Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Training programs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Zamawianie szkoleń, warsztatów czy doradztwa wynika z potrzeb wzmocnienia kompetencji w różnych obszarach organizacji. Są dwa główne trendy identyfikowania potrzeb w tym zakresie: oddolnie poprzez poznanie potrzeb szkoleniowych pracowników i odgórnie poprzez badanie kompetencji firmy lub poszczególnych zespołów. Przypadek pierwszy zaspokaja indywidualne potrzeby rozwojowe pracowników. Drugi - pozwala na rozwój tych kompetencji, których w danej firmie lub zespole brakuje. Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tych dwóch perspektyw. (fragment tekstu)
XX
Ocena przeprowadzonego szkolenia jest równoznaczna z uzasadnieniem poniesionych kosztów. Przedstawiono procedurę oceny efektywności progamów szkoleniowych. Określono, co należy mierzyć, kogo i kiedy poddawać badaniu.
XX
Wstęp: Celem pracy było zbadanie związku między administracją programów szkoleniowych zarządzania a motywacją uczestników do nauki. W tym celu zostały skierowane ankiety do młodych przywódców armii w Malezji. Metody: Zastosowano metodę krzyżową, jako główną metodą zbierania danych, aby lepiej połączyć istniejące publikacje naukowe, badanie pilotażowe oraz aktualne badania. Zastosowano badanie ankietowe na próbie losowej 300 młodych przywódców armii. Uzyskane wyniki poddano analizie przy zastosowaniu SmartPLS.Wyniki: Wyniki wskazują na zdolność doświadczonych administratorów na prawidłowe stosowanie dobrze przygotowanych materiałów szkoleniowych oraz na dobór właściwych instruktorów do prowadzenia szkoleń oraz zwiększenia motywacji uczestników do nauki w badanej organizacji.Wnioski: Testowano koncepcyjny schemat opracowany na podstawie przeglądu literatury naukowej. Wyniki przeprowadzonej analizy wykazują, że instrument użyty w pracy w sposób satysfakcjonujący spełnił standardy analizy trafności oraz niezawodności. Wyniki modelu ścieżki SmartPLS zaakceptowały treści szkoleniowej oraz rolę instruktorów, jako ważnych czynników wpływających na poziom motywacji uczestników do nauki w badanej organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The aim of this paper is to examine the relationship between the administration of leadership training programs and trainees' motivation to learn. Self-administered questionnaires were distributed to collect data from junior army leaders in Peninsular Malaysia.Methods: A cross sectional method was employed in this study because it allowed the researchers to integrate the LTP literature, the pilot study and the actual survey as the main procedures to collect data. Beside a purposive sampling technique was used to distribute 300 self-report questionnaires to junior army leaders at the organization and the survey questionnaire data were analyzed using SmartPLS.Results: The results show that the ability of senior administrators to appropriately use a well-designed course content and select the right instructors to teach and facilitate trainees had enhanced trainees' motivation to learn in the organizational sample.Conclusions: This study tested a conceptual schema developed based on the LTP research literature. The results of the confirmatory factor analysis showed that the instrument used in this study satisfactorily met the standard of validity and reliability analyses. Furthermore, the outcomes of the SmartPLS path model proved that course content and instructors' roles were important predictors of trainees' motivation to learn in the organizations. (original abstract)
XX
Dalkia od kilku lat aktywnie dociera do środowisk szkolnych i akademickich, aby poprzez różnego rodzaju programy edukacyjne wesprzeć długofalowy plan rekrutacji i pozyskiwania potrzebnych kompetencji. Współpracuje głównie z uczelniami w tych miastach, w których zatrudnia najwięcej osób - obecnie są to: Poznań, Łódź i Warszawa. W Poznaniu i Łodzi firma podpisała porozumienia również ze szkołami ponadgimnazjalnymi. (abstrakt oryginalny)
XX
Ze wszystkich partnerów procesów szkoleniowych w organizacji najważniejszy jest bezpośredni przełożony uczestników szkolenia. Jego rola i możliwości wpływu na efektywność realizowanych projektów szkoleniowych i wykorzystanie przez pracowników nabytych kompetencji są nie do przecenienia. Czy są oni wystarczająco zaangażowani? (fragment tekstu)
EN
In the light of researches aim knowing the counselling needs for students of Institute of Physical Education and Sport, University of Abdel Hamid Ibn Badis Mostaganem (Algeria), the researcher suggest that there are many counselling needs for students this Institute, so the researcher choose the sample by using random level method of (480) students divided into two samples for building and applying uses, to achieve goals of research the researcher build research tool represented by showing counselling needs consisted of (7) fields of (81) items, placing in front of each one three replacements (always, sometime, never) then correct them by giving marks as (1,2,3) respectively, then the researcher analyzes counselling needs in its final form on applying sample of (120) students (male and female) for students Institute of Physical Education and Sport, University of Abdel Hamid Ibn Badis Mostaganem. After treating the results statistically, results showed that there are (38) counselling needs should be saturated inside the students of Institute. In the lights of research's results the researcher insisted on taking the advantages of studying counselling needs for students of physical education institute in developing counselling programs in the Institute and build it on a scientific bases emanated from a real needs of students.(original abstract)
EN
The basic handball technique training for beginners must be in accordance with the physical condition of the player. The intensity and frequency of the exercises are determined precisely so that the exercises are effective and efficient. This research focuses on appropriate training programs so that optimal training results. The target of this research is in the form of training instruments / training programs and research results are published in reputable international journals. The research method used is research and development. The product developed in this research and development refers to the training program that is expected to be a reference in the implementation of basic handball technical training for beginners. From the results of the study, the training program for handball games has a validity of 0.87 so that it can be concluded that the training program for the adequacy of the basic handball technique is effectively used for the beginner athlete training program. Besides that, the training program for the adequacy of basic handball techniques is very much in accordance with the characteristics, growth, development of learners and beginner athletes and is able to make students easier to learn the basic techniques of handball games. The results of the measurement exercise, passing exercises performed 126 times, dribbling exercises performed 238 times, and shooting exercises were carried out 125 times.(original abstract)
XX
Obecnie firmy coraz częściej i chętniej realizują wielokierunkową politykę personalną. Istotnym elementem takiej polityki, prowadzonej przez nowoczesne działy HR, jest efektywne dotarcie do kadry zarządzającej i pracowników, aby zaproponować obydwu stronom aktywny udział w wybranych procesach z tego obszaru. Kluczową barierą w prowadzeniu takich działań jest często brak drożnych kanałów komunikacji oraz konieczność obsługi dużej ilości informacji. (abstrakt oryginalny)
XX
W niniejszym artykule zaprezentowano cykl wyjazdów outdoor dla pracowników oddziałów dużego banku. Ukazano cele takiej imprezy integracyjnej. Zwrócono uwagę na rezultaty jakie przynoszą takie metody integracji pracowników.
XX
Celem nadrzędnym prowadzonej w ramach projektu "System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych" działalności szkoleniowej w województwie lubelskim było objęcie szkoleniami stacjonarnymi jak największej ilości przedsiębiorstw, przedstawicieli kadry zarządzającej oraz pracowników - beneficjentów ostatecznych projektu. Przyjęte założenie wynikało z konieczności realizacji tzw. "rezultatów twardych" projektu, ale przede wszystkim stanowiło próbę sprostania rzeczywistym potrzebom zgłaszanym przez beneficjentów w trakcie bieżących kontaktów ze strukturami zaangażowanymi w organizację i przeprowadzenie całości procesu szkoleniowego. Dla realizatorów szkoleń w woj. lubelskim myślą przewodnią ich działalności stało się stwierdzenie, iż to przedsiębiorcy i ich pracownicy - jako osoby najbardziej kompetentne - wyznaczają tematykę niezbędnych dla nich szkoleń. Za zadania własne w tym zakresie uznano głównie: pomoc we właściwym rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych i skuteczną rekrutację grup szkoleniowych oraz zapewnienie odpowiednich standardów procesu szkoleniowego.(fragment tekstu)
11
75%
XX
Artykuł ma na celu syntetyczne przedstawienie procesu szkolenia pracowników. W opracowaniu zawarty został opis procesu szkoleniowego (od momentu tworzenia potrzeb szkoleniowych, poprzez sam proces szkolenia, aż do oceny przebiegu i efektów szkolenia) oraz udział firm szkoleniowych w tym procesie. W opracowaniu zawarto opis tworzenia szkolenia jako produktu firmy szkoleniowej "Absolute". Artykuł ma charakter literaturowo-empiryczny. Został stworzony na podstawie studiów źródłowych, obserwacji uczestniczącej, wywiadów nieskategoryzowanych z kadrą kierowniczą i pracownikami. Obiektem badań była firma doradczo-szkoleniowa "Absolute". Badania zostały przeprowadzone w kwietniu 2010 r. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to present the process of staff training. The paper includes a description of training process since the creation of training needs, through the process of training, to assess progress and impact of training and training companies involved in this process. The paper contains a description of the creation of training, as a product the training company Absolute. (original abstract)
XX
Szkolenia pracownicze, zgodne i założeniami przyjętej strategii i oparte na I kulturze organizacyjnej wspomagającej uczenie się, powinny mieć charakter szkoleń ustawicznych. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstwa, ale także całej gospodarki. Na etapie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej niebagatelną rolę odgrywa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w stosunku do firm europejskich. Ponieważ o konkurencyjności przedsiębiorstw w coraz większym stopniu decyduje wiedza pracowników, działania mające na celu usprawnianie kształcenia zawodowego podejmowane są także na poziomie państwa. Przykładem takich działań jest "Narodowa strategia zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich", której głównym zadaniem jest ułatwianie przedsiębiorstwom i ich pracownikom adaptacji do zmieniających się warunków rynku. Efektem tych działań ma być coroczne podwajanie liczby osób podnoszących kwalifikacje. Polska, jako kraj ubiegający się o członkostwo w Unii, przystępuje w tym roku do badań ustawicznego kształcenia zawodowego pracowników. Zasadniczym powodem, dla których w 2000 roku Polska bierze udział w tym badaniu, jest konieczność uświadomienia przedsiębiorstwom potrzeby opracowania oraz realizacji strategii szkolenia i kształcenia pracowników w obliczu zbliżającej się konkurencji z firmami krajów Unii Europejskiej. Wartość poznawcza tego badania pozwoli ponadto określić, na ile szkolenia pracownicze są doceniane i wykorzystywane w celu zdobycia lub utrzymania pozycji rynkowej przez polskie przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono warunki efektywnego przeprowadzenia szkoleń wyjazdowych w terenie otwartym (ang. outdoor). Udzielono odpowiedzi na pytania: co zrobić, by zysk z tej inwestycji był dla pracodawcy wysoki i trwały, jakie kryteria należy uwzględnić przy wyborze trenerów, miejsca i terminu szkolenia oraz czy w przypadku tego rodzaju zajęć wystarczy standardowe ubezpieczenia uczestników - pracowników firmy.
XX
Południowy wschód Polski kojarzy się na ogół z bezrobociem i brakiem atrakcyjnych miejsc pracy. Stereotypom tym przeczy WSK Rzeszów - firma z branży lotniczej, należąca do amerykańskiego koncernu UTC. Możliwości rozwoju oferowane pracownikom przekraczają znacznie pułap średniej krajowej. (abstrakt oryginalny)
XX
Przedstawiono program szkoleniowy wdrożony w firmie Audi, który miał podnieść kwalifikacje pracowników w zakresie obsługi komputerów. Doświadczenia zebrane w trakcie przygotowywania programu szkolenia pozwoliły na opracowanie zasad charakteryzujących prawidłowy przebieg procesu nauczania.
XX
Propozycja stworzenia projektu kształcenia magistrów z zakresu statystyki publicznej (European Master in Official Statistics - EMOS) na uczelniach europejskich z udziałem Eurostatu i krajowych urzędów statystycznych ma służyć misji Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS)1, którą sformułowano w Europejskim Kodeksie Praktyk Statystycznych (European Statistics Code of Practice - ESCP). Ponadto idea EMOS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym kształcenia i rozwoju pracowników ESS, w tym takich, jak te przedstawione w Europejskim Programie Szkoleń Statystycznych (European Statistical Training Programme - ESTP). Inicjatywa EMOS nie przenosi odpowiedzialności kształcenia młodych statystyków wyłącznie na szkoły wyższe. Rola krajowych urzędów statystycznych jest znacząca zarówno w fazie formułowania szczegółów projektu, jak i jego wdrażania. EMOS wymagać będzie zaangażowania personelu urzędów statystycznych przy tworzeniu programów kształcenia oraz praktyk, a także ciągłej współpracy z uczelniami podczas ich doskonalenia. Beneficjentami tej współpracy dla przedstawicieli statystyki publicznej będą pracownicy lepiej wykwalifikowani w momencie rozpoczęcia kariery zawodowej statystyka, tylko pod warunkiem wcześniejszego aktywnego udziału urzędów statystycznych w budowie EMOS na podstawie przyjętych przez ESS zasad. (fragment tekstu)
EN
The article presents the idea of the project named European Master in Official Statistics (EMOS), which involves the training of professionals of official statistics on European universities according to a unified program. The concept of EMOS the learning outcomes and competency models with syllabuses and practice plans would be developed in cooperation with Eurostat as the coordinating institution and national statistical offices. Regardless of the chosen university, graduate master's degree would receive an international certificate of public statistics. The article highlights the key methodological and organizational problems, and the benefits from the project. In addition, actions were described that were carried out to determine the interest in the EMOS initiative as well as guidance of stakeholders with their expectations as future employers. Also the possibility of implementing the project was identified, both from the perspective of higher education institutions and statistical offices. (original abstract)
XX
Najczęściej, gdy zajdzie potrzeba aktualizacji lub udoskonalenia kompetencji pracowników, postępowanie jest z góry do przewidzenia. Można je podsumować hasłem "wyślijmy ich na jakieś szkolenie". Gotowość do inwestowania w rozwój personelu jest godna pochwały. Warto więc zastanowić się, jak można inaczej zaadresować potrzeby rozwojowe pracowników z korzyścią dla nich (bardziej wartościowy i interesujący proces uczenia się) oraz korzyściami dla organizacji (większy zwrot z inwestycji w pracownika, wyższa efektywność kosztowa). Korzystnym wyborem są w tym przypadku programy rozwojowe typu blended. (fragment tekstu)
XX
Sprzedaż to tlen organizacji. Tak jak organizm ludzki nie jest w stanie funkcjonować bez odpowiedniej ilości tlenu, tak w rzeczywistości gospodarczej żadna firma nie może istnieć bez zadowalającego poziomu sprzedaży. Rozsądni przedsiębiorcy, rozumiejąc ten fakt, większość budżetów szkoleniowych przeznaczają na potrzeby działów handlowych. Niestety, nie zawsze są zadowoleni z efektów, nie wiedząc, że przyczyna tego niezadowolenia często leży po ich stronie. A przynajmniej w większości przypadków. (fragment tekstu)
19
Content available remote Partnerstwo ponadnarodowe PENT@POINT
75%
XX
W ramach działań Partnerstwa Ponadnarodowego Pent@point dniach 07-08 października 2005 odbyło się w Zamościu inauguracyjne spotkanie przedstawicieli Partnerstwa Ponadnarodowego. W wyniku spotkania powołano pięć Grup Roboczych (GR) z następujących obszarów tematycznych: - e - Business - za działania GR odpowiada Partnerstwo z Hiszpanii, - e - Learning - za działania GR odpowiada Partnerstwo z Niemiec, - e- Barometr - za działania GR odpowiada Partnerstwo z Polski, - narzędzia planowania strategicznego - za działania GR odpowiada Partnerstwo z Finlandii - e- Platforma - za działania GR odpowiada Partnerstwo z Czech Zidentyfikowano równie¿ tzw. "obszary horyzontalne", czyli zespół zagadnień i problemów wspólny dla wszystkich GR: - pozyskiwanie firm do projektu - zachęcanie firm do wdrażania rozwiązań informatycznych.(fragment tekstu)
EN
Air transport industry plays a major role in the world economic activity. One of the key elements to maintaining the vitality of civil aviation is to ensure safe and sustainable civil aviation operations. International Civil Aviation Organization (ICAO) sets the Standards and Recommended Practices (SARPs) necessary for aviation safety, security and environmental protection on a global basis. ICAO's Strategic Objectives are strongly linked to 15 out of the 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The Organization is fully committed to work in close cooperation with States and other UN Bodies to support related targets. Development of global civil aviation safety and security system unites leading international and regional, intergovernmental and non-governmental organizations, research institutions and universities, in order to improve global civil aviation safety level. But contemporary challenges of world air transport make it necessary to continuously increase the level of safety and security of the aviation system. Having all the above mentioned issues in mind, the search for new methods to assess the aviation "safety space" seems topical and important for future civil aviation development.(fragment of text)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.