawiły się na placach miast dolnośląskich w czasach nowożytnych. Poza kilkoma wodotryskami siedemnastowiecznymi, renesansowymi, wszystkie powstawały od przełomu XVII i XVIII w. do lat 30. XVIII w. – w okresie odbudowy zamożności po stratach wojny trzydziestoletniej. Celem artykułu była próba ustalenia na podstawie analiz form i programów ikonograficznych fontann śląskich, w porównaniu z analogicznymi przykładami europejskimi, ich roli w kształtowaniu kompozycji urbanistycznej rynków i placów miast oraz ich przekazu kommemoratywnego. W wyniku studiów zaobserwowano, że początkowo za pomocą wprowadzanych wodotrysków aranżowano efekty przestrzenne na sposób renesansowy, tworząc niewielkie koncentrycznie zakomponowane jednostki. Następnie wprowadzano układy barokowe. Najpierw z krótkimi osiami widokowymi kształtującymi wnętrza urbanistyczne, a na koniec z długimi osiami kompozycyjnymi wybiegającymi z głębi ulic i uwzględnieniem licznych dekoracyjnych widoków w skrótach perspektywicznych. Ozdobne wodotryski włączone były w układ porządkowania i dekorowania całego miasta. Na fontannach przywołując daty, inicjały, a czasem całe nazwiska, upamiętniano dobroczyńców, fundatorów i opiekunów przebudów gmachów i urządzeń użyteczności publicznej oraz wodociągów. Za pomocą symboliki ukazywanych przedstawień biblijnego gołębia i mitologicznych postaci Neptuna, Trytona i Atlasa, podobnie jak ich europejskie wzorce stawały się swoistymi pomnikami pokoju oraz znakami lojalności wobec monarchii. Większość z tych inwestycji można powiązać z dwoma najznaczniejszymi przedstawicielami władzy w tym okresie biskupem księciem elektorem Franzem Ludwigiem von Pfalz-Neuburgiem i Johannem Antonem Gotthardem Schaffgotschem.
PL
Od najdawniejszych czasów woda była niezbędnym elementem wyposażenia ogrodu w wymiarze praktycznym oraz symbolicznym . zarówno w założeniach prywatnych, jak i tych stanowiących uzupełnienie miejsc kultu religijnego. W kolejnych epokach elementy wodne przybierały rozmaitą formę.
PL
Fontanny, jako element architektury i krajobrazu miejskiego, pełnią obecnie głównie rolę dekoracyjną. Woda tryskająca z fontann stwarza specyficzny mikroklimat, stąd ludzie korzystają z niej nieraz tak, jak z basenów kąpielowych. W upalne dni woda z fontanny służy do moczenia nóg, rąk i całego ciała, jest poidłem dla ptaków i psów, a także środowiskiem, w którym żyją i rozwijają się liczne mikroorganizmy, w tym również formy chorobotwórcze. Jakość wody w fontannach nie jest normowana żadnymi przepisami, a służby sanitarne nie monitorują czystości wody pod względem mikrobiologicznym. W niniejszej pracy omówiono wyniki badań wody z 13 fontann, które zbadano w 2013 r. pod kątem obecności bakterii, które badane są w wodzie do picia. Uzyskane wyniki i dane literaturowe wskazują, że zły stan wody z fontann może stanowić potencjalne źródło występowania licznych infekcji u ludzi.
EN
Fountains, as a part of architecture and urban landscape, currently have a largely decorative role. Water squirting from fountains creates a specific microclimate, but it is also a place, which people frequently use in a similar way to a swimming pool. In hot summer periods, water from a fountain is used for soaking one’s feet, hands, and body, it is a watering place for birds and dogs, as well as a place where numerous microorganisms, including pathogenic forms, live and grow. Unfortunately, the quality of fountain water is not standardized by any regulations, and health services do not monitor its microbiological purity. The paper discusses the test results of water taken from 13 fountains, which was examined in 2013 season for the presence of bacteria that are tested in drinking water. Obtained results and literature data suggest that poor fountain water condition might be a potential source of numerous human infections.
18
Content available Stan mikrobiologiczny wód z krakowskich fontann
63%
PL
Celem pracy była ocena stanu mikrobiologicznego wody z 6 krakowskich fontann oraz stworzenie na tej podstawie rankingu czystości fontann. Ocena ta obejmowała analizę liczby bakterii psychrofilnych i mezofilnych, bakterii z grupy coli, bakterii grupy coli typu kałowego, Escherichia coli i paciorkowców kałowych. Wyniki zostały odniesione do stosownych aktów prawnych. Wykazano znaczne zanieczyszczenie wody z badanych fontann. W pięciu z sześciu fontann woda była niezdatna do kąpieli, we wszystkich do picia. Najmniej zanieczyszczona była woda z fontanny na pl. Szczepańskim, najbardziej zanieczyszczona z fontann przed Uniwersytetem Rolniczym i w parku Krakowskim.
EN
Public fountains of various architectural forms had already been known in ancient Persia. Their abundance greatly increased in the times of ancient Rome and Greece, where they decorated public gardens, parks and thermal baths. They currently still play an important role as a part of street furniture, but also provide the possibility of cooling down in their vicinity or even in the water from the fountain on hot summer days. The aim of this study was the assessment of microbiological quality of water from 6 fountains of Krakow and the creation of the purity ranking of the Krakow fountains. This assessment included the total number of psychrophilic and mesophilic bacteria, coliforms, fecal coliforms, Escherichia coli and fecal enterococci. The results were referred to the relevant standards. The results of the study demonstrated a significant pollution of water from the analyzed fountains. Water from five of the six fountains was unsuitable for bathing purposes and from all for drinking. Water from the fountain on the Szczepanski Square was the least contaminated, while the most polluted were the ones from the fountains in front of the University of Agriculture and from Krakowski Park.
EN
Fountains located in health resorts frequently serve as therapeutic waters intended for recreational and balneological purposes. Therefore, the quality of water and air around such objects is crucial for patients using the fountains. Fountain water conducive to the occurrence of pathogen microorganisms, such as: coliform bacteria, staphylococci, streptococci, Salmonella spp. and microscopic fungi. They mostly cause a gastrointestinal and skin infections. The research here presented aimed at the assessment of the degree of bacterial and fungal contamination of water samples taken from fountains located in the Ciechocinek health resort from the perspective of biosafety of tourists and patients. Microbiological analysis of the water sample was taken from four fountains (object A-D), one of which (object C) was supplied with brine water.The plate method was used to determination of a total count of bacteria and a total count of fungi in the water samples. For the quantitative determination of coliform bacteria, Escherichia coli, staphylococci and streptococci, the membrane filter technique was employed. The studies showed that the samples of water from fountains contained bacteriological and mycological contamination in which microfungi being the most abundant group. The water samples contained a few cells of E. coli, fecal streptococci and staphylococci. The most frequently indentified indicator bacteria in sample water from fountain D were faecal streptococci (3.17·101 cfu/100 ml). The water samples coming from the object B and D and in most water samples from the object C, there was no presence of these bacteria. As the data indicate, the largest differences regarding the population of those microorganisms were between water samples taken from Fountain B and C. The highest frequency of the occurrence of the E. coli bacilli was recorded in fountain A, while they occurred once in research series 5 taken from fountain C. The mean amount of these bacteria in the water samples taken from Fountain D was 5.76·100 cfu/100 ml, which was more than 40 times higher than the mean population of these microorganisms isolated from the water taken from Fountain C (0.14·100 cfu/100 ml). The studies demonstrate that the least number of coliform bacteria and E. coli was found in fountain C, where 4.51% brine water was used. The highest number of staphylococci during the entire research period was determined in water sample taken from fountain D (7.9·101 cfu/100 ml), while in water sample taken from fountains A and C and in sample from fountain B, no such bacteria were found. Occurrence of faecal bacteria, staphylococci and microscopic fungi in water may pose a risk of diseases for people who use the fountains. The research indicated that it is necessary to perform monitoring of fountain water and introduce legal regulations regarding its sanitary and hygiene condition.
PL
Fontanny zlokalizowane na terenach uzdrowiskowych często są wykorzystywane jako wody lecznicze przeznaczone do celów rekreacyjnych oraz balneologicznych. W związku z tym bardzo ważna dla kuracjuszy korzystających z fontann jest jakość wody i powietrza wokół tych obiektów. Woda pochodząca z fontann sprzyja występowaniu mikroorganizmów chorobotwórczych takich jak: bakterie grupy coli, gronkowce, paciorkowce, pałeczki z rodzaju Salmonella oraz grzyby mikroskopowe. Powodują one przede wszystkim zakażenia o charakterze żołądkowo-jelitowym oraz infekcje skórne. Celem pracy była ocena stopnia zanieczyszczenia bakteriologicznego i mikologicznego próbek wody pobieranych z fontann, zlokalizowanych na terenie uzdrowiska Ciechocinek w aspekcie bezpieczeństwa sanitarnego turystów i kuracjuszy. Analizie mikrobiologicznej poddano próbki wody pobrane z czterech fontann (obiekty A-D), z których jedna (obiekt C) była zasilana wodą solankową. Metodą płytkową oznaczono ogólną liczbę bakterii i grzybów mikroskopowych. Do oznaczenia ilościowego bakterii grupy coli, Escherichia coli, paciorkowców kałowych oraz gronkowców wykorzystano metodę filtrów membranowych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że próbki wody pochodzące z fontann zawierały zanieczyszczenia bakteriologiczne i mikologiczne, przy czym najliczniej reprezentowane były grzyby mikroskopowe. W próbkach wody występowały pojedyncze komórki E. coli a także paciorkowce kałowe oraz gronkowce. Najliczniej paciorkowce kałowe identyfikowano w próbce wody pobranej z fontanny D (3,17·101 jtk/100 ml). W próbkach wody pochodzących z obiektu B i D oraz w większości próbek wody z obiektu C nie stwierdzono obecności tych bakterii. Największe różnice dotyczące liczebności tych mikroorganizmów wystąpiły w przypadku próbek wody pochodzących z fontanny B i C. W obiekcie A notowano najwyższą częstotliwość występowania pałeczek E. coli, natomiast w przypadku fontanny C występowały one w jednym przypadku w wody pochodzącej z 5 serii badawczej. Średnia liczba bakterii Escherichia coli w próbkach wody pobranej z obiektu D wynosiła 5,76·100 jtk/100 ml i była ponad 40-krotnie wyższa od średniej liczebności tych drobnoustrojów izolowanych z wody pochodzącej z obiektu C (0,14·100 jtk/100 ml). Badania wykazały, że najmniej bakterii grupy coli i E. coli stwierdzono w obiekcie C, w którym wykorzystywano wodę solankową o zasoleniu 4,51%. Największą liczbę gronkowców w ciągu całego okresu badań oznaczono w próbce wody pobranej z obiektu D (7,9·101 jtk/100 ml), natomiast w niektórych próbkach wody ujętej z obiektu A i C oraz B nie stwierdzono obecności tych bakterii. Występowanie w wodzie bakterii fekalnych, gronkowców, jak również grzybów mikroskopowych może stwarzać ryzyko zachorowań u ludzi korzystających z fontann. Przeprowadzone badania wskazują na konieczność prowadzenia monitoringu wody pochodzącej z fontann, a także na wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących ich stanu sanitarno-higienicznego.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystywanie fontann jako pomników w miastach nowożytnych. Ukazano genezę tej formy. Autorka wyodrębniła główne typy formalno-ikonograficzne oraz scharakteryzowała ich rozpowszechnienie. Były to typy formalne i ikonograficzne, miały jednak też swoje uzasadnienie kommemoratywne. Fontanny z Neptunem miały upamiętniać przewagi morskie kraju lub ogólnie potęgę władzy. W baroku przedstawienie Neptuna w towarzystwie Trytona lub samego Trytona nabrało nowego znaczenia – symboliki pokoju, pojednania i zmiłowania bożego nad światem. Fontanny Czterech Rzek stawały się symbolem tryumfu doczesnego i wiecznego. Przedstawienia bogów antycznych i herosów ucieleśniały siłę i zwycięstwo nad przeciwnościami losu w dziejach miasta. Miejskie fontanny symbolizowały istnienie, trwanie i dostatnie funkcjonowanie miasta, upamiętniały założycieli i dobroczyńców, były niejednokrotnie też wyrazem lojalności wobec państwa.
EN
The paper presents the use of fountains as monuments in modern cities. It shows the genesis of this form. It extracts the main formal-iconographic types and characterizes their spread. These were the formal and iconographic types of fountains, but they also had the commemorative reasons. Neptune’s fountains were to commemorate the country’s marine superiority or the power of authority in general. In the Baroque, depiction of Neptune with Triton or Triton himself took on a new meaning – the symbol of peace, reconciliation and God’s mercy on the world. The Fountains of the Four Rivers became a symbol of temporal and eternal triumph. Representations of ancient gods and heroes embodied strength and victory over adversity in the city’s history. The city’s fountains symbolized the existence, duration and the affluent functioning of the city. They honored the founders and the benefactors and often expressed the loyalty to the state.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.