Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 756

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Stopa procentowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
XX
Efekt Fishera jest kamieniem węgielnym wielu modeli teoretycznych i jest ważny dla rozumienia ruchów nominalnych stóp procentowych. Hipoteza Fishera mówi, że rzeczywista stopa procentowa jest stała. Zatem nominalna stopa przesuwa się wraz z inflacją. Rzeczywiste stopy procentowe działają na wszystkie decyzje co do oszczędności i inwestycji w gospodarce. Z tego powodu zachowanie rzeczywistej stopy procentowej jest centralnym zagadnieniem w badaniu rynków finansowych. Artykuł składa się z dwu części. W pierwszej jest opisany aspekt teoretyczny i metodologia efektu Fishera. Druga część artykułu zawiera analizy empiryczne zastosowane do warunków słowackich. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is an attempt to find empirical evidence for the Fisher effect in the Slovak conditions. The Fisher hypothesis says that a 1% increase in inflation will be accompanied by a 1% increase in interest rates. In other words, the nominal interest rate will be the sum of real interest rate and inflation rate. In the first part of contribution the Fisher equation was derived. In the second part the cointegration was tested by applying two main procedures that are widely used: Engle and Granger's residual based ADF method and Johansen's maximum likelihood approach. Although ADF test proved cointegration between interest rate and inflation, the value of regression coefficient 0.775 is not consistent with the theory (it should be 1). Consequently we have applied Phillips-Perron test which estimates the nonaugmented DF test equation, and modifies the t-ratio of the S coefficient so that serial correlation does not affect the asymptotic distribution of the test statistic. Johansen's test also proved the previous results of no cointegration between nominal interest rates and inflation (we have examined both the inflation measured by CPI and core inflation). These results were expected, because of negative real interest rate presence during analysed period. (fragment of text)
XX
W tradycyjnej literaturze aktuarialnej zakłada się, że stopa procentowa jest stała i taka sama przez wszystkie lata. Jednak stopa procentowa, która będzie zastosowana w przyszłych latach, nie jest oczywiście znana i stała. Dlatego w badaniach naukowych stosowana jest stochastyczna stopa procentowa do obliczeń aktuarialnych. W artykule opisane są dwa sposoby stochastycznego modelowania stopy procentowej: aktuarialny i finansowy, wyróżnione ze względu na zastosowany model stopy procentowej. Zaprezentowane są obliczenia wartości oczekiwanej i wariancji zdyskontowanej wielkości świadczenia uogólnionego przypadku renty życiowej płatnej z dołu m razy w roku. Dokonana jest analiza wpływu stochastycznej stopy procentowej na obliczenia wartości aktuarialnych i matematycznych rezerw netto. Wyniki i wnioski opisane są w ostatniej części artykułu.(abstrakt oryginalny)
EN
In the traditional actuarial literature, to make it simple, it is assumed that the rate of interest is fixed and the same throughout the years. However, the interest rate that will apply in the future years is, of course, neither known nor constant. Therefore, the stochastic interest rate to the actuarial calculations is applied in the research. Two ways of stochastic modelling of interest rate: actuarial and financial are described in the article. The actuarial and financial ways of modelling of interest rate are distinguished according to applying the interest rate model. The actuarial calculations are presented in the case of the generalized life annuity payable m times a year at the end of each m-th of the year. In the actuarial way the expected value and the variance of the discount value of benefit payment are determined in a traditional way, and the technical stochastic interest rate models are applied to the calculations. In the financial way benefit payments are treated as a stochastic cumulative cash flow. The discount value of these cash flows is valuated under the assumption that arbitrage is not possible. To the actuarial calculations the models of short-term rate are applied. In the article four stochastic processes are used as interest rate models in life insurances. The analysis of the influence of stochastic interest rate on calculating net premiums, actuarial values of life annuities and net mathematical reserves is done. The results and conclusions are described in the last part of the article.
XX
Artykuł omawia zmiany stóp procentowych od 1992 r. i przyczyny tych zmian, wskazując na pewne niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania zbyt wysokich stóp.
4
Content available remote Analiza kointegracji stóp procentowych w Polsce
80%
XX
Celem artykułu jest określenie czy między stopami procentowymi w Polsce występuje długookresowa zależność. Jako metodę badawczą do realizacji celu zastosowano analizę kointegracji oraz model autoregresji wektorowej dla skointegrowanych szeregów czasowych. Analiza prowadzona jest dla dziennych notowań (tydzień 5 dniowy) stóp procentowych w Polsce obejmujący okres 02.01.2003-22.07.2008. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper are presented an empirical analysis of co-integration interest rates in Poland. The models are estimated whit the Johansen co-integration methodology. The data used is daily interest rates in the period 02.01.2003-22.07.2008. The findings reveals a co-integration relation. There is long-run relationship between interest rates In Poland. (original abstract)
XX
Jednym z parametrów odgrywających bardzo ważną rolę w działalności przedsiębiorstwa jest stopa procentowa. Jej wartość wpływa bezpośrednio na przepływy pieniężne podmiotu, oddziałuje na ocenę projektów inwestycyjnych, decyzje w zakresie wyboru formy finansowania i inne. W związku z tym w wielu sytuacjach pojawia się problem oszacowania przyszłej stopy procentowej, która będzie występować na rynku. Zagadnienie to dotyczy również oceny efektywności zabezpieczenia stopy procentowej, a właściwie przepływów pieniężnych z nią związanych. Poziom efektywności zabezpieczenia uznaje się za wysoki wtedy, gdy w myśl przyjętych założeń przez cały okres zabezpieczenia niemal całkowita kwota zmian wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub związanych z nią przepływów pieniężnych zostaje skompensowana zmianami wartości godziwej albo przepływów pieniężnych instrumentu zabezpieczającego, a rzeczywiście osiągnięty poziom efektywności zabezpieczenia mieści się w przedziale od 80 do 125% [5, §28, ust. 4; 6, punkt 9]. W przypadku zabezpieczania stopy procentowej, do jego oceny konieczne jest oszacowanie jej przyszłych wartości w poszczególnych okresach, w ramach których będą obliczane zmiany pomiędzy wartościami planowanymi i rzeczywistymi. Niniejsze opracowanie koncentruje się tylko na planowaniu wartości przyszłych stóp procentowych. (fragment tekstu)
EN
In order to evaluate the effectiveness of hedging for an interest rate it is essential that its future values in particular periods can be calculated. Within the framework of the particular periods changes between planned and actual values will be calculated. The paper is focused on planning the discussed value to this objective. (original abstract)
6
Content available Interest Rate Risk in Nonfinancial Company
80%
PL
Ryzyko stopy procentowej w przedsiębiorstwie niefinansowym
7
Content available remote Dylematy Rady Polityki Pieniężnej
80%
XX
W czasach prowadzenia przez główne banki centralne polityki zerowych stóp procentowych, pojawia się pytanie o współczesną rolę organów odpowiedzialnych za realizację celu banku centralnego. W literaturze polskiej i zagranicznej trwają od lat ożywione dyskusje na temat zasadności decyzji podejmowanych w ramach polityki monetarnej. Obecny stan polskiej gospodarki świadczy o potrzebie zabrania głosu w dyskusji nad jej przyszłością, a tym samym nad rolą Rady Polityki Pieniężnej w procesie rozwoju gospodarczego naszego państwa. Celem artykułu jest zaprezentowanie krytycznych poglądów autora na temat współczesnej roli RPP. W artykule został poddany dyskusji następujący problem badawczy: Czy RPP w sposób dostateczny sprzyja rozwojowi polskiej gospodarki narodowej i czy nie należy ograniczyć jej kompetencji? W opracowaniu zastosowano metodę obserwacyjną, dedukcję i analizę krytyczną. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to present views regarding the contemporary role of the Polish Monetary Council in the process of development of the Polish economy. The Author's criticism is related to the aim and competence of this body as well as the role of monetary policy in the economic growth. The stance presented in this article determines a stand on ongoing global debates concerning the role of the zero bound policy. Hence, the Author draws the Readers' attention to many key issues that have not been eagerly raised among politicians and economists so far. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest prezentacja wyników badania stopnia konwergencji poziomów nominalnej i realnej krótko- i długoterminowej stopy procentowej oraz tendencji w tym zakresie w krajach Unii Europejskiej. Okres badawczy stanowią lata 2006-2015, a metodę - analiza danych statystycznych i literatury. Jako miernik krótkoterminowej stopy procentowej została przyjęta trzymiesięczna stopa międzybankowego rynku pieniężnego, a przy ocenie zbieżności stopy długookresowej jako wskaźnik zapewniający odpowiedni stopień porównywalności danych z różnych krajów wykorzystano najczęściej używaną do tego celu rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych. Jak wskazują wyniki badania, można mówić o sukcesywnym pogłębianiu skali konwergencji nominalnego oprocentowania krótkoterminowego. Wskazuje na to zasadniczo zgodny kierunek jego zmian w poszczególnych państwach, wysokie wartości współczynnika korelacji (i malejące różnice) pomiędzy stopą w gospodarkach spoza obszaru wspólnej waluty a jej pułapem w strefie euro oraz obniżające się poziomy mierników dyspersji. Gdy jednak podda się badaniu stopy w ujęciu realnym, wnioski nie są już tak jednoznaczne - w krajach występują w tym zakresie bardzo zróżnicowane tendencje, współczynniki korelacji osiągają relatywnie niższe poziomy, a spadek wartości miar dyspersji nie jest tak szybki. Wydaje się, że wciąż istniejące na tym polu rozbieżności mają konwencjonalne przyczyny, którymi są np. różnice w zakresie poziomu rozwoju gospodarczego, tempa wzrostu cen, oczekiwań inflacyjnych, wiarygodności gospodarki i polityki ekonomicznej czy premia za ryzyko kursowe. W przypadku stopy długoterminowej, w ujęciu zarówno nominalnym, jak i - przede wszystkim - realnym, w badanym okresie należy odnotować istotne wahania stopnia konwergencji. Wynikają one w dużej mierze ze wzrostu skali dyspersji tej zmiennej w okresie globalnego kryzysu i kryzysu w strefie euro, kiedy to przeszacowaniu uległy determinanty poziomu rentowności obligacji państwowych emitowanych przez kraje Unii Europejskiej. Co jednak charakterystyczne, skala rozproszenia stopy długoterminowej mierzona współczynnikiem zmienności jest zasadniczo niższa niż oprocentowania krótkoterminowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the results of examining the degree of convergence among the levels of nominal and real short- and long-term interest rates and trends in this field in the European Union member states. The explored period covers the years of 2006-2015 and the analysis of statistical data and literature was used as the research method. The three-month rate of the interbank money market was adopted as a measure of short-term interest rate, and during the assessment of long-term rates' convergence, the yield of ten-year government bonds was applied, as it is the most widely used indicator providing an appropriate level of comparability of data from various countries. As shown by the results of the research, there is a gradual deepening of convergence of the nominal short-term interest rate. This is indicated by generally consistent directions of its changes in individual countries, by high values of the correlation coefficient (and by decreasing differentials) between the rate in economies outside the single currency area and the one in the euro zone and by lowering levels of dispersion measures. However, when examining rates in real terms, the conclusions are not so unambiguous - there are very dissimilar trends in this respect among countries, correlation coefficients reach relatively lower levels, and the decline in the values of dispersion measures is not as rapid. Still existing discrepancies in this field seem to have conventional causes, which are e. g. the differences in the level of economic development, in price growth rate, in inflation expectations, in the credibility of the economy and economic policy or foreign exchange risk premium. In the case of the long-term interest rate, both in nominal and - above all - real terms, significant fluctuations of the degree of convergence can be noted in the analysed period. They result largely from the increase in the scale of this variable's dispersion during the global crisis and the crisis in the euro zone, when the determinants of the level of government bonds yields in the European Union member states underwent a metamorphosis. However, the scale of dispersion of the long-term rate measured by the coefficient of variation is essentially lower than in the case of the short-term one.(original abstract)
XX
W artykule dokonano próby oszacowania nieobserwowalnych wartości oczekiwanej realnej stopy procentowej w Polsce w latach 1999-2005. W tym celu zastosowano odpowiednio wyspecyfikowany na gruncie teorii ekonomii gaussowski liniowy model przestrzeni stanów oraz metodę filtracji Kalmana. Uzyskane wyniki empiryczne są statystycznie istotne i nie wskazują na występowanie ujemnych wartości realnych stóp procentowych. Tak otrzymane oszacowania oczekiwanej realnej stopy procentowej w dalszej części artykułu wykorzystano do weryfikacji hipotezy Fishera, głoszącej, że nominalna stopa procentowa rośnie dokładnie o oczekiwaną stopę inflacji. Na podstawie przeprowadzonych w tym celu testów stacjonarności należy uznać, iż dla badanego okresu rozważana hipoteza nie znalazła potwierdzenia. (fragment tekstu)
EN
The ex ante real interest rate - the difference between nominal rates and expected inflation - is a crucial variable in economic decision-making process. Due to nonobservability of expected inflation rate, appropriate measuring of ex ante real interest rate encounters certain difficulties. In this paper, a state-space model was employed in order to estimate unobserved expected real interest rate in Poland between 1999 and 2005. The obtained results are used to verily well-known Fisher effect. (original abstract)
XX
Opisano istotę umowy przyszłej stopy procentowej (FRA) oraz szczegółowo scharakteryzowano strategie wykorzystujące FRA.
11
Content available remote Zależności pomiędzy stopami procentowymi rynku międzybankowego w Polsce
80%
XX
W artykule badamy kierunki przenoszenia się zmienności pomiędzy stawką POLONIA oraz stopami procentowymi rynku międzybankowego o dłuższym czasie zapadalności. Szczególny nacisk został położony na określenie siły impulsów wysyłanych przez stawkę POLONIA oraz stopę WIBOR SW. Ta pierwsza jest stopą kontrolowaną przez Narodowy Bank Polski począwszy od 2008 roku, natomiast na druga była nią wcześniej. Ponieważ warunkowa zmienność stop procentowych jest nieobserwowalna, a brak dostępności danych śróddziennych uniemożliwia szacowania zmienności zrealizowanej, wyznaczamy zmienność warunkową wykorzystując w tym celu wprowadzony przez Van der Weide [25] model GO-GARCH. Do identyfikacji impulsów w szeregach wariancji warunkowej wykorzystaliśmy model VAR. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article we verify the direction of impulse response between volatility of POLONIA rate and interbank interest rates. The authors concentrate especially on the power of POLONIA and WIBOR SW volatility impulses. POLONIA rate is controlled by Polish Central Bank since the beginning of 2008. As the conditional volatility of interest rates is unobservable, and the absence of intraday quotations prevent from estimation of realized volatility, we determine volatility using the GO-GARCH model introduced by Van der Weide in [25]. To identify impulses in variance series we use VAR model. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule analizujemy skutki ekspansji fiskalnej w warunkach zerowych stóp procentowych. W analizie posiłkujemy się nowym keynesowskim schematem analitycznym, który jest standardowo wykorzystywany przez banki centralne. Służy on nam do przypomnienia, że uznanie polityki pieniężnej za niezdolną do szybkiego domknięcia ujemnej luki popytowej wymaga przyjęcia założenia o braku chęci lub zdolności banku centralnego do zobowiązania się do utrzymywania, po ustąpieniu zaburzenia obniżającego naturalną stopę procentową lub nasilającego frykcje na rynkach finansowych, realnej stopy procentowej poniżej naturalnej stopy przez odpowiednio długi okres lub odpowiednio wyraźnie. Tak rozumiana nieskuteczność polityki pieniężnej w pobudzaniu łącznego popytu jest przejściowa i może wystąpić w szczególności wtedy, gdy zaburzenie obniżające naturalną stopę procentową lub nasilające frykcje na rynkach finansowych jest nie tylko duże, ale i uporczywe. Następnie przedstawiamy jej implikacje dla skuteczności ekspansji fiskalnej. Uporczywość zaburzenia, będąca źródłem nieskuteczności polityki pieniężnej, zmniejsza szanse na efektywność ekspansji fiskalnej. Na tym tle zarysowujemy pułapkę, w której może się znaleźć gospodarka, jeśli ekspansja fiskalna w warunkach zerowych stóp procentowych okaże się nieskuteczna. Pokazujemy, że może ona, zamiast -jak często się argumentuje - wydobywać gospodarkę ze stanu z niską aktywnością gospodarczą i stopami procentowymi bliskimi zera, utrwalać go. (abstrakt oryginalny)
EN
The following paper analyzes the effects of fiscal expansion at the zero lower bound (ZLB) of interest rates. The analysis uses the New Keynesian framework, which is commonly applied by central banks. The authors demonstrate that monetary policy can be deemed incapable of closing a negative output gap only under certain assumptions. Namely, the central bank must be unwilling or unable to commit to maintain the real interest rate below its natural level for a sufficiently long period, or by sufficient margin after the distortion lowering the natural rate of interest or aggravating financial market frictions fades. This kind of inefficiency of monetary policy in stimulating aggregate demand is temporary and may occur especially when the distortion lowering the natural rate of interest or aggravating financial market frictions is not only substantial but also persistent. The authors discuss its implications for efficiency of fiscal expansion, and show that if the distortions, which are the source of monetary policy inefficiency, persist, the probability of effective fiscal expansion diminishes. Against this background, the authors outline the risk the economy can face when fiscal expansion is inefficient at the ZLB, and demonstrate that the expansionary fiscal policy can consolidate the setup of low economic activity at the ZLB, instead of - as frequently argued - improving it. (original abstract)
XX
Autor zarysował dwa nurty: teorie klasyczne i keynesistowską pieniężną teorię procentu, dotyczące procentu oraz wpływu stopy procentowej na życie gospodarcze.
EN
The article begins with the definition of the very essence of interest, the factors determining its level and the functions of interest. Contemporary views on the interest rate have two sources: - classical theories according to which the interest rate is determined by the real values, i.e. economic values (savings and investments), - Keynesian theories based on monetary factors. Contemporary theories are seeking a compromise between the two directions. Adherents of the classical theories incorporate money factors into these theories (e.g.K. Wicksele), but those basing on the Keynesian theory also take into account the real factors (J.R. Hicks in his concept "IS-ZN", B. Ohlin and E. Indahl in "Loanable Fund"). The author has also characterised briefly the teories of interest structures (expectations, liquidity and market segmentation) along with the attempts at explaining the nature of interest on the basis of model equilibrium. The theories of the Preferred Habitat Theory which are trying to combine these partial theories into a single one, have been mentioned as well. (original abstract)
14
Content available remote Some Methods of Evaluation Transaction Costs
80%
XX
Celem artykułu jest wycena kosztów transakcyjnych w sferze inwestycji finansowych. Dokonano jej za pomocą modelu matematycznego. Fundusze inwestycyjne lokują środki w rozmaite projekty różniące się stopą procentową i okresem inwestycji. Ocena opłacalności inwestycji powinna uwzględniać nominalną, a nie realną stopę procentową. Realna stopa procentowa jest niższa od nominalnej. Pomniejszają ją koszty prowizji wypłacanych firmom consultingowym zatrudnianym przez fundusze. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article transaction costs are considered. Some investment company invest money in different projects with different interest rates and number of year. But real interest rate is another, because company hired consulting firm and paid a commission. The purpose of this work is evaluation transaction costs in investment sphere. (original abstract)
XX
Jak każda teoria, również teoria Irvinga Fishera dotycząca zmian nominalnych stóp procentowych w warunkach inflacji oparta jest na założeniach upraszczających. Przedstawiając swoje poglądy, każdy autor powinien je szczegółowo opisać, jednak Irving Fisher pominął to zagadnienie w swoich pracach. Celem badawczym artykułu jest dokonanie detekcji założeń upraszczających "efektu Fishera" oraz wskazanie zakresu ich wpływu na opisywaną teorię. Rozwój myśli ekonomicznej oraz przemiany w gospodarce światowej, jakie dokonały się w XX wieku, były również podstawą dokonania oceny adekwatności stwierdzonych założeń upraszczających. Przeprowadzona analiza wspiera poglądy o możliwości zakwalifikowania efektu Fishera jako generalizacji historycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Simplifying assumptions create the basis for theoretical framework and Irving Fisher's theory on changes in nominal interest rates in an inflationary environment also follows suit. These simplifications should be described by their authors within the scope of a given theory. However, Fisher sidestepped this issue in his research work. Thus, the aim of this article was to detect the simplifying assumptions of the Fisher effect as well as to indicate the extent of their impact on the theory described. Furthermore, the twentieth century's development of economic thought and changes in global economy established the basis for evaluating the adequacy of the aforementioned simplifications. Hence, this analysis supports the view of the necessity to view the Fisher effect as a historical generalization.(original abstract)
XX
Sylwetka Leszka Balcerowicza jako architekta polskiej terapii szokowej a obecnie prezesa Narodowego Banku Polskiego. Od jego postępowania w zakresie stóp procentowych może zależeć rozwój polskiej gospodarki w kilku najbliższych latach.
XX
Zdaniem autora obniżka stóp procentowych z 28 marca - niewielka, biorąc pod uwagę, że w pierwszych dwóch miesiącach roku inflacja spadła już o 2 punkty procentowe w stosunku do grudnia - faktycznie oznacza, że restrykcyjność polityki pieniężnej w 2001 roku jest co najmniej utrzymana i nie jest to korzystne dla gospodarki.
XX
Artykuł dotyczy zalecenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego aby banki centralne obniżały stopy procentowe. Scharakteryzowano sytuację w Ameryce, Europie Zachodniej i Wschodniej. Podano wzrost produktu krajowego brutto w tych krajach.
XX
Podstawowym celem artykułu jest prezentacja i analiza podstawowych skutków wysokiej stopy procentowej w procesie dezinflacji, realizowanym w Polsce od początku lat 90.
XX
Stopa procentowa jest jednym z ważniejszych parametrów kształtujących procesy ekonomiczne zachodzące w gospodarce rynkowej. Wpływając na działalność poszczególnych podmiotów gospodarujących, kształtuje ogólną koniunkturę gospodarczą. Nowa makroekonomia klasyczna wskazuje stopę procentową jako jeden z czynników kształtujących relacje panujące na rynku pracy. Na tym tle warto się zastanowić, jak duże znaczenie należy przypisać stopie procentowej w kształtowaniu zatrudnienia w gospodarce polskiej w ostatniej dekadzie. Problem ten wydaje się istotny nie tylko ze względu na wciąż relatywnie wysoki poziom bezrobocia, ale także niską aktywność zawodową ludności w Polsce. Celem niniejszego artykułu jest określenie siły oddziaływania stopy procentowej na zatrudnienie w gospodarce polskiej w latach 2000-2008. (abstrakt oryginalny)
EN
The interest rate is one of the most important factors influencing processes of the market economy. As it affects the activity of particular managing subjects, it also has its impact on the economic situation. The new classical macroeconomics indicates the interest rate as a parameter determining the state of the labor market. Therefore, its influence on conditioning employment in Polish economy during the last decade seems to be worth considering due to both relatively high unemployment and low occupational activity. The aim of the article is to access the impact that the interest rate had on employment in Polish economy in the years 2000-2008. (original abstract)
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.