Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 307

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Network organisations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
XX
Problematyka organizacji sieciowych w polskiej literaturze przedmiotu jest nadal tematyką nową. Istotne zatem wydaje się badanie relacji sieciowych w usługach zdrowotnych oraz tego, czy interakcja pacjent-lekarz sprzyja powstawaniu efektu sieciowego. Celem artykułu jest zatem charakterystyka efektu sieciowego w wymiarze zaangażowania w sektorze usług zdrowotnych. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, narzędziem badawczym zaś, służącym osiągnięciu postawionego celu, była ankieta w pełni ustrukturyzowana, skierowana do pacjentów placówek zdrowotnych posiadających cechy organizacji sieciowej na terenie województwa świętokrzyskiego. Dla analizy organizacji sektora ochrony zdrowia sieciami fundamentalnymi są relacje, ponieważ definiują one charakter komunikowania się pomiędzy ludźmi, grupami i organizacjami, a proces ten determinuje przepływ informacji i dyfuzję wiedzy.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of network organizations in Polish literature of the subject is still a new problem. It is therefore important to examine the network relationships in health services and whether the patient's interaction with the doctor is conducive to the development of a network effect. For the analysis of the organization of the health care sector networks are fundamental relationships because they define the nature of communication between people, groups and organizations, a process that determines the flow of information, the diffusion of knowledge. Progressive commercialization and transformation of the health sector allows to attempt to refer to the network effect and perceive a leading role in its commitment. It can therefore be said that in the health sector, involvement is an economic category, and the relationships that arise at the provider-patient interface can foster a network effect.(original abstract)
XX
Przedstawiono definicję zarządzania wiedzą oraz omówiono istotę przedsiębiorstwa sieciowego. Opisano także proces dyfuzji wiedzy w przedsiębiorstwa sieciowych, który odbywa się w sposób wyspowo-drgający.
EN
In the paper are presented: the essence of the net enterprise,- the correlations between tacit and open knowledge,- the absorption of the knowledge in the net enterprise,- the role of the friendly net in the creation and diffusion of the knowledge. (original abstract)
3
Content available remote Odsieciowianie
80%
XX
W ujęciu dynamicznym rozwój sieci można postrzegać jako holistyczną i fluktuującą grę procesów sieciowania i możności ich odsieciowiania. W niniejszym artykule rozważania zorientowane są na przedstawienie kreowania scenariusza drugiego. Zakłada on, że jakościowemu rozwojowi relacji sieciowych może zagrażać problem stagnacji (zastoju, inercji, niemocy sprawczej). Aby temu zapobiec w czasie wyprzedzającym (w chwili, kiedy sieć przekracza granicę usieciowienia, czyli nie wykazuje dynamicznych właściwości o wysokim potencjale decyzyjno-wykonawczym, należy uruchamiać mechanizm odsieciowiania. Przyjęto więc założenie, że sieć idąca wyłącznie w kierunku ciągłego powiększania zasięgu i zagęszczania węzłów jest perspektywą ich "ubezwłasnowolniania" w znaczeniu strukturalnym (nadmierna gęstość sieci) i behawioralnym (brak swobodnych przestrzeni sprawczych). W tym ujęciu jakość długofalowych relacji uwarunkowana jest zdolnością sieci do wkomponowywania procesów ich "samodestrukcji" i "samoanihilacji(abstrakt oryginalny)
EN
This paper is a quite a controversial voice among discussions about collaboration effectiveness and its break even point of network development. It has been asserted that ability to disnetwork can be as crucial as netwoking processes because it allows for getting rid of absorbing relations as well as illusory important issues. Fundamental point of this discussion is awareness of destructiveness necessity within key network relations which can be particularly useful for implementing development logic based on slowing down the tempo of expanding, re-orientating from quantity to quality progress, creating the empty spaces and non-action interactions, or simply freeing network from relativeness perspective. In the end, therefore, the conclusion is drawn that disnetworking mechanism should be integrated within networking processes in order to prevent aiming for ineffective relation flow effect, that is inside the network could be found out too inefficient information, knowledge and energy streams(original abstract)
EN
The report, based on the review of relevant literature, presents the preliminary phase of' implemented project of the Polish-Portuguese network of researchers, and aims at the elaboration of a conceptual model and subsequent assessment of the model through field research. The purpose of this report is to present both the theory of networking and transfer of knowledge, pursued in the international cooperation. This article is an introduction to the sequential phases of knowledge sharing among universities and then applying it to business as a result. (original abstract)
5
Content available remote Organizacje przyszłości wyzwania dla zarządzania wiedzą w sieciach
80%
XX
Tematem artykułu jest opis wybranych koncepcji zarządzania wiedzą i analiza ich przydatności w procesie zarządzania we współczesnych organizacjach.(abstrakt oryginalny)
EN
The author describes the selected concepts of knowledge management and analyzes their usefulness in the process of management in modern organizations.(original abstract)
XX
Istotą postawy przedsiębiorczej jest odkrywanie nowych możliwości, dokonywanie ich oceny z punktu widzenia kreowania wartości i wykorzystanie do realizacji oryginalnego pomysłu. Miejscem kreowania nowych wartości są sieciowe organizacje przedsiębiorcze. Ich charakterystyka jest zbliżona do innych nowoczesnych koncepcji organizacyjnych zorientowanych na eksplorację wiedzy. Punktem wyjścia jest uchwycenie istoty przedsiębiorczości w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. (fragment tekstu)
EN
The new type of enterprise leaning on knowledge economy is being shaped. It is connected with creating new values for a customer. And enterprising behaviour and attitudes are best visible in enterprising organizations. They create the net of connections to meet the growing demands of customers and to cope with the growing competitiveness. (original abstract)
XX
Szczegółowo omówiono zagadnienie organizacji sieciowych. Przedstawiono ich charakterystykę, sposoby tworzenia oraz mechanizmy wzmacniania spójności i efektywności tychże organizacji.
XX
W artykule przedstawiono rozważania na temat zastosowania controllingu w wielopłaszczyznowej ocenie organizacji sieciowej. Tekst prezentuje wyniki badań pilotażowych. Wszystkie zawarte w nim informacje mają charakter wstępny przed podjęciem przez autora badań podstawowych i stanowią ciekawe źródło poznawcze tego problemu od strony praktyki.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the author presents the ideas of using controlling in network organizations. It shows the results of a pilot study. All presented information is of a preliminary nature before doing the main research and is an interesting illustration of putting controlling into practice.(original abstract)
XX
W prezentowanym artykule postawiono tezę, iż kolektywna korupcja dotyczy nie tylko pojedynczych organizacji, lecz może również rozprzestrzeniać się pomiędzy organizacjami działającymi w sieci. Model kolektywnej korupcji Ashfortha i Ananda oraz teorię zakażania wykorzystano dla ukazania sposobów, poprzez które jest możliwe zarażanie się korupcją między firmami. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper seeks to expand on the idea that corruption is not simply a single-company phenomenon, but that it can spread across companies within networks. Ashforth and Anand's model of three pillars of normalized corruption and contagion theory are used to provide a means by which contamination of corruption across companies may occur. (original abstract)
XX
Wydaje się, że teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji sieciowych można w pewien sposób uporządkować, przyjmując za punkt wyjścia dwie kategorie istotnie powiązane ze strukturami sieciowymi, a mianowicie koordynację i konfigurację. Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka wybranych teorii powstawania i funkcjonowania organizacji sieciowych.
EN
Dynamic changes in the global market, the rise and development of global services economy and the development of information and communication technologies on a global scale, caused the necessity of new look on the future development of the company and make a kind of reassessment of existing concepts and sources of competitiveness of enterprises. Contemporary economic perspective significantly changes the approach to compete. There is no doubt that network organizations grow on the basis of a new approach to competition - resulting from the cooperation in the network of shared values. Network organizations are formed when there is a strategic potential between partners in the organization that creates value The aim of this study is to characterize the theories concerning the formation and functioning of network organizations. (original abstract)
11
80%
EN
Knowledge plays a double role in network organisations: on the one hand it is a determinant and the main reason for creating a network structure, on the other hand - it is the effect of the functioning of these structures. Knowledge resources in network organisations should be constantly renewed, updated, created and protected. Skilful knowledge resources management can significantly increase the effectiveness and innovation of network organisations. Based on the model created by herself, the author has carried out a detailed analysis of the phenomenon and conditions of knowledge management at 363 network organisations operating in 2013 in Poland (including 121 belonging to cluster-type organisations, 121 franchise organisations and 121 virtual organisations). Potential factors having an impact on individual knowledge management parameters were considered, such as: the size of an enterprise, the type of its activities, the network type, the role in the network, the size of a network, the geographical scope of network activities and the network development phase. (original abstract)
XX
W opracowaniu zaproponowano 14 wytycznych dla konstruowania ZZL w organizacjach sieciowych. Opracowane wytyczne są efektem zestawienia podstawowych założeń teorii sensmakingu, podejścia zasobowego do organizacji i podejścia sieciowego do organizacji. Propozycja Network Based View jest prostą konsekwencją czterech konkluzji: 1) nie ma możliwości opracowania jednej wzorcowej definicji organizacji sieciowej; 2) organizacja zawsze jest siecią społeczną; 3) różne typy organizacji można uporządkować ze względu na atrybuty sieci społecznych; 4) organizacja to zbiór zasobów uporządkowanych w drodze aktywności intelektualnej społecznego aktora.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper provides 14 guidelines for HRM construction in networking organizations. Elaborated guidelines are the effect of coupling Basic assumptions are the result of sensmaking theory, RBV theory and the concept of Network Based View. Network Based View proposition is the simple consequence of three conclusions (emerged after the analysis of literature): 1) it is impossible to elaborate one, general, perfect definition of network organization, 2) organization is always a social network (social nature of organization), 3) it is possible to put in order different types of organizations from the perspective of social network attributes, 4) organization is a set of resources, and intellectual activity of social actor ensures order in this set.(original abstract)
XX
Przedstawiono różne typologie informacyjnych organizacji sieciowych.
EN
The paper briefly presents three different classifications of information networks. First of them was presented by W. Appel, J. Gutenberg and R. Behr and introduce the terms of first and second level of virtual network. Second classification, proposed by N. Lethbridge, distinguishes six different types of information networks basing on the way and character of information flows. The last classification was presented by B. Gomes-Cesseres and is based on the common goal of the networks participants. (original abstract)
XX
W organizacji sieciowej, tak jak w organizacji będącej elementem organizacji sieciowej, operacje na elementach zbioru informacji czy wiedzy można traktować jako procesy. Wymienione operacje na pewno nie wyczerpują wszystkich możliwych procesów. Maj opisał model Nonaki z wykorzystaniem MWO, ilustrując wykorzystanie MWO jako narzędzia do systematyzacji i opisu zachowań (zjawisk), które zachodzą w rzeczywistych organizacjach.Funkcjonowanie organizacji sieciowej, jak wskazujemy w podejściu ogólnosystemowym, nie jest po prostu sumą jej komponentów. Zarządzanie wiedzą jest uporządkowanym systemowo zbiorem operacji (procesów, działań) ukierunkowanych m.in. na gromadzenie, przetwarzanie, selekcjonowanie, ocenę wiedzy organizacji.Organizacja sieciowa nie musi uwzględniać dynamiki zmian - sama w sobie i z siebie jest dynamiczna, a proces zmian, jak zaznaczyliśmy wyżej, jest procesem naturalnym ciągłym. Dynamika zmian zachodzących w organizacjach sieciowych wynika z procesów przemian i przekształceń zachodzących w sposobie gospodarowania: zmiany systemów zarządzania, zmiany sposobów komunikacji, przeniesienie ciężaru gatunkowego z jednych sfer zarządzania na inne - na restrukturyzację, konsolidację, globalizację. Najlepiej ujmuje ten problem stwierdzenie Petera Druckera: mamy właśnie jeden z tych ważnych okresów historycznych, występujących co dwieście, trzysta lat, kiedy ludzie przestają rozumieć świat, a przeszłość nie wystarcza do wyjaśnienia przyszłości. (fragment tekstu)
EN
A future-oriented network organization cancels traditional hierarchical structures, thus invalidating knowledge as a source of power, and removing barriers to its distribution. Linkages between network organization's elements make it possible to directly communicate, in a manner oriented towards tasks, not power. We describe knowledge in a network organization using general systemic approach pointing out the process of organization's dynamic adaptation to changing background conditions as one expressed by categories of knowledge which is the main determinant of organization's competition advantage. (original abstract)
XX
Globalne rozmieszczenie poszczególnych elementów łańcucha wartości umożliwia osiągnięcie firmie przewagi konkurencyjnej w stosunku do tych przedsiębiorstw, które ograniczają się do działalności w jednym kraju bądź regionie. Globalizacja działalności firmy pozwala maksymalizować wartość dodaną w każdym kolejnym ogniwie łańcucha wartości w czasie, firmy lokalne zaś osiągają przyrost wartości proporcjonalny do lokalnych możliwości.Istotną zasadą funkcjonowania ABB jest wytworzenie pełnych rozwiązań, wychodzących nawet poza sieć ogólnoświatową. Działalność ABB polega na zawarciu kontraktu z klientem, a następnie na poszukiwaniu zasobów niezbędnych do jego realizacji. ABB bierze udział w przetargach nawet wówczas, gdy nie ma zdolności do samodzielnego wykonania kontraktu. W takiej sytuacji ABB wyszukuje partnerów spoza sieci. Dzięki takiemu działaniu organizacja tworzy dużą wartość dla klientów. (fragment tekstu)
EN
Continuously rising expectations of customers forces present firms to look for ways of receiving new value. Efficient system of value creating in virtual organizations enables achieving increased sales at lover costs. In this paper the author shows value creating system based on ASEA BROWN BOVERI (ABB). (original abstract)
XX
W rozważaniach nad naturą organizacji sieciowych, ich rolą i znaczeniem dla procesów logistycznych, a także uwarunkowaniami ich powstania, szczególną uwagę należy zwrócić na czynniki pobudzające i ograniczające rozwój organizacji sieciowych w logistyce. Stąd celem niniejszych rozważań jest wskazanie ważniejszych czynników zarówno ułatwiających funkcjonowanie i rozwój organizacji sieciowych, jak i utrudniających ten rozwój, w kontekście ewolucji kluczowych funkcji zarządzania w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)
EN
The aim of presentation is to show the most important stimulationing and destimulations factors in term of developing logistics network.This presentation consider also third - stage cooperation model in the network and fuzzy logic model. (original abstract)
XX
Omówiono zagadnienie logistycznej obsługi klienta w kontekście sieci.
EN
Logistic customer service plays a very significant role in the success of companies. However, it is not fully recognized. In particular this concerns the way in which quality of customer service is created in the whole process. The mechanism of such services is particularly insufficiently known in network organizations. Different types of networks create differentiated conditions in this field. Of particular importance may be the nature of relations between the networks' elements. This means that a network organization can provide a client with a better service than ordinary enterprises but it may also hinder the course of such a process. (original abstract)
XX
Zwrócono uwagę na orientacje procesowe i kluczowe kompetencje jako determinanty tworzenia wartości oraz opisano tworzenie wartości w organizacjach wirtualnych.
EN
Network organization is a contemporary form of collaboration among companies which is based on cooperation processes. Value creation within network organization requires process orientation implementation. Each partner within network organization should also have indispensable resources and core competencies that determine value creation for each participant of value creation network. (original abstract) ??
XX
Przedstawiono charakterystykę powiązań sieciowych w Azji Południowo-Wchodniej. Omówiono strategię funkcjonowania ASEAN.
EN
In integrative processes of specific regions of the world, an important role is played by self-organization abilities of enterprises supported by government initiatives, such as, in particular, development of computer and telecommunications networks, development of transport networks, and development of social infrastructure. In computer networks, the following strategies are of special importance: (1) "Creation of new links", (2) "Aggregation", (3) "Reconstruction", (4) "Arbitration" (transfer of technology). Implementation of the above strategies is more efficient if knowledge about network structure of interorganizational relations, especially links of global network with regional, national and local networks is taken advantage of. The foregoing depends on a stable political situation and authorities' will to carry on long-term pro-market and pro-democratic modernization strategy. The relatively recently formed ASEAN integrative area is able to meet a lot of the above requirements, which prognosticates that the ASEAN countries, such as Philippines and Indonesia, can enter an accelerated growth track that Singapore, Brunei, Malaysia and Thailand appear to have been on for several years now. It gives ground for hoping that Myanmar, Vietnam, Cambodia and Laos may follow in the footsteps some time in the future. (original abstract)
XX
Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki jest duża złożoność powiązań rynkowych przedsiębiorstw wynikająca niejednokrotnie z przyjmowania sieciowej formy współpracy. W celu umożliwienia badania zagadnień międzyorganizacyjnych w organizacjach sieciowych wykorzystywany jest często socjologiczny aparat pojęciowy związany z analizą relacji. Wydaje się jednali, iż wyjaśnienie fenomenu współpracy międzyorganizacyjnej wymaga głębszego poznania uwarunkowań związanych z przepływami strumieni fizycznych oraz informacyjnych. Można je określić mianem współdziałania w ramach określonych typów konfiguracji łańcuchów dostaw. Umożliwia to wielowymiarowe spojrzenie na uwarunkowania współpracy podmiotów. Dostrzegana jest tu zatem sytuacja, gdzie przedsiębiorstwo z jednej strony jest członkiem organizacji sieciowej, w ramach której buduje relacje z innymi podmiotami, i której celem jest intensyfikacja tych powiązań (potencjał kombinacyjny). Z drugiej strony to przedsiębiorstwo jest również uczestnikiem wielu łańcuchów dostaw o określonej konfiguracji. Dlatego celem rozdziału jest ujawnienie złożoności powiązań przedsiębiorstw będących jednocześnie węzłem organizacji sieciowej oraz ogniwem wielu łańcuchów dostaw w kontekście zwiększania potencjału kombinacyjnego sieci. W związku z powyższym problem badawczy sformułowano w formie pytania - czy możliwości nawiązywania lub intensyfikowania współpracy węzłów organizacji sieciowej mogą być determinowane przez możliwości współdziałania w określonych typach konfiguracji łańcucha dostaw? Identyfikację zróżnicowania konfiguracji łańcucha dostaw przedsiębiorstw organizacji sieciowej uznano za predyktor opisujący skłonność przedsiębiorstw do wchodzenia w relacje z partnerami organizacji sieciowej. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.