Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 141

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Colorado potato beetle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The aim of this study was to determine the effect of water extracts prepared from fresh and dry matter of wild thyme (Thymus serpyllum L.) on feeding adults and larvae of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say.). The experiment was conducted in the laboratory, in six replicates. Dry extracts were prepared at concentration of 2%, 5% and 10%, while the fresh plant at concentration of 10%, 20% and 30%. Feeding intensity assessment was conducted by dipping leaves of potato in respective solutions of the extracts and determining the mass of food consumed by adults and larvae, and changes of larvae body weight once daily. In addition, absolute deterrence index and palatability index were calculated. The results of the experiment showed that for an efficient limitation of the feeding adult Colorado potato beetles, an extract from dry matter of wild thyme with a concentration of at least 10% should be used. L4 larvae appear to be considerably more susceptible to the effect of T. serpyllum extract. In their case, an efficient limitation of the feeding, as well as body weight gain can be obtained using extracts from both dry and fresh matter, at concentrations of over 5% for dry matter and over 20% for fresh matter. With the increase of extract concentration, the value of the calculated palatability index decreases, and the deterrence index value increases.
EN
Five positional isomers and thirty derivatives of alpha-asarone wereobtained as a bioactive set of substances, and their deterrent activity against the Colorado potato beetle was studied. The lipophilicity values of thirty-six compounds were determined by using experimental, chromatographic and theoretical methods. The logk w values for all compounds were determined by reversed-phase high-performance liquid chromatography using five different columns. The octan-1-ol/water partition coefficients values were determined experimentally as a measure of lipophilicity. For the purpose of comparison, theoretical lipophilic parameters for all compounds were calculated with the use of chemical programs. The experimental, chromatographic and calculated values were compared using linear regression analysis. The most significant correlations were found between the chromatographic lipophilicities using methanol/water for all tested columns and calculated values. It has been found that 13 compounds have the lowest lipophilicities, which correspond to deterrent activity. The presented results show that the computational method is useful for determining the lipophilicity of a series of homologues, but not for positional isomers. In addition, this study shows that determination of lipophilicity using HPLC with various stationary phases is practical and reasonable for all alpha-asarone derivatives. [...]
EN
The aim of the study was to determine the effect of aqueous extracts from fresh and dry peppermint (Mentha piperita L.) matter on the feeding of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say.) adults (males and females) and larvae (L2, L3 and L4 stages). The experiment was conducted under laboratory conditions in five replications. Extracts were prepared at concentrations of 2%, 5% and 10% for dry matter and 10%, 20% and 30% for fresh matter. Pest feeding intensity assessment was carried out by dipping leaves of potato in respective solutions of the extracts, and then determining the weight of food eaten by adults and larvae, and changes in larvae body weight once a day. The results of the experiment showed that extracts prepared from dry matter at the two highest concentrations (5 and 10%) and from fresh matter at a concentration of 30% significantly reduced the feeding of L2 and L3 larvae of the Colorado potato beetle. None of the extracts was found to have a significant effect on the feeding of potato beetle adults. Moreover, the fresh matter extract at a concentration of 10% stimulated the feeding of L4 larval stage. Dry plant matter extracts at two highest concentrations caused a significant decrease in the body weight of L2 and L3 potato beetle larvae. On the other hand, L4 larvae feeding on the object where fresh peppermint extracts at a concentration of 10% were applied were characterized by a significantly higher body weight gain than the larvae feeding on the control.
PL
Celem badań było określenie oddziaływania wodnych wyciągów przygotowanych ze świeżej i suchej masy mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) na żerowanie dorosłych osobników (samic i samców) oraz larw (stadium L2, L3 i L4) stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.). Doświadczenie zostało przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych w pięciu powtórzeniach. Wyciągi przygotowano w stężeniach 2%, 5% i 10% dla suchej masy roślin oraz 10%, 20% i 30% dla świeżej masy. Ocena intensywności żerowania szkodników została przeprowadzona poprzez moczenie liści ziemniaków w roztworach odpowiednich wyciągów, a następnie określeniu masy pokarmu zjedzonego przez osobniki dorosłe i larwy oraz zmiany masy ciała larw, z częstotliwością raz na dobę. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wyciągi sporządzone z suchej masy mięty pieprzowej w dwóch najwyższych stężeniach (5 i 10%) oraz wyciąg ze świeżej masy o stężeniu 30% przyczyniły się do istotnego ograniczenia żerowania larw L2 i L3 stonki ziemniaczanej. Nie stwierdzono natomiast wpływu żadnego z zastosowanych wyciągów na żerowanie osobników dorosłych analizowanego szkodnika, a co więcej wyciąg ze świeżej masy o stężeniu 10% stymulował żerowanie larw L4. Wyciągi sporządzone z suchej masy w dwóch najwyższych stę- żeniach spowodowały istotny spadek masy ciała larw L2 i L3 stonki ziemniaczanej, z kolei larwy L4 żerujące w obiekcie, w którym zastosowano wyciąg ze świeżej masy o stężeniu 10% charakteryzowały się istotnie wyższą masą ciała niż larwy żerujące w kontroli.
PL
Celem badań było określenie możliwości wykorzystania wybranych szczepów grzyba owadobójczego Metarhizium anisopliae do zwalczania stonki ziemniaczanej. Uzyskane wyniki wskazują, że badane szczepy M. anisopliae charakteryzują się stosunkowo niewielką patogenicznością w stosunku do larw i imago stonki ziemniaczanej. Najbardziej odporne na działanie badanych szczepów okazało się stadium larwalne L3 oraz osobniki dorosłe stonki. Do szczepów, które mogą być wykorzystane do zwalczania stadiów larwalnych i imago stonki, zaliczono dwa szczepy, które izolowano z gleb pola uprawnego w miejscowości Gdów i Łosice.
EN
The aim of this study was to determine the possibility of using selected strains of the fungus Metarhizium anisopliae to control Colorado potato beetle. The results indicate that the tested strains M. anisopliae are characterized by relatively low pathogenicity against larvae and adults of Colorado potato beetle. The most resistant to investigated fungus strains was the larval stage L3 and imago. Two strains that were isolated from soil in Łosice and Gdów can be used to control larvae and imago of L. decemlineata.
PL
Stonka ziemniaczana jest głównym szkodnikiem ekologicznych plantacji ziemniaka. Oprócz stosowania dozwolonych substancji w rolnictwie ekologicznym, inne działania nie pozwalają na ograniczenia strat powodowanych przez tego szkodnika. Od 2008 roku w załączniku IIB, obowiązującego jeszcze Rozporządzenia EWG nr 2092/91, znajduje się spinosad. W zwalczaniu zarówno chrząszczy, jak i larw stonki ziemniaczanej zastosowano kombinacje zabiegów uwzględniające spinosad oraz azadyrachtynę i toksynę Bacillus thuringiensis (B.t.t). W ocenie doświadczeń polowych uwzględniono żerowanie szkodnika, wielokrotność oprysku oraz koszty tych oprysków i uzyskane plony.
EN
The new insecticide spinosad was added to Council Regulations (EEC) No. 2092/91 on organic production in 2008. It is now possible to use spinosad in organic agriculture in the EU. Fields studies compared three treatments to control CPB: 1) single spinosad treatment (24 g/ha active ingredient (a.i.), 2) first treatment Bacillus thuringiensis v. tenebrionis (B.t.t.), (60g/ha (a.i.)), second treatment (+4 days) B.t.t. (100 g/ha (a.i.)), 3) first treatment neem (25 g/ha (a.i.)), second treatment (+4 days) B.t.t. (l00 g/ha (a.i.)). All treatments displayed similar significant degree of effectiveness (78-82%) with regards to the damage leave area 25 days after treatment comparing to the untreated control.
PL
W artykule omawiane są wyniki prowadzonych po raz pierwszy w Polsce badań, dotyczących zastosowania substancji aktywnej - spinosad w różnych koncentracjach w zależności od stadium rozwojowego stonki ziemniaczanej. Badania realizowano w warunkach laboratoryjnych. W testach wykorzystano chrząszcze oraz starsze larwy (L3/L4), które wykazują się największą opornością na obecnie stosowane insektycydy. Zastosowano trzy koncentracje preparatu handlowego zawierającego spinosad (0,2; 0,1; 0,05 %), który nanoszono na liście ziemniaczane wraz z żerującymi owadami poprzez oprysk. Spinosad wykazuje toksyczny efekt poprzez działanie żołądkowe oraz, w ograniczonym stopniu, również kontaktowe. Uzyskane wyniki wskazują, że wszystkie testowane koncentracje preparatu spowodowały śmiertelność owadów. Śmiertelność owadów była tym wyższa im większą zastosowano koncentrację. Uzyskane wyniki w zależności od koncentracji spinosadu różnią się statystycznie. W przypadku koncentracji preparatu 0,1% uzyskano średnią śmiertelność 60% zarówno dla chrząszczy, jak i dla starszych larw. Nie stwierdzono istotnych różnic w skuteczności spinosadu w zależności od testowanych stadiów rozwojowych. Najniższa testowana koncentracja (0,05%) spowodowała śmiertelność około 30% owadów i nie jest rekomendowana do stosowania w warunkach polowych.
EN
In the paper are presented preliminary results of research on use of spinosad to control of adults and older stages of development of Colorado potato beetle in the laboratory conditions. Three of spinosad concentrations (0.2; 0.1; 0.05 %) were used. Spinosad was applied by spray both insects and leaves of potato during one treatment. Toxicity of spinosad was by contact and ingestion. The results show that all tested concentrations have done the mortality of insects and the level of efficacy of treatments was higher as well as the concentration was increased. In the case of 0.1% concentration was reached the 60% mortality, differences between mortality for different stages of development were not found. For 0.05% concentration was reached only 30% mortality and this effect in the field conditions is not promising.
EN
In 1995, observations were conducted on the intensity of the Colorado beetle on potato varieties and strains. The studies showed variation in this pest occurrence on different varieties and strains.
PL
Uprawa odmian mniej wrażliwych, czy wręcz odpornych na szkodniki jest ważnym elementem integrowanych metod ochrony roślin. Umożliwia również ograniczenie liczby zabiegów chemicznych w ochronie roślin. Dlatego też przeprowadzone doświadczenie miało na celu zbadanie, czy istnieją różnice w nasileniu występowania stonki ziemniaczanej na odmianach i rodach ziemniaka. Badania wykazały istotne zróżnicowanie w zasiedleniu odmian i rodów ziemniaka przez stonkę ziemniaczaną.
EN
Colinfors is a computer aided information system dealing with protection of potato plantations against colorado beetle. The program provides information concerning colorado beetle life cycle and usage of insecticide against the pest. Moreover it enables to forecast the appearance of any pest stage on the base of degree days method.
PL
Aplikacja Colinfors jest przykładem na wykorzystanie zdobyczy informatyki do celów ochrony roślin. Zaprojektowana została przy pomocy programu Delphi 1 i dostarcza szeregu informacji niezbędnych w ochronie plantacji ziemniaka przed stonką ziemniaczaną. Program pozwala na błyskawiczne dotarcie do wiadomości na temat przebiegu cyklu rozwojowego szkodnika i środków ochrony roślin służących do jego zwalczania. Ponadto przy pomocy programu możliwe jest prognozowanie terminów wystąpienia poszczególnych stadiów rozwojowych szkodnika oraz prowadzenie kalkulacji kosztów związanych z chemiczną ochroną plantacji.
EN
The aim of this study was to determine the effect of water extracts from dry and fresh matter of Artemisia absinthium L. on feeding of Leptinotarsa decemlineata Say. L2 stage larvae. Dried extracts were prepared in concentrations of 2%, 5% and 10%, while the fresh plant in concentrations of 10%, 20% to 30%. Larvae feeding intensity assessment was carried out by dipping leaves of potato in respective solutions of the extracts, and then determining the weight of food eaten by larvae, and changes of larvae body weight once a day. In addition, absolute deterrence index and palatability index were calculated. The results of the experiment show that the extracts prepared from both dry and fresh matter at the highest concentrations (10% and 30% respectively) contributed to the greatest reduction of the larvae feeding and significant decreased their body weight. With increasing concentrations of extracts from both fresh and dry matter, their deterrent effect on the tested larvae was usually increasing while the value of palatability index was decreasing.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie oddziaływania wodnych wyciągów z suchej i świeżej masy bylicy piołunu (Artemisia absinthium L.) na żerowanie larw L2 stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.). Wyciągi przygotowano w stężeniach 2, 5 i 10% dla suchej masy oraz 10, 20 i 30% dla świeżej masy. Ocena intensywności żerowania larw została przeprowadzona poprzez moczenie liści ziemniaków w roztworach odpowiednich wyciągów, a następnie określenie masy pokarmu zjedzonego przez larwy oraz zmiany masy ich ciała, z częstotliwością raz na dobę. Dodatkowo obliczono bezwzględny wskaźnik deterentności i smakowitości. Na podstawie badań stwierdzono, że wyciągi sporządzone zarówno z suchej, jak i ze świeżej masy w najwyższych stężeniach przyczyniły się do największego ograniczenia żerowania larw oraz spowodowały istotny spadek masy ich ciała. Wraz ze wzrostem stężenia wyciągów z suchej oraz ze świeżej masy najczęściej zwiększało się także ich deterentne oddziaływanie w stosunku do analizowanego szkodnika, a także zmniejszała się wartość wskaźnika smakowitości.
EN
The aim of this study was to determine the effect of aqueous extracts prepared from dry and fresh matter of tarragon (Artemisia dracunculus L.) on feeding of pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris), Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say.) and cereal leaf beetle (Oulema melanopa L.). The experiment was conducted under laboratory conditions in six replications. Extracts were prepared in concentrations of 2%, 5% and 10% for dry matter and 10%, 20% and 30% for fresh matter. In order to determine the effect of extracts on pea aphid, mortalities of wingless females and larvae were determined in 12-hour intervals. In the case of Colorado potato beetle, the mass of food consumed by imago was determined, and for cereal leaf beetle - the area of leaf parenchyma consumed by the larvae. The results of the experiment showed that all used extracts, prepared both from fresh and dry matter of tarragon, contributed to increase in mortality of wingless females and larvae of pea aphid. Moreover, extracts from dry matter limited feeding of adult Colorado potato beetle. Dry matter extracts with two highest concentrations (5% and 10%) and from fresh matter with the highest concentration (30%) caused decrease in the area of leaf damage caused by the cereal leaf beetle larvae.
PL
Celem badań było określenie oddziaływania wodnych wyciągów z suchej i świeżej masy bylicy estragonu (Artemisia dracunculus L.) na żerowanie mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris), stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.) i skrzypionki zbożowej (Oulema melanopa L.). Doświadczenie przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych w sześciu powtórzeniach. Wyciągi przygotowano w stężeniach: 2%, 5% i 10% dla suchej masy oraz 10%, 20% i 30% dla świeżej masy. W celu określenia oddziaływania wyciągów na mszycę grochową w odstępach 12-godzinnych określano śmiertelność bezskrzydłych samic i larw. W przypadku stonki ziemniaczanej określano masę pokarmu zjedzonego przez imago, z kolei w przypadku skrzypionki zbożowej - powierzchnię miękiszu liści wyjedzonego przez larwy. Na podstawie badań stwierdzono, że wszystkie zastosowane wyciągi, zarówno ze świeżej jak i suchej masy bylicy estragonu przyczyniały się do wzrostu śmiertelności bezskrzydłych samic i larw mszycy grochowej. Ponadto wyciągi sporządzone z suchej masy ograniczały żerowanie chrząszczy stonki ziemniaczanej. Wyciągi z suchej masy w dwóch najwyższych stężeniach (5% i 10%) oraz ze świeżej masy w najwyższym stężeniu (30%) spowodowały zmniejszenie powierzchni uszkodzeń liści powodowanych przez larwy skrzypionek.
EN
In the years 2003-2004 field experiments were carried out to evaluate the activities by effective microorganisms (EM) on the health status of the potato, the number of Leptinotarsa decemlineata larvae and weight of one tuber. They demonstrated that vaccination of soil with effective microorganisms (EM) before potato planting best protected them against Streptomyces scabies, but in particular Rhizoctonia solani. Good protective effects of the potato against the S. scabies and R. solani have been obtained also when an EM was combined with couch-grass rhizome. Effective microorganisms with added nettle leaves significantly limited the development of Phythopthora infestans and the number of L. decemlineata larvae. However, effective microorganisms do not show any significant influence on the weight of a single potato tuber. Similarly, the increase in the number of operations does not distinguish this feature of the potato indeed, as well as the degree and percentage of the plant infestation by P. infestans.
PL
W latach 2003 i 2004 przeprowadzono badania polowe, dotyczące wpływy stosowania Efektywnych Mikroorganizmów (EM) na stan zdrowotny ziemniaka, liczbę larw stonki i masę jednej bulwy. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że szczepienie gleby Efektywnymi Mikroorganizmami (EM) przed sadzeniem bulw najlepiej chroni je przed Streptomyces scabies , a szczególnie Rhizoctonia solani. Dobre efekty ochronne ziemniaka przed parchem zwykłym (S. scabies) i ospowatością (R. solani) daje także łączenie EM z kłączami perzu. Z kolei EM z udziałem liści pokrzywy znacznie ogranicza rozwój Phythopthora infestans i liczebność larw stonki (Leptinotarsa decemlineata). Natomiast Efektywne Mikroorganizmy nie wykazują znaczącego wpływu na masę jednej bulwy ziemniaka. Podobnie, wzrost liczby zabiegów ochronnych nie wpływa wyraźnie na tę cechę ziemniaka, jak również stopień i procentowy udział roślin porażonych przez P. infestans.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.