Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Chemia i przemysł chemiczny na przełomie wieków
100%
PL
Na tle cywilizacyjnych i technologicznych osiągnięć mijającego stulecia, autorzy przedstawili rolę chemii w rozwoju gospdarczym XX wieku. Omówili historię chemii i tendencje rozwojowe oraz wyzwania XXI wieku. Osobną część artykułu poświęcono globalizacji produkcji ł rynków oraz transformacji ustrojowej polskiego przemysłu chemicznego. Na zakończenie autorzy postawili kilka pytań dotyczących polskiego przemysłu chemicznego. Artykuł był wygłoszony, jako jeden z referetów plenarnych III Kongresu Technologii Chemicznej w Gliwicach.
EN
On the background of civilizing and technological achievements of the passing century, the authors present the role of chemistry in economic development of the XX Century. The discussed the history of chemistry and developmental trends, and XXI Century's challenges. Another part of the article deals with the globalisatlon of production and markets and structural transformation of the Polish chemical industry. In conclusion, the authors pose several questions concerning the Polish chemical industry. The paper was delivered as one of the plenar lectures of the 3rd Congress of Chemical Technology in Gliwice.
PL
Smoła koksownicza jest obok gazu koksowniczego jednym z głównych produktów ubocznych otrzymywanych podczas produkcji koksu. O ile benzol surowy wydzielany z gazu koksowniczego jest uważany za cenny produkt handlowy, o tyle smoła koksownicza jest coraz częściej w warunkach typowej koksowni traktowana jako niemożliwy do wyeliminowania kłopotliwy produkt uboczny. Dotychczas głównym kierunkiem jej zagospodarowania w koksowniach Grupy JSW była sprzedaż. Jednakże może ona być źródłem wielu cennych związków i substancji chemicznych o ogromnym znaczeniu gospodarczym. Główną przeszkodą stojącą na drodze do potencjalnego wykorzystania smoły koksowniczej jako surowca do otrzymywania wartościowych substancji i związków chemicznych jest jej skomplikowany skład i właściwości. W konsekwencji procesu racjonalizacji europejskiego rynku przetwórstwa smoły i wynikającej z niego likwidacji przestarzałych technologicznie, niespełniających wymogów ochrony środowiska zakładów, do roku 2008 przemysł przetwórstwa smoły koksowniczej w Polsce przestał istnieć. Zgrupowanie dwóch producentów koksu: JSW KOKS S.A. i Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” w ramach Grupy Koksowej JSW otworzyło drogę do podjęcia starań o jego przywrócenie w kraju. Celem artykułu jest zaprezentowanie i przeanalizowanie pod kątem technicznym i finansowym projektu budowy zakładu przerobu smoły koksowniczej o wydajności 200 tys. Mg/rok w JSW KOKS S.A. Z uwagi na fakt iż tradycyjny schemat przeróbki smoły koksowniczej z produkcją paku elektrodowego jako głównego produktu nie ma w Europie rynkowego uzasadnienia, rozważa się schemat poprzestający na wyodrębnieniu ze smoły łatwo zbywalnych produktów chemicznych: oleju lekkiego, fenoli sumarycznych, naftalenu i oleju płuczkowego. Analiza finansowa przedsięwzięcia przeprowadzona według metodologii UNIDO wskazuje na jego efektywność pod względem finansowym.
EN
Coal tar, along with coke gas, is one of the main coke production by-products obtained during coke production. While crude benzole, separated from the coke oven gas, is considered as a valuable commercial product, coal tar under ,,typical coking plant conditions , is increasingly treated as a burdensome by-product impossible to be eliminated. So far sale the main trend of its management in coking plants of JSW Group consisted in its sale. However, it might be a source of many valuable compounds and chemical substances of an enormous economic importance. Its composition and properties are the main obstacles preventing the use of coal tar as the raw material for extraction of aforementioned valuable substances and chemical compounds As a consequence of a rationalization process of the European tar processing market and resulting liquidation of technologically obsolete, not meeting the requirements of the protection of plants’ environment by 2008 tar processing industry in Poland has ceased its operation. Grouping of two coke producers: JSW KOKS S.A. and Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” within JSW Capital Group has created the possibility to undertake actions to return to coal tar processing in Poland. The aim of this article is to present and investigate, from technical and financial point of view, of a project of building a coal tar processing plant with the production capacity of 200 000 tpa. in JSW KOKS S.A. Since traditional tar processing scheme with the coal tar pitch being its main output is not economically and commercially justified in case of an European market its considered to use the pattern consisting only in separation of easily marketable chemical products form tar : light oil, total phenols, naphthalene and stripping oil. The financial analysis of the project, based on UNIDO methodology, indicates it its financial viability.
PL
W 2002 roku Geofizyka Toruń na zlecenie PGNiG S.A. - Departamentu Poszukiwań Złóż w Warszawie. rozpoczęła w różnych obszarach Polski badania sejsmiczne 2D przy wykorzystaniu geofonów trójskładnikowych (3C). Zastosowanie kompleksowej analizy pełnego pola falowego pozwoliło w dużym stopniu na weryfikację stref złożowych rozpoznanych standardowymi pracami sejsmicznymi dla fali podłużnej. Niniejsza tematyka obejmować będzie przykłady zarejestrowanych i przetworzonych danych sejsmicznych oraz wykonanej interpretacji z rejonów: Nowej Dęby, Rajska oraz Krzeczowa, gdzie główny obiekt poszukiwawczy stanowiły wielopoziomowe złoża gazu ziemnego zakumulowane w osadach miocenu autochtonicznego oraz złoża ropy naftowej i gazu ziemnego zakumulowane w utworach cenomanu oraz górnej jury.
EN
Since 2002 Geofizyka Toruń in cooperation with PGNiG S.A. has carried out 2D seismic surveys using multicomponent geophones in various regions of Poland. Integrated analysis of full wave field enabled to verify the position of reservoir zones previously detected using conventional P-wave seismic surveys. Some examples of registered and processed seismic data coming from Nowa Dęba, Rajsko and Krzeczów region (Carpathian Foredeep) are presented here. The main targets of the exploration within these areas are multi-level gas reservoirs from autochthonous Miocene deposits and oil deposits from Caenomanian sands and Upper Jurassic limestones.
PL
Głównym przedmiotem poszukiwań w rejonie Gorzowa były osady dolomitu głównego. Dotychczasowe badania skoncentrowano na utworach Ca2 zdeponowanych w strefie bariery oraz wewnętrznej laguny i dla tychże obszarów przypada zdecydowana większość powierzchni wykonanych zdjęć 3D. Jednakże ostatnie odkrycia złóż ropy naftowej poza rejonem platformy węglanowej odsłaniają nowe możliwości, co do powiększenia naftowej perspektywiczności basenu permskiego. Odkryte na podstawie danych sejsmiki 3D akumulacje węglowodorów (Lubiatów, Sowia Góra) stanowią pułapki niestrukturalne w poziomie dolomitu głównego zlokalizowane u podnóża platformy anhydrytowo-węglanowej. Mimo iż jest to strefa o niskim stopniu poznania, wysoka jakość danych sejsmicznych 3D oraz właściwa interpretacja litofacjalna pozwoliła nie tylko na zdefiniowanie geometrii pułapek, które stały się przedmiotem spektakularnych odkryć, ale i na wskazanie optymalnej lokalizacji otworów. Efekt ten osiągnięto dzięki zintegrowaniu wysokiej klasy bloku sejsmicznego z pozostałymi dostępnymi rodzajami danych, co było kluczem do oceny zmienności litofacji w obszarze pułapki i ilościowego oszacowania zmian porowatości.
EN
Our aim is to present some examples of porous carbonate slumps occurrence. They were encountered based on seismic interpretation combined with seismic amplitude examination and seismic inversion by means of 3D seismic data. Basinward location cited traps in the vicinity of the carbonate platform not always encourage geologists to explore them. However the latest commercial oil discovery will promote The Main Dolomite aged carbonate slumps as promising hydrocarbon traps as well as potential future exploration targets.
EN
A mechanism in suggested for homopolymerization of styrene, which is based on interfacial tension (σ1,2), ζ-potential, and product particle size distribution measurements. The homopolymerization was carried out in the water phase at 60oC or 80oC under static conditions (no stirring) with no emulsifier used; it was initiated with K2S2O8. At the first stage, initiation of polymerization in the water phase yields surface active oligomeric radicals part of which, soluble in monomer, are transferred from the water to the monomer phase, according with their solubility. Polymerization continues at the interfacial layer. As a result of this transformation and initiation of polymerization the s1,2 tension becomes very low and the monomer gets crushed. Polymer—monomer particles are formed from the monomer drops. In the process of obtaining polymers in the polymer—monomer particles, the density of which is lower than that of monomer and the particles are detached from the interfacial boundary and are passing into the water phase which becomes turbid. At the initial stage of polymerization, the polymer—monomer particles formed from monomer microdrops vary in size (Figs. 7, 8) because the stability factors (ζ-potential-controlled electrostatic factor and structural-mechanical factors) are forming in time at the interfacial adsorption layer of polymer—monomer particles. This mechanism is inconsistent with the Fitch et al. theory of homogeneous nucleation of particles. Presumably the low σ1,2-value conditioned by processes occurring at the interfacial boundary in the systems investigated is the reason for particulation of the monomer phase and formation of microdrops which are the major source for the formation of polymer—monomer particles.
PL
Scharakteryzowano podstawowe grupy materiałów wyjściowych (diizocyjaniany, oligoeterole, oligoestrole, katalizatory) do syntezy zawierających końcowe grupy izocyjanianowe quasi-prepolimerów metanowych używanych jako reaktywne, utwardzające się pod wpływem wody składniki opatrunków z kompozytów poliuretanowo-tkaninowych. Przedstawiono też wyniki własnych badań przebiegu sieciowania tych quasi-prepolimerów (tabele 1-5) oraz wpływu / rodzaju i ilości katalizatora na proces utwardzania kompozytów poli-uretanowo-tkaninowych opartych na omawianych quasi-prepolimerach (tabele 6-9). Za optymalny katalizator (spośród 8 zbadanych) uznano eter di(etylenowomorfolinowy).
EN
Characteristic data are given on principal starting material groups (diisocyanates, oligoether oligools, oligoestrols, catalysts) used to synthesize isocyanate groups-carrying urethane-type quasiprepolymers to serve as water-curable chemically reactive components of polyurethane- fibrous substrate composites. Authors' own studies are summarized, concerned with curing of quasiprepolymers (Tables 1-5) and of polyurethane-knitted fabric composites based on these quasiprepolymers (Tables 6-9) in relation to catalyst type and catalyst quantity. Eight catalysts were examined; di(diethylene morpholine) ether proved to be the best catalyst.
PL
Na podstawie literatury (głównie patentowej) dokonano przeglądu stosowanych obecnie materiałów opatrunkowych, mianowicie kompozytów gipsowo-tkaninowych oraz coraz powszechniej używanych polimerowych materiałów opatrunkowych. Wśród tych ostatnich szczegółowo omówiono kompozyty poliuretanowo-tkaninowe z uwzględnieniem wyników prac własnych w tej dziedzinie (tabele 1-3). Podkreślono liczne zalety takich materiałów w porównaniu z opatrunkami gipsowymi.
EN
A review with 36 references (including Authors' own works, Tables 1-3) covering present-day dressing materials like gypsum-knitted fabric composites and polymeric materials, the latter with particular reference to polyurethane-knitted fabric composites. Numerous advantages of polymeric above traditional dressing materials are emphasized.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.