Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 288

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rola państwa w gospodarce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
XX
Scharakteryzowano sytuację makroekonomiczną Polski po 2001 r. oraz przedstawiono propozycje zmian, które należy wdrożyć, w obliczu przystąpienia do Unii Europejskiej.
EN
The author recognizes that the development of macroeconomic situation in Poland after 2001 requires continuation of Polish economy. These reforms have to the lead to decrease of public expenditure, which is too high and irrational, and to limit government and government administration intervention in current functioning of economy. The author emphasizes the need for development strategy of Poland which is necessary in the face of membership in European Union and increasing participation in the world global economy. He remarks that condition of success of Polish economy in the European Union is the limitation of regulations of administration institutions in the EU. (original abstract)
XX
Udział państwa w gospodarce rynkowej, zakres, formy i instrumenty jego oddziaływania na przebieg procesów gospodarczych były, są i zapewne jeszcze długo będą przedmiotem dyskusji, sporów i sprzecznych poglądów, i to zarówno w nauce, jak i w praktyce gospodarczej. Problem ten, zawsze obecny i ważny, wydaje się szczególnie istotny w okresie transformacji gospodarczej w krajach realizujących procesy przebudowy systemowej i przejścia z systemu gospodarki centralnie zarządzanej do systemu gospodarki rynkowej. (fragment tekstu)
EN
The role of the state and market mechanism in the contemporary market economy is subject to heated debates, both in science and economic practice. The paper deals with the advantages of the market mechanism while indicating that its efficient functioning is dependent on several conditions, whose development in Poland is still incomplete. In this situation, the active role of the state is particularly justifiable, especially for supporting the incompletely shaped and insufficiently effective market mechanism. Poland's entering the European Union will reinforce and expand the economic functions of the state. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania opinii respondentów na temat roli państwa w gospodarce na przykładzie Polski poprzez: wskazanie koncepcji dominujących (socjalizmu, interwencjonizmu, liberalizmu, keynesizmu), segmentację respondentów oraz ocenę istotności wpływu cech respondentów na przynależność do poszczególnych klas. Analizą objęto 991 respondentów, zgromadzono 11 892 obserwacji 12 zmiennych obserwowanych mierzonych na skali dychotomicznej. W analizie wykorzystano modele klas ukrytych oraz modele regresji klas ukrytych, a ich estymację przeprowadzono za pomocą pakietu poLCA oraz programu R. Na tej podstawie sformułowano wnioski: w świetle przyjętych kryteriów informacyjnych najlepiej dopasowanym modelem do danych empirycznych jest podział na 4 klasy: 1 - 31%, 2 - 26%, 3 - 6%, 4 - 37%; w klasie 1 i 2 dominuje przekonanie, że państwo powinno pełnić rolę państwa opiekuńczego m.in. poprzez rozbudowę systemu socjalnego (socjalizm) i tworzenie nowych przedsiębiorstw państwowych (keynesizm); respondenci z klasy 3 opowiadają się za gospodarką liberalną; a w klasie 4 dominują respondenci "niezdecydowani"; żadna ze zmiennych towarzyszących nie wywiera istotnego wpływu na przynależność respondentów do poszczególnych klas(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the respondents' opinion survey on the role of the country in the economy with regard to Poland by: indicating the dominant concepts (socialism, interventionism, liberalism and Keynesianism), respondents' segmentation, characteristics influence on belonging to classes. Gathering of empirical data on the basis of the conducted survey was subcontracted to ResearchOnline company. Subjective scope covered 991 respondents, while the objetive one - 11 892 observations of 12 variables of the observed set measured on dichotomous scale. Models of latent class models and models of latent class regression were used. The estimation was conducted by means of poLCA package and the R project. The conclusions were given: in the light of the informational criteria the most adequate model is a division of the surveyed group into 4 classes according to their contribution: 1-31%, 2-26%, 3-6%, 4-37%; in the class 1, 2 dominates the conviction that the state should play the role of the welfare state by means ofincreasing the minimum wage and extension of the social system (socialism) as well as creating new national companies (Keynesianism); class 3 respondents support the idea of liberal economy; class 4 is dominated by "undecided" respondents; none of the covariates significantly influences on the respondents' belonging to particular classes(original abstract)
XX
Artykuł stanowi próbę zwrócenia uwagi na pewne cechy dziedzictwa kulturowego, które odpowiadają wymogom cywilizacji przemysłowej i mogą ułatwić zrozumienie powodzenia niekonwencjonalnych rozwiązań, stanowiących o specyfice japońskiego modelu w porównaniu do modelu gospodarowania w obrębie euroamerykańskiego kręgu kulturowego.
XX
Analizując rolę państwa skoncentrowano uwagę na jego aspekcie ekonomicznym. Autorzy nawiązują także do kwestii ideowych, politycznych i społecznych. Interesuje ich przede wszystkim kierunek w jakim zmierza Unia oraz jej przyszły kształt instytucjonalny.
EN
The article concentrates on economic aspect of the state. The authors presented ideological, political and social matters. The authors are interested in goals of the European Union and its future institutional shape.(MP)
6
Content available remote Pojęcie pomocy państwa w prawie wspólnotowym
100%
XX
Przedstawiono istotę pomocy państwa w gospodarce rynkowej, normatywne wyznaczniki pojęcia pomocy, środki z jakich może pochodzić pomoc oraz zakłócenia jakie może pomoc państwa powodować.
EN
The role played by state aid in market economy, normative determinants of the aid's concept, means of the aid as well as disturbances caused by the state aid has been presented.(AŁ)
XX
Celem artykułu jest analiza zależności państwa i rynku w procesie liberalizacji handlu międzynarodowego. W szczególności ukazany zostanie problem interakcji państwa oraz rynku w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, mechanizm decyzyjny w polityce handlowej i możliwości oddziaływania na ten proces przez podmioty niepaństwowe, zwłaszcza przedsiębiorstwa międzynarodowe.(fragment tekstu)
EN
The aim of the study is to analyze the roles of the state and the market in liberalization of international trade. The article is divided into three parts. Part One identifies determinates of interaction between the state and the market in international economics. Part Two discusses the decision-making mechanism in trade policy. Part Three the possibilities to influence this process by non-state actors, particularly multinational companies.(original abstract)
XX
W artykule podkreślono potrzebę wzmocnienia interwencji państwa w gospodarkę Ukrainy, ze względu na pogarszający się potencjał przemysłowy państwa, spadający poziom produkcji przemysłowej oraz rosnące uzależnienie kraju od produktów importowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Autorzy dokonują przeglądu zagranicznych doświadczeń w zakresie stosowania mechanizmów regulacyjnych i różnych instrumentów stymulowania aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Japonii, USA, Niemczech, Chinach i Indiach. Przedstawiono listę środków, które mogą pomóc przywrócić produkcję przemysłową w oparciu n nowe podstawy technologiczne i znacznie ograniczyć odpływ wysoko wykwalifikowanych specjalistów z Ukrainy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article highlights the need to strengthen government intervention in the Ukrainian economy, which is justified by the deteriorating industrial potential, falling volumes of industrial production and the country's growing dependence on imported products to safeguard the national security. The authors provide an overview of foreign experiences of using mechanisms of state regulation and various instruments for stimulating the investment activity of enterprises in Japan, USA, Germany, China and India. A list of measures is proposed that can help to restore industrial production on a new technological basis and significantly reduce the outflow of highly qualified specialists from Ukraine.(original abstract)
XX
Celem pierwszej części opracowania jest zaprezentowanie postaw współczesnych znanych intelektualistów wobec globalizacji, uwzględniających niebezpieczeństwa, jakie ten proces za sobą pociąga. Druga część dotyczy rozważań nad rolą państwa w warunkach dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych i politycznych w kraju. Przebiegające równocześnie w polskiej rzeczywistości procesy globalizacji, transformacji systemowej oraz integracji gospodarki z Unią Europejską nadają kształt gospodarce.(fragment tekstu)
EN
This article deals with a role of the state in the processes of globalization and systemic transformation. It consists of two parts. The first one presents perception of conversion of modern world by intellectuals and scientists not necessarily of the economic education. Different opinions prove that changes are observed with upset. The second part of the text considers the role of the state in the conditions of Polish transformations. It shows the negative results of transformations which in connection with the effects of globalization may have bad influence on Polish economy.(original abstract)
10
Content available remote Rola państwa w kształtowaniu konkurencji w sektorach infrastruktury gospodarczej
75%
XX
Przyczyn szczególnej aktywności państwa można więc upatrywać głównie w takich zjawiskach, jak występowanie w gospodarce znacznych efektów zewnętrznych, dóbr publicznych, monopolu naturalnego, dóbr szczególnie cennych oraz istotnej asymetrii informacji pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług infrastrukturalnych.(fragment teksu)
EN
One important determinant or the speed and success or transition will be the efficiency of transformation and development of the infrastructure sectors. A great deal of attention has been paid to the issues such as privatization, restructuring, user prices, and terms of access in these sectors. Following emerging world wide trends in liberalization of the network-based infrastructure sectors like telecommunicatiolls, gas, electricity, and railway the government assumed that the introduction of market mechanisms was the only way to achieve transronnation of this seetor These strategic objectives include: improvement ar supply security, reduction of costs of energy generation and supply, and improvement of competitiveness in the energy sector. The major conclusion from the analysis is that the course and effects of liberalisation process are determined by regulatory state actions where the main objective is to create, protect and develop competition. The process of liberalisation or infrastructural sectors and development or compctitive markets of electricity, gas and telecommunication in countries or the European Union has not been completed yet. In practice, the developing European market is still not fully integrated. It is characterised by functioning of the various domestic regulation systems interrelated by common rules resulting from the EU directives. (original abstract)
XX
Następuje nowa faza rozwoju gospodarki tynkowej. Jej istotą jest zmiana układu czynników produkcji. Pozycję podstawowego czynnika wytwórczego zajmuje wiedza, powodując zmniejszenie roli tradycyjnych czynników: pracy i kapitału. Wiedza zawsze była potrzebna, nigdy jednak nie zajmowała takiego miejsca w procesach gospodarowania jak obecnie. Dziś przedmiotem komunikacji między przedsiębiorstwami i gospodarką stała się umiejętność zorganizowanego prowadzenia, tworzenia i wykorzystywania wiedzy do bieżącej produkcji i tworzenia nowej wiedzy. Współczesne trendy rozwojowe nowoczesnej gospodarki pokazują, że gwarancję trwałego rozwoju stanowi osiąganie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach. Sukces odnosi gospodarka wyzwalająca zdolność do trwałego generowania innowacji. Artykuł przedstawia innowacyjność polskiej gospodarki na tle UE.(abstrakt oryginalny)
EN
Modem world enters a new phase of market economy. Its essence is the system change of factors of production. The basic factor of production is knowledge, decreasing this way the role of traditional factors such as: labour and capital. Knowledge is now recognized as the driver of productivity and economic growth, leading to a new focus on the role of information, technology and learning in economic performance. Nowadays the ability of leading, creating and exploiting the knowledge both to current production as well as to the further process of forming the new knowledge becomes the most important thing in the communication process between enterprises and economies. (original abstract)
XX
Poruszono problem roli państwa i rynku oraz ich wzajemnych relacji w sektorze energii.
EN
In the time of political system transformation the notion of "market" acquired some particular significance because of the hope, vain as it has turned out, that the implementation of market mechanisms in the economy, i.e. depriving it of its so to say central steering characteristic, would enable to obtain in some way automatically prosperity equal to the richest of the world. Consequently, the word "market" has soon become frequently and eagerly used as a proper noun instead of the defined in the theory of economics synonym of a regulatory mechanism. Therefore also in the energy area the concept "market" interchanges a word sector or designation of its part, though it is rarely correctly used. What happened then to the state, its functions and the economic policy? Authors of the article aim to present in the possibly concise way an issue of the state and the market - evolution of their interrelation and current needs, which allows to raise the question if the similar references exist in the field of energy. The restrictions on the performance of the self-regulation market mechanism in the energy sector are presented, which make it function in a little different way. The Polish reality creates the context of the following consideration, in which we critically assess developments in the market transformation of the energy sector. The conclusion makes the recommendation for the energy policy. (original abstract)
13
Content available remote Economic Policy - State Versus Market Controversy
75%
EN
There was a wide ranging debate in the 1950s and 1960s in the developing countries about the role of the state in their economy when these countries attained independence, with developing their economies and eradicating poverty and backwardness being seen as their key priority. In the post-World War II period, the all-pervasive 'laissez-faire' model of development was rejected, because during the pre-war period such policies had failed to resolve the economic crisis. Therefore, Keynesian interventionist economic policies were adopted in most of those countries. This is a theoretical paper, which is based on a review of published papers in the field of economic policies, especially about the debate on the role of the state and market. In this study, a wide range of data sources are presented, which includes statistics generated by a number of organisations that are not agencies of a particular government. This is useful since data are compiled by a wide range of organisation such as IMF, World Bank and WTO. Secondary data would help our study to answer the research questions. There seems to be greater potential for examining statistical data produced by various organisations that are relatively independent of the national government. The study finds that more than two decades of pursuing neoliberal policies has reduced the progressive aspects of the state sector. The on-going crisis in terms of high unemployment, poverty and inequality provides an opportunity to critically reflect on past performance and on the desirability of reviving the role of the state sector in a way that will contribute to human development. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest teoretyczna i empiryczna analiza nowego, ważnego fenomenu współczesnej gospodarki w skali globalnej, tj. wzrostu zakresu oraz znaczenia przedsiębiorstw państwowych. Szczególną uwagę poświęcono roli przedsiębiorstw państwowych w polskiej gospodarce rozpatrywanej na tle tendencji ogólnoświatowych. Autorzy omawiają najpierw problemy metodologiczne związane z wyodrębnieniem i definiowaniem przedsiębiorstw państwowych wskazując, że kryterium własności, tradycyjnie stosowane do wyodrębniania przedsiębiorstw państwowych, powinno być obecnie uzupełnione lub zastąpione przez kryterium rzeczywistej kontroli nad funkcjonowaniem i rozwojem danego przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiają i analizują dane liczbowe oraz wskaźniki ilustrujące miejsce przedsiębiorstw państwowych w gospodarce światowej i w Polsce. Potem omawiają trzy czynniki wpływające na wzrost zakresu i znaczenia przedsiębiorstw państwowych we współczesnych gospodarkach: ewolucję układu sił w gospodarce globalnej, wzrost znaczenia zasobów energetycznych oraz zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi wpływające na ich efektywność. W zakończeniu przeprowadzona jest dyskusja nad wnioskami wynikającymi z dokonanej analizy. Artykuł zamykają wnioski z przeprowadzonej analizy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is a theoretical and empirical examination of the new major phenomenon of the contemporary global economy: a rise in the scope and importance of state enterprises. Special attention was given to the role of state enterprises in the Polish economy, considered against a background of world economy. The authors discuss first the methodological problems related to the definition and identification of state enterprises. They point at the fact that the property criterion traditionally used to identify state enterprises should be supplemented or replaced by the criterion of factual control over enterprise's functioning and development. Then the authors present and analyse numerical data and indicators which illustrate the place of state enterprises in the world economy and in Poland's economy. Next, they point at the three factors underlying the rising share and significance of state enterprises in the contemporary economies: changes in the relative strength of major powers within the global economy, a rising importance of energy resources, and changes in the management system of state enterprises affecting their efficiency. The paper is closed with the conclusions drawn from the analysis. (original abstract)
15
Content available remote Economic Freedom Analysis of Selected Countries
75%
EN
Freedom is the foundation of being a man, the source of dignity, the basic factor of existence and the natural law. Historically, human freedom, although it is an inherent law, was a subject to infinite restrictions and threats caused by nature, power and culture. From the economics point of view the relationship between the natural rights of man, and existing state regulations is worth to be examined. The existing limitations of human activities, including business activities, are created in order to make a better life for everyone, but taking into account the imperfection of human beings and the existing public institutions, a delicate balance between the necessary restrictions of the human activity, and the natural right for self-fulfillment of one's own potential can be compromised. In determining the level of economic freedom in a given country, a significant consideration should be given to the analysis of restrictions of freedom, because limitation of activities in various areas serve as an appropriate measure of the level of economic freedom. Freedom of economic activity cannot be absolute, on the contrary, in order to ensure sustainable development and avoid dangerous economic phenomena, freedom of economic activity should be a subject to various limitations. Legal instruments affecting economic freedom allow it to become an issue in which public and entrepreneurial interests intersect. The public interest and any limitation of economic freedom should be presented in an appropriate statutory form, while the basic premise is to prohibit disproportionately severe restrictions. The types of restrictions of economic freedom may be distinguished on the basis of the nature of these restrictions, and there are limitations of a subjective and objective nature. Subject restrictions are presented in the form of specific bans addressed to selected unit groups, due to specific features they possess their ability to set up and run a business must be limited. Level of economic freedom of the country has a direct impact on the development of entrepreneurship. Additory economic freedom leads to more advanced and developed society, because it brings out greater entrepreneurial activity. Economic freedom, being a relatively abstract issue, should be measured by its constituent elements or institutions. Without the institutions that direct entrepreneurship towards market activity and ensure freedom to run a business, sustainable economic development will not be possible. An important requirement related to economic freedom is the necessity of applying measures limiting state interventions. State should not interfere in individual choices of its citizens, limit voluntary trade or free enterprise. Governmental administrations should also not compete with existing private entities that already supply certain goods or services. Excessive taxation is also contrary to economic freedom because it limits an ability of individuals to use their own monetary resources in a way that they consider appropriate. An individual choice is limited by the government when taxes or regulations are imposed excessively regulating voluntary trade. The consequences of state actions in the economy are volatile and the positive impact of government actions that restrict economic freedom is not sufficient justification of such actions. Intensification of imposed restrictions may contribute to a significant reduction of freedom in the economy, which will bring negative effects afterwards. Undesirable effects of state interference in economic life may include such phenomena, as tax offenses, the development of the grey economy, unfair competition, reduced state protection of individual rights and freedoms in economic activity. Limiting the activity of state by reducing it to protection of the basic freedoms of citizens does not necessarily mean simultaneous limiting the scope of social welfare. Voluntary cooperation and market activities of an economic nature should not be underestimated, because such activities supported by a private initiative will ensure sustainable economic development, and improve the overall standard of living in a given country. Countries that aim to build a social market economy, and at the same time limiting some business activities by legal institutions ensure sustainable socio-economic development. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest omówienie ekonomicznych konsekwencji wzrostu znaczenia powiązań sieciowych gospodarki, ich wpływu na procesy podnoszenia innowacyjności poszczególnych krajów oraz prawdopodobnego oddziaływania usieciowienia struktur gospodarczych na efektywność i kierunek gospodarczych działań rządów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to discuss the economic consequences of growing importance of networking, its implications for improving innovation capacity of companies and whole countries. The evolution of main aims and the economic role of government is also discussed in this article. (original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań jest konstytucyjna regulacja zasad gospodarczych, społecznych i socjalnych w świetle projektu konstytucji z dnia 16 stycznia 1997 roku. Autor omówił unormowania dotyczące wolności gospodarowania, pracy, praw socjalnych i samorządu terytorialnego.
PL
Omówiono modele gospodarki rynkowej: model regulowanej gospodarki rynkowej (mechanizm rynkowy i wolna konkurencja zawodzą w niektórych dziedzinach życia społecznego) oraz model samoregulujący (rynek i jego mechanizmy sam rozwiązuje wszystkie problemy rozwojowe). Scharakteryzowano rolę państwa na tle współczesnej ekonomii oraz w procesie transformacji systemowej.
EN
The state is a fundamental entity in economic policy. Its economic role has long been subject of many disputes. So far these disputes have focused on the question of how much government's presence in the economy there should be. These disputes have not reached an agreement, although the belief has developed, that the role of the state should be much greater than assumed by the traditional theory. Since the previous debates haven't produced a solution, some economists demand that the debate should advance from the question "how much state" to the question "what the role of the state should be, what purposes it should follow and what means it should use ". (original abstract)
XX
We-conomy stanowi pewien rodzaj aktywności, łączącej cechy gospodarki rynkowej z gospodarką centralnie kierowaną i gospodarką tradycyjną. Wprawdzie nie jest to system gospodarczy w dosłownym tego słowa znaczeniu, niemniej jego popularność, jak również odejście od paradygmatu posiadania na rzecz dostępu i innych form z nim związanych, budzą wątpliwości, czy będzie to tylko krótkotrwały kierunek rozwoju, czy forma bardziej trwałego trendu, a nawet systemu gospodarczego. Cechą odróżniającą gospodarkę "we" od innych systemów jest nieznaczny udział państwa w jego funkcjonowaniu, ograniczający się jedynie do prób stworzenia norm prawnych regulujących funkcjonowanie niektórych jego aktywności i modeli. Ta cecha sprawia zatem, że pewną ich część, wpisującą się w ramy analizowanego systemu, można uznać za przejaw szarej strefy.(abstrakt oryginalny)
EN
We-conomy is some kind of activity which combines the features of market economy with centrally planned economy and traditional economy. Although it is not an economy system in the literal meaning, nevertheless its popularity and moving away from the paradigm of ownership in favor of access and its other forms raise doubts whether it will be only a short term direction of development in economy or a form of more permanent trend or even the economy system. The feature which distinguish we-conomy from other systems is inconsiderable state's involvement in its functioning, limited only to the attempts to establish a legal framework which will regulate some of its activities and models. This feature is responsible for perceiving some of them, being a part of analyzed system, as black economy.(original abstract)
XX
W dalszej części niniejszego artykułu postaram się odpowiedzieć na podstawowe pytanie nurtujące przede wszystkim makroekonomię, a mianowicie: jaka powinna być rola państwa we współczesnej gospodarce, poddanej procesom globalizacji? Drugim pytaniem, ściśle powiązanym z poprzednim, jest pytanie: czy współczesna polityka makroekonomiczna państwa może być skuteczna? (fragment tekstu)
EN
The author claims, that in the contemporary macroeconomy there is no unanimity about the extend of government's interference in economic processes. Due to this, the macroeconomists should search for what they have in common and stop the disputes. Having looked for an answer to a question of the government's influence on economy, the author indicates an evaluation criterion of suggested solutions which is the increase of social welfare measured by GDP per capita. (abstract original)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.